Hotărârea nr. 291/2019

HOTARAREnr. 291 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLSAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STR. BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Mun

privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 1113/22.05.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 8224/22.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 100/30.05.2019 și raportul Comisiei Juridice și de disciplină nr. 321/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (65), art. 32 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;


- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 224/23.04.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor rprjrî|ti republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d),talir|\(6) lit. a) pct. 13, alin. Z9)^și-6r

.------ ......... ‘ a locală, republicată’


i


din Legea nr. 215/2001 privind administrația completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l  Anexa  nr.  1  la  Hotărârea  Consiliului  General  al  Municipiului  București  nr.

138/30.06.2015 se modifică în conformitate cu anexa nr. 1, la prezenta hotărâre.

Art.ll  Anexa  nr.  2  la  Hotărârea  Consiliului  General  al  Municipiului  București  nr.

138/30.06.2015 se modifică în conformitate cu anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 rămân neschimbate.

Art.IV Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București

Nr. 29130.05.2019


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir\n

Anexa 1Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41”

mai 2019

Nr. Crt.

Nume Proprietar

4.'/.

Adresa

Nr.Cad.

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp)

Suprafața la sol

CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere

(mp.)

Suprafața desfasurata CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere (mp)

Valoare teren [Lei]

Valoare construcții. [LeQ

Valoare totala teren + construcții [LEI]

v-    ■ /

Valoare totala teren + construcții [Euro]

j- * ■            '         ' .• •

? .e lf                ' ’•<

FORMA PROPRIETĂȚII

3Î ■ Jî? »'■*. JpȚ                \

r 'f

1

Municipiul București

Bld Ghencea nr 43 C

-

2156

PUBLICA

2

Municipiul București

Bld Ghencea nr 43 C

-

4386

15

15

PUBLICA

3

SC BLUEPARK DEZVOLTARE SRL

Bld Ghencea nr.77

201018

1020

1.622.711 lei

1.622.711 lei

342.720 €

PRIVATA

4

FIRST BANK SA (fost PIRAEUS BANK ROMANIA SA)

Bld Ghencea nr.79

205070

1303

4

4

1.449.819 lei

6.061 lei

1.455.880 lei

4 307.485 €

• — -

PRIVATA

5

Proprietar neidentificat

Bld Ghencea f.n.

-

9

14.318 lei

14.318 lei

3.024 €

PRIVATA

6

SC BLUEPARK DEZVOLTARE SRL

Bld Ghencea nr.81

201008

2278

3.624.054 lei

3.624.054 lei

765.408 €

PRIVAJA

7

SC BLUEPARK DEZVOLTARE SRL

Bld Ghencea nr.83

201023

78

124.090 lei

124.090 lei

28.208€

("\priVatâ

8

STATUL ROMAN -DOMENIUL PUBLIC- in administrarea MAPN

Prelungirea Ghencea

nr.3-5

228578

91

PUBLICA ,

9

SC BLUEPARK DEZVOLTARE SRL

Bdul Ghencea nr.85

201019

384

610.903 lei

610.903 lei .*

129.024 €

\ PRiv*T^--^-r\'

10-

Municipiul București

Intrarea Mistrețului

-

193

pustiea\ rVit

11

SC GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL

Prelungirea Ghencea nr.3-5

206153

451

61

61

501.818 lei

155.964 lei

932.386 lei

196.922 €

n -

PRIVATA

\f

51

51

130.396 lei

229

229

144.208 lei

12

SC GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL

Intrarea Mistrețului

nr.1A

216275

74

374

374

82.338 lei

253.227 lei

335.565 lei

f0.872 €

PRIVATA

13

B 232697

70

47

47

77.887 lei

95.023 lei

181.831 lei

38.403 €

PRIVATA

u

70

rS

-------- 1

3

3

909 lei

18

18

8.011 lei

14

SC GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL

Prelungirea Ghencea

nr.7

224426

133

20

20

147.986 lei

40.435 lei

212.664 lei

44.91*5 €

PRJVATA

> r*

80

80

24.242 lei

15

Municipiul București

Strada Mistrețului

-

228

PUBLICA

-m

16,

j———

■JM

225404

120

21

21

133.521 lei

42.457 lei

205.978 lei

43.503 €

PRIVATA

99

99

30.000 lei

17

®wU’,Tr*

204943

167

167

274

185.817 lei

499.880 lei

685.697 lei

144.821

PRIVATA

18

209305

13

146

146

14.465 lei

295.177 lei

309.642 lei

65.397 €

19

SC Alex Gym Fitt SRL

Prelungirea Ghencea

nr.11

-

278

198

198

? 369.324 lX-’

;     124.686 lei

2.173*6954»^

459.089 €

p$r*Gtoi<*a

-

185

665  /

1 >39.684 lei

T' ’


GCT EVAL

S.R.L.


Municipiul București


Proprietar neidentificat


SC LIDL ROMANIA SCS


SC LIDL ROMANIA SCS


Municipiul București


Municipiul București


SC IBERO INVERSIONES CONSULTING SRL Proprietar neidentificat


209703


480 677 lei


Prel. Ghencea f.n.

Prelungirea Ghencea nr.15C 15E


Prelungirea Ghencea


Strada Dihorului


Strada Drumul Cooperativei Strada Drumul Cooperativei nr 2D Prel. Ghencea f.n.215966


207871


208301


522.059 lei


7.954 lei


332.691 lei


4.451 lei


3.338 lei


687.663 lei


3.508 lei


280.958 lei


96.656 lei


102.390 lei


47.509 lei408.329 lei


81.235 lei


745.262 lei


11.022 lei


252.720 lei

1.515 lei

145.236^


151.987 lei


97.158 lei


158.000 lei


239.983 lei


PRIVATA


PRIVATA


PUBLICA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


«PRIMATA PRIMATA


vaLgWRGBOJ

GETA STELA LcaOnUlia Nri WProprietar neidentificatProprietar neidentificat219625


Municipiul București


Intrarea Fedeleșului


SC IMPRODEX AUTOTRANSPORT 3M SRL


Proprietar neidentificat


«a


SC ANTUPO IMPEX SRL


Proprietar neidentificat


Municipiul București


SC APA-NOVA BUCUREȘTI SA


Proprietar neidentificat Municipiul București


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


GCT

EVAL 'k S.R.L.


Str. Prelungirea Ghencea nr. 33


Prelungirea Ghencea

f.n.218228


Str. Prelungirea

Ghencea nr, 33A

Prel. Ghencea f.n.


Intrarea Călifarului


Prelungirea Ghencea nr. 41-43


Prel. Ghencea f.n.


Intrarea Căscioarele


Prelungirea Ghencea

nr. 51


Prelungirea Ghencea


Strada Abnegației


201393


206585


206911


232189


65.908 lei


26.988 lei

23.390 leiPRIVATA

%


8.131 €

47.064 €


— —x

87.159 €


1.482€

7

PRIVATA

______IL_

PRIVATA

PRIVATA


PRIVATA PUBLICA


ț

PRIVATA


PRIVATA g

PRIVATA > ---------L_r Valahii 2019

67

Covacef Elena

Strada Abnegației nr. 2A

• 220620 (nr. cad. vechi

15379)

51

10

10

41.775 lei

20.738 lei

65.014 lei

<•

13.731 €

PRIVATA

* • •     4

8

8

2 500 lei

66

Proprietar neidentificat

Str. Abnegației f.n.

-

99

115.780 lei

115.780 lei

24.453 €

PRIVATA

69

Proprietar neidentificat

Strada Abnegației nr. 2A

220621 (nr. cad. vechi 15379/1)

43

50

50

35.222 lei

103.692 lei

138.914 lei

29.339 € -

*  ------' PRIVATA

70

Proprietar neidentificat

Prel. Ghencea f.n.

-

8

9.356 lei

9.356 lei

1.976 €

F*tflVATA

71

lacob Sanda Veronica

Prelungirea Ghencea nr. 55

225666

227

146

146

185.940 lei

207.384 lei

393.325 lei

83.071 €

PRIVATA

72

Proprietar neidentificat

Prel. Ghencea f.n.

-

4

4.678 lei

4.678 lei

988 €

PRIVATA l

73

211064

572

124

124

468.537 lei

257.156 lei

842.056 lei -

177.844 €

■dai i 'sm-rnwA.

169

169

76.817 lei

— PRIVATA

87

87

39.545 lei

74

Municipiul București

Strada Dantelei

-

511

PUBLICA

75

Municipiul București

Strada Ghidigeni

-

1144

PUBLICA

76

Proprietar neidentificat

Prel. Ghencea f.n.

-

38

44.441 lei

44.441 lei

9.386*€

PRIVATA

77

'• —

214901

648

757.833 lei

757.833 lei

160.056 €

PRIVATA

78

Proprietar neidentificat

Prel. Ghencea f.n.

-

38

44

44

31.127 lei

91.249 lei

122.376 lei

25.846 €

PRIVATA

79

a

215880

175

102

102

143.346 lei

46.363 lei

240.618 lei

50.819 €

PRIVATÂX

112

112

50.909 lei

80

230492

34

34

34

27.850 lei

70.511 lei

100.179 lei

21.158J

PRI^Ț \

4

4

1.818 lei

81

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea nr. 71

-

214

112

112

175.292 lei

50.909 lei

253.473 lei

*•

53.534 €

v* - -

PRIVAT        V

60

60

27.272 lei

\V’

A \

82

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea

nr. 71D

-

148

12

12

121.230 lei

5.454 lei

129.866 lei

27.428 €

privata

\l

7

7

3.182 lei

83

**SJJS*a

206846

45

25

25

36.860 lei

35.511 lei

72.371 lei

15.285 €

PRIVATA

84

226806

29

23.754 lei

23.754 lei

5.01JJE

PRIVATA

85

206338

116

42

42

95.018 lei

383.604 lei

565.288 lei

-

119.390 €

«

PRIVATA

c

32

32

62.121 lei

49

49

22 272 lei

5

5

2.273 lei

86

——

203419

253

123

123

207.237 lei

238.776 lei

508.134 lei

107.319 €

PRIVATA

t" c _____«2

17

17

33.002 lei

15

15

29.119 lei

87

Proprietar neidentificat

Prel. Ghencea f.n.

-

48

56.136 lei

56.136 lei

11.856 €

PRIVATA

88

221893

8

X I

9.356 lei

9.356 lei

1.976 €

PRIVATA

89

Municipiul București

Intrarea Scurta

-

265

\

.ieodorescuEcater^

205479

190

A    /

■■ - - z

,<\V

V >222.204 lei

222.204 lei

46.930 €

-

91

proprietar neidentificat

^EreEJSircncea f.n.

-

13

• \ ■

15.203 lei //

15.203 lei

3.211 €

//^ PRtSTOitGtSCU

Proprietar neidentificat

Proprietar neidentificat


Municipiul București


Proprietar neidentificat'


Proprietar neidentificat Municipiul București


Municipiul București


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat Proprietar neidentificat


62.447 lei


13.189 €


PRIVATA


Prel. Ghencea f.n.

Str. Consumului nr. 1806.952 lei


220976


22097511.695 lei

637.261 lei


8.186 lei


PRIVATA


2.470 €


134,591 €


1.729 €


•-

35.570 €


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


Prel. Ghencea f.n.


Prel. Ghencea f.n.

Strada Cooperației


Strada Voinței


Prel. Ghencea f.n.Prel. Ghencea f.n.Prel. Ghencea f.n.

Prel. Ghencea f.n.


205975


200516


207107


209853


206666


206379


207199
468.816 lei105.371 €


20.933 €

95.280 €

5.725 €


40.186 €

•”*W


115.255 €


PRIVATA PUBLICA


PUBLICAX ■PRIVATA {


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA

privAa

PRIVATA


PRIVATA


BDMDRGFSCU

GETA STELA

Legitimația Nr. 12766 j. Valabil 2019 ^^//zarea: ». an=var


viio;Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6


Municipiul București


SC COR-STE IMOBILIAR


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL, Segarceanu Oana Daniela, Paunescu Teodora Alexandra, Paduretu Cosmin Adrian. Paduretu Gabriela, Loncea Ionela. Vintila Cosmin Danut, Vintila Raluca, Constantin Daniela


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL. Popescu Gabriela. Gheongheos Mihaela. Gheongheos Bogdan Florin. Voinea Emil Gabriel, Voinea Viorica, Toriai Mihai, Toriai Maria. Dumitrascu Anca Cristina, Dumitrascu Tudorel Doru


PRIVATA


PRIVATA


Str. Floarea de Gheata nr. 1B-

PUBLICA


Strada Floarea de Gheata


Prelungirea Ghencea nr. 89B


Prelungirea Ghencea

nr. 89F


Prel. Ghencea f.n.


Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea nr. 91E


Prelungirea Ghencea

nr. 91E


Prelungirea Ghencea


204940


208498


220286


204384


216761


216759


224349


224350


224351


224352


224353


715.902 lei


102.385 lei


22.770 lei


292.753 lei


15.180 lei


329.618 lei


7.590 lei


235.604 lei


42.286 lei


202.758 lei


14 095 lei


13.011 lei


14 095 lei


2.202 lei


718.103 lei •


130.794 lei


151.66»€


27.624 €

22.770 lei


292.753 lei


15.180 lei

329.618 lei


7.590 lei


235.604 lei


42.286 lei


89.393 lei


202.758 lei


14.095 lei


13.011 lei


14.095 lei


4.809%


61.830 €


3.206 €


--—

69.616 €


1.603 €


49.760 €


8.93V«


18w80€


2.1777 €


2.748 €


2.97^ €


2.977 <


PRIVATA ---a*—

PRIVATA


PRIVATA


PRIVATASC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL, Gheongheos Mihaela, Gheongheos Bogdan Florin


Propnetate pnvata - cale de acces deținuta in indiviziune


SC AUTO F1 ADVANTAGE » TEAM SRL


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL


SC AUTO F1 ADVANTAGE TEAM SRL


Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea

nr, 91E


Prelungirea Ghencea

nr. 91E


Prelungirea Ghencea

nr. 91E


Prelungirea Ghencea

nr.91F


Prelungirea Ghencea nr, 91F


Prelungirea Ghencea nr. 91F


Prelungirea Ghencea nr. 91F


Prelungirea Ghencea nr, 91F


Prelungirea Ghencea

nr. 91F


Prelungirea Ghencea2.977 €

■ .,

2.977 €


1.145€-

—T----

1.145 €


1.145 €


33.434 €


2.748 €


2.748 <


2.748 €


2.748 €


1.145 €


229 €


2.977 €


2.977 €


2.977 €


2.977 €


458 €


21.400 €


PRIVAtA


pfjivaYa o —‘ 1 C PRIVAtA q


PRIVA" A


PRIVAtA


PRIVA A


PRIVATA


PRIVATA


GETA STELA

Legitimația Nr. 12766 Valabil 2019Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Propnetar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


SC GAD MAGAZINE SRL


SC L&D CATERING & CANTINE SRL


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


211171


208861


916 €* , » 23.520*€

r -

25;600<


Prelungirea Ghencea nr. 93DPrelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea


Strada BulgarasPrelungirea Ghencea


208864


201710


207252


226913


229495


220703


209333


205714


203357


211186


214846


214847


229438


202993


206571


104.544 lei


386.360 lei


40 909 lei


2.169 lei


44.697 lei


53.129 lei


46.969 lei


45.539 lei


98.668 lei
95.560 €

2.97*7 €


pri/ata

— ***

PRIVATA •*

• •

VRIVATA


-------»-

22.850 €privaTa g

--;—w

PUBLICA g!


PRIVAȚA

Ț

PRIVATA p


privaȚa £

--------1 r~

PRIITA -----


«766SA APA NOVA BUCUREȘTI SA


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietate privata - cale de acces deținuta In indiviziune


Proprietar neidentificat


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune

"Sfl9BS3^


♦*


11.667 lei


2.464 €


PRIVATA
96.817 lei


20.448 €


PRIVATA


Prelungirea Ghencea nr. 117-121


Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea

f.n.


Prelungirea Ghencea

nr. 147


Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea


200073


205149


209541155.050 lei


188.663 lei


39.846 €
27.107 lei


5.725 €


PRIVATA

--—

PRIVATA


200.263 lei

w


*

121.059 lei


179.544 lei


32.528 lei


74.815 lei


86.742 lei


104.090 lei


89.994 lei


71.211 lei


2.169 lei


93.863 lei


44.015 lei


109.516 lei


144.208 lei


10.606 lei


10.606 lei


155.050 lei


42.296 €


PRIVATA


25.568 €

î—


»■


PRIVATA6.870 €

--------a.

15.801 €


19.824 €


9.296 €


23.130 €


PRIVATA —V-PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA^ •» i privata;


PRIVATA


PRIVATAProprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Prelungirea Ghencea nr. 163-16795.454 lef ’


ALEXA TOPAZ SRL


Prelungirea Ghencea

nr. 169, Lot 179.218 lei


2j.16gț


16.731 €


Propnetate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Prelungirea Ghencea nr.169. Lot drum acces


Proprietar neidentificat


Prelungirea Ghencea


215324


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


SC GENERAL ROMANIA SRL


Proprietar neidentificat


SC WELAN HOLDINGS INVESTEMENT SRL


Prelungirea Ghencea


Jllnnniiuii Cj J A~Prelungirea GhenceaPrelungirea Ghencea nr. 187-189


213254


215300


215325


215326


215299


215314


215315


215316


215304


203077


203951


207069


210885


210886


201176
35.738 lei


9.470 lei
13.362 lei


16.804 lei


10.402 lei


11.790 lei


<-

11.203 lei


11.203 lei


11.203 lei


32.007 lei


11.203 lei


11.203 lei


10.402 lei


10.402 lei


222.450 lei


29.867 lei


66.415 lei


1.600 lei


93.080 lei


117.627 lei


234.553 lei


276.063 lei


24.806 lei


2.822 €

*

—’--

3.549 €


2.197 €


2.490 €


2.36tf€


2.366T


2.366 €

_

6.760 €


2.366 €.


2.366«€


2.19M


2.197«€


46.982^


6.308 €


14.027 €


338 €


19.659 €


24*843 €


49.538 €


58.305 €prIVata

4


-----5----

PRIVATA PRIVATA


PRIVATA ---K--

PRIVATA


PRIVATA \

PRIVATA


PRIVATA 70


•4

PRIVATA

——


PRIVĂTA

----r-j---

PRIVATA

-------tr-

PRIVATA

~7~>---------

PRIVATA. GETAJTELA

Nr. 12766 Valabil 2019


'zarea:SC WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Solomon Constantin, Solomon Natalia, Liurea Doina, Mirea Marin, Mirea Viorica. Milea Dana Cristina, Milea Bogdan, Barbulescu Danut, DHIR HOLDINGS SRL, Margaritescu Arina Liviu, Ghitoi loan Adrian, Ghitoi Valeria Nicoleta, Gherghina Claudla Nicoleta, Stanciu Ana Maria, Stanciu Mfhaita Costin, Dinca Cornel, Dinca Indiana, Stanescu Mirela, Maier Veronica Mihaela, EVRIKA INSOLVENCY I.P.U.R.L.


Proprietate pnvata - cale de acces deținuta in indiviziune


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


MLD CONSTRUCT IMOB SRL, Tuca loan Viorel, Cojocaru Ionela Diana


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


MLD CONSTRUCT IMOB SRL


MLD CONSTRUCT IMOB SRL


MLD CONSTRUCT IMOB SRL


Proprietar neidentificat


Prelungirea Ghencea nr. 199-203


Prelungirea Ghencea nr. 247, LOT 1/7


Prelungirea Ghencea

nr. 251


Prelungirea Ghencea

nr. 251B


Prelungirea Ghencea

nr. 251B


Prelungirea Ghencea

nr. 251B


Prelungirea Ghencea nr. 251


Prelungirea Ghencea

f.n.


201178


205955


207694


207712


230099


230101


225888


225882


225883


232518


232575


232568


232569


232519


54.232 lei


129.061 lei

sr<—

PRIVATA3.109 €


PRIVATA

V


privăYa :

——


20.280 €

_________L

507 €Mibii 2019

■âfea: El, 1

^VAR •SOCIETATEA DAVISOF BUSINESS SRL


Municipiul București


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


SC REAL CONSTRUCT IMPEX SRL


206701


227708


212115


73.617 lei


10.923 lei


33.243 lei


49.166 lei


Strada Funigeilor Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea f.n.


Prelungirea Ghencea nr. 279-293


Prelungirea Ghencea nr. 289-293


■wgiree


Prelungirea Ghencea nr. 289-293


208500


206436


204227


226292


226291


226363


226362


226117


226116


226115


226313


226312


226092


226091


226310


94.421 lei

10.402 lei94.421 lei


1.600 lei


524.119 lei


7.202 lei


70.738 lei


9.602 lei


10.402 lei .


9.602 lei


10.402 lei


9.602 lei


10.402 lei


9.602 lei


9.602 lei


10.402 lei


9.602 lei


10.402 lei


9.602 lei


10.402 lei


9.602 lei

.


2.197,t

—-

2.028 €


2.197,f

2.028 *€


2.028 C.PRIV/TA


PRIVATA


PRIVATA


PgIVATA


PRIMATA

---7>----

PRIVAJA


PRIVATAPropnetate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


SC SOTHIS PRINȚ SRL


SC SOTHIS PRINȚ SRL


SC EDILFLY SRL


Proprietar neidentificat


STATUL ROMAN


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


SC DIMRI

CONSTRUCTION&DEVELO

PMENTSRL


SC PLATINUM WEST SRL


SC PLATINUM WEST SRL


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA

2.028 €


2.197 €


2.028 €


2.197 €


2.028 €


2.197 €


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


Prelungirea Ghencea nr 289-293


Prelungirea Ghencea nr. 289-293


Prelungirea Ghencea nr. 299-301


Prelungirea Ghencea nr. 299-301

Prelungirea Ghencea nr. 303-305

Prelungirea Ghencea f.n.


Prelungirea Ghencea

nr. 307


Prelungirea Ghencea f.n.


Prelungirea Ghencea nr. 309-319


Prelungirea Ghencea

nr.350-356, LOT 1


Prelungirea Ghencea

nr, 348


Prelungirea Ghencea nr, 346


Prelungirea Ghencea

f.n.


Prelungirea Ghencea f n


Prelungirea Ghencea nr, 338-344


«TBlwgi


228203


203333


203332


220032


220045


268


1.600 lei


313.993 lei


116.665 lei


189.558 lei


217.806 lei


199.221 le«


31.766 €


PRIVATA


1.352 €16.799 €

-----r

73.476 €


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA//jf&VA-QțORGWW

Valabil 2019 s ^Uzarea. V’ *SC AVANGARDE REZIDENȚIAL SRL

SC AVANGARDE REZIDENȚIAL SRL


Proprietar neidentificat


Prelungirea Ghencea nr.318, LOT 2

Prelungirea Ghencea nr.318, LOT 1

Prelungirea Ghencea f n


SC AVANGARDE CITY SRL


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Prelungirea Ghencea

f.n.


208442


208026


SC GENERAL ROMANIA SRL


Proprietar neidentificat


SC ALEX CREATIV SRL


Municipiul București


Proprietar neidentificat


Municipiul București


SC V A L GUARD CO SRL


Proprietar neidentificat Municipiul București


Prelungirea Ghencea nr. 282-304


Prelungirea Ghencea f.n.


Intrarea Floare Galbena nr. 1


Strada Floare Galbena


Prelungirea Ghencea

f.n.


Strada Padurea Tauzului


Strada Padurea Tauzului nr. 2


Str. Doniței nr. 3 Strada Doniței


Prelungirea Ghencea nr. 272-276


Prelungirea Ghencea nr. 260-270


Prelungirea Ghencea nr. 262, LOT 1/2/1 -LOT 8


Prelungirea Ghencea nr. 262, LOT 1/2/1 -LOT


204231


201872


207491


205725


232036


232031


225070


229258


9.602 lei


129.629 lei


103.929 lei


76.30»€

_

129.872 €


265.487 €


54.756 £


27.378 €


21.950 €


17.890 €


17.407 €


20.956 €


51.528 €


13.072 €


2.028 €


IJRIVATA -----------T PRIVATA


PRIVATA


IVATA


PRIVATA


PUBLICA


PRIVATA


PRIVATA PUBLICA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVA


timatia Nr. 12766227795


224676


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Prelungirea Ghencea nr. 260-262


200848


224409


ALMANSOORI INVESTEMENTSRL


SC FARMAVET IMOBILIARE SRL


SC MILSER SA


Proprietar neidentificat


SC CORNELIU’S GRUP SERV SRL


Prelungirea Ghencea nr. 254


Prelungirea Ghencea nr. 414A


Prelungirea Ghencea nr. 238


Prelungirea Ghencea

f.n.Prelungirea Ghencea


224408


207239


209301


203386


227192


227193


227194


216023


216033


215726


229515


232023
43.797 lei


287.497 lei


218.085 lei


26.515 lei


890.578 lei


188.092 €


29.218 lei


75.425 lei


97.433 lei


331.076 lei


245.629 lei


87.302 lei


6.171 €


4.395 €


6.826 €


130.130 €


6.962 €


15.930 €


20.578 €


69.924 €


51.877 €


18.438 €


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


■' ■'f ♦

PRIVATA\PRIVATA

—* ■■ \

RIVATA


QETASTELA


C/4//zarea-.Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Prelungirea Ghencea nr. 124D, lot 2/2


228275


228313


228314


228315


228316


228309228310Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


Vintila Ana Maria. Vintila


ConstSS”r.asc J'Msna


METEOR SERVICE SRL


228311


228312


228274


Prelungirea Ghencea nr. 124D, lot 2/1


Prelungirea Ghencea

f.n.


Drumul Valea Ursului


Prelungirea Ghencea nr. 114-116


227432


228305


228306


228307


228308


228303


228302


228301


228304


213794


232385


215423


116.017 lei
13.182 €


2.028 € s4


2.02^ €

‘2.028 €


2.028 €

.....»

2.0C8€


2.197 ț

1.859 €


1.859,€

£—


1.183 €


2.028 €


24.503 €

12.1 V €


PRIVATA priita privata , ♦ * PRIVATA tt


PRIVEA

PRIVATA

V’*

PRIVATA


PRIVATA

PRIVATA

PRIVATA


gRIVATA


PRIVATA


PRIVATA207318


207317


SC AMV INTERTRADE SRL


SC ORFEAS GRUP SRL; FIRST PHARMA SERVICES SRL; SC SINES REAL ESTATE SRL; SC ERDAVAS SRL


SC ORFEAS GRUP SRL: FIRST PHARMA SERVICES SRL; SC SINES REAL ESTATE SRL; SC ERDAVAS SRL


Proprietar neidentificat


SC PRIMAVARA REZIDENȚIAL SRL

SC PRIMAVARA REZIDENȚIAL SRL

SC PRIMAVARA REZIDENȚIAL SRL

SC PRIMAVARA REZIDENȚIAL SRL


Prelungirea Ghencea nr. 106-110


Prelungirea Ghencea nr. 106-110


Prelungirea Ghencea nr. 106-110


Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea nr. 104, Lot 12/2


Prelungirea Ghencea nr. 102


Prelungirea Ghencea nr. 94-100


Prelungirea Ghencea nr. 94-100


Prelungirea Ghencea nr. 94-100


Prelungirea Ghencea nr, 94-100


Prelungirea Ghencea nr. 94-100


Prelungirea Ghencea nr, 94-100


Prelungirea Ghencea nr. 94-100


Prelungirea Ghencea f.n.


Prelungirea Ghencea/ nr. 88 (fost nr. 88-88A-90-90A-92)


210572


210571


210583


204741


203760


229490


209912


215356


211326


211324


215349


215359


215355


O 2:'


\ 37-6

132.764 lei


28.040 €


PRIVATA

PRIVATA

PRIVATA


PRIVATA2.240 €


1.145 €


458 €.

_______ *


4.351 €

2^290 €


PRIVATA \ \


PRIVATA

————

PRIVATA


S.R1- /

fy-VI1TOKLOfl r autor/z •CfORGtSW

U Nr. 12766 Valabil 2019 . ^c/alizarea-ț'’.SC GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL SC GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL; Dumitru


Dumitru; Dumitru Florica


Proprietar neidentificat


SC GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL


SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA (FOSTA SC DISTRIGAZ SUD SA)


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Municipiul București


Proprietar neidentificat


224137


31.288 lei


6.439 lei


1.360 €


PRIVATA


31.288 lei


6.608 €


PRIVATA


EVAt

S.R.L.


Proprietar neidentificat200663


209111


225201 (suprapus cu 207394)


207833


Prelungirea Ghencea

nr. 72B


Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea

nr. 66


Prelungirea Ghencea


Prelungirea Ghencea

f.n.


Strada Ramura Jiului


Prelungirea Ghencea f.n.


Prelungirea Ghencea


206631


207863


204544


209183


208872


207196


207183


207184


241.792 lei


313.633 lei


150.713 lei


80.302 lei


157.574 lei

70.477 lei


14.885 €


179.989 lei


299.661 lei


38.014€

■-

63,289 €


PRIVATA

A.2

PRIVATA .L,

PRIVATA


10.606 lei


5.421 lei


14.095 lei


110.756 lei


118.181 lei


9.758 lei


166.968 lei


24.469 lei


71.211 lei


445.635 lei


2.169 lei


233.118 lei


241.792 lei


450.848 lei


93.370 lei


150.713 lei


108.143 lei


125.074 lei


582.144 lei


197.370 lei


2.242) €


1.145€


2.977 €


23.392 €


24.960 €


2.061 €


35.264 €


5.168 €


15.04Q.€


94.119/


458 €


49.235 €


51.067 €


95.220 €


19.720 €


31.831 €


22.840 €


26.416 €


122.950 €


41.685 €’ PRIVATA

2a


PRIVATA)


PRIVATA
217.422 lei


Proprietar neidentificat207172


SC LUKOIL ROMANIA SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE

IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOBSRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE

IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOBSRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENQE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


Proprietate privata - cale de acces deținuta in indiviziune


anghel RESIDENCE v\ IMOBSRL


2077993.253 lei


2.169 lei


84.185 lei


219.695 lei


PUBLICA


46.b30€


45.920 €


687 €


458 €


17.780 €


46.400 €


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


eval


\ IMOB SRL

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL


Prelungirea Ghencea nr, 38-40 Iot1739

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/38

Prelungirea Ghencea nr, 38-40, Iot1737

Prelungirea Ghencea nr, 38-40, lot1/36

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/35

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/34

Prelungirea Ghencea nr 38-40, Iot1733

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/32

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/31

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1730

Prelungirea Ghencea

nr. 38-40, lot1/29

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1728

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/27

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/26

Prelungirea Ghencea nr, 38-40, Iot1725

Prelungirea Ghencea nr, 38-40, Iot1724

Prelungirea Ghencea nr, 38-40, Iot1723

Prelungirea Ghencea nr, 38-40, Iot1722


230420


230401


230400


230399


230398


230397


230396


230395


230394


230393


230392


230391


230390


230389


230388


230387


230386


230385


230384


230422


230402


230403


3.253 lei


3.253 lei


3.253 lei


3.253 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


4.337 lei


205.755 lei


4.337 lei


4.337 lei


687 €


687 €


687 €


687 €


916 €


916 €


916€


916 €


916 €


916€


916€


916 €


916 €


916 €


916 €


916 €


916€


916€


916€


43.456 €


916 €


916 €


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATAPRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


470

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/18

230404

4

4.337 lei

4.337 lei

916 €

PRIVATA

471

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/17

230405

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA

472

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/16

230406

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA

473

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/15

230407

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA

474

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/14

230408

4

4.337 lei

4.337 lei

916£

PRIVATA

475

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/13

230409

4

4.337 lei

4.337 lei

9166

PRIVATA

476

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/12

230410

4

4.337 lei

4.337 lei

916 €

PRIVATA

477

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/11

230411

4

4.337 lei

4.337 lei

916,€

PRIVATA

478

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, Iot1/10

230412

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA

479

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/9

230413

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA

480

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/8

230414

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA

481

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/7

230415

4

4.337 lei

4.337 lei

916€

PRIVATA Z\

// •£' o

482

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/6

230416

4

4.337 lei

4.337 lei

916 €

PRIVATA //'

483

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/5

230417

4

4.337 lei

4.337 lei

916 €

[ PAVATA

484

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/4

230418

5

5.421 lei

5.421 lei

1.145€

\priv\ta

485

SC ANGHEL RESIDENCE IMOB SRL

Prelungirea Ghencea nr. 38-40, lot1/3

230419

9

9.758 lei

9.758 lei

2.061 €

'țRIVAT^

486

Municipiul București

Strada Valea Oltului

-

1973

487

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

945

1.024.634 lei

1.024.634 lei

216.405 €

PRIVATA- \ \\

488

Municipiul București

Aleea Valea Sălciei

-

159

PUBLICA    \!\

489

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

1063

41

41

870.725 lei

77.651 lei

967.315 lei

204.299 €

PRIVATA \     |\

1

10

10

18.939 lei

490

Municipiul București

Aleea Ramnicel

-

149

PUBLICA

491

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

78

91.221 lei

91.221 lei

19.266 €

PRIVATA

492

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

81

94.729 lei

94.729 lei

20.007 €

PRIVATA

493

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

176

205.831 lei

205.831 lei

43.472 €

PRIVATA

494

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

65

76.017 lei

76.017 lei

16.055 €

PRIVATA

495

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

497

581.239 lei

581.239 lei

122.759 €

1

PRIVATA

496

Municipiul București

Strada Potaisa

-

101

PUBLICA

497

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

140

163.729 lei

163.729 lei

34.580 €

PRIVATA

498

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea nr. 24

218620

135 Z z

110.581 lei

110.581 lei

s-it O

23.355 €

z

499

J\

' Fțpwietar neidentificat

Prelungirea Ghencea f.n.

-

1'13';

/

132.153 lei Z

132.153 lei

27.911 €

■(§ privea STELA

7MT

Munițipiul București

Strada Râul Doamnei

-

1094 ' '

--r

CUJ---2^

Al PUffi» Nr. 12766eval
501

Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

Strada Ghencea. UAT București Sector 6 -

214553

89

PUBLICA

502

Municipiul București

Aleea Ghencea

-

63

PUBLICA

503

Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

Strada Ghencea, UAT București Sector 6

214543

698

PUBLICA

504

Municipiul București

Strada Valea lui Mihai

-

71

PUBLICA

505

Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

Strada Ghencea UAT

București Sector 6

214554

656

PUBLICA

506

Municipiul București

Strada Valea Roșie

118

PUBLICA

507

Municipiul București - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

Strada Ghencea, UAT București Sector 6 -

214555

1209

PUBLICA

508

Municipiul București

Strada Brașov

-

995

PUBLICA

509

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

Bulevardul Ghencea nr.

158A

225412

56

PUBLICA

510

SC AEDIFICIA CARPATI SA

Bulevardul Ghencea nr. 158

233868

40

44.507 lei

44.507 lei

9.400 €

PRIVATA

511

SC CALOREX INTERNATIONAL TRADE SRL

Bulevardul Ghencea nr.

158

204747

25

27.81-7 lei

27.817 lei

5.875 €

PRIVATA X- ./-■ ( X       A-Z .

512

SC RIGMOB TRADE SRL

Bulevardul Ghencea nr. 154A

204385

16

22.879 lei

22.879 lei

4.832 €

\PVTAfes

513

SC RIGMOB TRADE SRL

Bulevardul Ghencea nr. 154

224243

45

35.156 lei

35.156 lei

7.425 €

\ privXța

-•

514

SC DANIELLI DESIGN SRL

Bulevardul Ghencea nr.

134

221419

129

143.535 lei

143.535 lei

30.315 €

\fuv£ta\

515

Proprietar neidentificat

Bulevardul Ghencea f.n.

120

190.907 lei

190.907 lei

40.320 €

PRIVAT^ \ \\

516

Municipiul București

Strada Serg. Alexandru Apostolache

58

publica\      ’

L

517

Municipiul București

Strada Tanganului

59

PUBLICA \ 1

518

Proprietar neidentificat

Bulevardul Ghencea f.n.

420

668.175 lei

668.175 lei

141.120 €

PRIVATA

L

5lj

Municipiul București

Strada Constantin Titel

333

PUBLICA

520

Proprietar neidentificat

Bulevardul Ghencea f.n.

1063

1.635.755 lei

1.635.755 lei

345.475 €

PRIVATA

521

Municipiul București

Strada Vladeasa

104

PUBLICA

522

Proprietar neidentificat

Bulevardul Ghencea f.n.

530

815.569 lei

815.569 lei

172.250 €

PRIVATA

523

SC AUTO COBALCESCU SRL

Prelungirea Ghencea nr. 372 - 380

204566

1405

678.544 lei

678.544 lei

143.310 €

PRIVATA        J

524

IWT

pn i       i W

209565

309

97

97

103.877 lei

225.045 lei

328.922 lei

69.469 €

PRIVATA

525

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea

f.n.

-

275

132.811 lei

132.811 lei

28.050 €

PRIVATA

526

206852

15689

4 483.056 lei

4.483.056 lei

946.831 €

_

T W 25

S27

GC1

^'''Statul Roman - in afepstrarea Ministerului iTransponurilor - concesionat către CÂC.F. „C F R.* SA

-

’ /

2208

<C

' -   3

...    < z   X

x"  X__

V

î

// ♦

< GEORGESCU piffflfcSJELA ’Jn Legitimația Nr. 12766    <

, .           Valahii ?O1Q     J

/j528

Proprietar neidentificat

Prelungirea Ghencea

f.n.

-

67

32.358 lei

32.358 lei

6.834 €

PRIVATA

529

Municipiul București

Prelungirea Ghencea

-

121823

PUBLICA

Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere (mp)

231.816

65.127.636 lei

20.810.973 lei

85.938.609 lei

18.150.420 €

Suprafața totala TEREN (mp) - Proprietate PUBLICA

146.765

Suprafața totala TEREN pro

pusa spre expropriere (mp) -

85.051

■B.I

proprietate PRIVATA

•j v* 7- ‘      *' W. ' ■ £

s

uprafata totala CONȘTF

IUCTII propusa spre expropriere (mp)

12210

16277

Suprafața totala CQNS1

rRUCTII (mp) - prop

rletatePUBLI

CA

15

15

r- -.V .4yy’r

Suprafal

a totala CONSTRUCȚII propusa spre expropriere,(mp) - Proprietatea

'a

12195

16262

tr i- ■ț'țif-             a

■   -..... -I  ■        ”■           •••    •

PRIVATA

ăi

A se vedea Ipo

tezele si Ipotezele speciale de mal jos

*       .Șl |

Curs BNR 31 ianuarie 2019

4.7343ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica - "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărqire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41”


  • 1. Aceasta Anexa s-a efectuat fara prezentarea actelor de proprietate, urmând ca evaluările ulterioare sa se faca pentru fiecare proprietate in parte si ținând cont de aspectele juridice si/sau de indicatorii urbanistici ai fiecărei proprietăți in parte.


  • 2. Deoarece valoarea estimata este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluariloi punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți in parte (acces, su

starea tehnica a fiecărei construcții, calitatea si tipul finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-50%. in funcție de caracteristicile fizice, juridice sl tehnice ale fiecărei proprietăți____________ ____

  • 3. S-a efectuat o evaluare globala a terenurilor si construcțiilor, considerând terenurile ca fiind intravilane, sau drum, sau industriale , asa cum reiese din extrasele de Carte funciara primite. Ulterior, la evaluările per/pri\prietatd\dupa ini

fiecărei proprietăți, in funcție de caracteristicile fizice, amplasament, utilități, vecinătăți, s.a.m.d., se vor face estimări punctuale.________________________________________________________________________________________________

  • 4. In prezenta evaluare globala s-a tinut cont de evaluarea construcțiilor, dar aceasta evaluare globala a construcțiilor nu este considerata finala, deoarece nu s-a efectuat o măsurătoare si o inspecție individuala, in ama\unt pentru determinarea cat mai precisa a stării fizice de intretinere, a structurii (sistemului constructiv, materiale folosite), precum si anului de punere in funcțiune. Aceste aspecte vor fi efectuate la evaluările individuale.

6. Daca la inspecțiile individuale (per proprietate) se constata aspecte diferite (fizice, tehnice juridice), atunci, valoarea justa pentru despăgubire de la acea data va putea fi diferita de cea din aceasta Evaluare Globala.

  • 8. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile.au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările si valorile furnizate de Grila notariala 2019.

GCT EVAL

S.R.L.