Hotărârea nr. 261/2019

HOTARAREnr. 261 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI·LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNUI PROTOCOL INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN" PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "CENTRUL DE MONITORIZARE ASLAN"


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector VderaTs oțărî, în condfțiîfeTegii, cu privire la încheierea unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr.826/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 6/22.04.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 21/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 287/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.73/26.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan".

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro