Hotărârea nr. 259/2019

HOTARAREnr. 259 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, DENUMIT "DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI", CU PERSONALITATE JURIDICA, AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A CARUI ACTIVITATE UNICA DE SALUBRIZARE VA FI ACEEA DE SORTARE°J^cTlA_______________________________ _________-" -9 HOTĂRÂRE      7\

privind împuternicirea expresă a Consiliului Loc^Ral Secfti/ruluNkîn vederea înființării, organizării și funcționării unui servici lic de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 1332/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 4/22.04.2019, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 19/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 285/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 1 nr. K/938/10.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1727091/10.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 8 și art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;

  • -  Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului Local 1 nr. 75/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit a) pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să privire la înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția m


hotărască cu interes local, nalitateB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.:X^!l/3O juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

DUREȘTI ir


București, 23.04.2019

Nr. 259
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro