Hotărârea nr. 278/2019

HOTARAREnr. 278 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII-CONSOLIDARE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. SELARI NR. 22, SECTOR 3

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


HOTĂRÂ privind aprobarea indicatorilor tehnico avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în str. Șelari nr. 22, sector 3

mentației de


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1114/21.05.2019 și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3885/20.05.2019;

Văzând raportul raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 83/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 308/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ace parte


ști, conform anexei


Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - consolidare a imobilului situat în str. Șelari nr. 22, sector 3, Bdcu

»                                                                             / 14

integrantă din prezenta hotărâre.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a^ortșiiiului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Claudiu Daniefl'CatanaECRETAR GENERAL

L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 30.05.2019

Nr. 278

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la H.C.G.M.B nr. e<


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI1. VALOAREA TOTALĂfexclusiv TVA): 4.345.332,36 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 3.291.165,26 lei

Valoarea totală a TVA este de: 817.207,90 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 625.321,40 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100%

2.Durata de execuție: 14 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante).