Hotărârea nr. 269/2019

HOTARAREnr. 269 din 2019-05-30 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI GHEORGHE COLCEAG

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "Cetățean d domnului Gheorghe Colceag

curești"


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2822/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 23/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 299/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:-

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Gheorghe Colceag în semn de apreciere a activității cultural artistice.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr. 269