Hotărârea nr. 279/2019

HOTARAREnr. 279 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 292/22.12.2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, BDUL. NICOLAE BALCESCU NR. 32-34"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
. Z

T't DIRECT'* «WT

- J asistență

tehnică Șl 3,g{ I

JURID'CA o


HOTĂRÂRE


pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1117/21.05.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3881/20.05.2019;

\ .         Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 84/30.05.2019 și

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 309/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 32 - 34;

  • -  Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General 292/22.12.2005, punctul 7, se modifică și va avea următ

"Punctul 7 - Finanțarea execuției lucrărilor asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru fo£ui

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; t\£j^: persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare.”

Art.ll în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/22.12.2005, acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acesteia, se va modifica în mod corespunzător.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/22.12.2005, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 30.05.2019

Nr. 279B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro