Hotărârea nr. 286/2019

HOTARAREnr. 286 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT, DIN URMATOARELE IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI:STR. ALEXANDRU BELDIMAN NR. 1, SECTOR 5; STR. FRANCEZA NR. 52/CORESPONDENT CU STR. HALELOR NR. 1, SECTOR 3; BD. GENERAL GHEORGHE MAGHERU NR. 27, SECTOR 1; STR. BALTAGULUI NR. 17, SECTOR 5; STR. ION CAMPINEANU NR. 9, SECTOR 1; PIATA AMZEI NR. 15/STR. MENDELEEV NR. 17, SECTOR 1, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 32-34, SECTOR 1 PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

l CONFORM CU ORIGINA

I


HOTĂRAR

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar c dministrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți proprietate de stat din următoarele imobile situate în municipiul București: str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5; str.

Franceză nr. 52/corespondent cu str. Halelor nr. 1, sector 3; Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1; str. Baltagului nr. 17, sector 5; str. Ion Câmpineanu nr. 9, sector 1; Piața Amzei nr. 15/str.

Mendeleev nr. 17, sector 1, Str. Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34, sector 1 pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1562/24.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8370/24.05.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4172/24.05.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 31261/24.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 95/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 316/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3800/17.05.2019 și nr. 3802/17.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți proprietate de stat din imobilele menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Art.2 Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și .Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


București, 30.05.2019

Nr. 286


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


  • - Str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5 - cota 8,25%

  • - Str. Franceza nr. 52/corespondent cu str. Halelor nr. 1, sector 3- cota 20,12%

  • - Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1 - cota 14,85%

  • - Str. Baltagului nr. 17, sector 5 - cota 6,65%

  • - Str. Ion Campineanu nr. 9, sector 1 - cota 16,60%

  • - Piața Amzei nr. 15/str. Mendeleev nr. 17, sector 1 - cota 1,95%

  • - Str.Nicolae Bălcescu nr.32-34, sector 1 - cota 8,00%