Hotărârea nr. 272/2019

HOTARAREnr. 272 din 2019-05-30 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT - PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV - ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRIN S.C. HUB WORK S.R.L. ("FLOW")CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

HOTĂRÂRE

privind implementarea unui proiect - pilot tip „Sistem de transport alternativ -Electric Scooter Sharing în Municipiul București” prin S.C. Hub Work S.R.L. („Flow”)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 9754/23.05.2019;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 54/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 302/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 197/2019 privind implementarea unui proiect - pilot tip „Sistem de transport alternativ -

Electric Scooter Sharing în Municipiul București”;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 389/2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 9, alin. (7) lit. a)

și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; —--------------

CONFORM CU ORIGINALUL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURLȘTJ HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Acordul de Cooperare între Munipi

Work S.R.L. referitor la implementarea unui proiect-pîtot-de-Transport a tipul „Electric Scooter Sharing în Municipiul București”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al semneze, pentru și în numele Municipiului B la art. 1.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00?

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Poliția Locală a Sectoarelor 1-6 și S.C. Hub Work S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu/Daniel CatanaBucurești, 30.05.2019


Nr. 272B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA LA HCGMB

Acord de Cooperare

Art. 1 Părțile

 • 1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, cod poștal 050013, telefon: 021.305.55.00 dispecerat: 0800.800.868, reprezentat prin GABRIELA FIREA, Primar General.

 • 2. SC Hub Work S.R.L. (“FLOW”), cu sediul în .....................................................,

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr......................., CIF................, reprezentată legal

de domnul/doamna, în calitate de Administrator.


au convenit următoarele:                    ; CONFORM CU ORIGINALUL

Art. 2 Obiectul acordului si prezentarea proiectului-pilot

Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile și obli^ațjjL^părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți, precum și responsabilitățile ce le revin din implementarea activităților aferente proiectului-pilot privind implementarea unui sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București.

Sistemul Electric Scooter Sharing este un serviciu comun care pune la dispoziție și permite oamenilor să împrumute o trotinetă electrică pentru o perioadă scurtă de timp.

Nevoile actuale din orașele supra-aglomerate, valorile în creștere ale poluării la nivel global, tendința dc sendentarism sau crearea unor sisteme de transport alternative și eficiente sunt câteva din problemele la care electric scooter sharing-ul se regăsește la nivel de soluție și poate răspunde concret la acestea.

Sistemul Electric Scooter Sharing adaugă o opțiune atractivă de mobilitate care completează mersul pe jos și transportul public. Posibilitatea de a folosi trotineta electrica pentru "primii/ultimii kilometrii" ai călătoriei are un impact pozitiv asupra atractivității transportului public.

Prezentarea proiectului-pilot

Electric Scooter Sharing-ul imaginat de SC Hub Work S.R.L. se bazează pe un device discret montat pe trotineta electrica cu mai multe funcții controlat printr-o aplicație de smartphone (FLOW). Acesta si 320 de statii de incarnare/ incarcare langa 13 statii defpi


Acesta sc bazează pe o independența acțiunii utilizatorului în sensul că, acesta poate ridica sau poate parca trotineta electrica într-o multitudine de spații create în puncte esențiale ale orașului.

Interacțiunea utilizatorului cu serviciul oferit de SC Hub Work S.R.L. se realizează prin intermediul telefonului mobil sau un device similar si al aplicației mobile FLOW. Identificarea unei trotinete electrice disponibile, deblocarea si utilizarea acesteia, funcțiile de blocare, plata prin intermediul aplicației mobile, GPS tracking-ul sau senzorii de mișcare sunt atributele specifice ale acestui serviciu.

Soluția de micro-mobilitate urbană FLOW poate fi foarte ușor integrată intr-un ecosistem complet de tip Smart City, generând informații pe mai multe paliere care au legătură directă sau indirectă cu deplasarea urbană. Astfel, FLOW poate oferi informațiile relevante in ceea ce privește cererea de transport, distantele parcurse sau traseele/zonele de interes.

Caracteristica flexibilă a electric scooter sharing-ului propus de SC Hub Work S.R.L. predomină acestă idee și vine ca un răspuns la formele alternative de transport în cazul orașelor sufocate de mașini.

1 ti ,


t

Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului și obiective ale

Prin acte normative locale Municipalitatea București:

- a aprobat implementarea unui proiect-pilot tip ”Sistem de transport al/er

Sharing în Municipiul București” prin H.C.G.M.B. nr. 197/2J

a aprobat implementarea unui proiect - pilot tip ''"Sistem de Transport

Smart Bike Sharing in Municipiul București" prin H.C.G.M.B. nr. 549/23.08.2018

a aprobat amenajarea de locuri de parcare pentru biciclete (rastele): la toate gurile de metrou

existente, în zonele adiacente parcărilor publice, acolo unde spațiul permite, fără obstrucționarea căilor de acces la locurile de parcare existente sau a traficului pictonal; în toate parcurile și grădinile publice administrate de instituțiile din subordinca Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; la toate instituțiile de interes public aflate pe raza teritorială a Municipiului București (teatre, biblioteci, muzee, alte clădiri reprezentative etc.), precum și în zonele de promenadă, pietonale și de agrement, în condițiile alocării bugetare ale fiecărei entități implicate.

- Amplasarea rastelelor se va face de către administratorii străzilor sau a terenurilor respective, numai după obținerea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

 • (1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.


(4) Părțile nu se obligă la exclusivitate una față de alta. PMB nu oferă exclusivitate unui singur Operator, ci încurajează și susține orice Operator care dorește să dezvolte un proiect similar, precum și cooperarea între diverși Operatori și dezvoltatori de servicii conexe.

Principalele obiective ale proiectului:

 • - Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului si sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehicule;

 • - încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel European, pentru aerul ambiental;

 • - Fluidizarea și descongestionarea traficului auto general;

 • - Ridicarea potențialului de utilizare a transportului alternativ;

 • - Creșterea mobilității urbane;

 • - Reducerea uzurii infrastructurii;

 • - Consolidarea imaginii Municipalității;

 • - Creșterea sănătății locuitorilor municipiului București;

 • - Crearea cadrului pentru exploatarea eficienta si in siguranța a trotinetelor electrice pe teritoriul administrativ al Municipiului București;


  samblu,


 • - Colectarea de date care sa permită Municipalității București sa consolj

cat mai precisa, referitor la traficul si tranzitul urban.

I

CONFORM CU

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care SC Hub Work S.R.L. trebuie să le im enteze:

 • a) Va pune la dispoziția cetățenilor Bucureștiului un sistem de tip Electric Scooter Sharing după

cum urmează:

incepand cu un număr de 640 de trotinete electrice si 320 de statii de incarcare, urmând sa ajunga rapid la 640 de statii;

parcări în format fizic pentru trotinetele electrice si parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este obligat să parcheze pentru a nu crea dezordine);

 • b) Implemenatarea unui sistem de management online care să asigure funcționalitatea optima a proiectului;

 • c)  Implementarea unui sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a trotinetei electrice prin semnal GPRS, GPS și Bluetooth - prin aplicația FLOW;

 • d) Promovarea site-ului www.pmb.ro

(2) Responsabilități și angajamente financiare între părți

Toate costurile legate de implementarea proiectului pilot vor fi suportate de către SC Hub Work


Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data de 20.12.2019.

După analizarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului pilot, în situația în care reiese necesitatea și oportunitatea proiectului, există posibilitatea prelungirii actului existent sau încheierea unui nou act juridic.

Art. 6. Drepturile și sarcinile părților

Drepturile părților

au dreptul să se consulte reciproc, cu regularitate, să fie informate despre progresul în implementarea proiectului și să se furnizeze rapoarte.

Sarcinile Părților

ambele părți se obligă ca prin acest proiect să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației pietonale și a traficului auto general.

în cazul unui prejudiciu, părțile nu răspund solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat


prejudiciul;


Cerințele Municipiului București:

- SC I lub Work S.R.L. (FLOW) se obligă ca la finalul fie parcate doar în spațiile indicate de către aplicație;

Aplicatia FLOW va fi utilizată în sistem integrat de către Municipalitate în vederea dezvoltării infrastructurii de transport alternative (identificare trasee; determinarea amplasării și dimensionarea

locurilor de rastele, precum și a elementelor de semnalizare, etc.)

Se vor prezenta sondaje si rapoarte - în mod obligatoriu lunar, sau de câte ori va fi nevoie la cererea Municipiului București, pe baza cărora se vor stabili/definitiva zonele de parcare a trotinetelor electrice. Tipul, formatul și conținutul acestora se vor stabili de comun acord, astfel încât să răspundă la obiectivele proiectului pilot.

Să aibă acces la date/valori despre rutele cel mai des utilizate (sub formă de grafice evidențiate în procente și/sau culori), pentru a putea îmbunătăți fluența în trafic sau dezvoltarca/îmbunătățirea infrastructurii existente.

Consultarea cu Municipalitatea pentru stabilirea stațiilor/dock-urilor fixe pe domeniul public, coroborat cu respectarea normelor de amplasare.

SC Hub Work S.R.L. (FLOW) sa întreprindă acțiuni de responsabilizare/informare/recomandare de bune practici adresate utilizatorilor serviciilor FLOW si comunității de utilizatori de trotinete electrice, in scop pietonal, la recomandat,


re a acestor mijloace de transport si pentru a nu încurca traficul arii   o ti netei electrice odată cu p;

e^afllizare a serviciilor FLOW.lâînfentul


- Stabilirea unui program temporal de utilizare, pentru durata maximă de utilizare și pentru perioada favorabilă de utilizare, în funcție de condițiile meteo.

SC Hub Work S.R.L. (FLOW) va respecta si va pune in aplicare actele normative locale aprobate de Municipalitatea București privind "trotinetele electrice" sau sistemele de inchiriere tip sharing;

Sarcinile SC HUB WORK S.R.L. (FLOW)

a. Va pune la dispoziția cetățenilor Bucurcțtiului :

-' un sistem de tip Electric Scooter Sharing ce curpinde pentru inceput un număr de 640 de trotinete

electrice si 320 de statii de incarcare, urmând sa ajunga la 640 de statii. Aceste trotinete electrice vor avea rol de a testa fiabilitatea și funcționalitatea sistemului și de a monitoriza care sunt zonele unde se adună cele mai multe trotinete, etc. un număr;

parcări în format fizic pentru trotinetele electrice și parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este obligat să parcheze pentru a nu crea dezordine).

numărul de parcări se va evalua în funcție de rezultatele testării

b. Va implementa un sistem de management online al trotinetelor electrice cu reumplere a zonelor deficitare și golirea celor aglomerate 24 ore din 24. De asemenea se vor emite rapoarte în timp real a trotinetelor electrice defecte sau accesate neutorizat.

c.


d.


Va implementa un sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a trotinetei electrice prin semnal GPRS, GPS si Bluetooth - rezervare prin aplicația FLOW, deblocare antifurt, rulare și apoi blocare a trotinetei electrice prin aplicație precum și plata automată a cursei.

..   .          .    ,  .  . . L . 1 .        .....            .-4.


Va promova pe site-ul www.pmb.ro harta sistemului de transport alternativ c u trotineta electrică.


Art. 7 Proprietatea

Pe durata de valabilitate a prezentului Acord fiecare parte isi păstrea

bunurilor sale.


(1)foprietate asupra


(2)


înainte cu 30 de zile de finalizarea prezentului Acord toate investițiile


(rastele,dockuri....) făcute de SC Flub Work S.R.L. (FLOW) vor fi indepărtate de către acesta, sau la cererea Muncipalității vor fi cedate spre folosire publică, fără costuri sau alte implicații financiare.

 • (3) înainte de sfârșitul proiectului, părțile vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului.

Art. 8 Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord.

Art. 9 Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin Act Adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord.

Art. 10 Dispoziții finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord, sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. întocmit în număr de 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Direcția Transporturi
Semnătura............................................... \

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizai Semnătura Data și locul semnării

6