Hotărârea nr. 289/2019

HOTARAREnr. 289 din 2019-05-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMNIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR CONSTRUCTII SI A UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILELE SITUATE IN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA PIPERA NR. 79-81 , IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 11. NOD AVIONULUI INCHIDERE INEL MEDIAN" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM SI A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI HENRI COANDA- ETAPA II

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘH


H O T Ă R Â R EC


privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trâft&i din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al Municipiului București a unor construcții și a unor suprafețe de teren din imobilele situate în Sectorul 1 al Municipiului București, Șoseaua Pipera nr. 79-81, în vederea realizării obiectivului de investiții „Obiect 11. Nod Avionului -închidere Inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 8223/22.05.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 1112/22.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 98/30.05.2019, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 16/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 319/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/23.04.2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Obiect 11. Nod Avionului -închidere Inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa II”;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Trhsuprafață totală de ctfresV a unei suprafețe

\în scris

>

*//


Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea în domeniul public Municipiului București în vederea realizării obiectivului de investiții „Obiect 11. Nod Avionului - închidere Inel median” în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă -Etapa II, precum și declararea din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local, a unei suprafețe de teren de 800 mp, din imobiktM 32.433 mp înscris în Cartea Funciară nr. 240372 a Muni^ftrl de teren de 7.610 mp, din imobilul teren în suprcfațătoțelă

......yfe

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România^


if www.pmb.ro


Funciară nr. 240367 a Municipiului București, precum și a construcțiilor în suprafață de 412 mp aflate pe acesta, imobile situate la adresa Șoseaua Pipera nr. 79-81, Sector 1, București, proprietate publică a statului român și administrate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1 se identifică potrivit anexei nr. 1, anexei nr. 2A și anexei nr. 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Claudiu Daniel

București, 30.05.2019

Nr. 289

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA NR. 1


iKGH /S 12 <V70 .os . 101c DATELE DE IDENTIFICARE                  < 3       *

ale imobilelor din care fac parte suprafețele de teren și construcțiile pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, în domeniul public al Municipiului București și declararea din public localNr.


Cod de


clasificație


1.bunuri de interes public național în bunuri de interes


Locul


Persoana


Persoana


unde este


situat


imobilul


Municipiul


București


juridică de la


juridică la


Date de


Caracteristici


care se


care se


transmite


transmite


identificare


tehnice


Anul


Valoarea


dobândirii/


dării în


de


inventar


imobilul


Domeniul


public al


statului aflat


în


administrarea


Regiei


Autonome


Administrația


Patrimoniului


Protocolului


de Stat


imobilul


folosință


(în lei)


CONFORM CUC


Municmi


Domeniul


public al


Municipiului


BucureștiBucurești,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:5000


Anexa Nr.......


Nr. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului:


240367


214696 mp


Sos. Pipera, Nr. 79-81, Sector 1, BucureștiSituație actuala

( înainte de dezlipire )


Situație viitoare (după dezlipire )


Suprafața ( mp )


Categoria de folosința


Descrierea imobilului


Suprafața c-tii afectate ( mp)


Suprafața teren ( mp )C 1-211 mp ( C22 conform CF 240367 )

C 2-177 mp ( C23 confonn CF 240367 > ( C-<ic anexa )
Categoria dc folosințaNr Pct

Coorlora'e pcl de contur

latun

Ofl.cl)

X|m)

ri"l

1

333236.26

587783.02

363.83

2

333262 21

588145 92

44 72

3

333265 40

588190 53

10 00

4

333275.37

588189 82

10 00

5

333276 08

588199 79

10 00

6

333266 11

588200 51

189 98

7

33327823

588370 06

35 97

8

333314 09

58836 7 28

7 15

9

333315 07

588374 36

97 56

10

333217 66

588379 85

105.03

11

333112 91

SA8J87 4 7

36 02

12

333113 02

588423 49

65 00

13

333051 00

588404 03

53 38

14

333015 83

588383 88

16 53

15

332999 33

588364 95

599

18

332996 91

588358 97

48 77

17

332995 51

588310 32

4 72

18

332995.18

588305 61

18 34

19

332976 84

588305 49

5 94

20

332970 90

588305 36

13 59

21

332970 21

588291 79

8 87

22

332969 37

588282 96

602

23

332963 37

588283 50

41 69

24

332964 47

588325 18

40 49

25

332960 14

588365 44

114 00

26

332901 29

588267 80

130 56

27

332870.92

588140 82

145 10

28

3 32864 83

587-W6 85

146 46

> 29

332896.78

587852 92

43 05

30

332890 34

587810 35

36 00

31

332926 08

587806 34

14 03

32

332940 06

587804 88

29 32

33

332969 29

587802 64

187 32

34

333136 15

587790 28

98 56

35

333234 45

587783 16

1 82

S=214696 mp


Descrierea imobilului


Suprafau afectata de culoarul de expropriere


Rest proprietateExecutant: S.C. GEO-TOPO S.R.L.


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Semnătură si stampila