Hotărârea nr. 257/2019

HOTARAREnr. 257 din 2019-04-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 SA HOTARASCA IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL1 BUCURESTI


I                            I                                           I                                                                                  ---. . . . — 7          - - ■ ■ —

legii, cu privire la înființarea Asociației pentru dezvoltare durabilă “Ion lonescu de la Brad” Sectorul 1 București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr.827/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 17/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 283/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.11/28.01.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 \ alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la înființarea Asociației pentru dezvoltare durabilă “Ion lonescu de la Brad” Sectorul 1 București.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

Anca Daniela RaiciuBucurești, 23.04.2019

Nr. 257’X SECRETAR GENERAL ;*AaL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro