Hotărârea nr. 288/2019

HOTARAREnr. 288 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 27/31.01.2019 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI, PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN STR. LIPSCANI NR. 29, SECTOR 3, STR. GABROVENI NR. 22, SECTOR 3 SI CALEA MOSILOR NR. 71, SECTOR 2


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


\ CONFORM

ÎS

HOTĂRĂ-R-E------......\

Îspentru modificarea Hotărârii Consiliului General al

27/31.01.2019 privind transmiterea din administrarea Admi [iei Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor - părți, proprietate de stat, din imobilele situate în str. Lipscani nr.

29, sector 3, str. Gabroveni nr. 22, sector 3 si Calea Moșilor nr. 71, sector 2

1                                             J                                                     J                                             1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1118/21.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8011/20.05.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3882/20.05.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 30341/20.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 318/30.05.2019 din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/31.01.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți, proprietate de stat, din imobilele situate in str. Lipscani nr. 29 - 31, sector 3, str. Gabroveni nr. 22, sector 3 și Calea Moșilor nr. 71, sector 2;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 27/31.01.2019 se modifică și va avea următorul cuprin^

”Art.1 Se aprobă transmiterea din Imobiliar către Administrația Municipală Seismic a cotelor-părți proprietate de


inistratiei Fondului \x            ,

ădirilor cu Risc în municipiul


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; București, str. Lipscani nr. 29-31, sector 3, str. Gabroveni nr. 22, sector 3 și Calea Moșilor nr. 71, sector 2, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/31.01.2019, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Claudiu Daniel Catana
București, 30.05.2019

Nr. 288

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 OO; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B nr.


Str. Lipscani nr. 29-31, sector 3

cota de 76,76%;


Str. Gabroveni nr. 22, sector 3

Calea Moșilor nr. 71, sector 2