Hotărârea nr. 27/2019

HOTARAREnr. 27 din 2019-01-31 PNVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU-RISC SEISMIC A COTELOR – PARTI, PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN STR. LIPSCANI NR. 29- 31, SECTOR 3, STR. GABROVENI NR. 22, SECTOR 3 SI CALEA MOSILOR NR. 71, SECTOR 2

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


romania2019.eu

aomârtsi lo


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Administrației FonduluiASISTENTĂ £ C TEHNICĂ si JURtOiCĂ = *//


obiliaPfcatre Administrația

JMunicipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a co        ărți, proprietate de stat,

din imobilele situate în Str. Lipscani nr. 29-31, sector 3, Str. Gabroveni nr. 22, sector 3 și Calea Moșilor nr. 71, sector 2


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 233/22.01.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 954/22.01.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 428/22.01.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 4060/22.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 6/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 29/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 352/18.01.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor - părți proprietate de stat din imobilele situate în municipiul București, Str. Lipscani nr. 29-31, sector 3, Str. Gabroveni nr. 22, sector 3 și Calea Moșilor nr. 71, sector 2, pe perioada executării lucrărilor de consolidare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019


București, 31.01.2019

Nr. 27 ’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

- str. Lipscani nr. 29-31, sector 3


- str. Gabroveni nr. 22, sector 3 cota de 33,01%,

- calea Moșilor nr. 71, sector 2 - cotă de stat 82,20 %