Hotărârea nr. 283/2019

HOTARAREnr. 283 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STR. BOTEANU NR. 3A-3B, SECTOR 1, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL


HOTAR

privind declanșarea procedurii de expropriere

proprietate privată din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Boteanu nr. 3A - 3B, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1120/21.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8105/22.05.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3939/20.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 92/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 313/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Culturii si Identității Naționale nr. »                                            »                         J

576/Ex/2018 privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a spațiilor proprietate privată în suprafață construită totală de 221 mp și a suprafeței de 38,21 mp teren în cotă parte indiviză din imobilul-monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic,


situat la adresa str. Boteanu nr. 3A - 3B, sector 1,.în-vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, efprâpdator fiind Municipiul București, conform planurilor prevăzute în anexele(nr.\l A v Î H si a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru spațiile proprietate privată în suprafață totală de 221 mp și a suprafeței de 38,21 mp teren în cotă parte indiviză, menționate la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 525.264,87 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1 A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.
București, 30.05.2019

Nr. 283Yr.txn ley -g H^Rb rM.zoy

RELEVEU

Scara 1:!()()

Recapitulatie suprafețe

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

CAMERA

15.25

2

CAMERA

21.45

3

BUCĂTĂRIE

11.20

4

WC

1.55

5

CAMERA SERVICI

5.15

6

HOL

1.75

7

BAIE

3.65

Suprafața utila                60.00

8

BALCON

2.95

9

LOG IE

1.25

Suprafața totala                64.20MCUJORIGIN/.LUL


Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A Etaj 5.Ap 32.LOT 1

251502-C1-U63

60 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala

1'5 le y.CC.tAk               <7-X-W

RELEVEU

Scara 1:100

Recapitulatie suprafețe

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

CAMERA

17.50

2

BAIE

5.65

3

CAMARA

1.55

4

DEBARA

0.40

5

DEBARA

0.20

6

HOL

21.35

7

OFICIU

3.35

Suprafața utila

50

8

BALCON

5.80

Suprafața totala

55.80Into$nit:X->

h

S.C. GEGL-TOP&S.R.l

i n g-Vasi leT? a ta 1 in

MAI 2019


Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A Etaj 5.Ap 32,LOT 2

251502-C1-U64

50 mp

Carie Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala

.IC & yyiGKft)

RELEVEU

Scara 1:100

Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A Etaj 5,Ap 32.LOT 3

251502-C1-U65

14 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala

CONFORM CU ORIGINALUL

Recapitulatie suprafețe

Nr. incapere

Denumire ineaperc

Suprafața [mp]

1

CAMERA SERVICI

12.25

2

WC

1.75

Suprafața utila

14

3

BOXA

5.25

Suprafața totala

19.25
I £> Vei           pa.                  ‘ĂCjy

RELEVEU

Scara 1:100

Recapitulatie suprafețe

Nr.

încăpere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

VESTIBUL

5.00

Suprafața utila                  5.00

Suprafața totala                  5 qq

Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu ?A Etaj 5,Ap 32.LOT 4

251502-C1-U66

5 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

C'F individuala


- ' < ■?. z c Z.y


RELEVEU

Scara 1:100


Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A Etaj 5,Ap 36

22 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

HOL

4.16

2

BAIE

3.93

3

CAMERA

12.23

4

DEBARA

0.88

5

DEBARA

0.80

SUPRAFAȚA UTILA

99  '        >

_

întocmit:

Data

V*           ■

S.C. GEO-TQPO

MAI 2019

ing Vasile CătălinRELEVEU

Scara 1:100


Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A .Etaj 8, Ap 47

251502-C1-U1

32 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala


Recapitulatie suprafețe

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

Vestibul

2.55

2

C amera

18.10

3

Baie

4.60

4

C amera

6.75

SUPRAFAȚA UTILA

32

5

Balcon

3.95

6

Terasa

10.65

SUPRAFAȚA TOTALA

46.60întocmit’:/

Data

'7-\         , .

SC. GEO-TdpaS.k.E;/ // ' ...

mai 2019

'

ing Vasile Cătăltfi.    v.

■-Ai-


IG te HCCtAXIS/yu .^,^1 /K

RELEVEU

Scara 1:100Recapitulatie suprafețe

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața [mp]

1

Camera serviciu

6.00

SUPRAFAȚA UTILA

6.00


întocmiri',

Data

/ / •**

S.C. GEO-TOPO S.R.L.

ing Vasile Cătălin

mai 2019Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A Etaj 8,Ap 51

251502-C1-U2

6 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala

I VA HCGx6 Om


j f.y / />ov'y/

RELEVEU

Scara 1:100


Nr. cadastral

Suprafața utila

Adresa imobilului:Str.Boteanu 3A Etaj 8. mansarda

7 mp

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

Sector 1

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala

anexa2 b Z7 ■ C. ■ G A-a

Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere ^proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de la adresa str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București”


Nr.

Crt

Nume Proprietar

Adresa

Suprafața ' '    . . ,         indiviza

Număr Cadastral

teren [mp

Suprafața totala apartament [mp.]

Suprafața parti comune din imobil [mp]

Valoare totala -construcții (lei)

Valoare totala expropiere construcții (Euro)

1

SC YOM TOV SRL

str. Boteanu nr, 3A, et. 5, ap.

32

251502-C1-U63

10.47

60

6

203.916,00 lei

42.826 €

251502-C1-U64

8.68

50

5

120.023,13 lei

25.207 €

251502-C1-U65

2.51

19

1

14.022,62 lei

2.945 €

251502-C1-U66

0.91

5

1

3.690,16 lei

775 €

2

Pop Marioara

str. Boteanu nr. 3A, et. 5, ap.

36

3.57

22

2

67.027,64 lei

14.077 €

3

Lindenbaum Dan

str. Boteanu nr. 3A, et. 8, ap.

47

251502-C1-U1-Neinscris in CF

7.00

32

3

106.990,91 lei

22.470 €

4

Proprietar neidentificat

str. Boteanu nr. 3A, et. 8, ap

51

251502-C1-U2-Neinscris in CF

4,50

6

1

4.428,20 lei

930 €

lonita Carmen

str. Boteanu nr. 3A, etaj 8, mansardă

251502-C1-U50

0,54

7

1

5.166,23 lei

1.085 €

Sucrafete totale TEREN si CONSTRUCȚII oroDUse sore exorooriere (mol

38

201

20

525.264,87 lei

110.315 €

j4_șejȚedeaj£Oțezele_șgeciale_dejȚjaijoșj_
ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de-țjtijțtațe imobil de la adresa str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București"

Anexa 2 - EVALUARE - este efectuata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:


1. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite

2 Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010 Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea ex anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019 3. S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București realizat de EURQ 4 Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din tabelul pus la dispoziția evaluatorului de către SPRL MOCANII SI ASOCIAȚII, si realizat de GEO-TOPO SRL in mai'ÎCH'9 5 Evaluatorul a primit' pentru 251502 C1 U50 incheiere de autentificare nr 62/17 01 2003; contract de vanzare cumpărare nr 1886/08.06 1999; extras CF nr. 231100/18.04 2008, releveu; fisa corpului de proprietate, pentru 251502-C1-U63, 251502-C1-U64, 251502-C1-U65 si 251502-C1-U66 contract vanzare-cumparare nr 1274/25.05 2017; pentru 251502-C1-U1 contract de vanzare-cumparare nr 21908/01.10 1993. contract de vanzare-cumparare nr 4747/24 05 1990 plan de amplasament si delimitare a bunului imobil; pentru 251502-CI -U2: contract de vanzare cumpărare nr.

1581/02 07.2002, fisa corpului de proprieate, releveu

Clădirea se afla pe LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC ÎNCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC Astfel a fost decoatata cu 30% conform CNPB 7. Imobilele aferente numerelor cadastrale. 251502-C1-U65, 251502-C1-U66, 251502 C1-U2, 251502-C1-U50, au fost tratate ca anexe/boxe deoarece in actele de proprietate sunt menționate ca fiind camere de serviciu, boxe, vestibul Ele nu au caracteristicile unui apartament

8 Nota 3 Valoarea terenurilor cotă indiviză este inclusă in valoarea apartamentelor însă valoarea terenului în proprietate exclusivă va fi calculată separat. în funcție de suprafața menționată in documentația cadastrala și utilizând valorile din Volumul 6 - Terenuri (pag 22 Studiu de piață pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in Municipiul București) 9 Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluării punctuale, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărui nivel in parte (subsol, calitatea si tipul finisajelor si-altele) Aceste valori pot fi diminuate cu cca 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale proprietăți, si de drepturile de proprietate.


gct ? EW ' S-R-L.

Slabii 201


//