Hotărârea nr. 290/2019

HOTARAREnr. 290 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLSAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J •*

romania2019.eu

r» ’Xflt» Vj'''*'&& / • Sf'x.ri ț-        <*


CONFORM CU 0^pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Șucurești nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8106/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 99/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 320/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Art. 5 alin. (1) si alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (65), art. 32 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 alin. (1), (2) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu Văcărescu și strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 73/26.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu Văcărescu și strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani.”

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulteriaore;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


C- W

Art.l Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.201$ se modifică în conformitate cu anexa nr. 1, la prezenta hotărâre.


î! '-Ca ' C \ u- O ■ \ vW wr

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 OO; wWw.pmb.ro r b

I /


Art.ll Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 se modifică în conformitate cu anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.

Art.lll Art.4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 se modifică și va avea următotul cuprins:

”Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate conform raportului de evaluare care constituie anexa 2 la prezenta hotărâre. Sunt supuse procedurii de expropriere terenurile și construcțiile proprietate privată identificate în anexa sus - menționată.”

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 rămân neschimbate.

Art.V Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 30.05.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA 2'Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Vacarescu si Șoseaua Petricani"- Tronson 1Gard (împrejmuire teren expropriat) 213,5 metri liniari


STAN ALEXANDRA


4.728.08 €Valoare Construcții -

Euro


Valoare

Construcții -

Lei


Valoare Justa TOTALA de despăgubire14.330 lei


16.963,8 €   75.894 lei


19.311,7 €   86.399 lei

11.926 €


53.356 le


Lei


8.288.965

lei


455.352 lei


103.042 lei


234.665 lei


111.346 lei


101.185 lei


314.551 lei


70.964 lei


14.281,72 €


63.895 lei


85.048 lei


22.229,4 €


99.452 lei


132.255 lei5.096 lei


43.374 lei13.387,6 €


’OțJNFem CU ORIGINALULtw.«


232.813 lei


42.762 lei


969.261 lei


5.326.187

lei

TANTI VIRGINI CA, C1OROBEA ADRIAN conform Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 27/2015)

>1

SC NOVO PARC TREI SRL (SC AEROFINA SA conform Anexa nr. 2 Ia HCGMB nr. 27/2015)

Strada Fabrice de Oluooa. nr. IB

203417

926

150.568 €

696.768 lei

696.768 lei

32

SPRINT INVESTMENT

2000

Șoseaua Fabnca de

Olucoza, ar. 21

203571

125

58.750 €

262.842 lei

262.842 lei

33

SC DOMUS - MEX SRL

Soaeaua Fabrica de

Olucoa, ar. 23

202662

286

134.420 6

601.382 lei

601.382 lei

34

SC RETAIL CONCEPT 4 DESIGN SRL (DRUM ACCES MOBEXPERT conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 27/2015)

Strada Fabrica de

Glucor*. nr. 23       •

224061

21

9.870 6

•   44.157 lei

44.157 lei

35

SC INTRAROM SA (SC INTRAROM SRL conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr.

27/2015)

Strada Fabrica de

Olucoa. nr. 17

204335

70

32.900 6

147.191 lei

147.191 lei

36

S.C. ROMANEL INTERNATIONAL GROUP S.A.

Soaeaua Fabrica de Olucon. nr. 7

234271

92

48.852 6

218.559 lei

218.559 lei


Total Suprafața Teren = 15.209 mp

Total Suprafața Construcții = 2.363,07 mp.

Valoare JUSTA TOTALA Terenuri (lei) = 34.317.634

Valoare JUSTA TOTALA Construcții (lei) = 5.321.397 Valoare JUSTA TOTALA TERENURI + Copștructii (lei) = 39.639.031

Valoarea Gard (împrejmuire teren expropriat) 213,5 metri 1 (lei) = 14.330

Valoare JUSTA TOTALA TE

(lei) = 39.653.361


Data modificării mai 2019
Anexa nr. 2 a proiectului de Hotarare privind modificarea HCGMB


Condiții Limitative


Art. 32 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010


. RO 25«

GCT EVAL

S.R.L.


77-,/frt 32. - în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfășurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se aplică prevederile prezentei legi.


(2) în cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanțe intre situațiile evidențiate în documentațiile cadastrale și identificările inițiale ale imobilelor și persoanelor supuse exproprierii, va fi rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declanșarea procedurilor de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele și persoanele supuse exproprierii.


(3) Anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declanșarea procedurii de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele și persoanele supuse exproprierii, va fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât situația juridică a proprietarilor, a imobilelor și a obiectivului construit să corespundă în totalitate cu situația de fapt. “


Evaluatorul menționează următoarele:.................. din..........................................


ucoza intre Str. Barbu Vacarescu si Str. Petricani"


iropriere


u expropriere
ctiilor

construcțiilor


tatului Roman arestii3RO-B-F N

XSILE cAlĂL


Scara 1: 1000Primăria Municipiului București


Planșa

Nr. 1


PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop: Proiectul de utilitate publica:

" Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza intre Str. Barbu Vacarescu si Str. Petricani" -Tronson I