Hotărârea nr. 262/2019

HOTARAREnr. 262 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITILE·LEGII, CU PRIVIRE IA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE TENIS, IN VEDEREA FINANTARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A CHELTUIELILOR DE INVESTITII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PRIVIND REAMENAJAREA BAZEI SPORTIVE
HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 824/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 22/23.04.2019, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 6/22.04.2019 raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.288/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.109/26.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.București, 23.04.2019

Nr. 262’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro