Hotărârea nr. 26/2019

HOTARAREnr. 26 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 5, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2, RESPECTIV PIATA NATIUNILE UNITE NR. 9, BL. 107, TRONSON 2, CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE NECESITATE


romania2019.eu

FWHCTfa S&mârw la ConHU Ur*jn«


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

j CONFORM CU ORIGINALUL!

I


W\

£O\\

r |

> X'

o ^/Z

^■..■b.^9 a 4L.


privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor situate în București, sector 5, Piața Națiunile Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2, respectiv Piața Națiunile Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2, cu destinația de locuințe de necesitate

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 234/22.01.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 955/22.01.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 429/22.01.2019 si al Administrației Fondului Imobiliar nr. 4061/22.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 5/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 28/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 356/18.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 759/22.11.2018 privind demararea procedurilor de identificare, negociere în vederea achiziționării de unități locative și de spații de depozitare pentru asigurarea necesarului de locuințe de necesitate și a spațiilor de depozitare persoanelor din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare și constituirea la nivelul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unei Comisii de repartizare a locuințelor de necesitate și după caz a spațiilor de depozitare, persoanelor din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor situate în București, sector 5, Piața Națiunile Unite nr. 8, bl. 108 ^Tronson 2, respectiv Piața Națiunile Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2, cu destinația locuinței de necetfsHate.

Art.2 Evidențele Administrației Municipale pentru Consolidare^- CladiritorTeuTRisc

’                      ’               i       r                          -p 7\

Seismic și ale Administrației Fondului Imobiliar se modifică corespunzătorArt.3 Predarea - primirea imobilelor va avea loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de proces - verbal împreună cu toate documentele aferente ce țin de acestea precum și administrarea imobilelor și măsurilor dispuse.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 31.01.2019


ședința ordinară a Consiliului General al
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro