Hotărârea nr. 260/2019

HOTARAREnr. 260 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI „VIZITE DE STUDIU IN EUROPA PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN UNITATILE DE INVATAMANT LICEAL DIN SECTORUL 1 - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”


CONSILIUL GENERAL AL            romania2019.eu

rwwxțo Bomânt* kj ConMM ur»m Et^ooana

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI----------------

1 CONFORM CU ORîGINALUl

I

HOTĂRÂRE privind împuternicirea expresă a Consiliului Unităților de învățământ Preuniversitar si a

1                                                    J                                                                                                    Jectorului 1, priîTĂ'dministrația itătilor Sanitare Publice Sector 1, să


hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului ? București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1917/09.04.2019;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 5/22.04.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 20/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 286/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 52/28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector î, în calitate de partener finanțator și monitor al proiectului și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în calitate de partener organizator și coordonator al proiectului, în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 -• Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”.

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

opreș-—Local al Sectorului 1, prin /qî^Hversrtăr si a Unităților Sanitare Publice zpti|privireNa cooperarea cu Casa Corpului W//  ■ O

Art.1 Se împuternicește Administrația Unităților de învăță mah Sector 1, să hotărască, în condițifle l^gi^cdjpi/vf vX- / t

--------

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector'o'fitrettreȘfî’, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roDidactic a Municipiului București, în vederea finanțării^ realizării în comun a Proiectului „Vizite de studiu în Europa pentru fabtorîide’ decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”.

Art.2 Cheltuielile aferente cooperării prevăzute la art. 1 se vor încadra, potrivit legii, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂBucurești, 23.04.2019

Nr. 260SECRETAR GENERAL

Jl BUCUREȘTI imfir "         ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro