Hotărârea nr. 274/2019

HOTARAREnr. 274 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA LOCUINTELOR DE SERVICIU CATRE PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 753/2018

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

ftwadrfo aoman* Io CanMkj ir»jrw Evccana


9


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru atribuire             de serviciu către personalul

angajat în unitățile sanitare aflate în administ sa-C^nsiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2428/23.05.2019 al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 88/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 304/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 2 alin, d) din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 588/06.09.2018 privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor și punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 753/22.11.2018 privind aprobarea metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

anexei nr. 1 care face parte integrantă âih pi


Art.1 Se aprobă lista de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor jzenta hotărâre.

rești, conformB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 0

Art.2 Se modifică art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018 și va avea următorul conținut: „Atribuirea locuințelor de serviciu se va face în ordinea stabilită conform listei de priorități întocmită în ordinea punctajelor obținute, înaintate de Comisie spre analiză și aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Comisia de analiză și evaluare a dosarelor pentru personalul angajat în unități sanitare, aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, solicitanții de locuințe de serviciu în vederea întocmirii listelor de priorități și instituțiile subordonate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.20189

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 30.05.2019

Nr. 274B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.         / 201A

Lista de priorități pentru atribuirea locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
CONFORM CU ORIGINALU

Nr. Crt.

Nume

-------------------------------------------------------------------------------------------------j----------------------------------------------------------------------------

-......

membri familie

te:

Punctaj

f—Wv  --

. AgV

Funcție

Nr. înregistrare și data

1

Neacșu

Roxana

Daniela

Medic

" rezident

1635161/20.06.2018

2 persoane

175

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

2

Ungureanu Ioana Irina

Medic rezident

1636045/22.06.2018

1

persoană

170

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

3

Sandu

Magdalena

Medic specialist

1634938/19.06.2018

3 persoane

167

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

4

Popescu Claudiu Costinel

Medic ■ specialist

1648359/01.08.2018

2

persoane

165

Centrul Clinic de Boli

Reumatismale Dr.

Ion Stoia

5

Neagu Cristina

Medic specialist

1697796/14.01.2019

3 persoane

162

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

6

Floricău Ioana Cristina

Medic rezident

1634617/19.06.2018

1

persoană

160

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

7

Dinu Simina Roxana

Medic rezident

1700394/21.01.2019

1

persoană

160

■Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

8

Hoară Maria Cristina

Medic rezident

1700397/21.01.2019

1

persoană

160

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

9

Mitarcă Mihaela

Medic specialist

1716741/08.03.2019

2 persoane

156

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

10

Tobescu

Doina

Medic primar

1634250/18.06.2018

1

persoană

150

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

11

Condrea Șerbănete Veronica Corina

Medic specialist

1635257/20.06.2018

2 persoane

150

Spitalul Clinic Colțea

12

Gheoace Carmen

Medic specialist

1637643/27.06.2018

4 persoane

150

Spitalul Clinic ^SfântaMaria

13

Halcu

Georgian

Medic specialist

1637984/28/0^2018

1

persoană

150^

Rialii. 6lip^\

>Colțea 7\
Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

14

Hera Maria

Cristina

Medic specialist

1699438/18.01.2019

4 persoane

149

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

15

Năstase Silvia

Director medical

1635536/21.06.2018

2 persoane

147

Spitalul Clinic de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos

16

Firimiță Mariana-luliana

Infirmeră

1639030/03.07.2018

2 persoane

147

Spitalul Clinic Sf. Maria

17

Abzait Fichirie

medic specialist

1642724/13.07.2018

2 persoane

145

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

18

Tătaru Andreea Gabriela

Asistent medical

1644862/20.07.2018

2 persoane

145

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

19

Cârlea Maria

Alexandra

Medic specialist

1656895/03.09.2018

1

persoană

145

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

20

Ștefan Florica

Asistent medical

1637261/27.06.2018

3 persoane

135

Spitalul Clinic Colțea

21

Moldoveanu Ionela Mihaela

Asistent medical

1636312/25.06.2018

4 persoane

128

Spitalul Clinic Colentina

22

Anghel Nicoleta

Infirmieră

1636462/25.06.2018

1

persoană

125

Spitalul Clinic N. Malaxa

23

Sîrbu Nicolița Flavia

Director economic

1659661/12.09.2018

2

jjerseape

125

Spitalul Clinic N.

Malaxa

24

Beja

Alexandru

Mihail

Registrator medical

peis.oafife

ș; 122J>;'

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. j^z/Alexandru \Qbregia”

25

Chelu

Eugenia

Asistent medical

1634321/18.062049

persoane

119

^Spitalul Clinic de Chrurgie Oro-Maximo-Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu

26

Rîpanu Manuela

Asistent medical

1659534/12.09.2018

4 persoane

119

Spitalul Clinic de ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor

27

Barbu Sofia

Asistent medical

1634618/19.06.2018

3 persoane

117

Spitalul de Boli Cronice Sfântul

Luca

28

Drăgănescu Aurelia

Asistent medical

1637113/26.06.2018

3 persoane

117

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

29

Gheorghe Elena

Asistent medical

1653335/^082018

3 p^soane

117

SpitaJjuFGîîFîîC^. SfMua Mărie?Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

30

Coandă Stela Valentina

Asistent medical

1659392/11.09.2018

3 persoane

117

Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan

31

Apetrei Roxana Mihaela

Biolog

1634061/15.06.2018

1

persoană

115

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes

32

Poșircă Olga Mihaela

Asistent medical

1634289/18.06.2018

4 persoane

115

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

33

Ștefan Carmen

Liliana

Asistent medical

1634610/19.06.2018

3 persoane

115

Spitalul Boli Cronice Sf. Luca

34

Dumitrache

Mirabela

fizician medical

1636228/25.06.2018

1

persoană

115

Spitalul Clinic Colțea

35

Dumitrache

Mihaela

fizician medical

1636230/25.06.2018

1 persoană

115

Spitalul Clinic Colțea

36

Catancea

Florina

Asistent medical

1637779/28.06.2018

3 persoane

115

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

37

Gheorghe Dănuța Mariana

Asistent medical

1638377/29.06.2018

2 persoane

115

Spitalul Clinic Sfânta Maria

38

Alecu Mihaela Nicoleta

Registrator medical

1638553/02.07.2018

1

persoană

115

Spitalul Clinic Sfânta Maria

39

Ghițulescu

Dan Florin

Electrician

1659434/12.09.2018

1

persoană

115

Spitalul Clinic Sfânta Maria

40

Ciolan Victorița

Asistent medical

1725047/04.04.2019

1

persoană

115

Spital Clinic Dr. I.

Cantacuzino

41

Dumitru

Carmen Gina

Asistent medical

rT639352/03.07.2018. <

'1 c0NF0RM CU

3

•Tjecsdaj[fe<

Spital Clinic Dr. I. Cantacuzino c //

42

Dima Florentina

Asistent medical

1695538/07.01.2049"'

persoane

^Spitalul Clinic de ^Psihiatrie “Prof.

Dr. Alexandru

Obregia”

43

Ulmeanu Ana Maria

Asistent medical

1636204/25.06.2018

2 persoane

112

Spitalul Clinic Colțea

44

Nicolae Oana Mihaela

Asistent medical

1637201/27.06.2018

2 persoane

112

Spitalul Dr. I. Cantacuzino
Nr. '

Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

45

Căpraru Ramona Mihaela

Asistent medical

1638008/28.06.2018

2 persoane

112

Spitalul Clinic de Nefrologie “ Dr. Carol Davila ”

46

Popa Titrat Ștefania

Registrator medical

1638374/29.06.2018

3 persoane

112

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

47

Bărbucenescu Constanța lulia

Asistent medical

1640102/05.07.2018

2 persoane

112

Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino”

48

Caval

Georgeta Mădălina

Asistent medical

1642969/16.07.2018

2 persoane

112

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

49

Voicu Geta

Mihaela

Asistent medical

1676649/01.11.2018

4 persoane

112

Spitalul Clinic

Filantropia

50

Sîrbu

Florentina

Asistent medical

1698248/15.01.2019

2 persoane

112

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

51

Cîrstea

Mioara

Asistent medical

1634194/18.06.2018

1

persoană

110

Spitalul Clinic Colentina

52

Manea Mariana

Asistent medical

16383^Gfflfr0fe§ț.ySo

1——

110

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

53

Bănică Cornelia -Andreea

Asistent medical

1639335/03.07.2018

__

fi;

I             V

/pejsoapă

ZzWv

^110

Spitalul Clinic de 'Nefrologie Dr. /Carol Davila

54

Țăvîrlău Elena

Asistent medical

1639874/04.0^2048—

£

persoana^

a

’ Spitalul Clinic Colțea

55

Raicu Daniela

Asistent medical

1659013/11.09.2018

2 persoane

110

Spitalul Clinic N. Malaxa

56

Neagoe Cerasella

Niculina

Asistent medical

1659640/12.09.2018

1

persoană

110

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

57

Uba Elena

Asistent medical

1633849/15.06.2018

5 persoane

109

Spitalul Clinic Sf. Luca

58

Cristea Alexandra

Florina

Asistent medical

1636599/25.06.2018

4 persoane

109

Spitalul Clinic Colțea

59

Cristache Alexandra Gabriela

Asistent medical

1640664/06.07.2018

4 persoane

109

Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino

60

Oprea Nicoleta

Asistent medical

1663396/25.09.2018

4 persoane

109

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

61

Ciuchină Monica

Asistent medical

1634317/18.06.2019

........

3

persoane/ i \      /A

x-'T®7! ~

^gpitalul Boli OWiice Sf. Luca *a :
Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

62

Dumitrache

Luminița

Asistent medical

1634527/19.06.2018

3 persoane

107

Spitalul Boli Cronice Sf. Luca

63

lancu Mihaela

Asistent medical

1634803/19.06.2018

4 persoane

107

Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca

64

Pagu Sevastița Magdalena

Asistent medical

1635090/20.06.2018

3 persoane

107

Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babes”

65

Păun Andreea Alexandra

Asistent medical

1635167/20.06.2018

3

persoane

107

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „ Dr. Victor Babeș

66

Alexandru Alina-Cristina

Asistent medical

1636293/25.06.2018~

/ CONFORM CU

persoane

URIG/NALUi

107

I /

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru <0^regia”

67

Petrache Mihaela

Asistent medical

—-

1638037/28.06.20T8~

persoafW

Spitalul Clinic </olțea

68

Roșea Florina

asistent medical

1638070/29.06.2018

3

pej#6anef

J 107

Spitalul Clinic Colțea

69

Văleanu Adriana

Asistent medical

1638412/02.07.2018^

-persoane

107

ASpitalul Clinic polțea

70

Prodan Nicoleta

Asistent medical

1638473/02.07.2018

persoană;

o1'07-J^Z

Spitalul Clinic Sf. Maria

71

Tomescu luliana

Asistent medical

1639585/04.07.2018

4 persoane

107

Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino”

72

Goga Vali Mihaela

Asistent medical

1659559/12.09.2018

3 persoane

107

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

73

Zainea Carmen Cătălina

Asistent medical

1634616/19.06.2018

1

persoană

105

Spitalul Clinic de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos

74

Papița Viorica

asistent medical

1636283/25.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

75

Nedelea Florina Valentina

Asistent medical

1636444/25.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

76

Neagu Elena Mihaela

Asistent medical

1636491/25.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

77

Ivănescu Mioara

Asistent medical

1636576/25.06.2018

1 persoană

105

Spitalul Clinic Colțea

78

lorgu Petruța

Asistent medical

1636656/25.06.2018

3 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

79

Marcu Elena -Florentina

Infirmieră

1637611/27<06.201^

2

fpersqșne

105

Spitalul Clinic ColțeaNr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

80

Gheorghe Georgiana Adriana

Asistent medical

1638108/29.06.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic Colțea

81

Marinică Georgiana Ionela

Asistent medical

1638497/02.07.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic “Sfânta Maria”

82

Soare Georgeta

Asistent medical

1639619/04.07.2018

2 persoane

105

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

83

Guzgă Mihaela Alexandra

Registrator medical

1705588/05.02.2019

1

persoană

105

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

84

Sava Gabriela Anca

Registrator medical

1706008/06.02.2019

1

persoană

105

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

85

Burcea

Lavinia

Infirmieră

1638921/03.07.2018

3 persoane

102

Spitalul Clinic

O.G. Prof. Dr.

Panait Sârbu

86

Constandache Cristina Gabriela

Registrator medical

1640169/05.07.2018

3 persoane

î;

1 02

/ //

/[Spitalul Clinic / Colțea

87

Sorică Ileana Adina

Infirmieră

Spitalul Clinic de ortopedie Traumatologie si TBC

Osteoarticular

Foișor

166009(

/ -

102

88

Moldoveanu Petronela Ana Maria

• Asistent medical

1635846/22.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

89

Blănării

Bogdan Mihai

Asistent medical

1636251/25.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

90

Andreescu Elena Roxana

Asistent medical

1636581/25.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

91

Gondea Florian lonuț

Asistent medical

1636629/25.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

92

Zaheu Luminița Violeta

Asistent medical

1636648/25.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

93

Onel Constantin

Infirmier

1636982/26.06.2018

2 persoane

Spitalul Clinic de «Psihiatrie “Prof.

DrT^xandru

-- \    A---------

Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

94

losif Florentina

Asistent medical

1637179/27.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „ Dr. Victor Babeș”

95

Ghenu Nicoleta

Asistent medical

1637276/27.06.2018

1 .

persoană

100

Spitalul Sfânta Maria

96

Dumitrana Raluca Andreea

Asistent medical

1637613/27.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria”

97

Muraru Ana -Maria

Asistent medical

1638056/28.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

98

Stoica Florentina Roxana

Asistent medical

1638164/29.06.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria”

99

Dorobanțu lonuț Marian

Asistent medical

1638504/02.07.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”

100

Niculae Mihaela

Asistent medical

1638513/02.07.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic de Psihiatrie “prof. Dr. Al. Obregia”

101

Săpunaru Nicoleta Simona

Asistent medical

16fF059/e9.0Z.aQ18^

1

-persoană

100

Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”

102

Băilă Gabriel

Asistent medical

' °Ww™CIJORIG

164ÎÎ65/10.Q7.2QJB

NALUlț I

100

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „ Dr. Victor Babeș”

103

Marin Mihaela Paula

Asistent

• medical

persoana

1

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

104

Nae Roxana

Asistent medical

1651764/14.08.2018

persoană

o

\ °

T

_

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila

105

Timișică Aurelia

Asistent medical

1655935/30.08.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic Colțea

106

Neda Adriana Elena

Asistent medical

1658692/10.09.2018

1 persoană

100

Spitalul Clinic de ortopedie Traumatologie si TBC J^stpoarticular -jFâisor\
Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

107

Cârlig Mirela

Asistent medical

1659112/11.09.2018

2 persoane

100

Spitalul Clinic de ortopedie

Traumatologie si TBC

Osteoarticular Foișor

108

Cioboată Mary-Lena

asistentă medical

1659387/11.09.2018

1

persoană

100

Spitalul de pneumoftiziologie Sfîntul Ștefan

109

Marinaș Eugen

Infirmier

1690333/14.12.2018

1

persoană

100

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Ob regia”

110

Ciucardel Angelina Mirela

Asistent medical

1708039/12.02.2019

1

persoană

100

Spitalul Clinic Prof. Dr. Painait Sîrbu

111

Flămânzeanu Nicolae-Bogdan

Asistent medical

1727380/11.04.2019

1

persoană

100

Spitalul Clinic Dr. V. Babeș

112

Bratuva Ionela

Infirmieră

1637672/28.06.2018-

pc

Spitalul Clinic Colțea

113

Dincă Maria

Spălătoreasă

16387$

)9/O2;Q7-.2O1^

^persoane

iKțIGINAL UL

99

Spitalul Clinic Dr.

1. Cantacuzino

114

Albu Stelian

Lăcătuș mecanic

1646441/26:07.^018 -

4

persoane

99

• Spitalul Clinic Sfânta Maria

115

Dima Elena

Infirmieră

1639534/04.07.2018

3 persoane

97

Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino”

116

Tudor Doina Liliana

Infirmieră

1640504/06.07.2018

4 persoane

97

Spitalul Clinic Colțea

117

Mihalache

Aristița

Infirmieră

1641051/09.07.2018

2 persoane

97

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

118

Ferchedău Emanuel

Brancardier

1646146/26.07.2018

3 persoane

97

Spitalul Clinic Colțea

119

Perianu Paula

Infirmieră

1634212/18.06.2018

3 persoane

95

Spitalul de Boli

Cronice „Sfântul Luca”

120

Udvuleanu Aurel Vlăduț

Asistent medical

1635173/20.06.2018

1

persoană

95

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “ Dr.

^turB^beș”fin


t

Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

121

Preda Mariana

Infirmieră

1637718/28.06.2018

2 persoane

95

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

122

Lupu Doina

Infirmieră

1638426/02.07.2018

2 persoane

95

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria”

123

Bobulac

Ionela

infirmieră

1636214/25.06.2018

4 persoane

94

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”

124

Predescu Elena Daniela

Muncitor necalificat

1639050/03.07.2018

4 persoane

94

Spitalul Clinic Colțea

125

Borleanu Vasilica

Infirmieră

1683883/26.11.2018

4 persoane

94

Spitalul Boli Cronici Sf. Luca

126

Lache Nicoleta

îngrijitoare

1634326/18.06.2018

4 persoane

92

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca”

127

Mețcan Cristina

Infirmieră

1635178/20.06.2018

4

persoane

92

Spitalul Boli Cronice Sf. Luca

128

Nidelea Niculina

îngrijitoare

1635826/22.06.2018

4 persoane

92

Spitalul Boli Cronice Sf. Luca

129

Stan Camelia Georgeta

Infirmieră

1705241/05.02.2019 <

persoană

^92

Spitalul Clinic Dr.

Victor Babeș

130

Gavriș

Marieta

îngrijitoare

1 634485/Î8?0^0iT

ț CONFORM

—YM

Spitalul de

Psihiatrie Titan “Dr. Constantin • Gorgos”

131

Neagu Ioana

Infirmieră

16362î7/25706?2018 ~

persoană~

Spitalul Clinic Colțea

132

Manea Stela

infirmieră

1637022/26.06.2018

3 persoane

90

Spitalul Clinic Colțea

133

Olteanu Irina

Infirmieră

1637258/27.06.2018

4 persoane

90

Spitalul Clinic Colțea

134

Marin Aurica Viorica

infirmieră

1638429/02.07.2018

2 persoane

90

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria”

135

Tudorache

Gabriel

brancardier

1643691/18.07.2018

1

persoană

90

Spitalul Clinic Colentina

136

Tîrchilă Petruța

Infirmieră

1651803/14.08.2018

2 persoane

90

Spitalul Clinic Sf. Maria

137

Mamut Violeta

Infirmieră

1656393/31.08.2018

1

persoană

90

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu

138

Crăciun Mariana Daniela

îngrijitoare

1659397/11.09.2018

1

persoană

90

Spitalul de Boli Cronice “ Sfântul Luca”

139

Alexe Mădălina Alina

Lucrător bucătărie

1659598/>2,®:2018

3 persoane

90

Spitalul Clinic de

Nr. Crt.

Nume

Funcție

Nr. înregistrare și data

Nr. membri familie

Punctaj

Spital

140

Pîrvu Veronica

Bucătar

1708400/13.02.2019

4 persoane

89

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru O b regi a”

141

loanițescu

Diana

Nicoleta

Asistent medical

1635156/20.06.2018

1

persoană

85

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “ Dr. V.

Babeș”

142

Tudor Elena-

Luminița

Infirmieră

1635403/21.062018

1 persoană

85

Spitalul Clinic de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos

143

Pătrașcu Lenuța

infirmier

1639511/04.07.2018

1

persoană

85

Spitalul Clinic “Dr. Ion Cantacuzino”

144

Tiu Ana Maria

Referent

1645813/25.07.2018

1

persoană

85

Spitalul Clinic „ Sfânta Maria

145

Neguț

Florentina

Asistent medical

1705729/06.02.2019

2 persoane

85

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

146

Măcăilă Elisabeta

Lucrător bucătărie

1711114/20.02.2019

2 persoane

85

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș

147

Drăghici Floarea

Infirmieră

1717502/12.03.2019

1

persoană

85

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.

.Dr. Alexandru Obregia”