Hotărârea nr. 275/2019

HOTARAREnr. 275 din 2019-05-30 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - AMBIENTALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A URMATOARELOR IMOBILE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI - ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA SITUATE IN : STR. ANASTASIE SIMU NR. 6, SECTOR 1; BD. CAROL 1 NR. 48, SECTOR 2; STR. ACADEMIEI NR. 4-6, SECTOR 3; STR. ANGHEL SALIGNY NR. 6, SECTOR 5; BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 16 (FOST 46), SECTOR 5; BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 26 (FOST 56), SECTOR 5; BD. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 37 (FOST 87), SECTOR 5; CALEA PLEVNEI NR. 5-7, SECTOR 5; BD. REGINA ELISABETA NR. 57 (A+B), SECTOR 5; BD. REGINA ELISABETA NR. 59, SECTOR 5; STR. SILFIDELOR NR. 4, SECTOR 5; BD. LASCAR CATARGIU NR. 14, SECTOR 1, STR. EDGAR QUINET NR. 3, SECTOR 1; STR. ION CAMPINEANU NR. 13, SECTOR 1


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.euprivind asigurarea integrală a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind realizarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - ambientală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a următoarelor imobile din municipiul București - zona de acțiune prioritară situate în: Str. Anastasie Simu nr. 6, sector 1; Bd. Carol I nr. 48, sector 2; Str. Academiei nr. 4-6, sector 3; str. Anghel Saligny nr. 6, sector 5; Bd.

Mihail Kogălniceanu nr. 16 (fost 46), sector 5; Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 26 (fost 56), sector 5; Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 37 (fost 87), sector 5; Calea Plevnei nr. 5-7, sector 5; Bd. Regina Elisabeta nr. 57 (A+B), sector 5; Bd. Regina Elisabeta nr. 59, sector 5; Str. Silfidelor nr. 4, sector 5; Bd. Lascăr Catargiu nr. 14, sector 1, Str. Edgar Quinet nr. 3, sector 1; Str. Ion Câmpineanu nr. 13, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1121/21.05.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3940/20.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 80/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 305/29.05.2019 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 384/2018 privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor, în Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 571/2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - ambientală a anvelopei acestora.

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările nitArinarp-- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (6) lit. a) pct 10, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU

H O T Ă R Ă          cu originalii

LArt.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local, în limfti^Tondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind realizarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a unui număr de paisprezece imobile situate în municipiul București, în zona de acțiune prioritară, așa cum sunt precizate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea de la bugetul local prevăzută la art. 1 se va face în condițiile construirii dreptului de creanță și recuperării cheltuielilor de la deținătorii notificați, în condițiile legii, ai acestor clădiri ce le posedă în proprietate/ administrare.

Art.3 Recuperarea sumelor destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1 de la deținătorii acestor clădiri ce le posedă în proprietate/administrare se face în condițiile Legii nr. 153/2011 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 571/2017.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA LA H.C.G.M.B. NR.2'J£/1. Str. Anastasie Simu nr. 6, sector 1


2. Bd. Carol I nr. 48, sector 24. Str. Anghel Saligny nr. 6, sector 55. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 16 (fost nr. 46), sector 5


6. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 26 (fost 56), sector 5;


7. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 37 (fost nr. 87), sector 5


 • 8. Calea Plevnei nr. 5-7, sector 5

 • 9. Bd. Regina Elisabeta nr. 57 (A+B), sector 5

 • 10. Bd. Regina Elisabeta nr. 59, sector 5

 • 11. Str. Silfidelor nr. 4, sector 5

 • 12. Bd. Lascar Catargiu nr. 14, sector 1

 • 13. Str. Edgar Quinet nr. 3, sector 1

 • 14. Str. Ion Campineanu nr. 13, sector 1