Hotărârea nr. 264/2019

HOTARAREnr. 264 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU SPITALUL CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI", MINISTERUL SANATATII SI ALTE INSTITUTII/PERSOANE JURIDICE CU ATRIBUTII IN DOMENIU PENTRU FINANTAREA SI REALIZAREA IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


TÂRÂRE privind împuternicirea expresaaConsiliu lui Local Sector 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 823/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 24/23.04.2019, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 2/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.290/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.10/22.01.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în

Municipiului București din data de 23.04.2019.


ședința ordinară a Consiliului General al

>                    5B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro