Hotărârea nr. 256/2019

HOTARAREnr. 256 din 2019-04-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADREU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A CENTRULUI CULTURAL EXPO ARTE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

aomCrtW Io ConMU mri &JCCKW-.TNXX V <** \‘v

CONFORM CU ORIGÎNALU


> -?A'\

H O T Ă R Â

privind încheierea unui acord — cadru de consultanță și reprezentare juridică '~ a Centrului Cultural EXPO ARTE

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism și Direcției Juridic nr. 1707/29.03.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 20/2019 raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 282/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului ( București;

Luând în considerare prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord - cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Centrului Cultural EXPO ARTE.

Art.2 Se împuternicește Directorul Centrului Cultural EXPO ARTE pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind . încheierea acordului - cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Directorul Centrului Cultural EXPO ARTE vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 23.04.2019

Nr. 256
SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

A. ^Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro