Hotărârea nr. 285/2019

HOTARAREnr. 285 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI-PARTI DE 21% PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILUL SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 48-50, SECTOR 1 PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI—

I CONFORM CU ORIGINALU i____________


H OTĂRÂ

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imolsi


Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei-părți de 21% proprietate de stat, din imobilul situat în Calea Victoriei nr. 48 - 50, sector 1 pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1548/22.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8216/22.05.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3986/21.05.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 30781/22.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 94/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 315/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3488/06.05.2019 înregistrată la Administrația Fondului Imobiliar cu nr. 27199/08.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotei-părți de 21,00% proprietate de stat din imobilul situat în municipiul București, Calea Victoriei nr. 48 - 50, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță.

Art.2 Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor ' J cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

- - A - ■ (patana


Claudiu Daniel Catana


București, 30.05.2019

Nr. 285B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro