Hotărârea nr. 273/2019

HOTARAREnr. 273 din 2019-05-30 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICA - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LIFT EXTERIOR ANTIINCENDIU SI TRANSPORT PACIENT TRANSPLANTAT CU VENTILATOR, INCLUSIV CONSTRUCTIE PUT LIFT, AMENAJARE SPATIU, MONTAJ, INSTALATII ELECTRICE IN INCINTA PENTRU RACORDAREA LIFTULUI SI REFACEREA IMPREJMUIRII SPRE B-DUL ION MIHALACHE", PENTRU SPITALUL CLINIC "SF. MARIA"CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Lift exterior antiincendiu și transport pacient transplantat cu ventilator, inclusiv construcție puț lift, amenajare spațiu, montaj, instalații electrice în incintă pentru racordarea liftului și refacerea împrejmuirii spre B-dul Ion Mihalache”, pentru Spitalul Clinic „Sf. Maria”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1536/20.05.2019 si Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 13898/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finan raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.JBO General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:                 ____

- art. 6 alin. (1) și ale art. 7 alinJ^Hif.'" a) și lit. b) din|lnstrucțiuriea nr.^CONFORM CU


9 și

rul Consiliului


2/21.12.2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice <ĂNAP), privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;4^=^-

  • -  art. 66 pct. 20 și ale art. 71 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  • -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați aferenți obiectivul de investiții „Lift exterior antiincendiu și transport pacient transjDl inclusiv construcție put lift, amenajare spațiu, montaj, instaj

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Buoțjr^*


Spitalul Clinic „Sf. Maria”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Spitalul Clinic „Sf. Maria” și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu D


Catana


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 30.05.2019

Nr. 273


CONFORM CU ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.roINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI pentru obiectivul de investiții

"LIFT EXTERIOR ANTIINCENDIU Șl TRANSPORT PACIENT TRANSPLANTAT CU VENTILATOR, INCLUSIV CONSTRUCȚIE PUȚ LIFT, AMENJARE SPAȚIU, MONTAJ, INSTALAȚII ELECTRICE ÎN INCINTĂ PENTRU RACORDAREA LIFTULUI SI REFACEREA ÎMPREJMUIRII SPRE B-DUL ION MIHALACHE”, PENTRU SPITALUL CLINIC ”SF. MARIA”

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:


3.000,66 mii Lei fără TVA

3.570,78 mii Lei cu TVA

2.548,50 mii Lei fără TVA

3.032,72 mii Lei cu TVA


Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Spitalul Clinic ”Sf. Maria” și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.