Hotărârea nr. 271/2019

HOTARAREnr. 271 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU IFIINTAREA UNUI SERVICIU MUNICIPAL DE TRANSPORT DOTAT CU MICROBUZE/AUTOBUZE SCOLARE CARE SA FACILITEZE TRANSPORTUL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR SI SECUNDAR PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURETI PENTRU SCOALA NR. 195 (HAMBURG), SECTOR 3- PROIECT PILOT

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunita

municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru Școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 9552/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 53/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 301/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Luând în considerare adresa de înaintare a studiului de oportunitate a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 7402/15.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București -Ilfov, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017;

 • -  art. 2 lit. d) și art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 790/2018 privind aprobarea Programului „Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București”;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 838/2018 privind acordarea unor gratuități tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acredita t/autorizat;

 • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


/-----


i

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE: -—    ^GINalul

Art.1 8e aprobă Studiul de oportunitate privind înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru Școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea serviciului prevăzut la art. 1 se va face din alocații bugetare locale și centrale și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport București - STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

k HCGMA.
Analiză privind oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul elevilor Școlii Nr.195 (Hamburg), sector 3


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

__„ TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTi-ILFO^V^NÂ>


Cupri


1. Introducere...


2. Context


Situația actuală a transportului public în Municipiul București

Corelarea cu alte documente strategice

Aspecte legislative................................

3. Oportunitatea implementării proiectului pilot

3.1


2.1


2.2


2.3


3.2


3.3


Necesitatea proiectului...........................

Motivarea și definirea ariei de studiu......

Identificarea problemelor și necesităților


 • 4.  Obiectivele specifice ale proiectului................

 • 5.  Soluții propuse...............................................

5.1


5.2


Caracteristicile autobuzelor, din gama 10 M, Euro 6, ac

Date caracteristice trasee..............................................


5.3


6.


7.


8.


9.


Costuri estimative aferente implementării proiectului... Impactul proiectului.............................................................

Concluzii și recomandări.....................................................

Surse de date pentru elaborarea studiului...........................

Anexe..................................................................................Anexa 1 - Scurt istoric privind transportul elevilor

Anexa 2 - Model chestionar privind "School Bus"

Anexa 3 - Analiză chestionar, adresa de reședință elevii

Anexa 4 - Hartă trasee propuse......................................

Anexa 5 - Echipa de experți care a elaborat studiu! de oportunitate
Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, fiind totodată principalul generator de venituri și locuri de muncă pentru întreaga regiune. Suprafața totală a Regiunii București-llfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiu! București este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 Iocuitori/km2), ceea ce reprezintă circa S|%rdip-populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țării. Este importatele^menționaFcaT^rryontextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, riumăKî locirește lucrează sau învață în regiune este % reali^a^e’~Taae~'Fidical_decâ^ ce| oficial.


\\


Având în’vedere numărul mare de locuitori, principala problemă din ultimii ani este poluarea generată de numărul tot mai tranzitează zilnic orașul, precum și gradul ridicat al congestiei^

are |âf autovehiculelcTr‘~câre


în tabelul de mai jos prezentăm datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică cu privire la numărul de vehicule rutiere înregistrate la nivel național și Municipiul București. Dacă comparăm numărul autoturismelor înregistrate la finalul anilor 2015 și 2017 în Municipiul București se vede o creștere de 101.249 autoturisme pe parcursul celor doi ani. La numărul acesta se mai adaugă alte tipuri de vehicule rutiere înregistrate în Municipiu! București, precum și autovehiculele care tranzitează orașul.


Tabel 1. Numărul de vehicule înmatriculate în circulație la 31 decembrie 2015 și la 31 decembrie 2017

Anul

Număr autoturisme

Alte tipuri de vehicule*

România

Municipiu!

București

% București din numărul total

România

i Municipiul

| București

2015

5.155.059

957.068

18,56      '

1.445.266

|   236.707

2017

5.998.194

1.058.317

22,01

1.637.581

1   261.913 I

r

Sursă: Institutul Național de Statistică

UITP

Prezentul document analizeze oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport pentru utilizarea de autobuze destinate transportului elevilor Școlii Nr. 195 (Hamburg), ca o primă măsură întreprinsă de Primăria Municipiului București în vederea obținerii unor rezultate din care să rezulte oportunitatea replicării acestei măsuri la nivelul Municipiului București.

Scopul acestui demers este de a contribui la descongestionarea traficului în zona studiată, reducerea impactului activităților de transport asupra mediului și locuitorilor în cadrul zonei de studiu, precum și de a veni în sprijinul părinților, pentru ca aceștia să nu mai fie nevoiți să se deplaseze suplimentar la orele de vârf.

Siguranța și confortul copiilor către și de la școală a fost și este o preocupare permanentă a factorilor decizionali ai autorităților publice locale, pentru a încuraja educația timpurie și a descuraja abandonul școlar.

Scurt istoric privind evoluția transportului elevilor, precum și bâtevâ^c^zw+^unt^prezentate mai detaliat în anexa 1.UITP


 • 2, Context

  • 2.1 Situația actuală a transportului public în Municipiul București

La nivelul municipiului București, transportul public de călători de suprafața se realizează utilizând următoarele tipuri de mijloace de transport: autobuze diesel (Euro 3, Euro 4 și Euro 6), tramvaie și troleibuze.

în prezent, sistemul de transport public de suprafață deservește o arie de 1.552 km2, din care 228 km2 în zona urbană. Serviciul de transport cu autobuzul are o lungime a traseelor de 1.797 km cale dublă (din care lungimea traseelor regionale este de 642 km cale dublă). în total, rețeaua este alcătuită din 130 linii de autobuz urbane și regionale, utilizând un număr de 1.110 de autobuze. în ceea ce privește rețeaua de transport public deservită de tramvai, aceasta are o lungime de 141 km de cale dublă cu o lungime' a traseelor de 268 km


p                      4

......                        ’t . ...............

1 l l'A' n ’

\ R \ JcM

~~ 5J              22. E:. 1?

■3”                                                                             i'â f țy [\|\|i


UITP

Activitatea principală a Societății de Transport București STB SA constă în asigurarea transportului public de persoane, pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov, respectiv: organizarea rețelei de transport, programarea în circulație a vehiculelor pe trasee, analiza tehnică și statistică a exploatării, îndrumarea și controlul activității de circulație, a stării mobilierului stradal și a elementelor de informare a călătorilor.

Totodată în anul 2018 parcul programat a crescut la 1308 vehicule ( 280 tramvaie, 178 troleibuze și 850 autobuze) iar pentru anul 2019, parcul programat crește progresiv, ajungând in luna iunie 2019 la un număr de 1571 de vehicule ( 280 tramvaie, 181 troleibuze și 110 autobuze).

în plus, pentru o mai bună preluare a fluxurilor de călători, au fost dispuse măsuri de suplimentare a capacității de transport, care au constat în menținerea în circulație a vehiculelor, atât în perioada de maximă solicitare a vârfului de după-amiază, cât și între vârfuri pe întreaga perioadă a zilei. Punerea în aplicare a acestor 'măsuri a condus la o

creștere a ofertei de transport cu cca. 4,5 %, care s-a concretizat prin reducerea timpilor de așteptare în stații a utilizatorilor și a gradului de aglomerare -în vehicule™””"


Conform Programului Integrat de Transport Pubîic..de.jCăîători București elaborat de Asociația de Dezvoltare intercomunitară pentru Transport Ilfov, pentru anul 2019 se prevede o creștere progresivă a parcului pi%gramat^Uopfe^âtgrîjîui Societatea de Transport București STB SA până la 1.571 de vehicule (280 tramVjaie, 181/-■ troleibuze, 1.110 autobuze), pe un număr de 183 de linii (71 linii de autobuz urbane?38 de' ?’ linii de autobuz regionale, 5 linii de autobuz expres, 26 de linii de autobuz de noaptP;\^6’ d^o^ linii de tramvai si 17 linii de troleibuz), față de 1308 vehicule ( 280 tramvaie, 178 troleibuZetșjJU^ 850 autobuze) programate pentru anul 2018.

Municipiul București beneficiază și de o rețea extinsă de transport cu metroul, realizat de Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METRO^ȘC^Aop^


Caracteristicile rețelei:

• Linii de metrou: 4

 • > Linia de metrou 1:

  Pantelimon - Eroilor - Dristor 2 Berceni - Pipera

  Anghel Saligny - Eroilor - Preciziei

  Gara de Nord 2 - Străulești


 • > Linia de metrou 2:

 • > Linia de metrou 3:

 • > Linia de metrou 4:


UITP--METROREX ----

HARTA REȚELE! DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTIO         ‘

Q Aaacpcrf i Bănoasa


Aurei* VldiUJ


Ștefan ceflfcre-


rjUnțersasteParc          Favcsi            -MEfes#

Drumeț Tăbeafel „O**® OftzOBt ‘                     Ctwmri taberei 34 ,

’ - 'r               ț-

v RcjrEiatiCîsniiir ' O « B

• Bcăncoșr


PfețaUnirii „•


Cocstanwv Stăncctfeartu


LEGENDĂ SEMNE;

LEGENDĂ ZONE;

Zona 5: Cartierul Paria! imon

Zcna 1 tr Cartierui GiufețE      ’v

_fO State Se cocestxmdentă

Zona 1 Centru

Zone 5: CartrerurTSfentîna'

Li între Sn» te metrou

Zona; 2: CartertĂ Beroenr

Zona- 7 Cartierele1 Lacul Tei ți Ptoreasca

Zona 12: Cartierul Drwnei Taterer

Corespondența cu CFR

Zona 3 Cartierele Minat Sravu ți Vfer.

Zâna 5 Cartierele Airiatorifer ți Aviației

Zona 13. Cartierul Rahova

CJS Autcstraca A1/A2

•i—4. ^27tjGr »

,4, Cctni&fui * Gi&sîcrfi


Figura 2. Rețeaua de metrou (Sursa:


Lungimea rețelei: 71 km cale dublă; Număr depouri: 4;

Număr stații: 53;

Distanța medie între două stații: 1.5 km; Adâncimea medie a unei stații: 12 m; Parc în exploatare:

 • > 44 trenuri tip Bombardier

 • >  15 trenuri tip IVA

24 trenuri CAFîn prezent este în construcție linia M5 - Râul Doamnei - Hașdeu(Opera), pe porțiunea Tronson 1: 6,5 km, 10 stații.Transportul cu metroul a beneficiat de Sistem Automat de Taxare (SAT) cu cartelă magnetică din anul 1995 și a fost modernizat în anul 2000. Din 2006, pentru încurajarea utilizării transportului public, a fost realizată cu Regia Autonomă de Transport București -RATB (actualmente STB SA) o platformă funcțională care permitea utilizarea unor titluri de transport comune, aceasta fiind prima etapă a integrării tarifare Metrorex - RATB. în prezent este suspendată colaborarea între ceie două societăți ca urmare a unui proces de modernizare a SAT.

 • 2.2 Corelarea cu alte documente strategice

Poluarea este una dintre principalele probleme cu care se confruntă marile orașe, în acest sens, la nivel european se acționează la multe niveluri pentru a reduce poluarea aerului: pe cale legislativă, prin cooperarea cu sectoarele responsabile de poluarea aerului, prin autoritățile naționale, regionale și prin organizațiile neguvernamentale și prin cercetare. Politicile UE vizează reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor și stabilirea de limite și valori țintă pentru calitatea aerului. De-a lungul ultimelor decenii, Comisia Europeană a condus eforturile depuse de UE pentru reducerea progresivă a emisiilof^d&poluanți pentru calitatea aerului provenind de la vehiculele rutiere prin îmbunătățirea calității combustîbîîiT6r~șr*—~ prin stabilirea de valori limită de emisie din ce în ce mai stricte pentru vehicâeîSR^.CU ORtGMUlT

Statele europene au demarat acțiuni pentru reducerea poluării în mariIe_âras:£Ch-principal poluarea provenită din domeniul transporturilor. Aceste măsuri aujrjclus^încurajarea^__ transportului public și dotarea flotelor utilizate pentru realizarea transțjortului Înxx^htnf^rîn achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante, precum: tramvaie, autobuze el^ptrice, autobuze hibrid, autobuze GNC si troleibuze.                                        ku.

în ultimii ani, Primăria Municipiului București a demarat diverse proiecte pentfUrt^T reducerea emisiilor poluante prin înnoirea parcului de mijloace de transport public utilizate de RATB/STB SA. în condițiile în care nu s-a impus în mod clar un tip de mijloc de transport printr-o performanță superioară combinată (emisii poluante plus costuri), s-a optat pentru un mix de soluții adecvate situației actuale. După încheierea contractului de achiziție pentru 400 de autobuze diesel EURO 6 a urmat depunerea cererilor de finanțare pentru 100 de tramvaie și 100 de autobuze electrice prin Programul Operațional Regional, precum și pentru achiziția a 100 troleibuze și 130 autobuze hibrid prin Fondul Național pentru Mediu.

UITP

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea București-llfov 2016 -2030 (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, având ca scop identificarea soluțiilor de satisfacere a nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor pentru a îmbunătăți calitatea vieții, dezvoltarea economică, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficiență energetică.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat pentru Municipiul București cu sectoarele sale și Județul Ilfov, format din 8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitită, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari) și 32 comune (1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cemica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăști-llfov, Dascălu, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Tunari și Vidra).

in anul 20'17 ceie 40 unități administrativ - teritoriale din județui Ilfov, precum și Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov au aprobat, prin hotărâri de consiliu, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 pentru regiunea București -Ilfov.

Planul de Mobilitate Urbană Durabila pentru regiunea București - Ilfov 2016 - 2030 vizează îndeplinirea viziunii de dezvoltare a mobilității, piin^ordar^^uimătoarelpr obiective strategice:


;s-;.

Dermit


 • I.  ACCESIBILITATE - asigură că toți cetățenii au opțîuni-accesul la destinații și servicii esențiale;

 • II.  SIGURANȚĂ Șl SECURITATE - îmbunătățirea si

 • III. MEDIU - Reducerea poluării aerului și fonice, a ernîsffîon3e gaze cu efect de'seră

și a consumului de energie;

 • IV. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;

 • V. CALITATEA MEDIULUI URBAN - contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și la proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetățenilor,

economiei și societății în general.


UITP

mediului fiind astfel un obiectiv strategic al PMUD alături de asigurarea accesibilității, îmbunătățirea siguranței și securității în timpul deplasărilor, eficiența economică și calitatea mediului urban.

Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru Regiunea București - ilfov (PMUD) în scopul rezolvării nevoilor de mobilitate atât ale populației cât și ale mediului economic, instituțional, cultural, pentru a îmbunătăți calitatea vieții reprezintă și o premiză a atingerii obiectivelor Directivei 2008/50/EC privind protecția mediului, respectiv asigurarea calității aerului - obiectiv prioritar al Planului Integrat de Calitatea Aerului (PICA).

Elaborarea și implementarea Planului Integrat de Calitatea Aerului este intrinsec legată de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-llfov care va asigura punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și de management pentru mobilitatea urbană durabi!ă adaotate la condițiile soecifice regiuni! București — Ilfov reprezentând strategia de transport pentru următorii 15 ani cu o viziune coerentă de dezvoltare a mobilității la nivelul capitalei și în zonele limitrofe.

Conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în urma evaluărilor calității aerului la nivelul anului 2013, a fost emis Ordinul M.M.A.P. nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările pmyJizute Jn Anexa 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.            L


j CONFORM CU

în scopul evaluării și gestionării calității aerului, Legea~nmJ£L^QȚ1 aerului înconjurător prevede delimitarea pe teritoriul țării de zone și agi București, prin numărul și densitatea populației întrunește condițiile dea..ț£ aglomerări stabilite în România.                                                .....


ăjLjaibjM urijcipj u I.


în urma comunicării de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a necesității întocmirii Planului integrat de calitate a aerului, Primăria Municipiului București a inițiat acțiunile legale și a înființat, prin Dispoziția Primarului General nr.1528/06.10.2015 completată cu D.P.G. nr. 69/11.01.2016 și D.P.G. 1290/22.09.2017, Comisia Tehnică pentru elaborarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.UITP

Conform Planului Integrat de Calitate a Aerului 2018-2020 al Municipiului București, traficul rutier este principalul responsabil de emisiile de NOx și benzen, și contribuie în jur de 50 % și la emisiile de PM10 și PM2,5. încălzirii rezidențiale i se datorează peste 40 % din emisiile de particule, această activitate având contribuții semnificative și la emisiile celorlalți poluanți.

 • 2.3 Aspecte legislative

Modernizarea parcului de mijloace de transport contribuie la reducerea poluării din oraș prin încurajarea populației să utilizeze transportul în comun în detrimetul autovehiculului personal. O parte din traficul din București se datorează și transportului elevilor către și de la unitățile de învățământ, întrucât majoritatea părinților își duc copiii cu .mașinile personale.

în acest sens, se încearcă identificarea de soluții pentru transportul copiilor și fluidizarea traficului în zonele centrale ale orașului.

Gratuitatea tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/auto.dzat:;...este acordată în baza următoarelor acte normative:

Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 prin care prevede la art. 19(1) "în relația cu ' călătorii/ autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri aîd autorităților deliberative ale administrației publice locale, facMtăti^


ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii.

I CCîNFORM CU

Regulamentul serviciului comunitar de transport, publiclocal/de-călăton^n regiunea  București Ilfov care are scopul de a definii modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente și operatori, serviciile de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, sau prin curse regulate speciale, pe teritoriul regiunii București-llfov.


MEMBRU

>;=><

UITP

- pentru elevii și studenții de la cursurile de zi se va suporta de la bugetul local plata a 50% din valoarea nominala a abonamentelor, urmând ca restul de 50% să fie suportat de instituțiile de învățământ."

» LEGEA educației naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art. 84 alin. (1) "Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50°% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic" și alin. (2) "Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic."

• HCGMB nr. 838/12.12.2018 privind acordarea unor gratuități tuturor elevilor din învătământu1 preuniversitar acredidat/autodzat care prevede art. 1 "Se acorda gratuitate la transportul public local de călători pentru toți elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, care frecventează cursurile unei instituții de învățământ din Municipiul București, pe mijloace de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Municipiului București."

• HCGMB nr. 790/2018 pentru aprobarea Programului "Stimularea mobilității și decongestionarea traficului din Municipiul București".

UITP


 • 3. Oportunitatea implementării proiectului pilot

3.1 Necesitatea proiectului

Unul dintre Obiectivele specifice ale POR 2014-2020, vizează sprijinirea proiectelor care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă ale respectivelor orașe/municipii/alte zone mai extinse, stabilite conform prevederilor legale.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonaîe sau predominant pielonaie confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil ai unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos, astfel asigurându-se diminuări semnificative ale traficul rutier și emisiilor de echivalent CO2 în orașe/municipii.

Prin măsurile/activitățile propuse POR 2014-2020 se urmărește în principal îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum și a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport.        .— ....

și proiecte pentru infrasîructurăr':&e^(râM^^dMtl(jl cadrul


În cadrul direcțiilor de acțiune

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea Bu6^2030 (PMUD) a fost identificată necesitatea de modernizare și extinderea |Lștsm^idrdezfFinsport public eficient, ecologic și sigur, accesibil tuturor categor^qr.de'^ăTă^q.^^^^^^''''  Ț.4

în acest sens, prin hotărârea nr. 394/21.12.2016 aCoh^Mui General al Municipiului București s-a aprobat achiziția a 400 autobuze urbane: 320 din gama 12m, 50 din garha 10 m și 30 din gama 18 m. Cele 400 de autobuze au fost achiziționate de Primăria Municipiului București din bugetul propriu, iar contractul a fost semnat cu societatea Otokar Otomotîv, câștigătorul licitației lansate de Primăria Municipului București, în data de 05.06.2018. Toate cele 400 de autobuze sunt Euro 6, având motor compatibil pentru funcționare cu combustibil diesel și biodiesel, dotate cu aer condiționat și sistem de ticketing electronic, podea coborâtă și GPS. Până în preze^ț au fost livrate 300 autobuze, restul mijloacelor de transport care fac


UITP

Având în vedere creșterea ratei de transport folosind autoturismul personal și, implicit a poluării generate la nivelul orașului, implementarea proiectului, respectiv "Analiză privind oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul elevilor Școlii Nr.195 (Hamburg), sector 3” poate contribui la reducerea poluării și aglomerației în trafic, precum și ia asigurarea unui transport în condiții de siguranță al elevilor. Acest aspect poate fi cuantificat prin reducerea numărului de mașini care ajung în zonă, respectiv numărul de elevi transportați către și de la unitatea de învățământ de către părinți cu autoturismele personale.

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm necesară analizarea oportunității introducerii de trasee noi cu autobuze dedicate pentru transportul elevilor din Școala Nr.195 (Hamburg).

3.2 Motivarea și definirea ariei de studiu

în anul 2017, Institutul Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică a Municipiului • București a publicat documentul "Populația după domiciliu din Municipiul București la 1 ianuarie" în care sunt prezentate datele statistice pentru anul 2017 (1 ianuarie 2017 - date parțiale) cu privire la populația Municipiului București după domiciliu, pe grupe de vârstă și sectoare administrative, după cum urmează/ ------------------p-..__


Tabel 2. Populația după domiciliu din Municipiul București

Grupa de vârstă

Total

Sector 1

..... I

Sector 2

Sector 3

Sector4"

i

■""Sector 5 '

Sector-6

1 ianuarie 2017                           ■; U           b

Total persoane

2.102.912

247.580

372.149

472.693

; 321.917

298.924

389.649

din care, în %

0 - 19 ani

17,0

17,4   ]   16,5

17,0

16,3

18,4

16,5

20 - 64 ani

66,5

63,0

65,3

63,0

i 67,4

68,3

66,0

65 și peste

16,5

19,6

18,2

15,0

;    16,3

!

13,3

17,5

Sursă: Institutul Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică a Municipiului București

Dacă analizăm din punct de vedere al numărului de locuitori, putem observa cu ușurință că Sectorul 3 înregistrează cea mai mare valoare, motiv pentru care acesta constituie și aria de studiu. în tabelul de mai jos au fo         rate datele procentuale și


transpuse în valori numerice astfel încât să se evi                   ofTn Sectorul 3 se află șî


cei mai mulți locuitori cu vârste cuprinse între 0 și 19

UITP

j    Grupa de    ;

I      vârstă       ;

Total

i Sector 1

Sector 2 i

L

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6 ;

:    CM 9 ani

! |

357.495

I 43.078

61.404

80.357

52.472

' 55.002

64.292 !

Numărul mare de locuitori din această grupă de vârstă reprezintă grupul țintă al prezentei analize.

Municipiul București are un număr de 172 școli gimnaziale (clasele l-VIII), în care studiază un număr aproximativ de 166.800 elevii. Numărul de elevi înscriși la Școala nr..195 (Hamburg) în anul școlar 2018-2019 este de aproximativ 2.500 elevi. Raționamentul care a stat la baza alegerii unității de învățământ este reprezentat de numărul mare al elevilor înscriși, precum și poziționarea acesteia relativ în centrul orașului, în una din zonele aglomerate.

Conectarea școlii cu rețeaua de transport în comun

Mai jos este prezentat modul în care se realizează în prezent conectivitatea unității de învățământ cu rețeaua de transport public a orașului, precum și distanțele de la cele mai apropiate stații către aceasta:

Autobuz:

• Stație Policlinica Titan (pe Bulevardul Nicolae Grigorescu): liniile 101, 102, 311

Tramvai:

 • •  Stație Pod Lacuri (pe Strada Liviu Rebreanu): liniile 19, 23 - distanță 550/600 m până la unitatea de învățământ;

» Stație Bd. Nicoîae Grigorescu (pe Strada Liviu Rebreanu): liniile 19. 23 -distanță 500/550 m până la unitatea de învățământ.

Metrou:

 • •  Stație Titan: Magistrala 1 - distanță 550 m până la unitatea de învățământ; •

 • •  Stație Nicolae Grigorescu: Magistrala 1 și Magistrala 3 - distanță 1,1 km până la unitatea de învățământ.

 • 3.3 Identificarea problemelor și necesităților

Prezenta analiză de oportunitate tratează posibilitatea implementării unui măsuri de eficientizare a transportului public prin intoducerea unor trasee noi în programul de transport cu autobuze dedicate pentru a asigura transportul elevilor Școlii Nr.195 (Hamburg) - str. Lunca Bradului nr.2, sector 3, București de la și către unitatea de învățământ.

în acest sens, pentru stabilirea problemelor și necesităților cărora'Tăspunde~~această măsură a fost realizat un chestionar și transmis spre completăfdStato^rd^ înscriși la Școala Nr.195 (Hamburg).


Ancheta de mobilitate: Cu sprijinul Primăriei Munîcipi


rl3ucu(Wti s-a efectuat un ' 3 sondaj de opinie la Școala Nr.195 (Hamburg) - str. Lunca Bradului rrr.2t sector 3, București pentru a putea fi analizată oportunitatea proiectului (chestionarul aplicat se regăsește în Anexa 2).

Scopul sondajului: Determinarea oportunității introducerii unor trasee noi în programul de transport cu autobuze dedicate care să faciliteze transportul elevilor înscriși la Școala Nr.195 (Hamburg).


UITP

Analiza rezultatelor: Urmare a transmiterii chestionarelor către grupul țintă, acestea au fost completate de tutorii legali ai elevilor și au fost transmise spre analiză un număr de 1.644 chestionare.

Menționăm faptul că pe parcursul interpretării datelor există o diferență între numărul respondenților la fiecare întrebare în parte și numărul total de chestionare ca urmare a netratării tuturor întrebărilor chestionarului de către tutorii legali ai elevilor înscriși la Școala Nr.195 (Hamburg). Astfel, prezentăm mai jos analiza individuală a întrebărilor și interpretarea răspunsurilor pentru care au fost obținute următoarele informații:

întrebarea 1: "Considerați oportună înființarea unei linii de transport public de tip "school bus” care să ofere avantaje cum ar fi siguranță, timp redus de parcurgere a distanței și stație în proximitatea domiciliului și unității de învățământ?'

Se constată oportunitatea introducerii unor trasee noi cu autobuze dedicate pentru } transportul elevilor din Școala Nr. 195                                                   |

<5—

--

UITP

întrebarea 2: "Considerați necesară prezența în mijlocul de transport a unui reprezentant al Poliției Locale?"


-z 67,8% din totalul respondenților, respectiv 1.023 persoane consideră necesară prezența unui reprezentant ai Poliției Locale în mijlocul de transport;

J 32,2% din totalul respondenților, respectiv 489 persoane nu consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport.

1 Se constată oportunitatea prezenței unui reprezentant al ..Poliției Locale în autobuzele : j dedicate pentru transportul elevilor din Școala Nr. 195                  ~


întrebarea 3: "Vă rugăm să ne precizați care este ora începe/mcep, respectiv termina programul de învățământ’

%         Procent din 1.590 ;

!      răspunsuri ■■

Nr.xle.

- răspunsuri

7.45

0,19%

7.50

I      0,38%

"6

8.00

67,92%

1080 |

8.00/12.00

,      0,25%

4

9.00

1 0,06%

1

11.00

i       0,63%

10

11.00/12.00

:       2,58%

41

11.50

\       0,13%

2

12.00

;      20,13%

320

12.00/13.00

0,5%

■ ■ ■ ■ 8 - ■ ■■ ---

12.00/13.00

|      5,72%

91

;       1,50%

24

Total

1.590

__UITP

J 67,3% din totalul respondenților, respectiv 1.048 respondenți sunt de acord să renunțe la actuala modalitate de transport în favoarea unui mijloc de transport de tip school bus;

32,7% din totalul respondenților, respectiv 510 respondenți nu ar renunța la actuala modalitate de transport.

Se constată o intenție semnificativ pozitivă în ceea ce privește utilizarea noilor trasee i cu autobuze dedicate în detrimentul modalităților actuale de transport (predominant ; autoturism personal).                                                                       '

Răspunsurile respondenților cu privire la adresa de domiciliu, respectiv cele mai apropiate stații de mijloace de transport, precum și alternativele utilizate de fiecare respondent în parte stau la baza definirii caracteristicilor de transport ale traseelor noi înființate.

Repartizarea respondenților în funcție de donniciijij/steție de plecare

Denumire Stație/Stații

Procent din 804 răspunsuri valide

Nr. persoane

Achan Vitan

0,12% :

Aibă lulia Deceba!

0,12%            '             (

"J ORJGi.MAMH 1   1

Amazoanei

0,12%

-< -        uu-.-ț----------------1

i 1

Ambrozie, Fizicienilor

0,25%0,12%

j Anghel Saligny, Complex Comercial Titan

1%

8

Auchan

0,12%

1

Auchsn Vitsn

/Si-'

0,12% -

-

"                                 J |

Baba Novac

0,75%           j

6

Baia De Arama

0,62%

5

j Barajul Dunării

1,37%

' . 11

Barajullezeru

0,12%

1

Barajul Rovînari

0,12%

■ ... 1

Basarabiei Diham

0,12%

1

Bd Basarabia

1,12%

8

Bd Chisinau

0,12%

1

Bd. 1 Decembire 1918

9,45%

76

Bd. Chisinau

0,25%

2

Bd. Nicolăe Grigoescu

1,74%

14

Biblioteca Naționala A României

0,12%

1

Biserica Fundenidoamnei

0,12%

1

Bodesti

0,25%

0,12%

X -v'*'

ZrQ -L

-------------——J


UITP


București Mall Vitan                                 ș

0,12%

1 î

Bulevardul Chisînau, Bulevardul Nicolae Grigorescu

0,25%

2 |

Bulevardul Nicolae Grigorescu                       .

.................“T

0,12%

1 i

Bulevardul Nicolae Grigorescu, Piața Salajan

3,73%

30 !

Bulevardul Nicolae Grigorescu, Piața Trapezului,     j

]

Titan                                                         1

0,12%

1 î

Calea Calarasilor

0,12%

1 !

Calea Dudesti

0,12%

............ 1

1

Calea Vitan

0,12%

1-

Calea Vitan ( M. Bravu)

0,12%

1

Camil Ressu

0,37%

3

Camil Ressu Fizicienilor

0,25%

2

Campia Liberatii (Parc Alex, loan Cuza)

0,12%

1

Cartie Rezidențial Splaiul Unirii

0,12%

1

| Cfr Cățelul

0,12%

1 i

i Chisinau

0,12%

1 '

| Cimitir

0,12%

1 ■

>

Cimitir Deoahial

0,12%

1

Cinema Gloria , I.O.R.

0,12%

1

Circa 13, Trapezului

0,12%

1

i Codrii Neamțului

2,61%

21 1

i Compelx Comercial Titan

0,12%

1 !

J Complex Adama

0,12%

--

1 î

Complex Auchan Vitan

0,12%

1

Complex Comercial

0,5%

      4

Complex Comerciai Titan

2,49%                   ‘

■' ~201

1            fe/ - r' f           7 ;.............• f

Complex Comercial Titan, Bd. 1 Decembire 1918

0,25%

Complex Comercial Vitanf Auchan Vitan)

0,12%

Confort City

0,12%

‘ î

Consantin Brancusi

1,7<%          |

14

Constantin Brancusi, Bulevardul Nicolae Grigorescu

0,12%

’’ . 1

Constantin Brancusi, Lucretiu Patrascanu

0,12%

' ' ' ./ 1

Constantin Brancusi,Parc Titan

0,12%

Coca Pantelimon

1,12%

9

Costin Georgian

1%

8

Darabani

0,62%

5

Sportului

0,12%

1

Voluntarilor

0,12%

1

Delea Noua

0,12%

1

Diham

1,74%

14

Dihajn, (Grigorescu + Basarabia)

0,12%

,1‘;1

Dîstor

0,12%

1

Dna Ghica

0,12%

1

Doamna Ghica

0,25%

2

Dristor

1,74%

■ i

14 i

Dristor Baba Novac

0,12%

1

Dudesti

0,12%

1

Dumbrava

0,12%

1

Dumbrava Noua

0,25%

2

Dumbrava Noua, Piața Titan

0,12%

1

Energo utilaj

0,25%

2

Facultatea De Drept Vasile Parvan

0,12%

1

Facultatea De Pompieri

0,12%

1

Faur Poarta 4

1,37%

11

Faur Poarta 4, Titan

0,25%

2

f Fe^ma Animalelor

0 1"*%

1

Fizicienilor

2,36%

19 <

Fizicienilor Piața Ambrozie

0,12%

1

Fundeni

0,25%

2

Gara Catelu

0,25%

2

Ghe. Petrascu (Sos. Mihai Bravu)

0,12%

1

Gheorghe Petrascu Ion Tuculescu

0,12%

1

Gloria

0,25%

2

Granitul

0,25%      r----------------------------.

Haita Branesti

0,12%

;            I         r

I.O.R.

0,62%

• e l         t■ J         ji r j c       £

* 5

I.O.R. 2

0,87%     "...............

tancului

0,12% <r

1

llioara

1,74%

14

llioara Tandarei

0,12%

1

llioara Fizicienilor

0,12%

î

ion Tuculescu

1,74%

.14

Ion Tuculescu, Șoseaua Campia Libertății

0,25%

, 2

Irisului

0,25%                      -

2

Lebădă

0,12%

.. 1

Liceul Nichita Stanescu

0,25%

2

Liviu Rebreanu

6,34%

51

Liviu Rebreanu, Barajul Dunării

0,25%

2

Liviu Rebreanu, Barajul Dunării

0,12%

1

Liviu Rebreanu, Complex Comercial Titan

0,12%

1

Liviu Rebreanu, Faur Poarta 4

0,12%

1

Liviu          nl<,             n

0,12%

1UITP


Liviu Rebreanu,Bd. 1 Decembire 1918

0,37%

3

Lt Victor Mânu

0,12%

1

Lucretiu Patrascanu

0,62%

5

Maica Domnului

0,12%

1

Mal! Vitan, Zizin

0,25%

2

Matei Ambrozie

1,12%

9

Matei Basarab

0,12%

1

Mihai Bravo

0,37%

3

Mihai Bravii, Titan

0,12%

1

Mihaie Stelian

0,12%

1

Morarilor

0,5%

4

Nicoîae Grigoescu

0,12%

1

Nicolae Teclu

0,25%

2

Nicolae Teclu, Policolor

0,12%

1

Obor

0 1'’%

1 1

Oficiul Postai 72

0,25%

--------------------------------1

2 !

Opera

0,12%

1

Ozana

1,37%

11

Ozana, I.O.R. 2

0,12%

1

Ozana,Bd. 1 Decembire 1918

0,25%

‘2

Pantelimon

0,5%

' 4

Pantelimon Republica

0,12%

1

Parc

0,12% .....

1

1 1

Parc Alexandru loan Cuza

.0,37%///^

3 i

Parc Titan

0,87% x        J       ■

7 1

Park Lake Mal!

9,12%        '    ■ m-. ,

î-

1

Penes Curcanul

0,12%

1

Pcncs Curcanul (Mihai Dravu)

U,12%               .......

1

Piața Alba lulia

0,25%

2

Piața Cateiu

0,12%

1

Piața Delfinului

0,12%

1

Piața Ramnicu Sarat

2,61%

21

Piața Ramnicu Sarat, Liviu Rebreanu

0,12%

1

Piața Salajan

1,62%

13

Piața Sudului

0,12%

1

Piața Titan

4,23%

34

Piața Titan, Piața Trapezului

0,12%

1

Piața Trapezului

0,25%

2

Piața Trapezului, bd. 1 Decembire 1918

0,25%

2

Pictor Harlescu

1%

8.fUITP


Pod Fundeni Șoseaua Fundeni

0,12%

1

1!

Pod Lacuri

0,62%

----------------------------------------------1

5 |

Policlinica Pantelimon                                 i

0,12%

i i

PolicUnica Titan                                          |

1,37%

ii

Policlinica Vitan

0,25%

2

Poiicolor

0,5%

4

Posta Vitan

0,12%

1

Postăvarul

3,65%

29

Postăvarului, Codrii Neamțului

0,12%

1

Potcoava

0,12%

1

Branesti Târg

0,12%

1

Halta Branesti

0,12%

1

Republica

0,62%

'                        5

Republica

0,25%

' 2

Republica

0 l'>%

■ ' ■'               .                         r     1

' 1

1 Republica

0,12%

1

! Restaurant Pluto

0J2%             J

!" ' 1

Salajan

0,37%

-------3

Sc 55

0,12%

Școala General

0,12%

—■—         1

Școala lancului

0,12%

----------—1   i

Selgros Pantelimon

0,12% ,

Sere

0,12%      '              Ct.- -

'^="'1 r

Sere

0,12% ..........-

“-------- '              J

Sfantu Gheorghe, Sos. Vergului

0,12%

1

Soldat Radu Tina

0,12%

1

Soldat Stelian Mihale

0,62%

5

Sos Pantelimon

0,12%

1

Sos. Colentîna

0,25%

2

Sos. Morarilor

0,12%

1

Sos. Pantelimon

0,12%

1

Sos. Vergului

0,12%

1

Șoseaua Campia Libertății

1,74%

14

Șoseaua Cernicabiserica Noua Poet George Tarnea

0,12%

1

Șoseaua Industriilor

0,12%

1

Șoseaua Olteniței

0,25%

?

Spital Malaxa

0,5%

4

Spitalul Pantelimon

0,37%

3

St Mioara

0,12%

1

Stadion

^1^294=5=555^

1

Stadion Olimpia

foK%r'J i

3Str. Fizicienilor

. . .......

0,12%

1

Ștrandul Titan

0,12%

1

Sun Piaza

0,12%

1

Tandarei

0,12%

1 i

Tandarei, Fizicienilor

0,12%

1

Theodor Paiiady

0,12%

d

1 [

Theodor Pailady, Bd. 1 Decembire 1918

0,12%

1

Theodor Pailady, I.O.R. 2

0,12%

1

Theodor Pailady, Ozana, Bd. 1 Decembire 1918

0,12%

1

Titan

1,37%

11

Titan, Bulevardul Nicolae Grigorescu

0,12%

1

Trapezului

0,62%

5

Trapezului ( De Tramvai)

0,12%

1

Universitatea Hyperion

0,12%

1

Vergului

012% ...... """.....------

X

j Victor Babes

0,12%      :"'-'Vn;oț rn

r. , . ... ț

1

Vitan Auchan

0,12%

' 1

!

Vitantis ■

0,12%

——

Vitantis Rin Grand Hotel

0,12%

Zîzin

0,12%

Total                        /

804

/W

Situația liniilor de transport public utilizate pentru deplasarea către unitatea de învățământ

Răspuns

Procent din 735 răspunsuri valide

i

Nr. persoane

102

23,81%

175

101, 311

14,15%

104

311

9,8%

72

101

4,49%

33

330

4,22%

31

335

2,99%

22

101, 102, 311

2,99%

22

202

2,31%

17

253

2,31%

17

101, 102

1,91%

14

101, 335

1,5%

11

103

1,3696

10

19

1,36%

10.

253, 330, 335

1,22%

9

70,79

1,22%

9

246

1,22%

9

L2Z

1,22%

9UITP


19, 23

1,09%

8

23

0,95%

7

40

0,95%

7

123

0,82% :

6

19, 27, 40

0,82%

6

104

0,82%

6

101, 102, 335

0,68%

5

70

0,68%

5

19,40

0,68%

5

101,311,330, 335

0,54%

4

27,102

0,54%

4

19,27

0,54%

4

70,79,311

0,54%

4

454

0,54%

4

311, 330

0,41%

3

223

0,41%

3

35

0,41%

3

27,40

0,41%

3

101,102, 311, 330, 335

0,27%

2

19, 23, 330

0,27%

2

253, 335

0,27%

2

70, 79,102, 253

0,27%

2

103, 111, 113

0,27%

2

311,330,335

0,27%

2

101, 330

0,27%

/ 2-

111

0,27%

ț          2

1 455

0,27%

/

102, 335

0,27%

yy

101, 253, 311, 335

0,14%

i'

330, 335

0,14%

i

155, 253

0,14%

i

19,40,101,311

0,14%

40, 56

0,14%

90

0,14%

i

16, 36

0,14%

i

385

0,14%

i

402, 414

0,14%

i

103, 246

0,14%

i

101, 102, 104, 335

0,14%

i

104, 243

0,14%

i

246, 405

0,14%

i

405

0,14%

i

70, 79, 202

0,14%

i

202, 402

0,14%

i

102, 330, 335

0,14%

i

301,311

0,14%

i

102, 253

0,14%

i

36, 56

0,14%

1UITP


104, 311

0,14%

1 i

102, 253, 330, 335

0,14%

d

1, 19, 27,

0,14%

!

1 ■

79, 102, 253

0,14%

1 ;

70, 79, 101, 102, 335

0,14%

1

123, 124, 135

0,14%

1

21,102

0,14%

1

101, 102, 202, 335

0,14%

1

14, 35, 40, 56,

0,14%

1

124

0,14%

1

21, 330

0,14%

1

101,253,311,330, 335

0,14%

1

101, 102, 253, 331, 335

0,14%

1

19,23,27, 104

0,14%

1

104,123

0,14%

1

19, 102

0,14%

1

i 19,330

301

0,14%

0,14%

_____________________________________ 1 :

1 1

70, 79, 253

0,14%

1 !

| 19,23,27

0,14%

1

19, 23, 253, 330, 335

0,14%

1

1, 10, 34, 311

0,14%

1

1, 10, 34, 124

0,14%

1

311, 335

0,14%

1

143, 145

0,14%

1

404

0,14%

< 109

0,14%

i

70, 92

0,14%

V

101, 102, 331

0,14%

102, 311

0,14%

î                       ------

85,90, 104

0,14%

14, 40

0,14%

j ' ......           ‘

235, 330, 335

0,14%

......

70,79,92, 311

0,14%

1

Total

735
UITP

Sinteza rezultatelor cercetării:

J 78,7% din totalul respondenților, respectiv 1,282 persoane sunt de acord cu introducerea unei linii de transport de tip school bus;

J 67,8% din totalul respondenților, respectiv 1.028 persoane consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport;

J 39,83% din totalul respondenților, respectiv 646 persoane se deplasează către școală cu autoturismul personal;

z 9,063% din totalul respondenților, respectiv 147 persoane se deplasează către școală utilizând transportul public;

'rt 27,9% din totalul respondenților, respectiv 446 persoane revin spre locuință;

J 67,3% din totalul respondenților, respectiv 1.048 persoane sunt de acord să renunțe la actuala modalitate de transport în favoarea unui mijloc de transport de tip "school bus".

Analizând rezultatele sondajului, precum și impactul pe care îl va avea acest proiect asupra eficientizării reducerii traficului și poluării prin încurajarea utilizării transportului de tip "school bus", se constată oportunitatea introducerea unor trasee noi cu autobuze adecvate pentru transportul elevilor Școlii Nr. 195 (Hamburg) - str. Lunca Bradului nr.2, sector 3, București.


 • 4. Obiectivele specifice ale proiectului

în baza analizei situației existente prezentată în cadrul cap. 3, precum și în urma evaluării necesității și oportunității măsurilor prezentate în cadrul capitolelor anterioare au fost identificate următoarele probleme cheie:

 • - PC-1: 39,83% din totalul de 1.621 respondenți respondenților, respectiv 646 persoane, se deplasează către școală cu autoturismul personal, generând trafic suplimentar în aria de analiza precum și limitări ale capacității de circulație ale arterelor ca urmare a staționărilor în locuri nepermise, pentru debarcarea/îmbarcarea elevilor la poarta unității de învățământ;

* PCU2: 72,1% din totalul de 1.238 respondenți, respectiv 892 persoane, își continuă drumul spre altă destinație utilizând autoturismul propriu, generând trafic suplimentar la nivelul orașului;

 • - PC-3: 27,9% din totalul de 1.238 respondenți, respectiv 446 persoane, revin spre locuință după efectuarea deplasării de însoțire a elevului către unitatea de învățământ generând trafic suplimentar, ce ar putea fi evitat prin punerea la dispoziție a transportului școlar;

...... • • .....■ %

 • - PC-4: Accesibilitatea oferită de sistemul de transpprt-public Tn raport cu originile și

destinațiile călătorilor din zona de analiză (raportat ia^npvpia de :a.-se depîâsâ la/de la școală către domiciliu) este relativ scăzută determinâWVenuntareada.trajaeporțul public și deplasarea cu autoturismul personal.                       ’ '  1^-—

Având în vedere provocările cheie identificate mai su€^este-evident căexîsta dovezi puternice care să susțină îmbunătățirea serviciului de transport public prin definirea unor trasee noi adaptate nevoilor specifice pentru a asigura transportul elevilor din Școala Nr.195 (Hamburg), fapt ce va contribui la creșterea atractivității sistemului de transport publip și asigurarea premiselor redistribuirii repartiției modale în favoarea transportului public. ? ' 7

Astfel, identificarea principalelor obiective specifice ale proiectului a pornit de la evaluarea situației existente precum și a necesității și oportunității măsurilor de introducere de trasee noi. în consecință, pentru a răspunde nevoilor și cerințelor actuale privind creșterea

><=><

UITP

consumului de combustibil, și asigurarea unui sitem de transport adaptat nevoilor de mobilitate care să susțină creșterea economică locală, s-au stabilit următoarele obiective:

- 0-1: Reducerea impactului activităților de transport asupra mediului și locuitorilor (poluarea aerului, zgomot) în cadrul zonei de studiu prin utilizarea unor mijloace de transport mai puțin poluante și asigurarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, asigurâbdu-se diminuării semnificative ale traficul rutier și a emisiilor de C02ec. Totodată utilizarea în efectuarea serviciului de transport elevi a unor autobuze mai puțin poluante vor contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului datorat sectorului transporturilor.

■ 0-2: Asigurarea unei capacități de transport adaptate nevoii de mobilitate a locuitorilor. Având în vedere trendul de creștere al numărului de călători transportați și desele apariții de suprasolicitare în perioadele orelor de vârf, este necesar adaptarea capacității de transport oferită de sistemul de transport al elevilor la nevoia de mobilitate a acestora, degrevând în același timp traficul general și totodată sistemul de transport public general.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLICBUCUREȘTI-ILFOV

UITP ^2^


 • 5, Soluții propuse

în urma analizării chestionarelor au fost poziționate pe harta de mai jos (care se regăsește detaliat în Anexa 3 la prezentul document) zonele în care elevii locuiesc (adresa de reședință):


Totodată, după analizarea chestionarelor a reieșit faptul că Sectorul 3 are cea mai mare pondere din punct de vedere al repartiției după adresa de domiciliu, respectiv 81,56% din numărul total a! elevilor, situație prezentată în tabelul de mai jos:V *

In tabelul de mai jos sunt prezentate traseele propuse pe baza datelokprezeHtațe'Tnz chestionar, cu menționarea arterelor principale, lungimea fiecărui traseu și "“pufeTfțialii

utilizatori. Aceste trasee vor fi deservite de autobuze din gama 10 m (achiziționate de PMB).


Traseu


T1

7 7 ’ Traseu .    /   ; %%%%'

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos. Mihai Bravu, Str. Rodul Pământului, Str. Gheorghe Petrescu, Str. Câmpia Libertății, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială nr. 195_________,

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie, Str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială 195_______________

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie, Str. Trapezului, Str. Prevederii, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială 195__________

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticieniîor, Bd. Râmnicul Sarat, Bd. Camil Ressu, str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială 195


Lupgîțfie


Nr.posibiI i utilizatori b conform datelor din Srr --cTiestionar'țnrTeîevi) j (.OHrOR^ CU CRISTALULUITP

^2^io


T ? T A N G»fttn«’.aîâ


99

O Of.’.c c-cstai

$'■ ■


Traseu! 1: Școala Gimnazială nr. 135, st'-. Lunca B'actului, bd. tVcatae Grgo'sscu, str. Constantin Bra

--* —" sos. Minai Bravu, str. Rodui Pământului, str. Gneorgne Petrasou, str, Oâmuia Libertăți, bd. Basa'aoia, BcT str. Liviu Refcreanu, str. Lunca Bradului, Școala Girnnazrată nr, igo.

Traseul 2; Școala Gimnaziala nr. 135, str. Lunca Bradului, od. Nicofae Gri gc nas cu. t>r± Basarabia, bd. 1 Decembre, str. Liviu Rabreanu, str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială nr. 'as.

Anexa 4 - hartă trasee propuse

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNÎTARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

UITP


5.1 Caracteristicile autobuzelor din gama 10 M, Euro 6, achiziționate de PMB

9

Toate cete 50 de autobuze urbane EURO 6 au podea total coborâtă și îndeplinesc următoarele condiții:

Dimensiuni exterioare:

 • •  lungime totală: minim 9.400 mm - maxim 10.700 mm;

 • •  înălțime totală: max. 3.300mm;

 • •  lățime totală: max. 2.550 mm;

 • •  înălțimea podelei de la nivelul drumului: max. 350 mm în dreptul ușilor.

Dimensiuni interioare:

 • •  înălțimea interioară a salonului: min.2.200 mm;

 • •  deschiderea liberă a ușilor pentru călători: min. 1.200 mm;

 • •  panta interioară a podelei va respecta reglementările interne și internaționale.

  Caracteristici funcționate ale autobuzului (manevrabilitate):


stabilitatea în rampă și pantă: min.12 % (la încărcare maximă);

performanțe la viraj conform R107 ECE-ONU;

autobuzul trebuie să se înscrie în oricare sens de bracaj, în interiorul unui cerc cu raza de 12.5 M, fără ca vreunul din punctele sale extreme să depășească perimetrul cercu I u i;                                        _____-------------—I

când punctele extreme ale autobuzului se deplasează, îp             de bracaj, pe

un cerc cu raza de 12.5 M, autobuzul trebuie șlQiĂ^nsSneTn 'fv          '         cu-

lățimea de 7.5 M;

unghiul de atac: min.7°;

unghiul de degajare: min.7°.

Dotări speciale:

 • •  rampa pentru acces persoane cu dezabilitati;

 • •  autobuz urban.


Capacitate transport călători:

• 70 călători, din care 27 de locuri pe scaun.UITP


Tabel 3. Repartizarea elevilor/vehiculelor în funcție de programul școlarDurată (min)


Nr. persoane care nu au completat rubrica privind ora de începere/încheiere a programului școlar (sch l/sch 11)


ehicul


Total elevi


fKra Green Gate București, sect. 5, Bd. Ttnlui Vladimir eseu ur.

; Nr. înregistrare Registrul Național UNG: 2.S5OO/A/2017; ol(ice(<ț)tî 'lji.ro www.țpbi.ru


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV


un • _ —

UITP

><s>


5.2 Date caracteristice trasee


Tabel 4. Propunere traseu 1


TI

Traseu:

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Șos, Mihai Bravu, Str. Rodul Pământului, Str. Gheorghe Petrescu, Str. Câmpia Libertății, Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială nr. 195

Lungime traseu:

7,9 km dus-întors

Număr de autobuze

2

Număr maxim de utilizatori (elevi)/oră estimați ciclul primar

100

Număr maxim de utilizatori (elevi)/ora estimați ciclui^imnazîal

50

Tabel 5. Program de circulație - propunere traseu 1

Școala

. 19511,50

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școal^- —

195 :

plecare

sosire

plecare

—...... ț   ■

î sosire;

-

12,10

12,40

13,10

J

13,40 i


piecare

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

|

; Școala

i 195

Școala

195

Școala

195

sosire

plecare

sosire

plecare

1

1

sosire

plecare

sosire

i

15,40

16,10

16,40

17,10

1

i 17,40

18,10

18,40

^ite^ă’W&ercială cuprinsă între 14-16 km/h.ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV


UITP


Tabel 6. Propunere traseu 2


12

Școala Gimnazială 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grîgorest

Traseu;

Lunca Bradului, Școala Gimnazială 195

Lungime traseu:

8 km dus-întors

Număr de autobuze

3

Număr maxim de utilizatori țeîevi)/oră estimați ciclul primar

120

Nu

Văr maxim de utilizatori țele^ij/oră estimați

cic

uigimnazial

62


..ii, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie, Str. Li viu Rebreanu, Str.Tabel 7. Program de circulație - propunere traseu 2


--—----

Program de circulație*

K

□ala

5

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala ri9'5o

Școala

\195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

\ g

Vlecdfd

l

fcsire

plecare

1

7,10

7,40

i   /

ț U'

h\

2

7,15

7,45

12,10

12,40

-    ........i'T

\

i

V \

3

7,20

7,50

11,20

21,50

12,15

12,45 ,

13,10

‘t-g,—  —

13,40

--ț--

î           /• ■’

14,ko

■ ■ r -^r4

; 1W

\15,lâ

ierciala cuprinsa


Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

15,40-

16,10

16,40

17,10

17,40

18,10

18,40
, Bd. 1 udor Vlddiinirescuiitf. 22 li. 10;

Of 3847453k;.N£ înr-e^fetrare R^gistr.^ Național UNG: 255bO//\/2O17; pliice^țif jj.ro www.țpbi.tp

'<    / !• ! m ; ?■■'. '• X'>zASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘT1-ILFOV


UITP


Tabel 8. Propunere traseu 3


T3

Traseu:

Școala Gimnaziala 195, str. Lunca Bradului, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Lh Prevederii, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, str. Lunca Braduk

Lungime traseu:

7 km dusmitors

Număr de autobuze

3

NumaX maxim de utilizatori (eîevi)/ora

estimării ciclul primar

131

Număr maxim de utilizatori (elevi)/ora estimați ticlui gimnazial

68


viu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie, Str. Trapezului, Str.

ji, Școala Gimnazială 195Tabel 9. Program de circulație - propunere traseu 3


Program de circulație*

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195.

Școala

195

Școala

195

Școala

195

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

1

7,10

7,40

f"

2

7,15

7,45

12,10

12,40

t

o 1

3

7,20

7,50

11,20

11,50

12,15

12,45

13,10

13,40ț

uît?3          1

IplO [

.14,4^

15,10 '1

i Școala

Școala

Școala

Școala

Școala

Școala

Școala

j 195

195

195

195

195

195

195

. sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

: 15,40

16,10

16,40

17,10

17,40

18,10

18,40i, seci, 5, HdTTudui Vladimnescu i\)V-

egist-kul Național UNG: 255ULI/A/2U 1.7; oiliuilCpJtpUi.ro www.tpbi.iu


Traseu:


Lungime traseu:

Nurnar.de autobuzeNumăr/rijiaxim de utilizatori (elevi)/ora  estimați piciul primarNumăr m^xim de utilizatori țelevi)/or a  estitnați cițlul gimnazialASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

Tabel 10. Propunere traseu 4


T4


UITP


Școala Gimnaziala 195, str. Lunca Bradului, Bd, Nîcolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Bd.

Râmnicul Sarat, Bd. Camil Ressu, str. Livîu Rebreanu, Str. LuncaBradului, Școala Gimnazială 195


7,3km dus-întors


118


62


Tabel 11. Program de circulație - propunere traseu 4


Program de circulației

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

Școala

195

1

plecare

sosire

'plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

|sosrre-”

-plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

plecare

sosire

1

7,10

7,40

j   o

f         e/?»

l~ f

1

2

7,15

7,45

12,10

12,40

I K'

5

Vi

3

7,20

7,50

11,20

11,50

12,15

12,45

13,10

13,40U

jj^o

14,40

15,10

15,40

16,10

16,40

17,10

17,40

18,10

18,40
iteza comercială cuprinsă între 14-16 km/h..


ORîUr/ jn


UITP

<55:


 • 5.3 Costuri estimative aferente implementării proiectului

Pentru determinarea costului zilnic aferent prestării serviciului de transport au fost luate în considerare următoarele aspecte: costul unitar autobuze urbane/2018/km stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat intre ADTPBI și STB SA, lungimea traseelor, numărul de curse stabilite prin programul de circulație, la care s-a adăugat un procent de 10% din valoarea prestației, reprezentând costul aferent accesului și retragerii mijloacelor de transport în/din unitățile operatorului de transport.
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 1NTERC0MUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV


UITP


Tabel 12. Costuri estimate trasee propuse


Costul estimat pentru traseul TI

Traseu

Cost unitar leî/kmțfara

TVA)

Lungime traseu/cursa(km)

Nr. curse/zi

Cost transport/zi

Cost

acces/retragere

Cost total transport/zi(lei)

Cost transport lunar aprox(lei) 7=6*21 zile

1

2

3

4=1*2*3

5 -4*10%

6=4+5

TI

9,11

7,9

10

719,69

71,97

791,66

16.624,84

Costul estimat pentru traseul T2Traseu,


Lungime traseu/cursa(km) 2

8


Nr. curse/zi

3

12

Cost

Cost

Cost total

transport/zi

acces/retragere

transport/zi(lei)

1*2*3

5=4*10%

6=4+5

874,56

87,46

962,02

Cost transport lunar aprox(iei) 7=6*21ziîe 20.202,34


Costul estimatpentru traseul T3


- |

• 1 i

Cost unitar

lei/km

Lungime

traseu/cursațkm)

cu

1

2

\ .-.v

9,11

7

Nr. rse/z[ -y

12


Cost

transport/zi

765,24


Costul estimat pentru traseul T4


st unitar !ei/km


Lungime traseu/cursațk îtQ ~ 2 .....

7,3


Nr.

curse/zi

__y _

12


Cost transport/zi ”"1*2*3


798,4


-TotaPcosttransport lunar pentrutraseele propuse (lei)


Cost acces/retragere 5=4*10%_ 76,52


Cost total transport/zițlei)


6=4+5

841,76


Cost transport

lunar

_aP2°2<[lei)__

7=6*21 zile

17.677,04


Cost acces/retragere 5-4*10%

79,84


Cost total transport/zi(lei)


6=4+5

877,84


Cost transport iunar aprox(lei) 7=6*21 zile 18.434,63


72.938,85


.....                               44                       _   __

Clădirea Green Gali* București, sect. 5, Bd. tudor Vladimirestu nr. 22. li. LO;

Cir 38474532; Nr. înregistrare Registrul Național ONU: 25M>O/A/2OJ 7; oltiieO’îi>ui.io www.tplji.ru


UITP

 • 6. Impactul proiectului

Conform informațiilor prezentate în Pianul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru regiunea București - Ilfov 2016-2030, emisiile anuale de CO2 (dioxid de carbon) la nivelul Bucureștiului au fost estimate la aproximativ 7.300 tone pe an.

în urma analizei chestionarelor aplicate la nivelul Școlii Nr. 195, putem estima că anual se parcurg aproximativ 1.5 mii. km cu autovehicule personale exclusiv pentru transportul elevilor la Școala Nr. 195.

Din punct de vedere a! emisilor CO2, aceste valori de trafic generează anual în aer aproximativ 180 tone.

Proiectul crește gradul de accesibilitate la unitatea de învățământ față de situația actuală când distanța de la școală până la cea mai apropiată stație de transport este cuprinsă între 350 și 600 m (distanță de acces mare).

Totodată, implementarea proiectului contribuie la creșterea încrederii populației în serviciile de transport public de călători oferite de către Municipiul București, care se pliază din ce în ce mai bine nevoilor reale ale populației.

UITP


 • 7. Concluzii si recomandări

7

Având în vedere cele menționate anterior, provocările cheie identificate precum și modul în care proiectul răspunde obiectivelor stabilite, considerăm oportun implementarea măsurilor de introducere de trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pentru Școala Nr.195 (Hamburg). Implementarea acestor măsuri va asigura creșterea atractivității sistemului de transport public și asigurarea premiselor redistribuirii repartiției modale în favoarea transportului public.

Principale obiective ale măsurilor propuse au reieșit din evaluarea situației existente precum și a necesității acestora și răspund nevoilor și cerințelor actuale privind creșterea ponderii modale către transportul public, realizarea unui sistem de transport public mai eficient, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transportului, reducerea consumului de combustibil și asigurarea unui sistem de transport adaptat nevoilor de mobilitate care să susțină creșterea economică locală.

Prin implementarea proiectului se urmărește asigurarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, asigurându-se diminuării semnificative ale traficul rutier și a emisiilor de CO2ec. Totodată utilizarea în efectuarea serviciului de transport elevi a unor autobuze mai puțin poluante va contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului.

Având în vedere necesitatea implementării proiectului în perioada imediat următoare, se propune utilizarea autobuzelor Euro 6 din gama 10 m existente deja în fiota STB S.A.

Având în vedere constrângerile de capacitate întâlnite pe str. Lunca Bradului , se recomandă solicitarea avizului Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Primăriei Municipiului București și implementarea utilizării în sens unic dinspre str. Liviu Rebreanu către Bd. Nicolae Grigorescu pentru evitarea apariției congestiei / blocajelor în trafic.

Totodată, având în vedere impunerea unor condiții de siguranță și securitate sporită se recomandă solicitarea sprijinului Poliției Locale Sector 3 pentru asigurarea de măsuri suplimentare în stații sau autobuze (de exemplu prezența unui reprezentant în stațiile de îmbarcare-debarcare).

Proiectul va fi monitorizat de către Asociația de Dezvoltare Intere; Transport Public București-llfov în vederea țevaluăriî^ impactului ^-șil replicării pentru alte unități de învățământ.


In tercpm unitară-pentru oport u n ități i


E

î          cn nnr

j s? t v a vl? - ' - - *      “   - -

F

Implementarea proiectului și extinderea ~acestuia'"Tg. iveTuț Wregului oraș poate contribui în mod substanțial la ameliorarea suprasolicitării si uTde transport public local în perioadele de vârf precum și la diminuarea volumului de autoturism personale aflate în trafic, mulți părinți fiind încurajați să renunțe la utilizarea autoturisr€uî| iu în favoarea altor moduri de transport sustenabile.                                * Jj

><=><


UITP


 • 8. Surse de date pentru elaborarea studiului

 • •  https://thenewswheel.com/history-oMhe-school-bus/

 • •  http://www.coachbuiK.eom/bui/w/wayne/wayrte.htm

 • •  https://en.wikipedia.org/wiki/SchooI bus bv country

 • •  http://www.economica.net/primaria-cluj-napoca-introduce-autobuze-scolare-la-bucuresti-se-reinfmteaza-Enia-pentru~elevi-327 158277. html#n

 • •  https://adevarul.ro/Iorale/duj-napoc2LToto-autobuzele-scolare-dedicate-etevtlor--cM-functioneaza-proiect-pilot-qen-tara-1 5b98cc60df52022f755b878a/index.html

 • •  https://stiriteprotv.ro/stiri/actualitate/cM-primuI-oras-din-romania-care-a-pus-in-circulatie-autobuze-scolare.html

 • •  https: //cluj. com/a rticofe/proiect-pitot-dui-autobuze-scotare/

 • •  meps.,, evz.ro/LrariSparL-scotar-pentru-eievii-dtn-itmiSoara.hcmi

 • •  http://orasul-timisoara.ro/Iocal-7277/

 • •  http-//www.tion.ro/stpt-a-pomit-transportui-scolar-eievii-nu-s-au-inqhesuit-sa-mearga-cu-minibuzele-la-scoala/2178460

 • •  https://www.mediafax.ro/social/Iinie-de-autobuze-infiintata-pentru-transportui-etevilor-de-la-scoaIa-141-la-scoata-qimnaziaia-127-16724889Anexa 1 - Scurt istoric privind transportul elevilor

Anexa 2 - Model chestionar privind "Schooî Bus"

Anexa 3 - Analiză chestionar, adresa de reședință elevii

Anexa 4 - Hartă trasee propuse

Anexa 5 - Echipa de experți care a elaborat studiul de oportunitate


UITP

Anexa 1 - Scurt istoric privind transportul elevilor

Autobuzele școlare au fost și sunt folosite pentru transportul elevilor din apropierea zonei de domiciliu către unitățile de învățământ. Deși în trecut această metodă era folosită pentru creșterea numărului de elevi și prevenirea abandonului școlar, în zilele noastre autobuzele școlare în mediul urban sunt utilizate pentru reducerea traficului auto și implicit a poluării din orașe, însă au aceeași întrebuințare ca cea de la începuturile utilizării pentru zonele rurale.

Ca parte a transportului elevilor, autobuzele joacă un rol important în transportul elevilor către și de la unitatea de învățământ, care corespunde capacității de locuri pe scaune și un grad ridicat de siguranță comparativ cu alte moduri de transport. Utilizarea autobuzelor pentru transportul elevilor variază de la țară la țară, de ia utilizarea transportului public de către elevi, autobuze de tranzit retrase din circulație pentru a transporta elevi până la autobuze construite pentru acest scop deținute și operate de către unitățile de învățământ.

UITP

înainte de apariția acestui mod de transport al elevilor, copiii pur și simplu mergeau pe jos, foloseau căruțe sau sănii pentru a ajunge la școală, iar asta s-a păstrat pentru mulți ani, inclusiv după anul 1886.

începând cu anul 1914, industria automobilă a începând să se dezvolte, iar Wayne Works a văzut o mare oportunitate în a motoriza caleștile. Designul a rămas în cea mai parte același, cu modificarea scaunelor care de acum erau așezate de-a lungul pereților cu privire către interior. A mai fost adăugată o protecție împotriva vremii.A urmat construcția primului autobuz de către A.L. Luce, proprietarul unui dealer Rord, pentru care s-au folosit în principal panouri din oțel. în 1930, Wayne Works a introdus primul

autobuz școlar realizat în totalitate din oțel cu geamuri de portecție din sticlă. Cu toate acestea, părinții erau în continuare îngrijorați pentru siguranța copiilor:'"--~~~

S                    Ai?CCI? Business Center București, sect.3. Bd. Octavian Goga rr.2, Tronso" Hi, Er.5, Cam.l,

D'jnc: de iucg.j: Clădirea Green Gate București’, sect. 5, Bd. Tudor V!adin-drescu cr. 22, Et. lOVs

CiF 33474532: Nr. înregistrare Registrul Naționai GNG’ 25550/^/2317: orfirgStojj.Țo w,ww.tob\UITP

în 1939, Dr. Frank Cyr a organizat o conferință la Universitatea din Manhattan pentru a dezvoltarea de standarde pentru autobuzele școlare. Aceasta a avut un mare succes: 44 de noi standarde naționale au fost elaborate, influențând totul, de la dimensiuni interioare pentru configurația scaunelor până la faimoasa culoare galbenă care s-a menținut și în zilele noastre. Culoarea a fost aleasă strategic ca urmare a unor studii care au arătat faptul că această culoare atrage atenția și este foarte vizibilă dimineața devreme sau seara, când circulă de obicei autobuzele.

Context european

Germania

în Germania, elevii merg la școală folosind rute programate de autobuz și tren. în majoritatea cazurilor, aceste servicii operează în intervale care să se potrivească cu programul școlar și nu circulă în weekenduri și perioadele de vacanță, deși serviciile sunt deschise spre utilizare pentru alte categorii de călători.


Figura 4. Autobuz școlar din Morleribach, Germania

| CONFOfffii CU 'jr'

Autorițățile locale finanțează aceste rute, dar părințilorJj.se soliei contribuție din costul unui bilet de sezon pentru utilizarea serviciilor. Mi4lii bicicletele pentru a ajunge la școală și le pot lua cu ei dacă o parte din traseu presupune utilizarea trenului.                                                                                      ’

Cum transportul elevilor în zonele urbane este dependent de sistemul de transport public, majoritatea elevilor sunt transportați cu autobuze de mare capacitate sau intercity la care se adaugă microbuze. Pentru a se diferenția de alte autobuze, liniile care transportă elevi au o pancardă pe care este scrisă destinația "SCHULBUS" pe un fundal galben. Legislația germană oferă prioritate în trafic autobuzelor școlare la urcarea și coborârea elevilor.UITP


Italia

în Italia, autobuzele școlare sunt vopsite în galben sau portocaliu. Vehiculele utilizate pentru transportul elevilor sunt, de obicei, microbuze sau autobuze de lungime medie. Asemănător situației din America de Nord, autobuzele școlare au rute și opriri fixe.
Legislația prevede pentru autobuzele care transportă preșcolari ajute șoferul autobuzelor în a ține sub control elevii pe parcursul traseului


un


PoloniaIn Polonia, autobuzele școlare au întrebuințare asemănătoare

Unite, de a conecta rezidenții zonelor rurale cu școlile situate la dist                        ja . ->■

sunt inscripționate oficial cu "AUTOBUZ SZKOLN1" (traducerea în poloneză pentru "autobuz ' școlar"), acestea sunt cunoscute ca gimbus.


Precum omologii lor din America de Nord, autobuzele școlare din Polonia au câteva caracteristici de design pentru a se deosebi de autobuzele standard. în primul rând, toate autobuzele sunt vopsite în culoarea portocaliu. în interior, compartimentul șoferului nu poate fi blocat dinspre compartimentul pasagerilor. Ușa din spate trebuie să fie posibilă blocarea de către șofer.
Figura 6. Autobuz școlar din Gmina Jasionowka, Polonia


CCR Business Center București. sect.3. Bd. Octavian Goga nr.2. Tronson l!i1?pt.6,


de iucru: Ciadtrgj

Cir 334-74532; Nr. Inrezj
zO< UITP

Regatul Unit

în Regatul Unit, transportul elevilor cu autobuzul este asigurat, în cea mai mare parte, prin serviciu! de transport public. Liniile de autobuz dedicate pentru elevi sunt de obicei subcontractate companiilor locale de autobuz, se operează cu autobuze obișnuite care sunt utilizate și în alte scopuri când nu sunt folosite pentru transportul elevilor.

în timpul anilor '90, autoritățile locale au început să lucreze la conturarea unei rețele pentru transportul școlar. Pentru a înlocui autobuzele double-decker Leyîand utilizate încă din anii '80, au fost importate din Statele Unite autobuzele Corporației Blue Bird cu volan pe dreapta.

Copiii cu nevoi speciale sau dizabilități sunt transportați către școli speciale cu microbuze adaptate. La fel ca și omologii din America de Nord, aceste microbuze sunt structuri de autobuze școlare adaptate pe șasiu de camion.Context național

în România, autobuzul școlar este asociat c^mai, adesea mediului transportul elevilor către unitățile de învățământ. |


țării.\Astfel, numărul


Urmare a scăderii natalității și dezvoltării zonelor urbane, dar și di economic, mare parte a populației s-a mutat la oraș sau a plecat în afa elevilor înscriși în învățământul rural a scăzut considerabil în ultimii ani, iar funcționarea anumitor unități de învățământ a fost pusă sub semnul întrebării. A urmat o reorganizare din punct de vedere al eficientizării activități și în acest fel, o parte din școlile din mediul rural au fost închise, iar elevii redistrbuiți către alte școli din satele/comunele învecinate. Pentru a asigura accesul la învățământ, Ministerul Educației a achiziționat mai multe microbuze pentru transportul elevilor către unitatea de învățământ unde au fost repartizați.

————————- Â.       ........

CC!? Business Center Bucareșt; seci.3. Bd. Oz^Stsn Goga               Iii.I jMr

Punr de P_'u: C adrea Greer- Sare 3-jcurest/^ct. 5. Bd.Judd^ad^resX-A A Et 13;         VyV

CP SS-f’-ISSZ.    înregistrare Peg.sru! NarionaifTO-IG                 oriee g tdpX-oVao b i. ro      xpjQ

-fc


UITP

Zonele urbane au trecut prin numeroase schimbări, fapt datorat dezvoltării tehnologiei și creșterii populației. Aceste schimbări au produs și efecte negative, în principal poluare. Cele mai mari valori de poluare înregistrate în orașe sunt generate de autoturisme.

Din punct de vedere al transportului elevilor către și de la unitatea de învățământ, majoritatea părinților utilizează autoturismul, unul din motive fiind și lipsa conectivității rețelei de transport public de la adresa de domiciliu până la școală. Pentru a descuraja acest fenomen, și în România începe să se utilizeze transportul special pentru elevi.

Cluj

începând cu anul școlar 2018-2019, Municipiul Cluj Napoca a început implementarea unui proiect pilot, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca, pentru introducerea de autobuze școlare care preiau din cele patru mari cartiere ale Clujului (Zorilor, Mărăști, Gheorgheni și Mănăștur) elevii claselor primare ai liceelor din centrul orașului: "Avram lancu" și "Nicolae Bălcescu".


Figura 1. Autobuz școlar în Cluj

Napoca (sursa: Adevarul.ro)


Autobuzele pornesc la șapte și un sfert în fiecare dimineață și opresc în. fiecare stație a transportului public. Autobuzele sunt destinate exclusiv transportului elevilor, dar pot urca și părinții dacă vor. De asemenea, în fiecare..autQbuz--școlareste“pnâzent un polițist local și un reprezentant al regiei de transport publi| pențr^,a ^figura; trgns            rfâr la școală și


către casă în cele mai sigure condiții.               •

începând cu cel de-al doilea semestru al anului șc


r (2018^019, s-au efectuat mici modificări. Destinate exclusiv elevilor din clasele 0-IV         ele pot fi utilizate nu doar de

către elevii celor două școli, ci de către toți elevii al cărăr traseu coin^idg^i^ȘȚe^bordate în prima etapă.                                        z-X        X

j                    * - Z.W

A--.. ‘             •./ - a

Autobuzele opresc în fața unităților de învățământ, iar d^iqi ,06’bîji .șUh


A t       l^rtlrv nn a          a i r**» I4-X4'i I I. xd a      >XXX w» A M 4 i a » J a I —31 '


agentul de pază sau personalul școlii.

CC’R Basines; Center Bucareș-J. sect.B, Bd. Oct a vi a a Go se-Hcr'j: Cadvea Green Gate Buc ir ești, sect. 5, B® Cî" 38474532: N'. înreg^rar? RegiStrjI Naționai ONG. 255iyg

UTTP

Timișoara

începând cu 13 ianuarie 2019, pe modelul celor din Cluj-Napoca, transportul elevilor cu mijloace dedicate a fost introdus și în Timișoara. în acest sens, municipalitatea a achiziționat 20 de microbuze de 40 locuri ce sunt utilizate strict pentru transportul elevilor.

Beneficiarii acestui proiect sunt elevii care învață la patru licee aflate în centrul Timișoarei, care nu vor mai fi nevoiți să meargă la cursuri cu mijloacele de transport în comun. Ei vor beneficia de servicii de transport public cu minibuze, din cartier la școală și înapoi. Potrivit primarului Timișoarei, pentru început, vor beneficia de acest serviciu de transport public cu minibuzele patru cartiere și patru licee. Este vorba de copiii înscriși la Colegiului Național "C.D. Loga", Colegiului Național "Carmen Sylva", Colegiului 'Tehnic "E. Ungureanu" și Colegiului Tehnic "I.C. Brătianu", care locuiesc în cartierele Circumvalațiunii, Calea Lipovei, Calea Șagului și Soarelui.


i

ICONFORM

Programul de funcționare este următorul:

Linia S1 plecă la ora 7.20 din Piața Dacia și oprește la

ora 7.36, ajunge la C.D. Loga la 7.43, iar la C.

Linia S2 pleacă la ora 7,10 de la Podul Calea Șagului, la /.23 este la Colegiul Bănățean, mergând pe linia 33, iar la 7.36 ajunge la Brătianu și Ungureanu, la 7.45 la C.D, Loga și la 7.45 Ia Carmen Sylva;                                              ;


• Linia S3 pleacă la ora 7.20 de la Vama de pe Bd. Sudului, la 7.38 este la C.D. Loga, la 7.40 la Carmen Sylva, iar ia 7.45 la Brătianu și Ungureanu;

• Linia S4 pleacă de pe str. Holdelor la ora 7.15, la 7.36 ajunge la Ungureanu și Brătianu, la 7,43 la C.D. Loga și la 7.45 la Carmen Sylva.


CHESTIONAR PRIVIND „SCHOOL BUS”1

Nume/Prenume Elev_________________________________________________

Adresa de reședință a elevului1 2 3 4 5 6:

 • 1. Considerați oportună înființarea unei linii de transport public de tip ”school bus ” care să ofere avantaje cum ar fi siguranță, timp redus de parcurgere a distanței și stație în proximitatea domiciliului și unității de învățământ?

 • a. dDA                            <   '■ b. aNU

Vă rugăm să motivați pe scurt răspunsul dvs :

5.


Q‘


Q Sectar î,xt&K

 • V fltl neim ta Sector 3 Msk

AK ««mi»

B Sectar 4 ufox

9>

9'

9<

8 Sector 5 jfl$x

9’

 • Vl>

V.ltM 1


u v u-,;;r,:

U             ?S'

Anexa 3


,-n <iupe-tz;jia Mi ▼


ti


ti


...9

tt •■••,


EJlat ’jUlrt

9*


ti


<?


(JU


ij


* 9

u

ijd

ti


Hiyl.


JJ

0 .....g , ■>■"


fiu riw

Tu


A;


tio w w

/uikip.rris

«11 * f?        rt Ainwc rui Păilrpo m O

«îHtii h*V                7

- Q


r:t


u tiu


tlyi JNi-.sf șupplp r, Lite


■’Vfnr '

ncu hou;.^

0

0


V A T R A

LUMINOASĂ


dfllion Q


ita Muncii C5

ițăia.^


0 Oficiul Registrului t Comerțului' de pe lârH$...w 2

Costlrl’Oeorglandl '


f ■ !■

' „ii

00

American Balfroom Q


Titan J


Intreurțnderea

^■..Optica Română CPârcul Gtieorghe Petrecu


raLVăcȘreșți

iz ?.-■

Oi

1

î' WS iZiOW fî?O


Traseul 1: Școala Gimnazială nr. 195, str. Lunca Bradului, bd. Nicolae Grigorescu, str. Constantin Brancuși, str. Baba Novac,

 • —  sos. Mihai Brava, str. Rodul Pământului, str, GheqSghd Petrascu, str. Câmpia Libertății, bd. Basarabia, bd. Nicolae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu, str. Lunca Bradului, Școal^ Gyjina^ială nr. 195.

j l

Traseul 2: Școala Gimnazială nr. 195, str. Lunca Bradului* bcțUNicplae Grigorescu, bd. Basarabia, bd. 1 Decernbri£, ,<

 • — ’                                  x H i

str. Liviu Rebreanu, str. Lunca Bradului, Ș coama viFiH^zială nr. 195.      .                           //

i v?' i

bdșNicblae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu, bd. 1 Decembrie,


'■‘i

Pi pe


?wp /M

x ?                         1

str. Trapezului, str. Prevederii, bd. Nicolae Grigpre^u^ptrJ^iviu Rebreanu, str. Lunca Bradului, Școala -(^mnpjiala^ry. 1^5.


Traseul 3; Școala Gimnazială nr. 195, str. Lunca BraduILii

I                                                1                                 ”J t

r?gJțiiFraseul 4: Școala Gimnazială nr. 195, str. Lunca Bradulbd. Energeticienilor, bd. Râmnicu Sărat, bd. R

‘ 'a str. Lunca Bradului, Școala Gimnazială nr. 195.

h •‘5 !-!                                                                                                                              '        »                                                                                                                                       *


l^oiae Grigorescu, bd. Camil Ressu, str. Fizicienilor, \>-, bd. Camil Ressu, str. Liviu Rebreanu,


,c


' z-
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

MEMBRU

UITP


Anexa 5 - Echipa de experți care a elaborat studiul de oportunitate

Nr. crt

Instituția

Prenume

Nume

I

Funcție

Contribuție

1.

Oana

PREDOl

Șef Birou - Biroul Politici și Proiecte Smart City

Coordonare/eîabora re studiu de oportunitate

2.

Anca Mihaela

Ruxandra

TOMA

Inginer - Biroul Politici și Proiecte Smart City

Contribuții elaborare studiu de oportunitate

3.

Eduard

Valentin

TOMA

Specialist IT - Biroul Sisteme Informatice

Contribuții elaborare |

’                                                                     5

studiu de       i

ț oportunitate     I

ADTPBI

Alina Claudîa

CIOLAN

Manager proiect -Biroul Politici și Proiecte Smart City

Contribuții elaborare ’ studiu de       i

oportunitate     >

5.

Mihai

IACOVICI

Manager proiect-Serviciul Management Proiecte

Contribuții elaborare studiu de oportunitate

6.

Ștefan

LENȚA

Inginer - Serviciul Gestionare și Investiții Material Rulant, Infrastructuri Transport și Sistei^f^-;

Auxiliare Conexe

!

Realizare hărți și ! trasee propuse A-            i U j

Ui b fci'Jt               : v t 'i.ț ':r \ ?                 1

! £

7.

Radu

CONSTANTIN

Specialist Reglementari -Serviciul Planificaț^șT"

Reglemente

J^alizarehărți și trasee propuse

8.

Paula

IONESCU

Șef Birou - Biroul Planificare și Programare Transport Public

Furnizare date si realizare program de circulație .'

9.

Gheorghe

MANEA

Inginer - Serviciul Planificare și Reglementare

Realizare hărți și trasee propuse

1

Considerați necesară prezența în mijlocul de transport a unui reprezentant al Poliției Locale?

a. □ DA                                  b. □ NU

2

 • b.    Vă rugăm să ne precizați care este ora ia care copilul/ copiii dvs. începe/ încep, respectiv termina programul de învățământ:

a. □ începe la ora______                                 b. c termină la ora______

3

 • c.   Cum parcurge copilul dumneavoastră drumul către școală?

a. o mers pe jos       b. o autoturism c. □ transport public

 • d. □ altfel:__________________________________________

A                                                                                                                                                        î

4

In cât timp parcurge copilul dvs. distanta de la locuință la școală?

I COMfORM CU

а. □ mai puțin de 15 min b. o între 15 - 30 min       c. □ mai mult de 30 min

5

Dacă folosiți un autoturism, conducătorul autovehiculului își continuă drumul spre altă destinație sau revine spre locuință:

a. □ continuă spre altă destinație             b. o revine spre locuință

6

Ați renunța la actuala modalitate de transport al copilului dvs. către unitatea de învățământ în favoarea unui mijloc de transport de tip "school bus” 7

a. □ DA                                   b. o NU                                  ■ ■

7.1 Dacă răspunsul este DA, care ar fi cea mai apropiată stație de transport public de suprafață (exclusiv autobuz sau troleibuz) față de locuința dvs.? Exemplu: Stația Li viu Rebreanu - Linia nr.......