Hotărârea nr. 281/2019

HOTARAREnr. 281 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT LA ADRESA SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 74, SECTOR 5, BUCURESTI, NR. CADASTRAL 224377, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL AFERENTE PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA "SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


CONFORM CU ORIGji


HOTĂRÂRE

. privind declanșarea procedurii de exprop^efe


^'M,sr*4Z>A

F

v 4 "■■" ’ <<J 3%' ^>,        O XV/

^c.a^JZ imobilul - rifent istoric aflat în proprietate privată, situat la adresa Splaiul Independenței nr. 74, sector 5, București, nr. cadastral 224377, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local aferente proiectului de utilitate publică "Spațiul Cultural Municipal”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1112/21.05.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 8227/23.05.2019 și al Direcției Cultură, ( învățământ, Turism nr. 2885/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 90/30.05.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 25/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 311/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

adresa Direcției Generale de Poliție Locală și Control nr. 20812.1/22.05.2019;

  • -  avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 99/Ex/2019 privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de monument istoric aflat în proprietate privat mp și construcție în suprafață total


3 imobilului -prafață de 720 Splaiul


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; Independenței nr. 74, sector 5, București, nr. cadastral 224377, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, expropriator fiind municipiul București, conform planului prevăzut în anexa nr. 1 și a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul - monument istoric aflat în proprietate privată, compus din teren în suprafață de 720 mp și construcție în suprafață totală de 560 mp, menționat la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, în valoare de 3.944.167,57 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Suma prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 210 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


CONFORMI CU ORIGINALUL


, c ^sistENța pc Sz tehnică si >79II

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ / A

Claudiu Daniel Datana


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 30.05.2019

Nr. 281

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

r-


f

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

224377

720 mp

Str. Splaiul Independentei nr 74 , Sector 5, București

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 5

326650Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

326622.103

586457.271

12.464

2

326621.567

586469.723

7.003

3

326621.220

586476.717

0.640

4

326621.860

586476.738

0.224

5

326621.870

586476.962

0.324

6

326622.193

586476.985

9.386

7

326621.925

586486.367

7.220

8

326614.769

586485.408

19.282

9

326595.561

586483.721

24.157

10

326597.364

586459.631

1.525

II

326597.917

586458 210

1.580

12

326598.560

586456.767

1.923

13

326600 185

586455 779

I 462

14

326601.634

586455.542

20.542 |

S=720 mp


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

720

Teren imprejmuit

Total

720

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

260

Construcție , S+P+E , cu suprafața construita dcsfasurata Scd= 560 mp

Total

260

Suprafața totală măsurată a imobilului = 720 mp Suprafața din acte a imobilului = 720 mp

/ i                                                                                               luf

-Executant

A fi?      9*

W        iicv


imobilului de la adresa Splaiul Independentei nr. 74, sector 5, București, nr. cadastral 224377 afectat de expropriere in proiectul de utilitate publica 'Spațiul Cultural Municipal”

Nr. Crt.Nume Proprietar


Adresa


Nr. cadastral


Suprafața teren [mp]


Suprafața la sol Construcție propusa pentru expropriere [mp]


Suprafața desfasurata Construcție propusa pentru expropriere [mp]


Valoare teren (lei)


Valoare totala -construcții (lei)


Valoare totala pxpropiere -(construcții + teren) Lei


Valoare totala expropiere -(construcții + teren) EuroSuprafețe totale TEREN si CONSTRUCȚII propuse spre expropriere


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor propuse pentru exproprierea imobilului de la adresa .Splaiul Independentei nr. 74, sector 5, București, nr. cadastral 224377 Pompiliu Eliade, in proiectul de utilitate publi        țiul Cultural Municipal”


Anexa 2 - EVALUARE - este efectuata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:


1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții (Vtoc).


2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite.


3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost e anume zonările furnizate de Grila notariala 20194. S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București » realizat de^UR


5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din extrasul de carte funciara 14563/27.03.2019. Conform Extras CF si plan d


6. Corecții aplicate: 0,9 pentru lipsa instalații; 0,7 pentru suprafețe aflate la subsol; lip:


O r -fțRT âk pi z:

>

piplasamen r’