Hotărârea nr. 287/2019

HOTARAREnr. 287 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI DETINUTE DIN URMATOARELE IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA, SITUATE IN CALEA VICTORIEI NR. 25, SECTOR 3, CALEA VICTORIEI NR. 103-105, SECTOR 1 SI CALEA VICTORIEI NR. 214, SECTOR 1, IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


ONPORM CU ORIGINALI


HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Fnistrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei părți deținute din următoarele imobile situate în municipiul București, în zona de acțiune prioritară, situate în Calea Victoriei nr. 25, sector 3, Calea Victoriei nr. 103 - 105, sector 1 și Calea Victoriei nr. 214, sector 1, în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a acestora

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1549/22.05.2019, al Direcției J Patrimoniu nr. 8215/22.05.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3941/20.05.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 30782/22.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 96/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 317/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural -ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/26.07.2018 privind aprobarea "Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor, în municipiul București”;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 571/22.11.2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei acestora;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: hotărâre, pe perioada realizării lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural -arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a acestora.

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea administrarea Administrației Municipale pentru Cjonsolidar deținute din imobilele așa cum este prevănexa cafre'T


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.:dului Imobiliar în Kisfe Seismic a cotei tă din ezentaArt.2 Se menține dreptul de administrare deținut de Administrația Fondului Imobiliar asupra imobilelor prevăzute la art. 1, în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și încasarea chiriei.

Art.3 La finalizarea lucrărilor menționate ce vor fi efectuate prin intermediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, aceasta urmează să informeze Administrația Fondului Imobiliar, cu anexarea documentelor doveditoare.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului GenergLaJ. Municipiului București din data de 30.05.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Claudiu Daniel Qatarfc


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiapa/Zamfir


București, 30.05.20T9

Nr. 287

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

1.


Calea Victoriei nr. 25, sector 1 - cota - parte


2.


Calea Victoriei nr. 103-105, sector 1 - cota - parte 2,04%3. Calea Victoriei nr. 214, sector 1 - cota - parte 3,68% ;