Hotărârea nr. 266/2019

HOTARAREnr. 266 din 2019-04-23 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTIromania2019.eu

ÎM t < py RtțMfrțo Qorr>On*< Io       Unu* EtMOOe'*


CONFORM CU ORiGINÂLUL


privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1777/03.04.2019;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 292/22.04.2019 și raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 7/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 29/30.01.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de orientare școlară și profesională la nivelul municipiului București;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 3151/14.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1713448/2019, la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1312/04.03.2019 și la Direcția Cultură, învățământ, Turism sub nr. 1255/06.03.2019;

în aplicarea Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro