Hotărârea nr. 270/2019

HOTARAREnr. 270 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "SMILE - MOBILE"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI I


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții - Direcția Planificare Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 13727/16.05.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 13/29.05.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 78/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 300/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Proiectul „Smile - Mobile”.

Art.2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar sub forma de vouchere, în valoare de 1.100,00 lei, elevilor cu vârste între 7 și 16 ani, cu domiciliul în Municipiul București sau viză de reședință obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect pentru montarea de aparate ortodontice mobile.

Art.3 Se aprobă bugetul multianual al proiectului, în valoare de 2.287.720,00 lei, conform anexei - buget proiect, constituit prin redistribuirea respectivei sume din bugetul proiectelor derulate prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a căror execuție se estimează că nu se va finaliza în anul fiscal 2019, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 în termen de 30 (treizeci) de zile de la aprobarea Proiectului „Smile -Mobile” de către Consiliul General al Municipiului București, Administrația Spitalelorortodontice pentru elevii din Municipiul București” și care nu pot 6 a de sprijinul acordat, din cauza epuizării fondurilor aprobate pentru acest proiect.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

A T\

Claudiu Danwel, Catana


București, 30.05.2019SECRETAR GENERAL

4L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, /

Georgiana ZNr. 270

ASSM


A«ir<iiiir.h.lila Spi|.i|i»lo» *.i StHviciitor lic.ii» • Huchiv.Ii


Strada SC Ecatcrina, Nr. 3

Sectar 4, Ba rărești

Tri: 021 310 10 59

Kax:O21 310 10 69

IC nurii: cantact(u>xssiiil»-ru wwwjiviBib.roromcinia2019.eu


BUGET PROIECT "SMILE - Mobile”1

Editare si tipărire vouchere

buc.

1500

4.00

6,000.00

buc.

2250

4.00

9,000.00

buc.

2250

4 00

9,000.00

24,000.00

2

Dosar ortodontic

buc.

500

300 00

150,000.00

buc.

750

<00.00

225,000.00

buc.

750

300 00

225,000 00

600,000.00

3

Confecționare aparat ortodotic mobil (arcada superioara/inferioara)

buc.

1000

400 00

400,000.01.'

buc.

1500

400.00

600,000.00

buc.

1500

400.00

600,000.00

1,600,000.00

4

Mateiiale si consumabile etape amprentare, activare si control

beneficiari (din an anterior si din anul in curs)

500

9.92

4,960.00

beneficiari (din an anterior si din anul iii curs)

1250

16.06

20,075.00

beneficiari (din an anterior si din anul in curs)

1500

15. 79

23,685.00

48,720.00

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

1

Realizare aplicație web

serv.

1

3,000.00

3,000.00

serv

0

serv

0

3,000.00

2

Hosting aplicație web

luna

6

400 00

2,400.00

luna

12

400.00

4,800.00

luna

12

400 00

4,800.00

12,000.00

TOTAL

2,287,720.00

Număr beneficiari/pe ani fiscali:

r>00 elevi - 2019

750 elevi - 2020

750 elevi- 2021Director General Adjunct Medical Dr. Turkes ABLACIIIM