Hotărârea nr. 267/2019

HOTARAREnr. 267 din 2019-04-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA HOTARARILE COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului

București ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2182/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 293/22.04.2019 și raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 8/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 202/18.05.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională la nivelul municipiului București;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 3151/05.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1728055/2019, la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2439/16.04.2019 și la Direcția Cultură, învățământ, Turism sub nr. 2158/17.04.2019;

în aplicarea Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și ’ reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Untea Georgiana, ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Comisia de soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul municipiului București;

Art.2 Mandatul reprezentantului Consiliului General al Municipiului București,

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro