Hotărârea nr. 282/2019

HOTARAREnr. 282 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLATE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STR. BLANARI NR. 3, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCALCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Blănari nr. 3, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1119/21.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8104/21.05.2019 si al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3937/20.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 91/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 312/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 576/Ex/2018 privind inițierea procedurii de expropriere, emisjn baza-prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumș.ntelor;i istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; |I

în conformitate cu prevederile:                 L————

  • -  art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) dii^egeajii>255/2010 / privind exproprierea pentru cauză de utilitate publici necesară realizării unor obiective de interes național, județean^și—local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a spațiilor proprietate privată în suprafață totală de 1336 mp și a suprafeței de 501 mp teren situat sub construcție în cotă parte indiviză din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I

sector,3,—Îd vederea efectuării ublîpLlodal/^expropriator fiind anexă“nr? 1f TĂ> 1B, 1C și a


risc seismic, situat la adresa str. Blănari nr. 3,  lucrărilor de conservare și protejare de interes Municipiul București, conform planurilor prevăzut listei prevăzute în anexa nr. 2.X '/Ti L Bjt * /T

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; teh-021305 55 Q0; www.pmb.ro

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru spațiile proprietate privată în suprafață totală de 1336 mp și a suprafeței de 501 mp teren situat sub construcție în cotă parte indiviză, menționate la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 4.594.602,55 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1, 1A, 1B, 1C și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.
al municipiului bucurești

O k             Georgiana Zamfir


București, 30.05.2019

Nr. 282

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roRecapitulatia suprafețelor

Nr. crt.

Denumire încăpere

Suprafața [mp]

1

Spațiu Depozitare

33.12

2

Spațiu Depozitare

15-91

3

Hol

16.12

4

Centrala Termica

92.11

7

Grup Sanitar

15.72

8

Spațiu Comercial

14.70

9

Spațiu Comercial

81.22

10

Spațiu Comercial

13.90

11

Spațiu Comercial

176.20

SUPRAFAȚA UTILA

459

5

Subsol Tehnic

54.60

6

Subsol Tehnic

89.90

12

Casa Scării

7.55

13

Casa Scării

8.95

SUPRAFAȚA TOTALA

6201


I FICAT >E RIZARE


5-F Nr. 1

CÂTÂLI


s.r.u
RdBWottritl981 s 1

T I

VAs a s

V

UE CĂTĂLIN // d GEO-TOPO S.RÎZ

mai 2019
/c

A           //£& ADMINISTRA


5» MUNICIPALĂ ifEl/TRU


CONSOLIDAData

S C. GEO-TOt'OȘi ing Vasile Catali

mai 2019


ANEXA 2


Tabel cu situația suprafețelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de la adresa Str. Blanari nr. 3, sector 3, București

Nr.

Crt.

Nume Proprietar

Adresa

Număr Cadastral

Suprafața Indiviza teren (mp)

Suprafața totala expropriată (mp)

\

Valoare teren (lei)

Valoare totala -construcții (lei)

Valoare totala expropiere - (c-tii + teren) Lei

Valoare totala expropiere - (c-tii + teren) Euro

1

Arinvest Holding SRL în cota de % din imobil

Str. Blanari nr. 3

227823

Z) \ I

1     \

"5    \

a   \

;    \

/

1 \

•\

\    1336

VSubsol=310

J Parter=348 <Etaj 1=341 ^etaj 2=337)

1;699.762,34 lei

2.894.840,21 lei

4.594.602,55 lei

965.577,20 €

Suprafețe totale TEREN si CONSTRUCȚII DroDuse SDre exDroDriere (mo)

1 1 2 3 4°

2

\ \ ■'rr

\ '<133

\ <.

5.

\ 1.699.762,34 lei

2.894.840,21 lei

4.594.602,55 lei

965.577,20 €

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

l c'5 6

s BNR la 13 mal 2019             4,7584 lei

î

A

L b.......

jANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor pentru suprafețele afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de Ia adresa Str. Blanari nr. 3, sector 3, București "

Anexa 2 - EVALUARE - este efectuata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:
  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții (Vtoc).

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite.


1

Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019 I------:---------

2

S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București » realizat de EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici București pentru 201^/^

3

Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din tabelul pus la dispoziția evaluatorului de către SPRL MOCANU SI ASOCIAȚII, si realizat de GEO-TOPO SRL i

4

Evaluatorul a primit extrasul de carte funciara nr: 37297/03.05.2019

5

Clădirea se afla pe LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC ÎNCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC . Astfel a fost decoatata cu 30% conformfpNP

6

Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluării punctuale, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecJkuLniytel inparte (sjubșdl, calitatea si ti Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale proprietăți, si de drepturile de proprietate.