Hotărârea nr. 284/2019

HOTARAREnr. 284 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STR. ACADEMIEI NR. 3-5, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Academiei nr. 3-5, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1552/22.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8217/21.05.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3938/20.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 93/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 314/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 576/Ex/2018 privind inițierea procedurii de expropriere, ejmișîn jDaza prevederilor art. istoFfOe,

i.-:'i               ;

j0 ;7


422/2001 privind protejarea monumeritâlcxj-

_______i _ x -         . _tx _ • I8


10 alin. (3) din Legea nr. -republicată, cu modificările și completările ulterioa^;0^'"0^ în conformitate cu prevederile:                      _________

  • -  art. 2 alin. (1) lit. e), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1îdirfL^4^'

privind exproprierea pentru cauză de utilitatezpijblicăl necesară realizării unor obiective de interes național, județean^șîHocal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a spațiilor proprietate privată în suprafață de 533 mp și 112 mp teren în cotă indiviză situat în str. Academiei nr. 3-5 , sector 3, nr. cadastral 219683 - C1-U1 și nr. cadastral 219683 -C1-U2, precum și a spațiului în suprafață de 143 mp și 42 mp teren în cotă indiviză situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 11 - 13, sector 3, nr. cadastral 218830 - C1-U1,

ambele fiind parte integrantă din imobilul - monument istoric situat la adresa din str. Academiei nr. 3-5, sector 3, încadrat în casjă I risc seismic, în vedefșqB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucuie^ti, lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, expropriator fiind Municipiul București, conform planurilor prevăzute în anexa nr. 1A, 1B, 1C și a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru spațiile proprietate privată în suprafață totală de 676 mp și a suprafeței de 154 mp teren situat sub construcție în cotă parte indiviză, menționate la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 2.471.213,18 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1A, 1B, 1C și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Claudiu DanieftCatana
București, 30.05.2019

Nr. 284

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Zi


Nr

încăpere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

Depozit

27.30

2

Depozit

22.10

3

TTîi

6.40

4

Sala servire

19.80

5

Hol

rcns

6

Birou

3.05

7

Hol

75 60

8

Snatiu senare

108.30

9

Depozit

10.65

10

Spațiu tehnic

24.30

U

Cuptor pizza

14.10

12

Depozit

2 75

13

TTol

7.80

14

Grup sanitar

8.50

15

Grup sanitar

8,20

16

Depozit

2,15

17

Depozit

18

Hol

26.5CK

Suprafața utila

<\ 31! \

\\ \ \
icre

Denumire incapere

Suprafața [mp]

Sala Vanzare

96.10

Sala Vanzare

4.10

Sala Vanzare

4.90

Depozit

16.25

Depozit

5.20

Hol

5.50 •

Mol

1.90

Hol

- -4-50

Grup Sanitar

' .   4.55 (

JPRAFATA UTILA

>.   14j

<-------------*•

%■> M.J|                             / C. Zo

Z-Z /-ze>

l'itf-05’.'.Aotâ


anexa 2     X-Zc 6 A/ £)      ck y7 / țO-Cfr


Tabel cu situatiaimobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de la adresa Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, București"


Nume Proprietar


Sima Prod


Număr cadastral


Suprafața indiviza teren [mp]


Suprafața totala spațiu comercial [mp.]


Valoare teren (lei)


Valoare totala -construcții (lei)


Suprafețe totale TEREN si CONSTRUCȚII propuse spre expropriere (mp)


A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :1.518.581,50 lei


419.157,94 lei


1.937.739,44 lei


Curs Quro din 13 mai 2019Valoare totala expropiere - (c-tii + teren) Euro


118.664 €\


i A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor’propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica - "Conservare si protejare imobil de la adresa Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, București "


Anexa 2 - EVALUARE - este efectuata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:


1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții (Vtoc).


2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite.


3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele not pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019


4. S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București » realizat de EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici Bucures'frp/nfruO 2019.                                                                                                                                                             ~


5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din tabelul pus la dispoziția evaluatorului de către SPRL MOCANU SI ASOCIAȚII, si realizat de GEO-TOPO SRL in mai 2


6. Evaluatorul a primit extrasele de carte funciara nr: 34559/19.04.2019 pentru nr cad 218830-C1-U1; 37500/06.05.2019 pentru nr căd~2T^^35^4JÎ si 37504/06.05.2i 219683-C1-U2; Clădirea se afla pe LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC ÎNCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC . As/f^Sa fost dec&fcta cu 30% conform in parte (subSo oprietate. \


evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluării punctuale, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristil finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale proprietăți/ si de