Hotărârea nr. 265/2019

HOTARAREnr. 265 din 2019-04-23 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. REBU S.A.


3 T Ă R Â R E

privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație la S.C. REBU S.A.

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 2522/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 5/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 291/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea domnului Adrian Ion și a domnului Răzvan Vasilică Stoica, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al S.C. REBU S.A.

Art.2 Art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 143/2017 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele desemnate la art. 1 și S.C. REBU S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela RaiciuSECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \ Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 265B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro