Hotărârea nr. 255/2019

HOTARAREnr. 255 din 2019-04-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD-CADREU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


privind încheierea unui acord - cadru de c

nță și reprezentare juridică'


a Administrației Străzilor București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 8669/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 281/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord - cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Străzilor București.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Administrației Străzilor București pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordului - cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

(            Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București și Administrației Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.