Hotărârea nr. 28/2019

HOTARAREnr. 28 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIUI TURISTIC A CONSTRUCTIEI. "HEMICICLU" PARTE DIN PARCUL CAROL I DIN STR. CANDIANO POPESCU NR. 4, SECTOR 4


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTARARE /J

privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri/Tarcuri și Agrement în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniul Turistic a Construcției "Hemiciclu" parte din Parcul Carol I din str. Candiano Popescu nr. 4, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 885/23.01.2019, Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 7/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 30/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic nr. 318/2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), ari. 45 alin. (3) și art. 123 alin, i (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic a construcției "Hemiciclu" parte din Parcul Carol I din str. Candiano Popescu nr. 4, sector 4, în vederea reabilitării.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se află în domeniul public al Municipiului București și se identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - primirea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va inventaria bunul menționat la art. 1 conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.5 Operațiunile de modificare a cărții funciare privind înscrierea drepturilor conferite prin , aplicarea prezentei hotărâri se vor face prin grija Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019


\ SECRETAR GENERAL v'' AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 31.01.2019

Nr. 28 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 OO; www.pmb.ro

\n

Anexa 1