Hotărârea nr. 263/2019

HOTARAREnr. 263 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI SOCIETATEA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI “METROREX" SA IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA PRIVIND MODERNIZAREA STATIEI DE METROU PIPERA


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESIL

9


romania2019.eu
k                             J

OIRECÎIA

ASISTHK'^

ț~ NICĂ $1

~K--«*“

\ ?

de a hotărî cu primire-ta Asocierea dintre


HO

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local                            ____

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului BucurfeștTși Societatea de Transport cu Metroul București „METROREX” SA în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură nr. 626/28.03.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 23/23.04.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 51/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 289/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare:

Adresa Primăriei Sectorului 2 cu nr. 574/25.02.2019;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 cu nr. 39/21.02.2019 și Protocolul de Intenție - anexă la această hotărâre;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX” SA, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

UKAS *“îsffirT

001

Tel: 021.305.55.00

(1 rv )

http://www.pmb.ro

BO KOI • BO 14001