Hotărârea nr. 280/2019

HOTARAREnr. 280 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA DE INTERES LOCAL PENTRU IMOBILUL AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA SITUAT LA ADRESA CALEA GRIVITEI NR. 138C, SECTOR 1, BUCURESTI, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 227247, IN VEDEREA EDIFICARII UNOR SPATII EXPOZITIONALE SI A UNUI CENTRU REZIENTIAL, EDUCATIONAL, CULTURAL SI DE DIVERTISMENT DESTINAT ARTISTILOR, IN PROIECTUL DE UTILITATE PUBLICA "SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CU ORiGINALUL


privind declanșarea procedurii de expropriere în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare și reconversie funcțională de interes ptiblic local pentru imobilul aflat în proprietate privată situat la adresa Calea Griviței nr. 138C, sector 1, București, identificat cu nr. cadastral 227247, în vederea edificării unor spații expoziționale și a unui centru rezidențial, educațional, cultural și de divertisment destinat artiștilor, în proiectul de utilitate publică "Spațiul Cultural Municipal”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1113/21.05.2019 si al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2884/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 89/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 310/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului-București;

Luanclîn considerare adresa Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2013/725/14.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  art. 2 alin. (1) lit. j), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului aflat în proprietate privată, compus din teren în suprafață de 493 mp și construcție în suprafață totală de 2.758,35 mp, situat la adresa Calea Griviței 138C, sector 1, București, identificat cu nr. cadastral 227247 și înscris în Cartea Funciară nr. 227247, în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare și reconversie r t • ■ w ■ • a                                     ■ ■ r             t                 •                                                         ___-1_ I! — JJ X!. .1

fiind Municipiul București, conform planului prevăzut în anexa nr. 1 și a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul aflat în proprietate privată, compus din construcție în suprafață totală de 2.758,35 mp și teren în suprafață de 493 mp, menționat la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, în valoare de 7.889.751,99 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Suma prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 210 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarului, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu. Daniel Catana


^_S£CRETAR GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 30.05.2019

Nr. 280

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Nr.

Pct.

Coordonrt» petri» contur

Lungi mi

X(mJ

Yfrn]

0(0*1)

1

328118.202

585816.608

1439

2

328106 328

585806.476

11.11

3

328097.179

585802.170

3.45

4

328006.914

585799.191

4.11

5

328101.611

585796.096

1.77

6

328103 004

585794.9M

3.04

7

328105.563

685793.366

1.73

8

328107.153

585792.674

1.04

9

328108.141

585792.363

3.13

10

328111.168

585791.557

1.53

11

328112.679

585791.357

2.70

12

328115376

585791.326

2.92

13

328118J88

585791.754

4.19

14

328122.206

585793.192

0.35

15

328122.396

5B5792.B98

735

1 16

328128 182

585797.266

3 44

i 17

328130.937

585799.310

11.36

18

328124 199

585808.466

10.11

| S(1)M92.96mp P=87 61m


parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1 -

Cc

493

Imobil compus din teren si construcție

Total

493

-sș

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1“

CL

493

Construcție avand regim de inaltime S+P+7E cu o suprafața construita desfășurată Scd=2758,35 mp

Total

493


ANEXA 2 Zo           ZK                     ______

Tabel cu sltuatla Imobilului de la adresa Calea Grivitei nr. 138C, sector 1, București, nr. cadastral 227247 afectat de expropriere in proiectul de utilitate publica "Spațiul Cultural Municipal”


Nr. Crt

Nume Proprietar

Adresa

Nr. cadastral

Suprafața teren [mp]

Suprafața Construita [mp]

Valoare teren (lei)

Valoare totala - construcții (lei)

Valoare totala expropiere -(construcții * teren) Lei

Valoare totala expropiere -(construcții + teren) Euro

1

SC BG INVESTMENTS TRUST SRL

Calea Grivitei nr 138C

227247

493,00

C1=2758,35

1.133.597,89 lei

6.756.154,10 lei

7.889.751,99 lei

1.660.720,72 €

Suorafete totale TEREN si CONSTRUCȚII oroouse sdtb expropriere (mp)

493,00

2.758,35

1.133.597,89 lei

6.756.154,10 lei

7.889.751,99 lei

1.660.720,72 €

A sa vedea Ipotezele spedale da mal jos :

Curs BNR la 05 aprilla 2018

4,7508 lai


ANEXA 2 redata mal sus este o estimare a valorilor propuse pentru exproprierea Imobilului de la adresa Calea Grivltei nr. 138C, sector 1, București, nr. cadastral 227247, in proiectul de utilitate publica "Spațiul Cultural Municipal"

Anexa 2 - EVALUARE - este efectuata in Ipotezele speciale stricte descrise mai Jos:

  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat da construcții (Vtoc).

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele sl documentațiile primite.

I—---------------------------------------

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au-fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, sl anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

  • 4. S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București » realizat de EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici București pentru 2019.

  • 5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din extrasul de carte funciara nr. 30638 din 01.04.2019.


  • 6. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluării puncțuățe, valorile pot fi pitele,țSfcpinzt nd de caracteristile fiecărui nivel in parte (subsol, calitatea si tipul finisajelor si altele).  Aceste valori pot/fKdiminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice alb proprietății.


    GKXGtSCu GITAJIBA