Hotărârea nr. 254/2019

HOTARAREnr. 254 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, CU MENTINEREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 9

romania2019.eu

P<oooar0o BCTnâr« n Carwu Urm-» E _»nc«rw

------

_

CA

'/Șj DIRECȚIA Ic

ASISTENȚĂ ț r" 15 tehnica ; m

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, cu menținereaiTOmărului total^e'pSsiu^ statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale

Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Lministnâtj


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 3712/1/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 12/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 280/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București însoțită de Nota de Fundamentare, formulate prin adresa nr. 10293/04.04.2019, înregistrată la Direcția Managementul Resurselor Umane cu nr. 3712/04.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă organigrama, în/^druVWrh care 73 posturi de conducere, stătul/^yfun

lui total de 1476 posturi, din ulamentul de organizare și


UKAS

BO KOI • BO 14001       001Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, R

Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform anexelor nr. 1,2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 566/23.08.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
TOTAL POSTURI: 1476 din care:

POSTURI CONDUCERE: 73

POSTURI EXECUȚIE: 1403


Anexa nr. 1 la HCGMB nr.

Structura Organizatorică și Funcțională

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


ANEXA NR. 2

LA H.C.G.M.B. NR.                 .o/O/S


Nr. Ort.

Compartimentul

Funcția

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Anexa la Legea 153/2017 în baza careia se stabilește salariul de bază

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

DIRECTOR GENERAL

S

II         |                        Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL REGISTRATURĂ Șl SECRETARIAT

2

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

3

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

4

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

5

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

6

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

7

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

8

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

9

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL              8

BIROU COMUNIC^t^^LAȚII PUBLICE

Șef Birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

'x.

Inspector de specialitate

s

IA Ci»*

-«î             Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

X. SF \

\      Inspector de specialitate

s

IA

§<=]        Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

j|     Inspector de specialitate

s

^//       Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

1      Inspector de specialitate

s

ia lAr

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/yscj

'/               Referent

M

IA S

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

vA   JzZ

TOTAL

6

I \ io

SERVICIUL CONTROL INtEF^|^SMA(

ÎERIAL Șl INTEGRITATE

16

Șef Serviciu

S

H      \

1 \ \ n

I \\ o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

17

Inspector de specialitate

S

IA

WO \ 1S2?

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

18

Inspector de specialitate

s

1

\

\K2

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

19

Inspector de specialitate

s

1

* '6

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

20

Inspector de specialitate

s

II

\ «*0

' o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

21

Inspector de specialitate

s

II

z

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

22

Inspector de specialitate

s

IA

r-

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

23

Inspector de specialitate

s

debutant

|            Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


TOTAL

8

SERVICIUL AUDIT INTERN

24

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

25

Auditor

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

26

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

27

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

28

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

29

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

30

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

31

Auditor

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚIA RUNOS

32

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL RESURSE UMANE

33

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

34

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

35

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

36

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

37

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

%^8

Inspector de specialitate

s

IA

o |

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

X.

Inspector de specialitate

s

H I \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\m

Inspector de specialitate

s

ia\ \

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERtflCț

k

iaSriz

\RE

/#/

Șef Serviciu

s

H     J

A

\\s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

Inspector de specialitate

s

IA      \

> \ i?

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

\ \z

\>

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

44

Inspector de specialitate

s

WE

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

45

Inspector de specialitate

s

ex

2

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

46

Inspector de specialitate

s

i feA*-1       o n n

9>.-

n

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

47

Inspector de specialitate

s

C //

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

48

Inspector de specialitate

s

|SX*     IIW

l|X5țV-tsa>

Anexa VIII Capii lit A pct IV lit b

TOTAL

8

--

49

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

DIRECȚIA JURIDICĂ

^50

DIRECTOR

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a
SERVICIUL AVIZARE JURIDICĂ

51

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

52

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

53

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

54

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

55

Consilier juridic

S

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

56

Consilier juridic

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

57

Consilier juridic

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

58

Consilier juridic

S

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL CONTENCIOS

59

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

60

Consilier juridic

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

61

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

62

Consilier juridic

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

63

Consilier juridic

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

64

Consilier juridic

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

.   65

Consilier juridic

s

II

r~———

1          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Consilier juridic

s

I

“1---TJ---

o

i      -3*

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

i

1 ...............O...............

\n

^DIRECȚIA A£Hi;

PTii

k > 6©

DIRECTOR

s

1 o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

'/ >1

SER\|

HCIU\ P

^ocfeoui

b ACHIZIȚII

6^

Șef Serviciu

s

I

<Z> \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

* -

Inspector de specialitate

s

IA          '

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-   70

Inspector de specialitate

s

IA \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

71

Inspector de specialitate

s

IA

==^=   |            Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

72

Inspector de specialitate

s

- |A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

73

Inspector

M

I<*z .

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

74

Inspector de specialitate

s

i rf & *    ?

* £

m șA E     r»V

=

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

75

Inspector de specialitate

s

lAtei >

> z        j

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

±77

......... . . .....

SERVICIUL CONT^£ta^££i ANALIZĂ CONTESTAȚII

Sef Serviciu

s

ii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

'S2&4

\      Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
79

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

80

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

81

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

82

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

83

Inspector de specialitate

s

Debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE

84

Sef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

85

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

86

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

87

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

88

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

89

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

90

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

91

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

DIRECȚI4

’ SPITALE

92

DIRECTOR

s

II

0 z

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL COORDOH

arSsu

’ORT ADMINISTRATIV

Șef Serviciu

s

II

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

Inspector de specialitate

s

IA /x

0

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

...

Inspector de specialitate

s

I

\

0

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

I

2

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

//O

Inspector de specialitate

s

IA

L

\ 2= l\

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/.9S/

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

s^OO

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

\ A\ \ \              Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8.

VW------ ---------

COMPARTIMEJ^

ADMINISTRATIV

101

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

102

Inspector de specialitate

s

lA/^

= 01\Wxtt          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

103

Inspector de specialitate

s

ii >L‘. * A®»

R S.S-3 V? cl          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

104

Inspector de specialitate

s

ii w-* *>-

II         o 0

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

105

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

106

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^07

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate


_______Referent_______ _______Referent_______ _______Referent_______ _______Referent_______ Muncitor Calificat

Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate


Referent

Referent

Referent Muncitor necalificat


DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANT DEBUTANTDEBUTANT


DEBUTANT^*


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL


DIRECTOR


DIRECȚIA ECONOMICĂ

II                     |

SERVICIUL BUGET141

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

142

Inspector de specialitate

s

A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

143

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

144

Inspector de specialitate

s

A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

145

Inspector de specialitate

s

A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

146

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

147

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

148

Referent

M

A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL CONTABILITATE

149

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

150

Inspector de specialitate

s

A

Anexa VIII Capii lit A pct IV lit b

151

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

152

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

153

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

154

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

155

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

156

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIpL «NAf

ICIAR

^157

Sef Serviciu

S

II

r

2

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

Inspector de specialitate

S

IA

i

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

F\

—--

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

W

Inspector de specialitate

s

" \

o cr

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

>}

Casier

M;G

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

' ^>1

Inspector de specialitate

S

V \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

M64

Inspector de specialitate

s

A

-r\

Ap

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

\ r-

dfl^EC

INVESTIȚII

165

DIRECTOR

S

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

s^pvicip

INVESTIȚII

166

Sef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

167

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

168

Inspector de specialitate

s

»e n 2

o\\

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

♦ o o tfi.      o >

rn n

-* >

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

. ..............

Inspector de specialitate

s

"y-

/*>$// pftr-—

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b171

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

172

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

173

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL AVIZE, CERTIFICĂRI INVESTIȚII

174

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

175

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

176

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

177

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

178

Inspector de specialitate

s

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

179

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

180

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

181

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL             8

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

182

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

183

Inspector de specialitate

S

IA

t              Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

184

Inspector de specialitate

S

IA

O

..........s.................

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

185

Inspector de specialitate

S

IA

TI

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

><86

Inspector de specialitate

S

Jl

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

18fc

Referent

M

zl\

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

IA\

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

F

Inspector de specialitate

S

IA \

2

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

>i9®l

Inspector de specialitate

S

X   \

O

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/W

Inspector de specialitate

S

X \

J^\ |              Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

W

Inspector de specialitate

s

XX.

|                Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL             11          > Ț

DIR£CȚIA\Aț)ltyNISTRATIVĂ

193

DIRECTOR          | S

II I

\    ’                   Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIU

l\4dministrativ

194

Șef Serviciu

s

II \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

195

Inspector de specialitate

S

IA 5

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

196

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

197

Inspector de specialitate

s

ia£x

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector

M

IA (fa >

ștsS                  Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

IA\\il

* .///          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

ii X*0'1

--------— —L.

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


&TOTAL


202

 • 203

 • 204

 • 205

 • 206

 • 207

 • 208

209


Șef Serviciu

Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate Inspector de specialitate


TOTAL


210

211

212

 • 213

 • 214

 • 215

 • 216

217Sef Serviciu

*

Arhivar

Șofer

Șofer

Șofer


Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

Inspector de specialitate


Șofer

Șofer

Șofer


Muncitor Calificat

Inspector de specialitate

Inspector de specialitate


TOTAL4 RESURSELOR UMANE


DIRECTOR


DEBU


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


DIRECȚIA MANAGEMENT SI STRUCTURI UNITĂTI SANITARE

______________________>........ ........ >........ ■ »Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a^p(ULOj

„....

te.                       1


SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE

231

Sef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

232

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

233

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

234

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

235

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

236

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

237

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

238

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

239

Inspector de specialitate

S

debutant

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

240

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

241

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

11

SERVICIUL RECEPȚII SPITALE

242

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

243

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

244

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\£45

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\ *4

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

j a|

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

W

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

\            Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

l/so

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

y \          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

251

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

’X \        Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

252

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

253

Referent

M

IA

\            Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

254

Referent

M

IA

\           Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

255

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

\          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^56

Referent

M

IA

'          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Cli3®L.....................

Referent

M .

IA

1 Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


IL *

vBXUi         . y-//258


259


Referent

Referent


260


Referent


261


262


Referent

Referent


263


Referent


264


Referent


265


Referent


266


Referent


267


Referent


268


Referent


269


Referent

ReferentReferent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent

Referent


Referent


Referent


282


284


Referent


Referent


Referent

Referent


ReferentAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


 • 291

 • 292


293


294


295


296


297<"resukse^

UMANE


Referent Referent Referent Referent Referent Referent Referent Referent Referent Referent


Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent

Referent


Referent

Referent Referent Referent Inspector Inspector Inspector74


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II litApct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Capii lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap'll litApct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II litApct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit

Anexa VIII Cap II litApct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
« res1-


316

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

317

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

318

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

319

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

320

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

321

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

322

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

323

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

324

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

325

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

326

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

327

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

328

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

329

Referent

M

I

z “H

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

330

Referent

M

“~O—

30

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

331

Referent

M

I \

o

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

v 332

Referent

M

n \

O ps-O

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

A33

Referent

M

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Referent

M

i <'

\VcZX

t m**

,               Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

O$5

Referent

M

ii r J

\ r=^ |             Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^,/36

Referent

M

i

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/337

Referent

M

I

(fe^ \

Afeș                  Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

338

Referent

M

1 Pa i

1 U*”     \

\\<X tfX \

^$£-5                 Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

339

Referent

M

1

□                      Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

340

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

341

Referent

IVI

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

342

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
345

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

346

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

347

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

348

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

349

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

350

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

351

Curier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

352

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

353

Curier

M;G

Anexa VIII Cap ll lit A pct IV lit b

TOTAL

112

DIRECȚIA PROGRAME-PROIECTE

354

DIRECTOR

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL IMP

.EMENTARE PROIECTE

355

Sef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

356

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

357

Inspector de specialitate

s

II

o ~~1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

358

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

359

Inspector de specialitate

s

IA

“TI

O

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

360

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

1

33

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

361

Inspector de specialitate

s

II

1

O

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^362

Referent

M

II

1

O „

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

♦X

TOTAL

8

1

25/ \

SERVICIUL MAN

ĂC

SEMEN

tUL PROIECTELOR

w

Șef serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

Inspector

M

II

1

>1 \ !\

\     Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s ■

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

X367

Inspector de specialitate

s

| A

I^Z* g^he

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

368

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

369

Inspector de specialitate

s

yj 53     7n 11        \

—< m     ^2 -n li        \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

370

Inspector de specialitate

s

.1'3* BJ-a" A?

>

P'-tn

^4 \

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL ĂSSSy

TEHNICĂ PROIECTE

371

Șef serviciu

. S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

^372

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b373

Inspector de specialitate

S

A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

374

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

375

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

376

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

377

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

378

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME

379

Șef serviciu

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

380

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap ll lit A pct IV lit b

381

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

382

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

383

Inspector de specialitate

s

1

.......                Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

384

Inspector de specialitate

s

1

| g ț            Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

385

Inspector de specialitate

s

1

1          1            Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

386

Referent

M

I Ș 1           Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

l\

| o 1                      j                ■

SERVICIUL MOtllTfc?RIZfrR^RC|GRAME PROIECTE

^387

Șef serviciu

S

t          1           Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

Inspector de specialitate

ș

IA

z |         Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\r§8^

Inspector de specialitate

s

1 x=

lJĂ c l         Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

' 390

Inspector de specialitate

s

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

AH-

Inspector de specialitate

s

DEBW

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

(•a i»sn                             r

Inspector de specialitate

s

* 5n

Z    2 >

a

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

"X393

Inspector de specialitate

s

o

'’o Iii

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

394

Referent

M

i

Naexa VI11 Cap 11 lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE PROGRAME - PROIECTE

395

Șef serviciu

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

396

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

>397

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^8

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


399

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

400

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

401

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

402

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII Șl PUNCTUL FOCAL

403

Șef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

404

Medic

S

primar

Anexa II Cap 1 pct.a 4

405

Medic dentist

s

Anexa II Cap 1 pcta 4

406

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

407

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

408

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

409

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

410

Inspector

M

H      r

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

o \

BIROU SECRETARI^

T ȘlSȘTĂtTISTICĂ MEDICALĂ

411

Șef birou

S

II

,     70     l

»        •3*’        1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

412

Inspector de specialitate

S

L ia f\

4     2-*     1“

l   O   l

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

413

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT \

1         (T1           1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

M.......

Inspector de specialitate

s

I I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Statistician medical

M

\l «

1              Anexa II Cap 1 pct.a 4

\

Inspector

M

IA

\ r"

\         Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

U

TOTAL

6

'x i\ M J

DIRECȚIA IV

ftW®Ăi^COLARĂ

~7

A     /?' •

DIRECTOR

S

II

\ \T\          Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SERVICIUL ME^»l<AlHĂ $

ȘCOLARĂ

418

Șef serviciu

S

II

\ \               Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

419

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

420

Inspector de specialitate

s

ia Zy

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

421

Inspector de specialitate

s

i

î> "îpAțjlu

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

422

Inspector de specialitate

s

ii |       *

11 Ut CD.

- «ș Hi

2 o țj n    -țj Mm 1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

423

Inspector de specialitate

s

IA VX

' Z* c!

& "<//

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

424

Inspector

M

i "T*'"

1    ^<4!

5 «W'lȚ’pRj/

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

H

==s'''                Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


RESURSEtOH

UMANE427

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL              10

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 1

428

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

429

medic

S

primar

Anexa HCap I pcta4

430

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

431

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

432

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

433

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

434

medic

S

primar

Anexa HCap I pcta4

435

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

436

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

437

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

438

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

439

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

440

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

441

medic

S

Anexa II Cap I pct a4

442

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

443

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

444

medic

S

primar

\

Ș |         Anexa II Cap 1 pct a4

445

medic

S

specialist |

\

O |         Anexa HCap 1 pct a4

446

medic

S

V

> \

JS |        Anexa HCap 1 pct a4

\ 447

medic

S

specialist

V 1        Anexa HCap 1 pct a4

i M48

medic

S

specialist

\ro 1        Anexa IICap 1 pct a4

D»49

medic

S

specialist

\

\\ 2   |        Anexa HCap 1 pct a4

medic

S

|       Anexa HCap 1 pct a4

"/451

medic

S

i i~ |        Anexa HCap 1 pct a4

'' 452

medic

S ■

ÎM

^4^

J      Anexa HCap 1 pct a4

453

medic

S

  xT

Anexa HCap I pct a4

454

medic

s

specia

-ni gr

c 5^ 2

5   *   rf

Anexa II Cap 1 pct a4

455

medic

s

specia

*

«g-CD.

Ș 6 rn n   z

O > Z p  x»

3/1               Anexa II Cap 1 pct a4

456

medic

s

special^ %

f     t       "*"       "vj* t t 1

'                      Anexa HCap 1 pct a4

457

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap 1 pct 1.4

458

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

459

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pcta4

k 460

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

 • 461

 • 462

 • 463

 • 464

 • 465

 • 466

 • 467

 • 468

 • 469

 • 470

 • 471

 • 472

 • 473

 • 474

 • 475

 • 476

 • 477

 • 478

 • 479

 • 480

 • 481

 • 482

 • 483

 • 484

 • 485

 • 486

 • 487

 • 488

 • 489

 • 490

 • 491

 • 492

 • 493

 • 494

 • 495

FPtULO>\496

7
asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical


principal principal principal principal principal principal principal principal principal principalprincipal principal principal principal principal principal-principal principal principal


principal principal principal principal principal principal principal principal principalAnexa llCap I pcta4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pcta4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4
498

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

499

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

500

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

501

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

502

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

503

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

504

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

505

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

506

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

507

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

508

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

509

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

510

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

511

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

512

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

513

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

514

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

515

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

516

asistent medical

PL

principal

Q

Anexa HCap 1 pct a4

517

asistent medical

PL

principal

w

Anexa HCap 1 pct a4

518

asistent medical

PL

principal

A

--

o

Anexa HCap 1 pct a4

519

asistent medical

PL

principal

n

--X--

s

Anexa HCap 1 pct a4

K 520

asistent medical

PL

principal

\ I P

Anexa HCap 1 pct a4

*\21

asistent medical

PL

principal

O

|          Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

Principal \

zx zU

|          Anexa HCap 1 pct a4

(jP

asistent medical

PL

principal

|          Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal \

3 f—

|          Anexa HCap 1 pct a4

</25

asistent medical

PL

principal '

\ r-

j          Anexa II Cap 1 pct a4

/526

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

527

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

528

asistent medical

PL

principal/

Anexa HCap 1 pct a4

529

asistent medical

PL

princip/^#"

*- îp £ £

Anexa HCap 1 pct a4

530

asistent medical

PL

princip^

-

3 *

3 z § ’ O m n

Tt»

Anexa HCap 1 pct a4

531

asistent medical

PL

princip^

uri-----

*

O > Z      ~7]

Anexa HCap 1 pct a4

^532

asistent medical

PL .......

; principal»

3 H       //

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4
535

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

536

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

537

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

538

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

539

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

540

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

541

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

542

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

543

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

544

asistent medical

PL

o

Anexa HCap I pct a4

545

asistent medical

PL

o z

Anexa II Cap I pct a4

546

asistent medical

PL

principal

“h o

Anexa II Cap I pct a4

547

asistent medical

PL

x>

s

Anexa HCap I pct a4

548

asistent medical

PL

o

Anexa HCap I pct a4

549

asistent medical

PL

o

Anexa HCap I pct a4

550

asistent medical

PL

I o

Anexa HCap I pct a4

551

asistent medical

PL

| z

Anexa HCap I pct a4

552

asistent medical

PL

\ I r"

Anexa HCap I pct a4

553

asistent medical

PL

-M---€S~x—

1    H

Anexa II Cap I pct a4

*^4

asistent medical

PL

principal \

Anexa HCap 1 pct a4

TOTAL

127

x

CABINETE MEDICALE ȘTO^A^

)LOGIE SECTOR 1

medic coordonator

S

\ \\               Anexa II Cap I pct 1.4

? /'JR0

medic

S

\    \                Anexa HCap I pct a 4

'' l

medic

s

primar

\    \\               Anexa IICap I pcta4

x ^8/

medic

s

primar

\                     Anexa II Cap I pct a4

medic

s

primar

Anexa II Cap I pct a4

" 560

medic

s

Anexa HCap I pct a4

561

medic

s

% țVA         Anexa II Cap I pct a4

562

medic

s

* 9 n n

______o &• z --<

ș 3;:         Anexa HCap I pct a4

563

medic

s

V o.    -

Anexa II Cap I pct a4

564

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

565

medic

s

';=sS====::^              Anexa HCap I pct a4

566

medic

s

Anexa HCap I pct a4

^567

medic

s

Anexa II Cap I pct a4

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

tuiSkB

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4
 • 570

 • 571

 • 572

 • 573

 • 574

 • 575

 • 576

 • 577

 • 578

 • 579

 • 580

 • 581

 • 582 583~

 • 584

 • 585

 • 586

 • 587

 • 588

 • 589

 • 590

 • 591

 • 592


medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic


asistent medical coordonator
 • 597

 • 598

 • 599

 • 600

601

602

 • 603

 • 604

^505

§

"II

* .J


asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medicalprincipal principal principal principal principal principal


Anexa IICap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct 1.4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4 Anexa HCap I pct a4 Anexa HCap I pct a4
606

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

607

asistent medical

PL

Anexa IICap I pct a4

TOTAL

53

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 2

608

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

609

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

610

medic

s

primar

Anexa HCap I pcta4

611

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

612

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

613

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

614

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

615

medic

s

Anexa HCap I pct a4

616

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

617

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

618

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

619

medic

s

specialist

ț— ~"’“1           Anexa HCap 1 pct a4

620

medic

s

specialist

< o |             Anexa II Cap 1 pct a4

621

medic

s

specialist

1   2   |            Anexa HCap 1 pct a4

622

medic

s

specialist

1 3

Anexa HCap I pct a4

623

medic

s

primar \

o

Anexa IICap I pct a4

624

medic

s

'Z

Anexa IICap I pct a4

\625

medic

s

primar L-x

2

Anexa IICap I pct a4

* «26

medic

s

primar

AX

Anexa IICap I pct a4

^7

medic

s

specialist

A

Anexa IICap I pct a4

£628

medic

s

specialist

Anexa IICap I pct a4

^.$29

medic

s

Anexa IICap I pct a4

\630

medic

s

specialist

\  \ 1 \               Anexa HCap 1 pct a4

z 631

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

632

medic

s

specialist

1                Anexa II Cap 1 pct a4

633

medic

s

specialist

» 11 i 1 a          Anexa HCap 1 pct a4

634

medic

s

specialist

>„-5 e ^sll       Anexa HCap 1 pct a4

635

medic

s

specialist

A, ~               Anexa IICap 1 pct a4

636

medic

s

specialist

Anexa IICap 1 pct a4

637

medic

s

specialist

Anexa IICap 1 pct a4

^638

medic

s

specialist

Anexa IICap 1 pct a4

W

medic

s

Anexa IICap 1 pct a4

TUl^Q

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap 1 pct 1.4


UMANE

piRfiCl'

um*«e

N&|    * yj


641

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

642

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

643

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

644

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

645

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

646

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

647

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

648

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

649

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

650

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

651

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

652

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

653

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

654

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

655

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

656

asistent medical

PL

principal

n

Anexa llCap I pct a4

657

soră medicală

M

principal

O

Anexa llCap I pct a4

658

asistent medical

PL

principal

“T? r»

Anexa llCap I pct a4

659

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

660

asistent medical

PL

principal

n

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

O

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal x

2

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal \

\

Anexa llCap I pct a4

x p§41

asistent medical

PL

principal

A

Anexa llCap I pct a4

J6fy51

asistent medical

PL

principal

$ \

a

Anexa llCap I pct a4

/eW

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^68

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

669

asistent medical

PL

principal

/pA Iffs            Anexa llCap I pct a4

670

asistent medical

PL

principal

ixț V        §F/j        Anexa llCap I pct a4

671

asistent medical

PL

principal

->>Anexa llCap I pct a4

672

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

673

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

674

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

îM?5

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

q£ZEU

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4 • 678

 • 679

 • 680

681

682

 • 683

 • 684

 • 685

 • 686

 • 687

 • 688

 • 689

 • 690

 • 691

 • 692

 • 693

 • 694

 • 695

 • 696 • 704

 • 705

 • 706

 • 707

 • 708

 • 709

 • 710

 • 711

 • 712


«managembni

S RESURSELOR


asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medicalprincipal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal principal


principal principal principal principal principal principal


principal principal principal principal


principal principal principal principal principalAnexa II Cap I pct a4

Anexa II Cap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa HCap I pct a4


 • 715

 • 716

 • 717

 • 718

 • 719

 • 720

 • 721

 • 722

 • 723

 • 724

 • 725

 • 726

 • 727

 • 728

 • 729

 • 730

 • 731

 • 732

 • 733

 • 734HJ41

742


asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical

TOTAL

medic primar coordonator


DIRECT_____

MANAGEMENTUL^ - RESURSELOR m UMANE


medic medic medic medic"C7 -O-
3
>
cz

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pcta4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pcta4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4

Anexa llCap I pct a4


NETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 2

Anexa II Cap I pct 1.4

Anexa II Cap I pct a4

Anexa II Cap I pct a4 Anexa II Cap I pct a4DIRECȚIA ^MANAGEMENTUL^' I RESURSELOR m

UMANE


DC


749

medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

750

medic

S

Anexa II Cap I pct a4

751

medic

S

primar

Anexa II Cap I pct a4

752

medic

S

Anexa llCap I pct a4

753

medic

s

Anexa llCap I pct a4

754

medic

S

Anexa llCap I pct a4

755

medic

S

Anexa llCap I pcta4

756

medic

S

Anexa llCap I pct a4

757

medic

s

Anexa llCap I pct a4

758

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

759

medic

s

Anexa llCap I pct a4

760

medic

s

Anexa llCap I pct a4

761

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

762

medic

s

5   '              Anexa llCap 1 pct a4

763

medic

s

specialist

j              Anexa llCap 1 pct a4

764

medic

s

primar

Ș i              Anexa llCap 1 pct a4

765

medic

s

primar

o

Anexa llCap 1 pct a4

766

medic

s

; f\

o

Anexa llCap 1 pct a4

767

medic

s

2

Anexa llCap 1 pct a4

768

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

s. 769

medic

s

VA

Anexa llCap 1 pct a4

'V70

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap 1 pct 1.4

soră medicală

M

principal \

\  \ \                 Anexa llCap I pct a4

\m

asistent medical

PL

principal

\ \                    Anexa llCap I pct a4

•) ii

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

/ 27#

asistent medical

PL

\                   Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

SSD

principal w

Anexa llCap 1 pct a4

>f76

asistent medical

PL

principal ||

Anexa llCap 1 pct a4

777

asistent medical

PL

principal \

Anexa llCap 1 pct a4

778

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

779

asistent medical

PL

principal

^====:>'              Anexa llCap 1 pct a4

780

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

781

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

782

asistent medical

M

principal

Anexa llCap 1 pct a4

M8,3

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap 1 pct a4

4/W

soră medicală

M

principal

Anexa llCap 1 pct a4
Oj- DIRECȚi

manageme

----------.

te i\o-


resurselor ,gjl UMANE

(y * j/Z


785

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

786

asistent medical

M

principal

Anexa llCap I pct a4

787

soră medicală

M

principal

Anexa llCap I pct a4

788

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

789

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

790

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

791

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

792

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

793

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

794

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

795

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

52

CABINETE MEDICALE IV

EDICINĂ GENERALĂ SECTOR 3

796

medic coordonator

S

Anexa II Cap I pct 1.4

797

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

798

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

799

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

800

medic

s

Anexa llCap I pct a4

801

medic

s

specialist

S I        Anexa llCap I pct a4

802

medic

s

-rit

Anexa llCap 1 pct a4

803

medic

s

specialist

O

-n

Anexa llCap 1 pct a4

804

medic

s

s

Anexa llCap 1 pct a4

medic

s

o c

Anexa llCap 1 pct a4

medic

s

specialist

O

-n

Anexa llCap 1 pct a4

W

medic

s

specialist

\

|\ o

Anexa llCap 1 pct a4

xșbfK

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

-.

medic

s

primar

n\ r*

Anexa llCap 1 pct a4

,/ȘlW

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

medic

s

Anexa llCap I pct a4

812

medic

s

primar

x >•             Anexa llCap I pct a4

813

medic

s

primar

\* flOs BȘji     Anexa llCap I pct a4

814

medic

s

V^>.\ njf ? ,/s//     Anexa llCap I pct a4

815

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

816

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

-..817

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

co

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

jTuQ^

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4
820

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap 1 pct a4

821

asistent medical

PL

Anexa II Cap 1 pct a4

822

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

823

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

824

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

825

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

826

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

827

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

828

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

829

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

830

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

831

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

832

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

833

asistent medical

S

principal

—i          Anexa llCap 1 pct a4

834

asistent medical

PL

principal

I o

..........    .O     ■

Anexa llCap 1 pct a4

835

asistent medical

PL

principal

z

1 -n

Anexa llCap 1 pcta4

836

asistent medical

PL

principal

-----1---O---

s

Anexa llCap 1 pct a4

837

asistent medical

PL

principal

1

|          Anexa llCap 1 pct a4

%J838

asistent medical

PL

principal 1

\     ț c |         Anexa llCap 1 pct a4

As

asistent medical

PL

principal

\ k k I        Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

Principal „

\  4\\ <2   |         Anexa llCap 1 pct a4

l

asistent medical

M

k        >   |        Anexa llCap 1 pct a4

1

asistent medical

S

principal

> \  \ c J        Anexa llCap 1 pct a4

, "8/3

asistent medical

PL

principal

\ \ ț-------*         Anexa llCap 1 pct a4

>844

asistent medical

PL

principal

\ \\                Anexa llCap 1 pct a4

845

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

846

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

847

asistent medical

PL

principal /

Anexa llCap 1 pct a4

848

asistent medical

PL

principal 1

Li         O l|

*S          551/        Anexa llCap 1 pct a4

849

asistent medical

PL

principal '

>>     .££//        Anexa llCap 1 pct a4

850

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

851

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

852

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

853

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

854

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

8^

ggTiA--

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

resurselor m UMANE

9 WRECÎ'A

UMANE

857

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

858

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

859

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

860

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

861

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

862

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

863

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

864

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

865

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

866

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

867

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

868

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

869

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

870

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

871

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

872

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

873

asistent medical

PL

principal

l           Anexa llCap I pct a4

874

asistent medical

PL

principal

\         |           Anexa llCap 1 pct a4

875

asistent medical

PL

i "3   1           Anexa llCap 1 pct a4

876

asistent medical

PL

principal [\

| a» 1          Anexa II Cap 1 pct a4

"^7

asistent medical

M

principal

\        n |         Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal \

\ l O !         Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal V-

x \                     Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

\      z 1        Anexa llCap 1 pct a4

W//

asistent medical

PL

principal

C 1       Anexa llCap 1 pct a4

/. sw

asistent medical

PL .

principal

\   \ n r"J       Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

\   \ Y”             Anexa llCap 1 pct a4

ss#d84

asistent medical

PL

principal

^==^1            Anexa llCap 1 pct a4

885

soră medicală

M

principal ,

Anexa llCap 1 pct a4

886

asistent medical

PL

principal //j

Anexa llCap 1 pct a4

887

asistent medical

PL

principal Ș

“îjj          Anexa llCap 1 pcta4

888

asistent medical

PL

principal

Y ‘"'v'S.s                 Anexa llCap 1 pct a4

889

asistent medical

PL

principal    -

\                       Anexa llCap 1 pct a4

K 890

asistent medical

PL

principal

Ă^lidS.....Ipcta4

^891

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

lW2

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

894

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

895

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

896

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

897

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

898

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

899

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

900

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

901

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

902

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap I pct a4

903

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

904

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

905

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap

pct a4

TOTAL

110

CAB

NETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 3

906

medic coordonator

s

Anexa llCap I

pct 1.4

907

Medic

s

Anexa llCap

pct a4

908

medic

s

primar

Anexa llCap

pct a4

909

medic

s

Anexa llCap I pct a4

910

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

911

medic

s

specialist

-   Anexa llCap I pct a4

912

medic

s

r

v            o         Anexa llCap

pct a4

913

medic

s

\          3        Anexa llCap

pct a4

\914

medic

s

specialist

\         2        Anexa llCap

pct a4

Al5

medic

s

\    .                Anexa llCap

pct a4

medic

s

\ \l) Tt          Anexa llCap

pct a4

Șy

medic

s

X        g        Anexa llCap

pct a4

medic

s

1 \ | \  =?         Anexa llCap

pct a4

^9

medic

s

! \ ^    >          Anexa llCap 1 pct a4

i/920

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

921

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

922

medic

s

7*«£o \«A Anexa llCap 1 pcta4

923

medic

s

primar

£?ll Anexa llCap

pct a4

924

medic

s

Anexa llCap

pct a4

^925

medic

s

Anexa llCap

pct a4

W6

medic

s

Anexa llCap

pct a4

:V)VW

medic

s

Anexa llCap

pct a4

^lî

medic

s

Anexa llCap

pct a4
929

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

930

medic

S

931

medic

S

Anexa HCap I pct a4

932

medic

S

933

medic

S

specialist

Anexa II Cap I pct a4

934

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap I pct 1.4

935

medic

S

Anexa HCap I pct a4

936

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

937

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

938

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

939

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

940

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

941

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

942

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

943

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

944

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

945

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

946

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

947

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

^18

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

.......

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

P o ÂHexa HCap I pct a4

\ 9^1

asistent medical

PL

principal

\             z Arjexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

\         I o Arjexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

\ m\       Arexa HCap I pcta4

asistent medical

PL

IV     v Arexa IICap I pct a4

^955

asistent medical

PL

> \~\\    O Arexa HCap I pct a4

956

asistent medical

PL

\ \ \ ‘     ps, Arexa HCap I pct a4

957

medic

S

primar

\  \ \          Arjexa HCap I pct a4

958

medic

S

\   \        F Arjexa HCap I pct a4

959

asistent medical

PL

principal

..__\        f™ Anexa IICap I pct a4

960

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

961

asistent medical

PL

ss- ețtt?           Anexa HCap I pct a4

llt».Q -*■ 2 z        ~ *il

^962

asistent medical

PL

gSz'ig ?~l      Anexa HCap 1 pct a4

.....,J

asistent medical

PL

V                 Anexa HCap 1 pct a4

---

964

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap 1 pct a4

TOTAL

59

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 4

965

medic coordonator

S

Anexa llCap 1 pct 1.4

966

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

967

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

968

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

969

medic

s

primar

Anexa llCap I pcta4

970

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

971

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

972

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

973

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

974

medic

s

Anexa llCap I pct a4

975

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

976

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

977

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

978

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

rx.9

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

I

o

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

taȘ2

medic

s

specialist

A

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

\

Anexa llCap I pct a4

W

medic

s

specialist

\ 0

----T5----

C

Anexa llCap I pct a4

medic

s

specialist

\

|  o

1       “TU

Anexa llCap I pct a4

^86

medic

s

specialist

\ \Ț\\

g

Anexa llCap I pct a4

987

asistent medical coordonator

PL

-2-

>

| Anexa llCap I pct 1.4

988

asistent medical

PL

---ps---

Anexa llCap I pct a4

989

asistent medical

PL

r

Anexa llCap I pct a4

990

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

991

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

992

asistent medical

S

principal

/ "*        I (?    f>‘\

/Jb> o     £ x S?

zX

Anexa llCap I pct a4

993

asistent medical

PL

principal

w ~ 1

Anexa llCap I pct a4

994

asistent medical

PL

principal

___

^7/

>\&7/

Anexa llCap I pct a4

995

asistent medical

S

, principal

Anexa llCap I pcta4

996

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^7

asistent medical

PL

Anexa llCap I pcta4
CISNO.

998

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

999

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1000

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1001

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pcta4

1002

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pcta4

1003

asistent medical

S

Anexa llCap 1 pct a4

1004

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1005

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1006

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1007

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1008

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1009

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1010

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1011

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1012

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1013

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1014

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1015

asistent medical

S

principal

,

Anexa llCap 1 pct a4

* ^016

asistent medical

PL

principal

O '

Anexa llCap 1 pcta4

W7

asistent medical

PL

principal

V

“FI       :

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

n '

Z5

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

i                  *

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

n—o-

P ZJ

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

1 o

Anexa llCap 1 pct a4

,^023

asistent medical

PL

principal

1---z---

1 >

Anexa llCap 1 pct a4

1024

asistent medical

PL

principal

|            Anexa llCap 1 pct a4

1025

asistent medical

PL

principal

fii

F3

Anexa llCap 1 pct a4

1026

asistent medical

PL

principal

//jb>1

y    C

* ?

3:  o 5

z & *...... ? Si

Anexa llCap 1 pct a4

1027

asistent medical

PL

55 ~l

Anexa llCap 1 pct a4

1028

asistent medical

PL

principal

O

2»,       A fș, li

^^fi «c.9 rx //

Anexa llCap 1 pct a4

1029

asistent medical

PL

principal

"7:

Anexa llCap 1 pct a4

1030

asistent medical

PL .

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

.zliă

asistent medical

PL .

principal

Anexa llCap 1 pct a4
1035

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1036

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

: 1037

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

; 1038

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1 1039

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1040

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

■ 1041

asistent medical’

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1042

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1043

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap 1 pct a4

1044

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

; 1045

asistent medical1

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1 1046

asistent medical:

: PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1047

asistent medical

i PL

Anexa HCap 1 pct a4

1048

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1049

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1050

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1051

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1052

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1053

asistent medical

PL

3

Anexa II Cap I pct a4

'><054

asistent medical

PL

=5

Anexa HCap I pct a4

16^5

asistent medical

PL

principal (

o |    Anexa HCap 1 pct a4

\1G6&

asistent medical

PL

principal ț

\

o |    Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

3J |    Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

debutant '

\   Ml

g |    Anexa HCap 1 pct a4

Aw

asistent medical

PL

debutant

1    Anexa HCap 1 pct a4

^j#0

asistent medical

PL

debutant

\ \ V

1—J   Anexa HCap 1 pct a4

-^061

asistent medical

PL

debutant

\ \ \            Anexa HCap l pct a4

TOTAL

97

...............\ 11

CAB

NETE MEDICALE STOMÂȚ§

llOGIE SECTOR 4

1062

medic coordonator

S

Anexa HCap 1 pct 1.4

1063

medic

S

Anexa HCap 1 pct a4

1064

medic

s

primar    ,

Anexa HCap 1 pct a4

1065

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

1066

medic

s

lîij         Anexa HCap 1 pct a4

medic

s

primar \

Anexa HCap 1 pct a4

^'106^'

— medic

s

y specialist

Anexa HCap 1 pct a4


1069

medic

S

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1070

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1071

medic

S

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1072

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1073

medic

S

Anexa llCap 1 pcta4

1074

medic

S

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1075

medic

S

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1076

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1077

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1078

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1079

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1080

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1081

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1082

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

1083

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1084

asistent medical

PL

principal

.      Anexa llCap I pct a4

1085

asistent medical

PL

principal

| Ș |     Anexa llCap I pct a4

1086

asistent medical

PL

principal

I         j      Anexa llCap 1 pct a4

1087

asistent medical

PL

principal

1

i

Anexa llCap 1 pct a4

Sv 1088

asistent medical

SSD

principal

I o

Anexa llCap 1 pct a4

%Q89

medic

S

specialist p,

I   c

1   o

Anexa llCap 1 pct a4

s Ao

medic

s

specialist

\ 1 1

Anexa llCap 1 pct a4

\a

asistent medical

PL

principal \

\       i s

Anexa llCap 1 pct a4

medic

S

specialist \

j    Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

\\V

! r= |    Anexa llCap 1 pct a4

'7W

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

>f095

asistent medical

PL

V \ \ \             Anexa llCap 1 pct a4

'  1096

medic

S

\   \ \ i             Anexa llCap 1 pct a4

1097

medic

S

specialist

\ \ \               Anexa llCap 1 pct a4

1098

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1099

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1100

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1101

asistent medical

PL

l-î                 Anexa llCap 1 pct a4

.=1102

asistent medical

PL

xv/a,                Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

\          asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4


1105

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1106

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1107

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1108

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

47

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ SECTOR 5

1109

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

1110

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1111

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1112

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1113

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1114

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1115

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1116

medic

S

primar

Anexa llCap I pcta4

1117

medic

s

primar

Anexa llCap I pcta4

1118

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1119

medic

s

primar

—1          Anexa llCap 1 pct a4

1120

medic

s

primar

*>   0   1           Anexa llCap 1 pct a4

1121

medic

s

specialist

|        |          Anexa llCap 1 pct a4

1122

medic

s

specialist

ț         1          Anexa llCap 1 pct a4

^\1123

medic

s

primar f\

|   7!,   |           Anexa llCap 1 pct a4

Al24

medic

s

\

| c |         Anexa llCap 1 pct a4

\ 7SV5

medic

s

\ \

|         |          Anexa llCap 1 pct a4

rdh

asistent medical coordonator

PL

\     J ©   |        Anexa llCap I pct 1.4

f

asistent medical

PL

principal —

L\ (\      p >         Anexa llCap I pct a4

^/28

asistent medical

PL

principal

£   1        Anexa llCap 1 pct a4

4;Z1129

asistent medical

PL

\ \ \ y———-  '        Anexa llCap 1 pcta4

1130

asistent medical

PL

principal

\  \ \                   Anexa llCap 1 pct a4

1131

asistent medical

PL

principal

\  \   Anexa llCap 1 pct a4

1132

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1133

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1134

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1135

soră medicală

M

principal

^11       Anexa llCap 1 pct a4

1136

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

x         asistent medical

PL

principal

'          Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4
1140

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

1141

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

1142

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1143

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1144

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1145

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1146

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1147

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1148

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1149

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1150

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1151

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1152

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1153

asistent medical

PL

debutant

Anexa HCap I pct a4

1154

soră medicală

M

principal

Anexa HCap I pct a4

1155

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1156

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1157

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

1158

asistent medical

PL

principal /

\                      Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1WQ \ > A

asistent medical

M

\ ,r

O \   -n

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

(\\

J O

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

s

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

V w

o

c:

Anexa II Cap I pct a4

asistent medical

PL

principal

\ TT

O

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Q

i    Anexa HCap I pct a4

^1166

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1167

asistent medical

PL

/

° j, «Șf â. j

Anexa HCap I pct a4

1168

asistent medical

PL

principal I

in * o <54?

Anexa HCap I pct a4

1169

asistent medical

PL

principal

J- o  "    £

Anexa HCap I pct a4

1170

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

=4171

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4
1174

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1175

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1176

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1177

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1178

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1179

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1180

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1181

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1182

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pcta4

1183

asistent medical

PL

Anexa II Cap l pct a4

1184

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

1185

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1186

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1187

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1188

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pcta4

1189

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1190

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1191

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1192

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

1193

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

TOTAL

85

r—......——

CABI

NETE MEDICALE STC

)MAJOL0GIE SECTOR 5

^H94

medic coordonator

S

ST t

Anexa HCap 1 pct 1.4

119$

medic

S

O i

70    {

Anexa HCap I pct a4

medic

s

primar \

Anexa HCap I pct a4

medic

s

primșr \

c j

Anexa HCap I pct a4

/■fiiâjj

medic

s

o

Anexa HCap I pct a4

/iw

medic

s

Anexa HCap I pct a4

'■■41200

medic

s

Anexa HCap I pct a4

^01

medic

s

primar >

\ î=

Anexa II Cap I pct a4

1202

medic

s

Anexa II Cap I pct a4

1203

medic

s

specialist \

\ \                    Anexa HCap 1 pct a4

1204

medic

s

”...... ...................................

\                     Anexa HCap 1 pct a4

1205

medic

s

Anexa II Cap I pct a4

1206

medic

s

specialist /

W -ț-V

Anexa HCap I pct a4

rw

medic

s

//h

cf * Ît

s -z

Anexa HCap I pct a4

medic

s /

£- 4

L.S.-----

o £ %  ~ ti

Anexa HCap I pct a4

1209

medic

S

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1210

medic

S

primar

Anexa II Cap 1 pct a4

1211

medic

S

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1212

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1213

medic

S

Anexa llCap 1 pct a4

1214

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

1215

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1216

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1217

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1218

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1219

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1220

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1221

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1222

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1223

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1224

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4

1225

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1226

medic

S

Anexa li Cap I pct a4

1227

medic

S

primar

r-'-'o" i             Anexa llCap 1 pct a4

1228

asistent medical

PL

ț x i             Anexa llCap 1 pct a4

1229

asistent medical

PL

j\

i j ț             Anexa llCap 1 pct a4

=M^0

asistent medical

PL

\ -g \            Anexa llCap 1 pct a4

wA23'X

asistent medical

PL

\ \

*i '•j ț              Anexa llCap 1 pct a4

\         asistent medical

PL

\    | C \           Anexa llCap 1 pct a4

\\         asistent medical

PL

principal

\ k V\ 7^ l          Anexa llCap 1 pct a4

c

5           asistent medical

PL

j x i         Anexa llCap 1 pct a4

//         asistent medical

PL

\               \         Anexa llCap 1 pcta4

^36^

/         asistent medical

PL

\ \ \ |\ EZ -             Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

\ \\ ’                 Anexa llCap 1 pct a4

=^38

asistent medical

PL

\ \\                  Anexa llCap 1 pct a4

1239

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

TOTAL

46

-

f/Q Jir

CABINETE MEDldte± MfSfâNlăâENERALĂ SECTOR 6

1240

medic coordonator

S

W* 6

A\    .1

■■«s?                     Anexa llCap 1 pct 1.4

medic

S

speciali^/j^

Anexa llCap 1 pct a4

\              medic

s

/ specialist

Anexa llCap 1 pct a4 • 1243

 • 1244

 • 1245

 • 1246

 • 1247

 • 1248

 • 1249

 • 1250

 • 1251

 • 1252

 • 1253

 • 1254

 • 1255

 • 1256

 • 1257

 • 1258

 • 1259

 • 1260 1261

1262

1263

medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic medic asistent medical

medic medic asistent medical

medic asistent medical

medic


asistent medical coordonatorasistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medical asistent medicalspecialist specialist specialist specialist specialist specialist specialist primar specialist


princip principal principal principal principal principal principal principalprincipal principal principal principal principal principal


Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pcta4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct 1.4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a4 Anexa llCap I pct a41280

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1281

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1282

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1283

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1284

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1285

asistent medical

S

principal

Anexa llCap I pct a4

1286

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1287

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1288

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1289

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1290

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1291

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1292

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1293

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1294

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1295

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1296

asistent medical

PL

0   |             Anexa llCap I pct a4

1297

asistent medical

PL

principal

z |              Anexa llCap I pct a4

1298

asistent medical

PL

principal

6

Anexa llCap 1 pct a4

"^299

asistent medical

PL

±3.

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

I   o

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

I

Anexa llCap 1 pct a4

\ 13M

asistent medical

PL

g\

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

p \

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

t

\    \\     Anexa llCap 1 pct a4

>>05

asistent medical

PL

principal

r,\ i      Anexa llCap 1 pct a4

^1306

asistent medical

PL

principal

\ H     Anexa llCap I pct a4

1307

asistent medical

PL

principal

£   \ \       Anexa llCap I pct a4

1308

asistent medical

PL

principal

\    \         Anexa llCap I pct a4

1309

asistent medical

PL

principal ,

^3^4   \ \    Anexa llCap I pct a4

1310

asistent medical

PL

principal

\\      Anexa llCap I pct a4

1311

asistent medical

PL

I

^*00 I.OW \i    Anexa llCap I pct a4

1312

asistent medical

PL

ț Z c

l §£5 5          y     Anexa llCap I pct a4

1313

asistent medical

PL

principal

' *” ^£7/ •          Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal x

::;^3ân2^:Z             Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL,

principal

Anexa llCap I pct a4

1317

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1318

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1319

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1320

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1321

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1322

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1323

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1324

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1325

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1326

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1327

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1328

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1329

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pcta4

. 1330

asistent medical

PL

debutant

Anexa llCap 1 pct a4

1331

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1332

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1333

asistent medical

PL

r j            Anexa llCap 1 pct a4

1334

asistent medical

PL

principal

Ș q |            Anexa llCap 1 pct a4

1335

asistent medical

PL

principal

1

1

Anexa llCap 1 pct a4

1336

asistent medical

PL

principal

1

Anexa llCap 1 pct a4

1337

asistent medical

S

f\

Anexa llCap 1 pct a4

^§38

asistent medical

PL

i \

c

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

T\

0

XI

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal \

x  2

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

u

\ -2-

\ >

Anexa llCap 1 pct a4

/w

asistent medical

PL

principal J

Anexa llCap 1 pct a4

/o

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

S&4

asistent medical

PL

\ \                    Anexa llCap 1 pct a4

^1345

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4DIRECȚIA

AGERUL s resurselor V5. UMA»NH -U

//
1346

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1347

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1348

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1349

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1350

asistent medical

PL

Anexa II Cap I pct a4

TOTAL

111

CABI

NETE MEDICALE STOMATOLOGIE SECTOR 6

1351

medic coordonator

S

Anexa HCap I pct 1.4

1352

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1353

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1354

medic

s

Anexa II Cap I pct a4

1355

medic

s

Anexa HCap I pct a4

1356

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1357

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1358

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1359

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1360

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

1361

medic

s

Anexa II Cap I pct a4

1362

medic

s

primar

1

Anexa HCap 1 pct a4

1363

medic

s

O 1

Anexa HCap 1 pct a4

1364

medic

s

primar

“TI      |

«n     1

Anexa II Cap 1 pct a4

1365

medic

s

_______________

$3     |

sg     1

Anexa HCap 1 pct a4

\ 1366

medic

s

\     | o

Anexa HCap 1 pct a4

Al367

medic

s

\

\     i\ n

Anexa HCap 1 pct a4

«368

medic

s

specialist \

\ m 2

Anexa HCap 1 pct a4

O 5 369

asistent medical coordonator

PL

-V L> ®

\F w z

Anexa HCap 1 pct 1.4

£ ~ $370

asistent medical

PL

'/1371

asistent medical

PL

C-      I                              :

r“     |                              -    7  ■

* 1372

asistent medical

PL

principal

\                Anexa HCap 1 pct a4

1373

asistent medical

PL

principal

,4—W             Anexa HCap 1 pct a4

1374

asistent medical

PL

//

*

Anexa HCap I pct a4

1375

asistent medical

PL

principal

’X \

&  u £ >

Anexa HCap I pct a4

1376

asistent medical

PL

principal

*          .a in

* b l'e

5 x £ ]

Anexa HCap I pct a4

1377

asistent medical

PL

principal

k 2

o    ¥ V

1 f^ll

Anexa II Cap I pct a4

asistent medical

PL

principal

% '

Anexa HCap I pct a4

C<^379 ’

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

inut^    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

resurse^ «

i */*

7

(

*5

1381

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1382

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1383

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1384

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1385

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1386

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1387

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

37

CABINET

E MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ UNIVERSITĂȚI

1388

medic coordonator

S

Anexa llCap I pct 1.4

1389

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1390

medic

s

Anexa llCap I pot a4

1391

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1392

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1393

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1394

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1395

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1396

medic

s

primar

Anexa llCap I pct a4

1397

medic

s

specialist

Anexa llCap I pct a4

1398

medic

s

specialist

\                Anexa llCap I pct a4

1399

medic

s

specialist

\ O, \               Anexa llCap I pct a4

, 1400

medic

s

primar

\        \              Anexa llCap I pct a4

\l401

medic

s

primar

\        \              Anexa llCap I pct a4

Jl402

medic

s

specialist f\

\        \             Anexa llCap I pct a4

■^403

medic

s

specialist \ '

x \    ,7-,   \              Anexa llCap I pct a4

'#1404

medic

s

primar \

\ \        \           Anexa llCap I pct a4

1405

medic

s

specialist \

\ \        \           Anexa llCap I pct a4

1406

medic

s

specialist V

A \          \          Anexa llCap I pct a4

1407

medic

s

primar

A     \\                Anexa llCap I pct a4

1408

medic

s

specialist

\ \ V               Anexa llCap I pct a4

1409

asistent medical coordonator

PL

\  \\\              Anexa llCap I pct 1.4

1410

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1411^

asistent medical

PL

principal

Anexa IICap I pct a4

‘Asistent medical

PL

principal t

JkW      Anexa llCap I pct a4

UMANE   3//                             y

° 4 s » h S  z ni

y -n *1 O 23 rn   co—l

1 ~ O nf n         II

\T’ <0. <?,?//Px1413

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1414

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

1415

asistent medical

PL

Anexa II Cap I pct a4

1416

asistent medical

PL

principal

Anexa II Cap I pct a4

1417

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1418

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1419

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1420

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1421

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1422

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1423

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1424

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1425

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1426

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1427

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1428

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1429

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1430

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1431

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1432

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1433

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

TOTAL

46

X

CABINETE MEDICALE StON&TO^OGIE UNIVERSITĂȚI

*^34

medic coordonator

S

\ xî l               Anexa llCap I pct 1.4

W®5

medic

S

primar^

ț 7 ț               Anexa llCap I pct a4

medic

s

\

\ o *|             Anexa llCap 1 pct a4

medic

s

\

Anexa llCap 1 pct a4

medic

s

Primai \

iWS \          Anexa llCap 1 pct a4

^1439

medic

s

X

CTvl =?  1           Anexa llCap 1 pct a4

1440

medic

s

primar P

\            l           Anexa llCap 1 pct a4

1441

medic

s

\ \ \ Șs |          Anexa llCap 1 pct a4

1442

medic

s

primar \

Anexa llCap 1 pct a4

1443

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1444^

medic

s

Ui:

Anexa llCap 1 pct a4

1^b

medic

s

specialist (z®.

Anexa llCap 1 pct a4

■)^4 6 d

medic

s

V'

--- ---------------V, »

L        ./£//            Anexa llCap 1 pct a4

l—-————   X.//                                 ■■■                                  .....

1447

medic

S

Anexa llCap I pct a4

1448

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1449

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1450

medic

S

primar

Anexa llCap I pcta4

1451

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1452

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1453

medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

1454

medic

S

specialist

Anexa llCap I pct a4

1455

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1456

medic

s

Anexa llCap I pct a4

1457

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap I pct 1.4

1458

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1459

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1460

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1461

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1462

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1463

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1464

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1465

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1466

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1467

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-<468

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

-Ira§9

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

x14A

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pcta4

asistent medical

PL

O \             Anexa llCap I pct a4I1473

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1474

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1475

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1476

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

TOTAL

43

TOTAL POSTURI:

1476

din care:

POSTURI CONDUCERE:

73

POSTURI EXECUȚIE:

1403

Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

 • • Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

 • • Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

 • • Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.lăcătuș mecanic,electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

 • • Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • • în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.

■gjjnctia de medic coordonator din statul de funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita ^ce&sta funcție,beneficiază de majorarea salariului de baza cu 5%).

•Riincmde asistent coordonator din statul de funcții se^poate sim+la C&iform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita actea^Wunctie .beneficiază de majorarea s ~               i1 &>) conform intrării in vigoare a OUG 41/2018.


">) o)

/ r- 7

Director General

Ec.Daniela BLÎNDU


întocmit

Director Resurse Umane-Paula Bălan

,7^ DIRECȚIA

;/'5 MANAGEMENTUL0! t Inr.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Regulament de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Municipiului București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009.

Art. LI. SIGLAAdministrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Sigla se va aplica pe toate antetele trimiterilor oficigTe ale nistrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București precum și pe echipamentele, utilajele și mijloacele auto pe care le are în dotare.

Art. 2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sanâtâtii către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a LIotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General.

Art. 3 Sediul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se află în strada Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4, București.

Art. 4 Patrimoniul aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se stabilește prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și se întregește și/sau sePagina 1 din 84CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București îl constituie:

-asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenței medicale, conform O.U.G nr. 162/2008 cu modificările și completările ulterioare; -administrarea și întreținerea clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice, precum și a terenurilor aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București. Acestea se transmit în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi; -exercitarea ansamblului de atribuții și competente preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistejjța-rnpdicală din domeniul său de competență.                                                       \

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • 3. Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 4. Serviciul Control Intern Managerial și Integritate;

 • 5. Direcția Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare (RUNOS), ce are în

componență:

 • a) . Serviciul resurse umane;

 • b) . Serviciul salarizare.

 • II. în subordinea Directorului general adjunct se află urm

 • 1. Direcția Juridică, ce are în componență:

  • a) . Serviciul Avizare Juridică;

  • b) . Serviciul Contencios.


 • 2. Direcția Achiziții, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Proceduri Achiziții;

 • b) . Serviciul Contractare și Analiză Contestații;

 • c) . Serviciul Achiziții Centralizate.


 • 3. Direcția Suport Spitale, ce are în componență:

 • a). Serviciul Coordonare Suport Administrativ, care are în subordine: - Compartimentul Suport Administrativ.

 • 4. Direcția Economică, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Buget;

 • b) . Serviciul Contabilitate;

 • c) . Serviciul Financiar.

 • 5. Direcția Investiții, ce are în componență:

 • a) . Serviciul Investiții;

 • b) . Serviciul Avize, Certificări Investiții.

 • 6. Serviciul Urmărire Contracte.

 • 7. Direcția Administrativă:

 • a) . Serviciul Administrativ;

 • b) . Serviciul Patrimoniu;

 • c) . Serviciul Logistică.

  III. în subordinea Director general adjunct medical se află următoarele structuri:

  • 1.  Biroul Secretariat și Statistică medicală;

  • 2. Direcția Managament și Structuri Unități Sanitare, ce are în componență:

  • a) . Serviciul Management Spitale;

  • b) . Serviciul Recepții Spitale;

  • 3. Direcția Programe-Proiecte, ce are în componență:

  • a) . Serviciul Implementare Proiecte;

  • b) . Serviciul Managementul Proiectelor;


 • c) . Serviciul Asistență Tehnică Proiecte;


 • d) . Serviciul Strategii și Programe;

 • e) . Serviciul Monitorizare Programe-Proiecte;

 • f) . Serviciul Urmărire Contracte Programe-Proiect

 • 4. Serviciul Promovare a Sănătății și Punctul Focal.

 • 5. Direcția Medicină Școlară, ce are în componență:

a). Serviciul de Medicină Școlară, ce are în subordin^:

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 1;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 2;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 3;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 4;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 5;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Sector 6;

 • - Cabinete medicale Medicină Generală și Stomatologie Universități.

CAPITOLUL IV
A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

O Art. 7 In vederea realizării obiectului său de activitate, Administrați Medicale București are în administrare următoarele unități sanit^rș pjrblic^q • 1. Spitalul Clinic "Sf. Maria";

 • 2. Spitalul Clinic "Filantropia";

 • 3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dan

 • 4. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";

 • 5. Spitalul Clinic Colentina;

 • 6. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"; • 8. Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia";

 • 9. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan";

 • 10. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa";

 • 11. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu";

 • 12. Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș";

 • 13. Spitalul Clinic "Colțea";

 • 14. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca";

 • 15. Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele";

 • 16. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu";

 • 17. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”;

 • 18. Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri “Sf. Stelian”;

 • 19. Spitalul de Psihiatrie Titan “Prof. Dr. Constantin Gorgos”;

 • 20. Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri.

Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții generale:

 • 1.  Sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităților locale;

 • 2. Asigură managementul asistentei medicale prin compartimentele cu atribuții specifice în acest domeniu;

 • 3. Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Municipiului București; prin compartimentele de specialitate din cadrul PMB; propuneri privind reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare, corespunzătoare, ale acestor unități sanitare;

 • 4.  Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite


 • 1. Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurata în unitățile s^^^jW^cecjzpaturi și in alte structuri, aflate in domeniul său de competentă, stabiliți prin ordin^4âffi^wui Sănătății si a contractului de management;

 • 2.  Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicală din unitâtile sanitare
din domeniul sau de competenta;

 • 3. Evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane cu domiciliul pe raza municipiului București;

 • 4.  Urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale;

 • 5. Evaluarea resurselor umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice;

 • 6. Organizarea unor acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății;

 • 7.  Colectarea și înregistrarea datelor privind sănătatea populației, utilizând informațiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

 • 8.  Identificarea problemelor de sănătate publică sau amenințărilor la adresa sănătății comunității;

 • 9. Elaborarea de studii asupra problemelor de sănătate ale populației din teritoriul municipiului București;

 • 10. Stabilirea de relații de colaborare cu instituții și organizații, în vederea desfășurării unor acțiuni comune în domeniul sănătății publice;

 • 11. Colaborarea cu autoritățile locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

 • 12. Organizarea culegerii și prelucrării informațiilor statistice medicale de la unitățile sanitare publice.

 • 13. Coordonarea, la nivel local, a implementării activităților ce decurg din obligațiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planurilor de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătății;

B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ȘI ALE COMPARTIMENTELOR, DIRECȚIILOR, BIROURILOR ȘI SERVICIILOR COORDONATE DE ACESTA

Art. 11 Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se asigură de către Directorul General, numit în condițiile legii.

 • 1. Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative in vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament;

 • 2. Directorul Genera! al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte perso și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lcfeTprin Hotărâri ale Conșilihlui General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului G( INFORM CU OMGMArt. 12 Directorul General al Administrației Spitalelor și Servteri

următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • 1. Asigura conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor buna funcționare a acesteia in îndeplinirea atribuțiilor;

 • 2. Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din căli

pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de ci Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;                             SpmâhUî

 • 3.  Dispune măsuri pentru administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu; Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o data cu proiectul bugetului ASSMB;

Propune numirea, precum și sanctionarea/schimbarea managerilor unităților sanitare aflate in administrare, în condițiile gii, in urma evaluărilor și controalelor efectuate care justifică


4.


5.


6.această propunere; „ întocmește și fumj^efc


d^ujki privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate


al instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

 • 7.  Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale/servicii/lucrari, conform prevederilor legale;

 • 8. Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale, ținând cont si de notificările transmise anual de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu privire Ia modificările rețelei școlare, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație, de către Ministerul Sănătății;

 • 9. Aprobă Regulamentul Intern al instituției si dispune aducerea lui la cunoștința tuturor salariatilor prin șefii de servicii și medicii cu atribuții de coordonare din rețeaua de medicină școlară si respectarea acestuia;

 • 10. Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile angajaților instituției și le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a administrației;

 • 11. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informațiile de interes public Directorul General are obligația sa desemneze un purtător de cuvânt din cadrul Biroului de Presă.

 • 12. Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

 • 13. Organizează activitatea de formare și perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activității;

 • 14. Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei postului și fișei performantelor profesionale individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;

 • 15. Organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;

 • 16. Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului administrației, în condițiile legii;

 • 17. Răspunde de organizarea și buna funcționare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.


  • 18. Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muicii, a normelor de securit sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legbffi£}NFORU CU ORIGWALU


 • 19. Verifica modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijțoacel materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

 • 20. Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin car cheltuielile;

 • 21. Coordonează, îndrumă și controlează activitatea din

 • 22. Urmărește creșterea calității serviciilor/prestațiilor reăti unitățile aflate

 • 23. In limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesar activității curente, cu terți, în condițiile legii;

 • 24. Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor munic pentru unitățile sanitare publice, preluate în administrare de municipalitate, confor btărârii CGMB nr. 425/2008;

 • 25. Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

 • 26. Asigură activitatea de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aflate în administrare;

 • 27. Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical;

 • 28. Stabilește, împreună cu conducerile unităților sanitare publice, nevoile de investiții, reparații

curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

 • 29. Dispune măsuri pentru. piAfere^sî^ practică a planului de investiții, reparații și consolidări acn > 2 2 5 O >

£

imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice și a unităților de asistență medico - sociale, aflate în administrare;

Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Municipiului București prin compartimentele de specialitate ale PMB propuneri privind reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare corespunzătoare ale acestor unități;

Propune si fundamentează înființarea și reorganizarea unităților sanitare cu paturi și fără paturi, în condițiile legii;

Dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, in condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General;

Dispune controlul și aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităților sanitare aflate in administrare;


Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit intern; control financiar preventiv, control intern managerial, achiziții publice

îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea responsabilităților sale, Directorul General emite Decizii;

Aprobă prin decizie procedura (metodologia) de licitație publică în vederea închirierii spațiilor, elaborată de Serviciul Administrativ - cu destinație medicală sau non-medicală (spații comerciale) - din imobilele situate în domeniul public al municipiului București, aflate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București. Lista spațiilor, ce vor fi închiriate, situate în incinta spitalelor aflate în administrare, se aprobă de către Directorul General al A.S.S.M.B., la propunerea managerului spitalului respectiv;

Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru desfășurarea activităților de învățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amfiteatrelor/sălilor de conferinle/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc.


Aprobă referatele întocmite de Serviciul Administrativ și S^CUR^|^^urg^ig^£y£Edrul Direcției Administrative privind închirierea spatiilor și/sau acorc ate în comodat.

Semnează contractele de închiriere cu ofertantii declarați castieaforFmW

de licitație publica.

în perioada când Directorul General nu este prezent in instituție exercitate de către unul dintre directorii generali adjuncți, General;

în situația când postul de Director General este vacant, atribuțiile funcției vor fi exerci către persoana desemnată, în baza Dispoziției Primarului General;

Aprobă, prin Decizie, Regulamentul privind desfășurarea activității de voluntariat organizată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și dispune aducerea lui la cunoștința tuturor salariaților, prin șefii respectarea acestuia;

Aprobă, prin Deciz^ș^ro^ condițiile în care/sewr. DIRECȚIA lUilSTENȚÂ £

TEHNICĂ §1


de servicii, coordonatori de compartimente/departamente șielaborată de Biroul Comunicare și Relații Publice, privind ^■■’^esfasura dialogurile, interviurile cu presa/conferințele de Pagina 7 jji

presă;


 • 46. Desemnează prin Decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, prealabil angajării și ordonanțării cheltuielilor A.S.S.M.B., ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele angajamentelor bugetare și legale stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare.

 • C. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL SUNT URMĂTOARELE:

Art. 13 SERVICIUL REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT

Se subordonează Directorului General și are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • 1.  Asigură servicii de registratură (sortare, înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) și de secretariat pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 2. Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, direcția, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.);

 • 3. Urmărește circuitul corespondentei interne și externe a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

4. Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat
 • 5. Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta, în registrul general de corespondență - rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/persoane, conform ordinelor rezolutive;

 • 6.  Primește de la direcțiile/serviciile instituției corespondența destinată expedierii, o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;

 • 7.  Reprezintă administrația în relațiile cu alte instituții pe linie de secretariat;

 • 8.  Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat și cea de arhivare;

 • 9. Asigură Directorului General, directorilor, șefilor de servicii/birouri/conipartimente documentele și datele necesare luării deciziilor/ hotărârilor;


 • 10. Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului General și gestioneg^a-agenda de lucru responsabilități:

Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.

Serviciul Audit Intern este în subordinea directă a Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Elaborează proiectul planului de audit public intern;

 • 2. Efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul instituției și a unităților sanitare din administrare - cabinete medicale de medicină generală și


 • 3. Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

 • 4. Raportează periodic (cel puțin semestrial/anual) Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;

 • 5. Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

 • 6. în cazul identificării unei iregularități sau posibile prejudicii, informează imediat în scris conducătorului instituției pentru dispunerea de măsuri specifice remedierii și rezolvării celor constatate.

 • 7. Auditul intern efectuează, cel puțin o dată la 3 ani si nu numai, următoarele activități:

  • 7.1. Verifică angajamentele bugetare legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată inclusiv cele rezultate din fondurile din bugetul local;

  • 7.2. Verifică plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile din bugetul local;

  • 7.3. Verifică vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul instituției;

  • 7.4. Verifică constituirea veniturilor instituției;

  • 7.5. Verifică sistemul contabil al instituției și fiabilitatea acestuia;

  • 7.6. Verifică sistemul de luare a deciziilor;

7.7. Verifică sistemul de conducere și control al instituției;
 • 8. Personalul Serviciului Audit Intern realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General;

 • 9. întocmește și asigura implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 10. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 11. întocmește referatele de necesitate, aplicabile Serviciului Audit Intern, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 12. Șeful de serviciu întocmește anual fișele de post, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul serviciului, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 13. Șeful de serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul serviciului;

 • 14. Colaborează cu toate serviciile, compartimentele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București pentru desfasurarea activitatii in cele mai bune condiții;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Audit Intern, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;


 • 16. îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției de

  General, conform prevederilor legale.


Art. 15 BIROUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICEt———’
 • 3.     Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a Biroului, ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare și dispozițiile primite de la conducerea ASSMB.

 • 4.     Mediatizează programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 5.     Mediatizează proiectele realizate de ASSMB în parteneriat cu instituțiile administrației locale, cu scopul de a promova sănătatea și educația pentru sănătate;

 • 6.     Redactează și transmite invitațiile de presă și comunicatele de la evenimentele organizate de ASSMB;

 • 7.     Colaborează cu instituții ale statului, organizații neguvernamentale, asociații, pentru organizarea și mediatizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrative-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru o nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge, a spălatului pe mâini, a igienei orale, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare;

 • 8.     Monitorizează și transmite informări despre campaniile/programele/proiectele inițiate și desfășurate de ASSMB sau inițiate de Primăria Capitalei și realizate de ASSMB;

 • 9.     Monitorizează și transmite informări despre programele de sănătate publică din unitățile sanitare aflate în subordinea ASSMB;

 • 10.    Propune spre aprobare Directorului General organizarea de evenimente de presă unde sunt mediatizate investițiile și achizițiile realizate de ASSMB;

 • 11.    Propune spre aprobare Directorului General realizarea de evenimente/ campanii pentru promovarea actelor medicale și a personalului medical din unitățile sanitare și din rețeaua de medicină școlară, aflate în subordinea ASSMB;

 • 12.    întocmește proiecția bugetară a Planului Anual al Achizițiilor Publice, în funcție de programele/campaniile/proiectele care se prefigurează pentru anul respectiv și de prioritățile din domeniul politicilor de sănătate publică la nivel local;

 • 13.    întocmește note de fundamentare în cazul oricăror achiziții necesare desfășurării activității Biroului;

 • 14.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de

Control Intern Managerial în cadrul Biroului;                        .......

 • 15.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de (fganizare si Fu^i^țgj^ijfcdcum și a Regulamentului Intern cu privire la Biroul Comunicare și Rel; kțîDMrfilfSȘ, in veaerea supunerii atenției Directorului General al ASSMB, respectiv propunerii spre qezbagreîh

 • 16.     Participă la seminarii/cursuri de pregătire profesională de comunitarei---—^^====:::=^

 • 17.    Coordonează și propune Directorului General organizarea de^evețmnente de presă, care privesc activitatea ASSMB, în parteneriat cu alte instituții pubfiCeforgaj^z^^Lneg

persoane fizice (inițiatori și câștigători de proiecte care privdsG-sănătaiea publică);

 • 18.    Furnizează informații reprezentanților mass-media despre programele/proiec ASSMB;

 • 19.    Arhivează și ține evidența tuturor solicitărilor venite din partea reprezentanții a altor instituții, potrivit legilor în vigoare;

 • 20.    Organizează întâlniri la cerere și/sau sesiuni de training pentru personalul i activitate este mediatizată în audio-vizual;


 • 21.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Biroului;

 • 22.    Asigură accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public care privesc activitatea ASSMB, așa cum sunt prevăzute în Legea 544/2001 și în metodologia de aplicare a acesteia.
oficiale interne și/sau externe ale conducerii ASSMB și ale directorilor Direcțiilor din cadrul ASSMB.

 • 25.   Dezvoltă și menține relații profesionale amiabile cu structurile omoloage din alte organizații similare, românești și străine.

 • 26.    Contribuie la organizarea lansărilor de proiecte ale ASSMB, la care participă reprezentanții mass-media.

 • 27.    Gestionează relația ASSMB cu reprezentanții mass-media.

 • 28.    Realizează, după caz, sinteze, materiale documentare și comunicate, pentru aparițiile publice ale Directorului General și ale reprezentanților aparatului de specialitate al acestuia.

 • 29.    Coordonează activitatea privind accesul ziariștilor la orice informație de interes public care vizează activitatea ASSMB.

 • 30.   Coordonează activitatea de acordare, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, a acreditării reprezentanților mass-media.

 • 31.    Colaborează cu direcțiile din cadrul ASSMB și, după caz, cu instituțiile subordonate Municipalității.

 • 32.    Organizează evenimentele de presă ale ASSMB cât și cele ale Municipalității, dacă i se solicită acest lucru.

 • 33.     Organizează conferințele tematice, declarațiile și interviurile de presă ale Directorului General, precum și ale managementului ASSMB.

 • 34.    Elaborează și difuzează mass-media comunicate și informări de presă, pe baza datelor și informațiilor primite de la departamentele/direcțiile din cadrul ASSMB și, după caz, de la instituțiile aflate în subordinea Municipalității.

 • 35.    Postează pe site-ul instituției comunicate/informări/anunțuri de presă, materiale foto și video.

 • 36.   Difuzează, conform legii, anunțuri de presă privind proiectele inițiate de ASSMB.

 • 37.    Difuzează, după caz, jurnaliștilor, dosare de presă legate de evenimente sau activități de interes public ale ASSMB.

 • 38.     Informează în timp util și asigură accesul jurnaliștilor acreditați pe lângă ASSMB la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de ASSMB și, după caz, ale Municipalității.

 • 39.    Consiliază și acordă asistență de relații publice Directorului General și conducătorilor structurilor subordonate ASSMB.

 • 40.    Protejează imaginea instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din ASSMB, precum și cu instituțiile subordonate ASSMB.

 • 41.    Informează, ori de câte ori este necesar, Directorul General, asupra aspectelor referitoare Ia

imaginea ASSMB și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor^care pot afecta imaginea instituției.                                                                     \

 • 42.    Colaborează la întocmirea unor strategii de comunijâr^ne baza. jaoaartMAM- lunare, semestriale și anuale de analiză a materialelor apărute în m;


Comunicare Interinstituțională.

 • 43.    Asigură suportul informațional necesar gestionării s imaginea conducerii ASSMB.

 • 44.    Sprijină, prin mijloace de informare în masă proprii, entităților aflate în subordinea ASSMB.

 • 45.    Participă la organizarea evenimentelor cu impact ms entităților din subordinea ASSMB.

 • 46.    Asigură cooperarea interinstituțională în domeniul informării și comunicării.

 • 47.    Contribuie la formarea și asigurarea unei bune imagini a instituției, prin colaborările realizate cu partenerii instituționali.

 • 48.    Promovează relații de bună colaborare cu instituții și organizații naționale și internaționale, în domenii de interes.


 • 51.    Gestionează arhiva foto-video a Biroului de Presă prin asigurarea serviciului foto/video la evenimente, precum și prelucrarea și publicarea de fișiere foto/video.

 • 52.    Asigură comunicarea (inclusiv cu materiale foto/video) prin platforme/rețele sociale sau new media, prin înființarea de conturi sau gestionarea conturilor existente, respectiv prin publicarea de informații de actualitate și interacțiunea cu utilizatorii.

 • 53.    Asigură bune relații de comunicare interinstituțională cu instituții publice partenere în proiectele, programele și campaniile desfășurate de ASSMB.

 • 54.    Realizează, la solicitarea conducerii, materiale de interes public privitoare la activitatea și programele derulate de ASSMB.

 • 55.    Asigură suport tehnic pentru activitatea de comunicare a ASSMB (foto/video/sonorizare).

 • 56.    Colaborează la gestionarea imaginii publice a ASSMB.

 • 57.    Urmărește evoluția mediatică a subiectelor de interes care vizează activitatea ASSMB.

 • 58.    Asigură informarea superiorilor ierarhici cu privire la apariția în mass-media a referirilor care vizează activitatea ASSMB și a conducerii acesteia.

 • 59.    Asigură distribuirea materialelor monitorizate către conducerea ASSMB.

 • 60.    Inițiază procedurile de achiziție a serviciilor necesare Biroului de Presă, gestionează contractele și urmărește îndeplinirea obiectivelor prevăzute în contract.

 • 61.    Arhivează rapoartele de monitorizare și materialele scrise/audio/video prezentante conducerii.

 • 62.    întocmește rapoarte lunare, semestriale și anuale de analiză a materialelor apărute în mass-media și le pune Ia dispoziția șefului ierarhic superior.

 • 63.    Participă la realizarea de sinteze și analize de presă periodice, pe subiecte de interes, la

cererea conducerii direcției.
 • 64.    Monitorizează în timp real apariția în mass-media a informațiilor publice (comunicate, informări, anunțuri, declarații de presă, precizări) referitoare la ASSMB și la entitățile din subordine, emise de Municipalitate.

Art. 16 SERVICIUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTEGRITATE

Este condus de Șeful de Serviciu aflat în subordinea Directorului General și are unna^g atribuții și competențe:

 • 1.  Răspunde de identificarea deficiențelor existente în organizarea șirespectiv de constatarea abaterilor de la rezultatele și analizează cauzele care le-au determinat și propune dikpur^^^gjfiMi preventive care se impun;

 • 2.  Verifică și prezintă spre aprobare, Directorului General, P

de activitate, pentru a fi aprobate;                                                3 D®ET^A

 • 3. Organizează, coordonează, îndrumă acțiunile de control privind respectai^* ^îoW^S» da?

reglementare și aplică acțiunile de control privind respectarea normelor de aplică dispozițiile Directorului General în domeniile de comepentență;           țcMĂH'Jfe

 • 4. Analizează situația raportată în urma controlului de audit intern efectuat, propune soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Directorului General;

 • 5. Analizează situația raportată în urma controlului de audit intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Directorului General; Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora

Răspunde de elaborarea rapoartelor în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia; Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstra^ îrujnod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu pro6.


7.


8.tu(hneVpen • 9. Prezintă Directorului General deficiențele constatate ca urmare a acțiunii de control desfășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora; contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de instituției

 • 10. Răspunde de de acțiunile de verificare în vederea realizării indicatorilor de performanță pentru activitățile stabilite în cadrul instituției;

 • 11. Răspunde de acțiunile de monitorizare în vederea verificării respectării procedurilor operaționale și de sistem stabilite în cadrul instituției;

 • 12. Verifică rapoartele în privința realizării indicatorilor de performanță ai activităților și a respectării procedurilor operaționale și de sistem în cadrul instituției;

 • 13. Răspunde de Arhivarea documentelor elaborate în cadrul direcției, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

 • 14. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Control Intern Managerial și Integritate, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 16. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciilor și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

 • 17. Răspunde de coordonarea și elaborarea procedurilor formalizate pentru îndeplinirea în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor A.S.S.M.B.;

 • 18. Coordonează activitățile de elaborare a procedurilor formalizate, analizează procedurile de sistem împreună cu Comisia de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare directorului general al A.S.S.M.B.;

 • 19. Sprijină activitatea Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul ASSMB în vederea proiectării, dezvoltării, implementării și monitorizării Sistemului de control din cadrul ASSMB;


 • 20. Contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru crgșt( activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

 • 21. Răspunde de elaborarea Planului de Integritate la nivelul A.S1Ș.M

 • 22. Elaborează și prezintă, pentru aprobare, Directorului General fi aprobat;

 • 23. Realizează activități privind implementarea Strategiei Nați măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

 • 24. Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința im de Integritate;

 • 25. Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale instifMj cuprinse în Planul de Integritate;

 • 26. Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice ale instituției;

 • 27. Răspunde de elaborarea procedurilor de sistem pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției;

 • 28. Verifică și avizează procedurile operaționale întocmite de celelalte compartimente din cadrul instituției, din punct de vedere formal;

 • 29. Consiliază și îndrumă toate structurile din ASSMB cu privire la elaboarea procedurilor operaționale și a registrului riscurilor.

 • 30. Consiliază și îndrumă la cerere toate unitățile sanitare din administrare cu privire la implementarea StratggfeȚN|țioiigle Anticorupție cât și implementarea sistemului de control intern manageria^ • 31. Elaborează Registrul de riscuri al instituției, împreună cu Echipa de monitorizare, colectând de la fiecare compartiment, riscurile specifice detectate de personalul acestuia, conform procedurii de sistem specifice;

 • 32. Monitorizează modul în care Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial își desfășoară activitatea;

 • 33. Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale și de sistem, a indicatorilor de performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituției;

 • 34. Răspunde de centralizarea informațiilor și raportărilor de la toate structurile ASSMB și unitățile sanitare din administrare în vederea întocmirii raportărilor periodice și transmiterea acestora către organul superior.

 • 35. Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Serviciului Control Intern Managerial și Serviciului Proceduri și Integritate, aflate în subordinea Directorului Direcției Control Intern Managerial și Integritate

 • 36. Identifică deficiențele existente în organizarea și funcționarea instituției respectiv constată abaterile de la rezultatele și de la țintele/obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și propune dispunerea măsurilor corective sau preventive care se impun;

 • 37. Elaborează și prezintă, pentru aprobare, Directorului General, Planul de control intern și raportul de activitate, pentru a fi aprobate;

 • 38. Organizează, coordonează, îndrumă acțiunile de control privind respectarea normelor de reglementare și aplică acțiunile de control privind respectarea normelor de reglemenare și aplică dispozițiile Șefului de Serviciu în domeniile de comepentență;

 • 39. Sesizează operativ Șeful Serviciului și Directorul General al ASSMB atunci când constată

fapte sau acțiuni ce depășesc compentențele de control ale inspectorilor.
 • 40. Analizează situația raportată în urma controlului de audit intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre avizare Șefului de Serviciu și spre aprobare Directorului General;

  • 41. Șeful de serviciu asigură separara atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile aprobare, control și înregistrare să fie încredințate într-o măsură adecvată unor persoane diferite, special împuternicite;

  • 42. Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementare a siEtenrahrrdc^țmti^44wte« managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a

  • 43. Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării contr tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acest disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

  • 44. Prezintă Șefului de Serviciu deficiențele constatate ca urmare desfășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora; contribuita și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activit^f |de^&sdMt^.| instituției;

  • 45. Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării realizării performanță pentru activitățile stabilite în cadrul instituției; • 46. Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării respectării procedurilor operaționale și de sistem stabilite în cadrul instituției;

 • 47. Elaborează rapoarte în privința realizării indicatorilor de performanță ai activităților și a respectării procedurilor operaționale și de sistem în cadrul instituției;

 • 51. Coordonează activitățile de elaborare a procedurilor formalizate, analizează procedurile de sistem împreună cu Comisia de monitorizare și urmărește transmiterea spre aprobare directorului general al A.S.S.M.B.;

 • 52. Sprijină activitatea Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul ASSMB în vederea proiectării, dezvoltării, implementării și monitorizării Sistemului de control din cadrul ASSMB;

 • 53. Contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

 • 54. Elaborează Planul de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.;

 • 55. Elaborează și prezintă, pentru aprobare, directorului general Raportul de activitate, pentru a fi aprobat;

 • 56. Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia;

 • 57. Analizează, verifică si supune spre avizare Directorul Direcției și spre aprobare Directorului General documentele necesare implementării standardelor Codului Controlului Intern;

 • 58. Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 • 59. Identifică punctele slabe privind organizarea și funcționarea compartimentelor care pot condiționa riscuri la corupție;

 • 60. Propune măsuri de eliminare/diminuare a riscurilor de corupție identificate;

61. Propune obiective și acțiuni în procesul de prevenire și tratare a riscurilor la corupție în

cadrul instituției;

 • 62. Realizează activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție conform măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

 • 63. Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința implementării Planului de Integritate;


 • 64. Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale instituției,^a cuprinse în Planul de Integritate;

 • 65. Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice alefihsți

 • 66. Elaborează procedurile de sistem pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției;

 • 67. Verifică și avizează procedurile operaționale întocmite de celelalte co instituției, din punct de vedere formal;

  DIRECȚIA

  JURIDICĂ O


 • 68. Consiliază și îndrumă toate structurile din ASSMB cu 3 la elabo

operaționale și a registrului riscurilor.                          ------""

 • 69. Consiliază și îndrumă la cerere toate unitățile sanitare din administrare c^pM>yj|țpB4â implementarea Strategiei Naționale Anticorupție cât și implementarea sistemului intern managerial;

 • 70. Elaborează Registrul de riscuri al instituției, împreună cu Echipa de monitorizare, colectând de la fiecare compartiment, riscurile specifice detectate de personalul acestuia, conform procedurii de sistem specifice;

 • 71. Monitorizează modul în care Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial își desfășoară activitatea;

 • 72. Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale și de sistem, a indicatorilor de performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituției;

 • 73. Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării realizării indicatorilor de performanță pentru activitățile stabilite în cadrul instituției;

 • 74. Personalul Serviciului Control Intern Managerial și Integritate realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General, în temeiul legii.


  â*^țe în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul


 • 75. Arhivează docum programelor/pr^^țSho • 76. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 77. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Control Intern Managerial și Integritate, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 78. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

 • 79. Centralizează informațiile și raportările de la toate structurile ASSMB și unitățile sanitare din administrare în vederea întocmirii raportărilor periodice și transmiterea acestora către organul superior.


Art. 17 DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ȘI SALARIZARE (R.U.N.O.S.)

Este condusă de un Director și se subordonează nemijlocit, Directorului General, având următoarele atribuții și competențe:

Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a direcției;

Are rolul de a implementa politicile de resurse umane (administrare personal, salarizare, integrare, pregătire profesionala, motivare, organizare și relații de muncă) care să asigure instituției necesarul de personal corespunzător din punct devedere cantitativ și calitativ;

Asigură managementul resurselor umane pentru personalul contractual din cadrul ASSMB; Propune spre aprobare Directorului General, scoaterea la concurs a posturilor vacante și transformarea unor posturi în raport cu necesitățile identificate de fiecare structură, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație;

Colaborează cu celelalte direcții/servicii de specialitate din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București la elaborarea tematicilor și bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;            j_————————————

Pune în aplicare politica de ocupare a posturilor vacante;

Gestionează evidența și cariera personalului contractual încadra CONFORM CU ORIGINAL Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București vederea obținerii aprobării pentru organizarea examenelor/concursurilor de ocuparea vacante sau temporar vacante ori de promovare, conform regulamentului de conci dispoziția Primarului General;

Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare ș(pFuncționar^&§tyjyJT1de; funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Din Umane, Normare Organizare și Salarizare (Direcția RUNOS), în vederea supună^ atSijTfiV Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 10. Asigură întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul direcției;

 • 11. întocmește puncte de vedere de specialitate la solicitarea Direcției Juridice prividn litigiile din domeniul de activitate;

 • 12. Numește responsabil cu gestionarea riscurilor care întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul direcției;

 • 13. Solicită personalului cu funcții de conducere întocmirea și/sau actualizarea declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, le centralizează și le transmite la ANI și asigură gestiunea acestor documente, c


1.

Ț


 • 3.

 • 4.


5.


6.

 • 7.

 • 8.


9.
14. Răspunde de păstr^f^feo


Je^fiSaiiei în vigoare;

țiălitațți datelor cu caracter personal al angajaților A.S.S.M.B.;
■*'.......&


 • 15. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 17.1. SERVICIUL RESURSE UMANE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și următoarele atribuții și competențe:

Pune în aplicare procedura privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, de promovare în trepte și grade profesionale și întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen, în conformitate cu prevederile legale;

întocmește documentele pentru angajare a personalului cu contract individual de muncă, precum și documentele pentru acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

Asigură aplicarea prevederilor legale prinvind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate.

Solicită și centralizează, conform prevederilor legale, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat;

întocmește documentele în vederea acordării de concedii fără plată, de studii, conform prevederilor legale și ține evidența acestora;

Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Resurse

Umane; '       '    '    ;

întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.;

întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Resurse Umane;

Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane;

Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Resurse Umane, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale BucurestpONFORM CU ORIGINALUL Calculează vechimea în muncă la încadrare și lunar emite docun|entele privijid-s^larizarea personalului căruia i s-a modificat vechimea în muncă și i s-a schimbargrâHățîâr"^^^ = Colaborează cu serviciul externalizat pentru instruirea periodică a personalului dinsj^jordhre'm’’ ceea ce privește Protecția și Stingerea Incediilor și Securitatea și Sănătateajj

Gestioneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale jrîâiv? angajaților, întocmite de către conducătorii serviciilor/compartimeirtelor dinorganizatorică și aprobate de Directorul General al Administrației Spitalelor și SwigicȘ|^f^ șS

Medicale București, conform legii;                                                w

Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea eoni


individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncu^gJîA^^ întocmește și răspunde de baza de date privind evidența personalului angajat, încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a evidențelor în Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL);

Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

întocmește și gestionează dosarele de personal ale salariaților angajați, conform prevederilor legale;

Asigură introducerea în aplicația informatică a datelor salariaților angajați prin concurs, transfer precum și a personalului detașat în instituție;

în baza referatelor, notelor de fundamentare sau cererilor primite din partea structurilor din

activitatea de personal-salarizare, de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a salariului/sporurilor aferente, cu ocazia majorărilor generale, etc.;

 • 21. Solicită șefilor de structură, planul anual de perfecționare pentru personalul din subordinea acestora;

 • 22. Participă la elaborarea Regulamentului Intern și asigură aducerea lui la cunoștința salariaților a acestuia;

 • 23. întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare;

 • 24. Șeful de Serviciu întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații din cadrul serviciului și centralizează programările întocmite de structurile organizatorice din cadrul instituției;

 • 25. întocmește, eliberează și vizează legitimații de serviciu, urmărește recuperarea lor la detașarea, delegarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu / contractelor individuale de muncă ale salariaților cu instituția;

 • 26. întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de salariat al instituției, conform legii și în limita competenței;

 • 27. Colaborează cu serviciul externalizat pentru desfășurarea în bune condiții a activității privind sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

 • 28. Colaborează cu serviciul externalizat pentru desfășurarea în bune condiții a activității privind medicina muncii pentru personalul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

 • 29. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Resurse Umane, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 30. întocmește și asigură implementarea și revizuirea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 31. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului.

  Art. 17.2. SERVICIUL SALARIZARE


  CONFORM CU ORIGINĂLUW


  Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare O^ahîzâreaaîaH^^p^^. are următoarele atribuții și competențe:


  • 1. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru personalul din cadrul Serviciului Safe^ațg*^^

  • 2. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul USi| căgțgy =-S

  Serviciului Salarizare;                                                            wLa *

  • 3. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate^w™£^K^z organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Salarizare;''——-'''^

  • 4.  Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

  • 5.  Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.;

  • 6.  Șeful de Serviciu întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații din cadrul serviciului- •'Șeful de Serviciu pune la dispoziția tuturor structurilor din cadrul A.S.S.M.B. modelul unitar, a foilor colective de prezență;

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru oamenii din subordinea sa;

întocmește și asigură implementarea și revizuirea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

Asigură efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale pe baza foilor colective de prezență întocmite de către șefii structurilor din cadrul instituției; întocmește statul de plată lunar pentru personalul angajat, în funcție de modificări, le supune aprobării conducerii, îl transmite corect și la timp serviciului financiar pentru a face viramentele salariale;

Completează cererile de concediu cu zilele de concediu la care au dreptul salariații conform contractului individual de muncă și a zilelor restante;

întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența Serviciului Salarizare;

întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de salariat al instituției, conform legii și în limita competenței;

Asigură aplicarea măsurilor disciplinare pe baza deciziilor de sancțiune emise de Directorul General în urma hotărârii/procesului verbal al comisiei disciplinare cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

întocmește și transmite către Serviciul Financiar și Serviciul Buget, rapoartele lunare standard cu privire la costurile salariale de personal;

Verifică termenul de valabilitate și introduce în aplicația informatică de salarizare certificatele de membru, avizelor anuale pentru autorizarea exercitării profesiei și asigurarea de răspundere civilă profesională;

întocmește și distribuie fluturașii de salarii, a reținerilor sindicale și a reținerilor pentru asistentele și medicii din rețeaua școlară, către O.A.M.G.M.A.M.R. și Colegiul Medicilor; Transmiterea listelor nominale cu salariile personalului (finujadflri-ArSrSTfvtST Financiar pentru băncile cu care s-au încheiat convenții;


întocmește și depune lunar, declarația privind obligații b

impozitul pe venit și evidența nominală a persoaneloF-astgurate'X^TT2)"~p?ec declarații, conform legii, în domeniul său de activitate;

întocmește și depune dosarul pentru recuperarea sumelor reprezentând indemr$gEJiil^Șabite asiguraților, care potrivit OUG 158/2005 se suportă din bugetul Fondului Naț Asigurări Sociale de Sănătate;

Configurează și integrează în structura aplicației de salarizare constantele lunare lucrate, sărbători legale, salariul mediu brut, salariul minim pe economie) cât și reținerile conform legii de la angajat și angajator;

Introducerea în aplicația informatică de salarizare a concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor pentru creștere și îngrijire copil, reținerilor, penalizărilor, absențelor nemotivate, conform cererilor sau a referatelor aprobate și ține evidența acestora.

Solicită personalului cu funcție de conducere întocmirea și/sau actualizarea declaraților de avere și de interes, k^d^m^rîtwJ sau în termen de 30 de zile de la numire, la Agenția Națională de

Integritate, ^fi^aHjîgsrfe-mșinstituției și asigură gestiunea acestora;                 ■

 • 26. Actualizează și trimite lunar listele cu salariații care beneficiază de transport gratuit în mijloacele de transport în comun de suprafață, în baza H.C.G.M.B. 33/2011, către Societatea de Transport București S.A.

 • 27. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Salarizare, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 28. Asigură completarea și transmiterea formularelor statistice privind personalul angajat în cadrul ASSMB;

Art. 18 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. în lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflate în subordinea sa;

Contrasemnează și avizează, alături de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.) documentele emise de structurile aflate în subordinea sa, precum: situațiile financiare (bilanț, balanțe, raportări anuale, trimestriale, anuale, ordonanțări de plată), referate de necesitate, note de oportunitate, caiete de sarcini, Planul Anual al Achizițiilor Publice, precum și oricare alte documente emise către unitățile sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B. și/sau către terți (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat) de Direcția Economică, Direcția de Investiții, Serviciul Urmărire Contracte și Direcția Administrativă în cazul neasumării contrasemnării unuia dintre documentele mai sus enumerate, într-un termen rezonabil, dar care să nu depășească termenul legal, acestea vor fi validate, sub semnătură, de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.);

Răspunde, alături de ordonatorul de credite și de directorii aflați în subordinea sa, de legalitatea tuturor documentelor întocmite sau avizate de structurile pe care le coordonează;

La cererea directorului general, propune soluții si/sau masuri ce urmeaza a fi luate în situații de natura a angaja răspunderea patrimoniala a A.S.S.M.B.;

Participa nemijlocit la negocierile de orice natura, pe care le initiaza sau desfasoara toate structurile din subordinea sa, cu aprobarea Directorului General;

Participă la negocierea contractului colectiv de muncă sau pentru prelungirea acestuia, cu sindicatele, conform legii;

Execută alte sarcini repartizate de Directorul General.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Art. 19 DIRECȚIA JURIDICĂ

Direcția juridică este condusă de un Director și se subordonează Director Adjunct, având următoarele atribuții și competențe:

Direcția juridică este condusă de un director, care organizează, îndrumă și activitatea serviciilor pe care le conduce și asigură buna colaborare și coordonai direcțn/servicn.Directorul Direcției Juridice îndeplinește următoarele atribuții:

1. Conduce și organizează activitatea Direcției Juridice, cu respectarea prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale Regulamentului Intern; • 4. Repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul personalului de conducere din subordine, emite rezoluții scrise, cu precizarea termenelor legale în care trebuie rezolvate;

 • 5. Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

 • 6. Avizează din punct de vedere al legalității actele cu caracter juridic (contracte, acte adiționale, protocoale, convenții semnate de A.S.S.M.B) și actele cu caracter administrativ (Decizii ale Directorului General) și contrasemnează lucrările întocmite în cadrul Direcției pe care o coordonează;

 • 7. Inițiază, coordonează și aprobă acțiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al direcției pe care o conduce și răspunde de soluționarea acestora;

 • 8. Participă la realizarea lucrărilor de o complexitate și importanță deosebite, repartizate la nivel de Direcție, împreună cu șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice;

 • 9. Coordonează și gestionează resursele umane existente la nivelul Direcției, în sensul motivării acestora și al identificării nevoii de perfecționare individuală;

 • 10. Evaluează, în mod obiectiv și în condițiile legii, activitatea profesională a șefilor de serviciu din cadrul serviciilor aflate în subordine, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;

 • 11. Urmărește respectarea obligațiilor profesionale și a disciplinei muncii de către persoanele din subordine și inițiază demersuri vizând sancționarea disciplinară, cu respectarea prevederilor specifice legislației muncii, a contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern;

 • 12. Formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale și financiare necesare

funcționării Direcției;
 • 13. Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de șefii serviciilor aflate în subordine, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

 • 14. Asigură o bună colaborare cu toate direcțiile și serviciile A.S.S.M.B., pentru rezolvarea, în termen legal, a lucrărilor repartizate;

 • 15. Semnează corespondența și documentele de decontare inclusiv pentru angajarea cheltuielilor necesare activității Direcției;

 • 16. întocmește raportul de activitate al Direcției;


 • 17. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecățat

în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe carețo reprezintă* fața altor organe jurisdicționale;CONFO

 • 18. Avizează, din punct de vedere al legalității, Regulamentele de Qigâffi

Regulamentele Interne întocmite de unitățile sanitare aflate în'^Hmînistrarea A.S.S^^^'W’wj suportului primit din partea direcțiilor de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.;               direcția

 • 19. Participă, în calitate de membru desemnat prin Decizie de Directorul GeneralMA^^M.B? în Consiliile de Administrare din cadrul spitalelor aflate în administrarea A.S.S.M.B.W^ JUR1°ICA

 • 20. Avizează documentele aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament^^Mci®^ plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios adminis stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație și le înaintează, spre avizare Directorului Economic și spre aprobare, Directorului General;

 • 21. Participă, împreună cu șefii serviciilor din cadrul Direcției Juridice, la întocmirea Procedurilor Operaționale la nivel de Direcție Juridică, le avizează pentru legalitate și asigură implementarea acestora;

 • 22. Participă, împreună cu șefii serviciilor din cadrul Direcției Juridice, la întocmirea Registrului Riscurilor si documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial la nivel de Direcție Juridică și le avizează pentru legalitate;

 • 23. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul în cazul absenței din instituție, Directorul de Direcție deleagă, cu informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, oricăruia dintre șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice.
în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către unul dintre șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice, în cazul absenței din instituție, directorul de direcție deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) I A din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

Direcția juridică are în componență următoarele Servicii:

 • a) Serviciul Avizare Juridică;

 • b) Serviciul Contencios.

Serviciul Avizare Juridică și Serviciul Contencios sunt compartimente funcționale în structura organizatorică a A.S.S.M.B., organizate la nivel de servicii în cadrul Direcției Juridice.

Conducerea Serviciului Avizare Juridică și a Serviciului Contencios este asigurată de câte un șef de serviciu. Fiecare șef de serviciu reprezintă serviciul în raporturile cu Directorul Direcției Juridice.

Art. 19.1. SERVICIUL AVIZARE JURIDICĂ

Se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condusă de un Șef de Serviciu.

Șeful de Serviciu are următoarele atribuții:
 • 1. Duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției Juridice și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență;

 • 2. Repartizează lucrările, conform rezoluților primite de la Directorul Direcției Juridice și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;

 • 3. Propune spre avizare, din punct de vedere al legalității, Directorului Direcției Juridice, actele cu caracter juridic (contracte, acte adiționale, protocoale, convenții semnate de A.S.S.M.B) și actele cu caracter administrativ (Decizii ale Directorului General) și contrasemnează lucrările întocmite în cadrul Serviciului pe care îl coordonează;


 • 4. Participă și coordonează realizarea, în cele mai bune condiții,("șT la termenele sțabj^țțjța

lucrărilor repartizate Serviicului;                                       ’ qoNFO"“

 • 5. Realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate Serviculu complexitate și importanță deosebite;

 • 6. întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul ServiciuliiP^rie în$ Directorului Direcției Juridice;

 • 7. Evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalii Serviciului, pe care îl coordonează, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

 • 8. Semnează lunar, pentru personalul din cadrul Serviciului pe care îl coordonează^ colectivă de prezență, întocmită de către unul dintre consilierii juridici desemnați în acest sens, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus Ia dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 9. Șeful de Serviciu întocmește anual sau ori de câte ori este necesar, propunerile/referatele privind perfecționarea personalului propriu, din cadrul Serviciului;

 • 10. Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

 • 11. întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc c ițiile legale pentru primirea acestora;


 • 12. Participă, în colaborare cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul A.S.S.M.B., la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la atribuțiile Serviciului, pe care îl conduce;

 • 13. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate Serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 14. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 15. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice, Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 16. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale;

 • 17. Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de Directorul Direcției Juridice, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

 • 18. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul de Direcție, Directorul General și Directorul General Adjunct în subordinea cărora se află.

în cazul absenței din instituție, Șeful de serviciu al Serviciului Avizare Juridică deleagă, cu informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, Șefului de Serviciu al Serviciului Contencios din cadrul Direcției Juridice.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către Șeful Serviciu al Serviciului Contencios, în cazul absenței din instituție, atribuțiile șefului de serviciu vor fi preluate de Directorul Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor șefilor de serviciu de către Directorul Direcției Juridice, Șeful de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică, deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) 1 A din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.


Serviciul Avizare Juridică are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Colaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, la întoqiț^ff" —-----:--sau administrativ, emise de către A.S.S.M.B. sau la care aceastaț este parte^jdupă dispoziții, regulamente, protocoale, acorduri-cadru, contracte, acte adrfiSnale la co

 • 2. Formulează puncte de vedere juridice, cu privire la diverse cereri-'fefepi contractuale și încadrarea lor conform legislației în vigoare;

  DIRECȚIA

  ASISTENȚA Uj TEHNICA Șl (®CÂ


  ’                                                    ’       s              f        >                                    ,                   •  - m TEHNI

  3.Elaborează, la solicitarea Șefului de Serviciu sau a Directorului DirecțterJundice, răspdoăpleuai


specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite dlO^el^0. terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

 • 4. Asigură consultanță de specialitate și formulează puncte de vedere/opinii juridice, cu rol consultativ, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a Directorului General și/sau Directorului General Adjunct și/sau a celorlalți directori de direcții din cadrul A.S.S.M.B., cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora;

 • 5. Asigură reprezentarea în comisiile de concurs/contestații, după caz, constituite prin Decizie a Directorului General, în vederea ocupării unor posturi vacante dn cadrul A.S.S.M.B., cu respectarea prevederilor legale;

 • 6.   Asigură reprezentarea în comisiile de cercetare disciplinară, constituite prin Decizie a Directorului General;

 • 7. Asigură reprezentare^ gțisiile de evaluare aferente procedurilor de achiziții publice,  constituite prin Decizj^^pOc&fu^General, unde urmează să se pronunțe exclusiv pe aspectele de ordin juridic, coi^orfîi


 • 8. Asigură reprezentarea în cadrul altor comisii, constituite prin Decizie a Directorului General, aferente implementării de proiecte/programe derulate de A.S.S.M.B., în care prezența consilierilor juridici este necesară;

 • 9. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, â Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 10. Asigură și răspundere arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului;

 • 11. Participă, la solic&rea Șefului de Serviciu, la întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 12. Participă, la solicitarea Șefuli de Serviciu, la întocmirea Registrul Riscurilor și a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Serviciului;

 • 13. Participă la diverse întâlniri de lucru și îndeplinește și alte atribuții, din sfera sa de competență, din dispoziția DirectoruJiui Direcției Juridice sau a Directorului General.

 • 14. Poate prelua din atribuțiile specifice Serviciului Contencios, la solicitarea Directorului Direcției Juridice sau a Șefului Serviciului Contencios;

 • 15. îndeplinește și alte .atribuții specifice funcției de consilier juridic, stabilite de Director General conform prevederilor legale.

Art. 19.2. SERVICIUL CONTENCIOS

Se subordoneazăȚJirectorului Direcției Juridice și este condusă de un Șef de Serviciu.

Șeful de Sei^iciu are următoarele atribuții:
 • 1. Duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției Juridice și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență;

 • 2. Repartizează lucrările, conform rezoluților primite de la Directorul Direcției Juridice și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;

 • 3. Participă și coordonează realizarea, în cele mai bune condiții, și la termenele legale, a lucrărilor repartizate Serviciului;

 • 4. Realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate Serviciului, precum și pe cele de o


complexitate și importanță deosebite și contrasemnează toate Serviciului pe care îl coordonează;                                                  noist

 • 5. întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului®tfflSWi®za spr Directorului Direcției Juridice;

 • 6. Evaluează. în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a per Serviciului, pe care îl coordonează, pe baza criteriilor de performanță stabilite obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz; îs

 • 7. Semnează lunar, pentru personalul din cadrul Serviciului pe care îl coordonea^&j^aia «olegtjv de prezență, întocmită de către unul dintre consilierii juridici desemnați în aces^^^“j^’ condicii de prezența, p| un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție Resurse Umane;

 • 8. Șeful de Serviciufmtocmește anual sau ori de câte ori este necesar, propunerile/referatele privind perfecționarea personalului propriu, din cadrul Serviciului;

 • 9. Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

 • 10. întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 11. Participă, în colaborare cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul A.S.S.M.B., la elaborarea și modificarea Regulamentului,, de-Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Lhțerfl^

  privire la atribuțiile Serviciului, pe care îl conduce; r ce au fost repartizate Serviciului și răspunde la e instituției și pe domeniul său de competență;

  Pagina 24 din 84


 • 12. Ține evidența scrisa rf tuterror*hjcfăi sesizările pe problemele^pecU'1ce/4,e


li/    /'f'*
 • 13. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 14. întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice, Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 15. Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale;

 • 16. Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de Directorul Direcției Juridice, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul de Direcție, Directorul General și Directorul General Adjunct în subordinea cărora se află.

în cazul absenței din instituție, Șeful de serviciu al Serviciului Contencios deleagă, cu informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, Șefului de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică din cadrul Direcției Juridice.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective, de către Șeful de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică, în cazul absenței din instituție, atribuțiile Șefului de Serviciu vor fi preluate de Directorul Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor șefilor de serviciu de către Directorul Direcției Juridice, Șeful de Serviciu al Serviciului care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia din profesional maxim (S) I A din cadrul unuia dintre serviciile Direcț din urmă.

Serviciul Contencios are următoarele atribuții și competen
 • 1. Asigură, prin consilierii juridici mandatați, reprezentarea judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios adi


 • 3. întocmește, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, cereri pentru emiterea ordonanțelor de plată și alte cereri/acțiuni cu carater jursidicțional;

 • 4. întocmește întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, interogatorii șau alte răspunsuri, conform solicitărilor instanțelor judecătorești, în cauzele în care A.S.S.M.B. este parte;

 • 5. Promovează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

 • 5. întocmește diverse acte cu caracter juridic, pentru apărarea intereselor instituției (cereri, sesizări, somații, notificări);

 • 6. Depune diligențele prevăzute de lege, pentru buna conducere a proceselor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care A.S.S.M.B. este parte;

 • 7. înaintează Directorului Direcției Juridice, în vederea avizării, înscrisurile aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

 • 8. Obține titlurile executorii în vederea executării silite și transmite spre executare, către organele de executare silită, hotărârile judecătorești rămase definitive și/sau alte titluri executorii;

 • 9. Ține evidența dosar ’ n ‘                            "torești în care Administrația Spitalelor și

Serviciilor Medicale E

 • 10. Elaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

 • 11. Asigură consultanță de specialitate și formulează puncte de vedere/opinii juridice, cu rol consultativ, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a Directorului General și/sau Directorului General Adjunct și/sau a celorlalți directori de direcții din cadrul A.S.S.M.B., cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora;

 • 12. Asigură reprezentarea în comisiile de cercetare disciplinară sau în comisiile d constituite prin Decizie a Directorului General;

 • 13. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 15. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului;

 • 16. Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 17. Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea Registrul Riscurilor și a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Serviciului.

 • 18. Participă la diverse întâlniri de lucru și îndeplinește și alte atribuții, din sfera sa de competență, din dispoziția Directoruluui Direcției Juridice sau a Directorului General.

 • 19. Poate prelua din atribuțiile specifice Serviciului Avizare Juridică, la solicitarea Directorului Direcției Juridice sau a Șefului Serviciului Avizare Juridică;

 • 20. îndeplinește și alte atribuții specifice funcției de consilier juridic, la solicitarea Directorului

General, conform prevederilor legale.

Art. 20 DIRECȚIA ACHIZIȚII


CONFORM CU ORIGINALUL 5.Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

Direcția Achiziții se subordonează Directorului General Adjunct ș

 • a) . Serviciul Proceduri Achiziții;

 • b) . Serviciul Contractare și Analiză Contestații;

 • c) . Serviciul Achiziții Centralizate.Directorul Direcției Achiziții are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Coordonează elaborarea documentației de atribuire pentru:

- aparatura medicala de inalta performanta finanțat din Bugetul Local al Municipiului București -servicii de paza si monitorizare video;

-servicii de mentenanta preventiva si corectiva la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare; -lucrări de reparații curente, capitale si investiții;

-servicii de toaletare si defrișare arbori;

-lucrări de reparații alei, trotuare;

-servicii întocmire documentații pentru obținere autorizații PSI;

-expertize tehnice la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

-servicii design IT, mentenanta IT;

-servicii de amenajare si intretinere peisagistica spatii exterioare la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

-închiriere spatii cu destinație comerciala si medicala.

 • 2. Acordă asistență în elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință pentru achizițiile centralizate (după caz, în funcție de complexitate);

3.Stabilește programul anual jal achizițiilor publice pentru prosusele/serviciile si achiziționate în sistem centQlij^tf5^

4. Coordonează eJ^b^rârga—stEqrâgii    generale referitoare la prosusele/serviciile si

achiziționate in sis/em cjdntr^îL șha'Stfilțegiei de contractare;
lucrările


lucrările • 6. Răspunde de întocmirea, cu respectarea legii, a proiectului acordului-cadru, contractului de achiziție publică, actelor adiționale la contract, după care le transmite spre avizare Serviciului Juridic, Direcției Economice și tuturor celorlalte direcții care au competențe în derularea respectivelor contracte;

 • 7. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, în baza Deciziei de numire a Directorului General;

 • 8. Participă la întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de C.N.S.C. în vederea soluționării contestațiilor formulate de ofertanții participanți în cadrul procedurilor de atribuire;

 • 9. Participă la întocmirea și transmiterea către A.N.A.P, a documentelor solicitate pentru contractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

 • 10. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea înregistrării A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • 11.  Coordonează, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., a strategiei anuale și a programului anual al achizițiilor publice;

 • 12. Coordonează elaborarea documentației de atribuire și a documentelor-suport pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de serviciile/compartimentele de specialitate;

 • 13. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația in vigoare;


 • 14. Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

15. Participă Ia constituirea și păstrarea dosarelor de achiziție j
 • 16. Celelalte servicii/compartimente au obligația de a sprij funcție de specificul și complexitatea obiectului achiziției, fi cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea<estimată ja acestora, pOfimțg^jftie informații de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea B&^egWl°'câeo<?cd contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

  urmează:

  a) transmiterea referatelor șefilor structurilor de specialitațe-<lm


 • b)     transmiterea specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute în legislația achizițiilor publice;

 • c)     transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei cercetări a pieței sau în baza de date a instituției;

 • d)     informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora;

 • e)     informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse;

 • 17. ASSMB are dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziției, în vederea sprijinirii activității Direcției Achiziții,

 • 18. Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

 • 19. Directorul Direcției Achiziții întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Direcției Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare;

20 Directorul Direcției Achiziții întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Direcției Achiziții;

 • 21. Asigură arhivarea documentelor, emise în cadrul Direcției Achiziții, gestionate de Administrația proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Direcției Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;


 • 23. Participă la întocmirea si asigurarea implementării Procedurilor Operaționale in cadrul Direcției;

 • 24. Participă la întocmirea Registrului Riscurilor si a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul Direcției

 • 25. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate direcției și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 26. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate

 • 27. Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Serviciului Proceduri Achiziții și Serviciului Contractare și Analiză Contestații si Serviciului de achiziții centralizate, aflate în subordinea Directorului Direcției Achiziții.

Art. 20.1. SERVICIUL PROCEDURI ACHIZIȚII

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele atribuții și competențe:

 • I. întocmește Strategia anuală de achiziții publice și Planul anual de achiziții publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate, întocmite de Direcțiile din cadrul A.S.S.M.B;

2.Organizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

 • 3. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, în baza Deciziei de numire a Directorului General;

4. întocmește și transmite către A.N.A.P, documentele solicitate pentru contractele de achiziții

publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

 • 5. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea înregistrării A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • 6. Actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., strategia anuală și programul anual al achizițiilor publice;


 • 7. Elaboreaza documentația de atribuire și documentele-suport pentru procejjjri e atribuire, pe baza necesităților transmise de serviciile/compartimentele de speciali

 • 8. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel pffrTsunt acest vigoare;

 • 9. Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 • 10. Constituie și păstrează dosarul achiziției publice

 • II. Îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, stabilite de Dir

instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege Sau_slabilife prin Hotărâri al^g^'Mi'a'^ General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General

 • 12. Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

 • 13. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 14. Fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în domeniul său de activitate/competență.

 • 15. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și la Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Proceduri Achiziții, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 16. Șeful de Serviciu întocmește __ ele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, iuCPrâde^LAchiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

  pentru angajații din cadrul Se; • 17. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 19. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

 • 20. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

 • 21. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

 • 22. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 23. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Proceduri Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

24.1ntocmeste si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 25. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

26. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările

pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență^———1

ART. 20.2. SERVICIUL CONTRACTARE ȘI ANALIZA CONTESTAȚIILpyRoRțG^^tUV

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele ațijhuțiPșt^ompetențe:

 • 1. Primirea, înregistrarea si gestionarea documentelor predate Serwctului Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, in vederea intocmirii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru;

 • 2. Asigurarea redactării contractelor de achizitie/acordulrilor cadru si/'sau după caz, a acteloradiționale, in vederea încheierii acestora cu câștigătorii deseiijnă^jL-prȘceduiilor-de^aehizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrări;                             /Z—— publicata pe platforma S.E.A.P./S.I.C.A.P.

 • 4. Poate participa, după caz, la stabilirea penalităților și limitelor acestora in conformitate cu draftul contractului de achiziție publica/acordului cadru publicate pe platforma S.E.A.P./S.I.C.A.P.

 • 5. Participă la stabilirea altor informații/date esențiale, în conformitate cu cerințele imperative din documentația de atribuire publicată pe platforma S.E.A.P./S.I.C.A.P., documentație insusita de operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de atribuire.

 • 6. Asigurarea încheierii actelor adiționale aferente contractelor de achiziție publica, se va face numai


  un întocmit de către: Inițiatorul propunerii si Serviciul


^^propunerile întemeiate, prezentate clar si detaliat cu

Pagina 29 din 84 motivarea in fapt a determinării incheierii unui act adițional ce va deveni parte integranta a contractului de achiziție publica existent; • 7.Raportul de specialitate comun se va preda, către Serviciul Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, cu cel puțin 15 zile in prealabil incheierii actului adițional.

8.In urma colaborării cu Serviciul Proceduri Achiziții, Serviciul Contractare si Analiza Contestații asigura urmărirea constituirii garanției de buna execuție in cuantumul si forma stabilita in conformitate cu prevederile contractuale si in concordanta cu documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P/S.I.C.A.P.;

 • 9. Asigura înregistrarea notificărilor prealabile si a contestațiilor depuse de operatorii economici in cadrul procedurilor de atribuire;

 • 10. Elaborează, in legătură cu activitatea si limita de competenta a Serviciului Contractare si Analiza Contestații, următoarele documente:

 • a. puncte de vedere cu privire la notificările prealabile depuse de operatorii economici in cadrul procedurilor de atribuire organizate de A.S.S.M.B., in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. puncte de vedere cu privire la contestațiile depuse de operatorii economici in cadrul procedurilor de atribuire organizate de A.S.S.M.B., in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica cu modificările și completările ulterioare;

 • c. plângeri împotriva Deciziilor C.N.S.C. (după comunicarea rezoluției in acest sens de la Direcția Achiziții), in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica;

 • d. note si concluzii scrise in cauzele aflate pe rolul C.N.S.C., in conformitate cu prevederile Legii


Control Intern Managerial in cadrul compartimentului;                                ---

 • 16. Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

 • 17. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;'

 • 18. întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 19. Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 20. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe


  aei și pe domeniul său de competență.
ART. 20.3. SERVICIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. întocmește documentația de atribuire pentru:

- aparatura medicala de inalta performanta finanțat din Bugetul Local al Municipiului București -servicii de paza si monitorizare video;

-servicii de mentenanta preventiva si corectiva la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare; -lucrări de reparații curente, capitale si investiții;

-servicii de toaletare si defrișare arbori;

-lucrări de reparații alei, trotuare;

-servicii întocmire documentații pentru obținere autorizații PSI;

-expertize tehnice la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

-servicii design IT, mentenanta IT;

-servicii de amenajare si intretinere peisagistica spatii exterioare la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

-închiriere spatii cu destinație comerciala si medicala

 • 2. Acordă asistență în elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință pentru achizițiile centralizate (după caz, în funcție de complexitate);

3.Stabilirea programului annual al achizițiilor publice pentru prosusele/serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat;

4.Serviciul de achiziții centralizate încheie acorduri-cadru/contracte in numele si pentru unitățile sanitare cu paturi aflate in administare;

 • 5. Stabilirea strategiilor generale referitoare la prosusele/serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat si a strategiei de contractare:

 • 6. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute in Legea nr. 98/2016 si HG 395/2016;

 • 7. Propune componenta comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmeaza a fi atribuit prin achiziții centralizate;

 • 8. Elaborează notele justificative si notele de estimare a valorii pentru toate procedurile de atribuire centralizate cat si pentru cumpărările directe centralizate;respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de ă,chizifii^IÎMiCT;

 • 11. Urmărește si asigura respectarea prevederilor legale priviiîdM5astraa/Q%fidQp^ț^ikin

legătură cu situațiile, documentele si informațiile pe care le detiteJn scop^ml^io^^a^^^^^ prevederile codului etic;                                                                  wj-y direcția.

 • 12. Asigura constituirea si pastrarea dosarului achiziției centralizate;              feg SȘ

 • 13. întocmește notele interne pentru restituirea garanțiilor de participare către oferteSti-y dâș|igaț^rP/ evaluare a ofertelor;

  si necastigatori;

  14. Asigura suportul administrativ pentru comisiile de licitație centralizata în cadrul p^&^fi&fae


 • 15. întocmește și transmiterea anunțurilor de atribuire conform dispozițiilor legale relevante;

 • 16. întocmește și păstrează dosarele achizițiilor publice centralizate;

 • 17. întocmește rapoartele privind contractele atribuite, ca urmare a procedurilor centralizate aplicate;

 • 18. Urmărește respectarea termenelor pentru elaborarea ofertelor precum și a termenelor pentru încheierea contractelor.

 • 19. Asigură păstrarea documentelor proprii. în vederea arhivării, conform reglementărilor legale

 • 21. Participă la activitățile specifice procesului de formare continuă a personalului serviciului: analiza nevoi de formare, chestionare, plan de formare etc.;

 • 22. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 23. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 24. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

 • 25. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 21 - DIRECȚIA SUPORT SPITALE

Direcția Suport Spitale se află în subordinea Directorului General Adjunct, se compune din Serviciul Coordonare Suport Administrativ, care are în subordine Compartimentul Suport Administrativ.

Direcția Suport Spitale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • 1.     în colaborare cu unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB, identifică nevoile de personal de suport existente la nivelul acestora, în domeniile: asistență juridică, resurse umane, financiar-contabilitate, activități tehnico-administrative etc. și formulează propuneri de suplimentare, cu personal de suport de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.

 • 2.     Organizează și evaluează activitatea personalului suport al ASSMB, repartizat la nivelul spitalelor unităților sanitare din administrarea ASSMB;

 • 3.      Elaborează planuri/strategii de dezvoltare și/sau eficientizare a activităților de suport ale ASSMB, desfășurate Ia nivelul spitalelor unităților sanitare.

Art. 21.1. SERVICIUL COORDONARE SUPORT ADMINISTRATIV

Este condus de un șef de serviciu, care se subordonează nemijlocit directorului direcției.

Serviciul de Coordonare Suport Administrativ îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1.     Coordonează și evaluează activitățile de suport derulate de către ASSMB la nivelul unităților sanitare din administrare proprie.

 • 2.      Elaborează planuri de acțiune/strategii de standardizare/organizare și/sau desfășurare unitară a activităților de suport la nivelul unităților sanitare din administrarea ASSMB.

 • 3.     Centralizează solicitările formulate de către managementul unităților sanitare, referitoare la personalul de suport necesar și formulează propuneri de suplimentare, cu personal de suport de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.

 • 4.     Organizează și actualizează evidența centralizată a personalului suport al ASSMB, repartizat la nivelul unităților sanitare, precum și a activităților desfășurate de acesta;

 • 5.     Verifică periodic, prin analize/chestionare de tip feed-back, gr


  e satisfecție al ffie^iațeriale de informare a conducerii ASSMB pe această linie și formulează                      are a

  activităților.

  • 6.      Identifică, în colaborare cu unitățile sanitare aflate                              ssafet/

  de personal de suport la nivelul acestora și formulează propune^d^vertereă^pcupăriiJ^taSțwtetȚir vacante din cadrul A.S.S.M.B.;

  • 7.     Identifică nevoile de formare profesională a personalului suport și organl^^ăîuîpCA colaborare cu alte structuri ale ASSMB, activități specifice de instruire/pregătire profesionala^

  • 8.     Cooperează, pe domeniul său de activitate, cu celelalte servicii din cadrul ASSlvf cu structurile de specialitate din cadrul unităților sanitare administrate.


  unităților sanitare în care își desfășoară activitatea personalul suport re


  ■a '** aMÂNii


Art. 21.2. COMPARTIMENTUL SUPORT ADMINISTRATIV

Este coordonat de șeful Serviciului Coordonare Suport Administrativ, care se subordonează nemijlocit Directorului Direcției.

Compartimentul Suport Administrativ are următoarele atribuții:

 • 1. Desfășoară, prin intermediul personalului propriu, la nivelul unităților sanitare aflate în administrarea ASSMB, activități de suport în domenii precum: asistență juridică, resurse umane, financiar-contabilitate, activități tehnico-administrative, tehnologia informației etc.

 • 2. Organizează și actualizează evidența centralizată a personalului suport al ASSMB, repartizat la nivelul unităților sanitare, precum și a activităților desfășurate de acesta.

 • 3. Identifică nevoile de formare profesională a personalului suport și propune Șefului Serviciului Coordonare Suport Administrativ, organizarea activităților specifice de instruire/pregătire profesională.

Art. 22 DIRECȚIA ECONOMICĂ

Este condusă de Directorul Direcției Economice și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct.

Directorul Economic are în subordine următoarele structuri:

Serviciul Buget, Serviciul Contabilitate și Serviciul Financiar și are următoarele atribuții:

 • 1. Conduce și răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul Serviciilor mai sus menționate;

2.  Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;
 • 3.  Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

 • 4. Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică înjcoptaWlltate a documentelor în

funcție de natura lor;                                                               \

 • 5. Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelof econgmiQ^-Wianciare^-^1

 • 6. Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le arC,® terțe pergeS^mTce sau juridice, în baza contractelor încheiate de A.S.S.M.B. cu terții;

 • 7.  Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțului contabil pentm>VS7SA4'B. și pentru unitățile

  sanitare aflate în subordine;


 • 8. Asigură și răspunde de recuperarea la timp a debiteloî7~preunnrȚi recupe^|^fiTp§'fef^^k

constatate în gestiuni, cu ocazia inventarierii;                                    llșțJ

 • 9.  Urmărește execuția bugetară, conform dispozițiilor legale, a fondurilor băneștiț

de venituri și cheltuieli aprobat pe titluri, articole și alineate bugetare, precum șrW^cafe sjjtFs® de finanțare pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordinea aces^g^^0&®ț^z

 • 10. Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte e£SfiSmice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile financiare, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară;

 • 11. Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • 12. Verifică modul cum se efectuează înregistrarea încasărilor și plăților prin casierie;

 • 13. Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației;

 • 14. Răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B. și prin bugetul de venituri și cheltuieli;


prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

 • 16. Verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de casă stabilit de efectuarea plăților;

 • 17. Dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor materiale și bănești;

 • 18. Dispune măsuri de păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile; dispune măsuri în cazul pierderii sau distrugerii parțiale sau totale a documentelor anterior menționate;

 • 19. Controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie;

 • 20. Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul;

 • 21. Urmărește încasarea chiriilor, conform contractelor de închiriere încheiate de A.S.S.M.B.

 • 22. Urmărește virarea la timp, a sumelor obținute din chirii, prevăzute și aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • 23. Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • 24. Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale:

 • 25. Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora;

26. Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al institiițiej

 • 27. Răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionaledridividhule pentru

salariații din subordine;                                                                 '


 • 28. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate

  kăților sanitare


 • 29. Avizează și repartizează, după caz, bugetul de veniturjk-Ș'i chel$ subordonate și urmărește utilizarea eficientă a fondurilor alocat§0

 • 30. Aprobă declasările și casările pentru unitățile subordonate;

 • 31. îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil

 • 32. întocmește lunar, pe baza datelor operative, execuțiaHJugetului dq'vî} activitatea proprie și a unităților sanitare din administrare;

 • 33. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției

 • 34. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea siste Control Intern Managerial in cadrul direcției;

 • 35. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

 • 36. Sesizează Serviciul Juridic, cu privire la situația debitelor, în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora;

 • 37. La propunerea managerilor din unitățile sanitare subordonate A.S.S.M.B., viza de control financiar preventiv pentru fiecare unitate sanitară, va fi aprobată de Directorul General al A.S.S.M.B., cu viza Directorului Economic ;

 • 38. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 22.1. SERVICIUL BUGET

de acestea;


întocmește lunar necesarul de fonduri pentru activitatea proprie, pe baza fundamentărilor structurilor din cadrul A.S.S.M.B.;

întomește lunar, propunerile de fonduri pentru unitățile aflate în subordine, pe baza documentelor justificative ale acestora;

Centralizează propunerile lunare de finanțare trimise de unitățile sanitare din subordine și întocmește referatul lunar de finanțare pentru acestea;

întocmește cererile de finanțare către Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București pe baza contractelor incheiate intre Municipiul București si Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București si a documentelor justificative furnizate de către unitățile din subordine; întocmește deconturile către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pe baza contractelor încheiate intre Municipiul București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și a documentelor justificative furnizate de către unitățile din subordine;

Centralizează și verifică anual propunerile unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru finanțarea de aparatura medicala din bugetul de stat sau veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;

Verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local, care vor sta la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților aflate in subordine în conformitate cu legislația în vigoare;

Verifică necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului instituțiilor din subordine, în conformitate cu legislația în vigoare

Verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului A.S.S.M.B. pe baza fundamentării serviciilor din cadrul direcției, în conformitate cu legislația în vigoare ;

întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementa££a--sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;                                 G#^^ \

Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activita^f^

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performW^^^^feronajedfldîvîduale, pentru angajații din cadrul Serviciul Buget, pe un model unitan^ la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angaj^țîWm cadruF§d^ieitrîuW^et>)ReCȚi* Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă cfe-prezență-pentru perso»Șfl âlfc«<$lrfi;l» Serviciului Buget, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul

la dispoziție de Serviciul Buget Resurse Umane;                                         w*0 ’*//

Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalulpfe^tfil^âm cadrul Serviciului Buget;

Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Buget;

Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire Ia Serviciul Buget, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Buget, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Buget, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplic ’ “   "           ”    '      ' buna funcționare a activităților în cadrul

acestuia; • 24. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 25. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 22.2. SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul Contabilitate se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe :


2.

3.


4.


5.


6.

 • 7.

 • 8.


9.


Asigură și răspunde de înregistrarea actelor justificative și întocmirea documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale;

Organizează și exercită controlul gestiunii administrației;

întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ la acestea, pentru activitatea proprie;

Prezintă spre aprobare directorului economic, bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț;

Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

Răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

Organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, potrivit legii, înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor-verbale ale comisiei de inventariere;

înregistrează în evidențele contabile rezultatele reevaluării patrimoniului A.S.S.M.B., conform prevederilor legale;


 • 10. Verifică, analizează și centralizează situațiile financiare transmise de unitățile din^ubordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinși

 • 11. Ține evidența fizică a tuturor mijloacelor fixe și a obiecte de inventarjii

 • 12. Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar;

 • 13. Verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre apr^vigiîn magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mișcare;

 • 14. Asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziționare,

externă) materialelor consumabile procurate;                                         Juridica' = 2/j

 • 15. Verifică și înregistrează în contabilitate docume e care stau li !mmerar; .

 • 16. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 17. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 18. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

 • 19. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Contabilitate, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Contabilitate;

 • 21. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Contabilitate, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 22. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Contabilitate;

 • 23. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Contabilitate;

 • 24. Șeful de Serviciu participă Ia elaborarea și modificarea Regulamentului

5

de Organizare și

Pagina 36 din 84Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Contabilitate, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 25. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Contabilitate, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 26. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru promovarea, acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Contabilitate, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 27. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Contabilitate, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 28. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 29. îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 22.3. SERVICIUL FINANCIAR

Serviciul Financiar se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe:

Participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției, în colaborare cu Serviciul Buget

și Serviciul Contabilitate, furnizând date referitoare la contul de execuție:

Urmărește execuția bugetară în conformitate cu bugetul d evenituri și cheltuieli aprobat; Asigură respectarea listelor de investiții aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli; Urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor;

Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă pe baza documentelor justificative, avizate conform OMFP 1792/2002 pentruaprobarga^prmelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata chejțukrtTIor inșt^tuțiilor publice;

Asigură și răspunde de finanțarea lunară a subvențiilor c|trg A.S.S.M.B., pentru toate categoriile de cheltuieli, pe bază' Buget-Contabilitate;

Asigură încadrarea în limitele bugetare a finanțării acordate spi

Asigură relația cu instituțiile de credit prin convențiile î

Verifică și centralizează raportările financiare lunare re

pentru activitatea proprie, cât și pentru unitățile din subordine, pe care le înai ordonatorului principal de credite, în termenele stabilite de lege și de ordonatorul principal de credite;


1.


2.

n

 • 3.

 • 4.

 • 5.


6.


 • 7.

 • 8.

9. • 10. Verifică raportările lunare ale unităților din subordine, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice;

 • 11. întocmește lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București situația privind monitorizarea investițiilor pentru unitățile sanitare aflate în subordine.

 • 12. întocmește lunar contul de execuție și decontul de cheltuieli pentru cheltuielile cabinetelor școlare finanțate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

 • 13. întocmește lunar cererea de finanțare a cheltuielilor aferente cabinetelor școlare către Direcția de Sănătate Publică.

 • 14. Colaborează cu Serviciul Resurse Umane pentru completarea decontului lunar pentru medicina școlară, ce se transmite către Direcția de Sănătate Publică pe partea de personal-salarizare.

 • 15. Colaborează cu Serviciul Medicină Școlară pentru completarea decontului de cheltuieli și a cererii de finanțare


  iț lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului

  Pagina 37 din 84


  2 sursp


București pentru cheltuielile materiale ale cabinetelor școlare aflate în baremul de dotare conform legislației în vigoare.

 • 16. întocmește facturile aferente contractelor de închiriere, conform clauzelor contractuale;

 • 17. Urmărește încasarea sumelor obținute din chirii și le virează la bugetul local/Primăria Municipiului București în integralitate;

 • 18. Factura aferentă cotelor de utilități pentru spațiile închiriate în baza contractelor va fi întocmită de către unitățile sanitare beneficiare ale contractului de închiriere efectuandu-se astfel reîntregirea cheltuielilor cu utilitățile (energie, apa, gaze etc.) la nivel de unitate sanitară.

 • 19. Urmărește, facturează, după caz penalitățile de întârziere și le virează la bugetul de stat;

 • 20. Operează în Programul Național de Raportare - FOREXEBUG - bugetul, creditele de angajament bugetar, recepțiile și verifică plățile în colaborare cu Serviciul Buget si Serviciul Contabilitate.

 • 21. întocmește trimestrial Anexa 3 Fluxuri de Trezorerie pentru situațiile financiare trimestriale și anuale.

 • 22. Asigură efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de plăți în

numerar;

 • 23. Asigură relația cu Trezoreria Municipiului București precum și cu instituțiile de credit la care există conturi deschise.

 • 24. Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

 • 25. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

 • 26. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

27. Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a

proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

 • 28. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Financiar, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;


 • 29. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Servicj

 • 30. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență penț»r^persqi|^I\din cadrul Serviciului Financiar, pe baza condicii de prezenta, pe un mod pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 31. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfeWowțOfii

cadrul Serviciului Financiar;                             v*

 • 32. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea\. Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precțtm și Regițlâ la Serviciul Financiar, în vederea supunerii atenției Direc Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 33. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Financiar ;

 • 34. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Financiar, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

 • 35. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Financiar, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 36. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Financiar, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 37. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 38. îndeplinește și alte atribuțjj jjite de directorul economic și conducerea instituției în domeniul


  său de activitate.


Art. 23 DIRECȚIA INVESTIȚII

Este condusă de Directorul Direcției de Investiții și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct având în subordine următoarele structuri: Serviciul Investiții și Serviciul Urmărire Contracte

Directorul Direcției Investiții are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Investiții si Serviciul Urmărire Contracte

 • 2.  Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității structurilor subordonate;

 • 3.  Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora

 • 4.  Stabilește, împreună cu structurile aflate în administrarea ASSMB, nevoile de întreținere și reparații, modernizare a imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

 • 5. Dispune punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile aflate în administrarea ASSMB;

 • 6. Va centraliza caietele de sarcini întocmite de spitalele administrate de ASSMB pentru achiziția ocazionala de aparatura medicala si va fundamenta preturile solicitate de către spitale prin publicarea specificațiilor tehnice in SICAP.

 • 7.  Participă la fundamentarea bugetului și a Planului Anual al Achizițiilor Publice și înaintează propuneri Directorului General în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile aflate în administrarea ASSMB;

 • 8.  Răspunde de organizarea tehnico-materială a unităților aflate în adminsitrarea A.S.S.M.B. (reparații curente, capitale, investiții, etc.)

 • 9.  Emite ordinul de începere a lucrărilor de investiții, de reparații curente și de reparații capitale;

 • 10. întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al

Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;                          -—■—""''Ț


activitate;

 • 13. Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instityției-și^e3onien^ competență;

 • 14. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadfuTdîrectiei;

 • 15. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției;

  ni vuuiwi uiivcuvi.

  16. îndeplinește și alte atribuții cu character specific, ce decurg din actele normative^^g®?»^dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.                        direcția % o*

Art. 23.1. SERVICIUL INVESTIȚII


23.1. SERVICIUL INVESTIȚII                                         JURCfl

w    •           .  _.     . .         ....

Serviciul Investiții se subordonează Directorului Direcției Investiții și are uțma&âfele


atribuții și competențe:

 • 1. Elaborează PAAP al ASSMB pentru capitolul investiții;

 • 2.  Sa întocmească Planul anual de investiții pentru exercițiul financiar in curs si pentru cel viitor;

 • 4.  Sa cunoască fluxul investițiilor;

 • 5.  Sa evalueze/actualizeze in condițiile legii valoarea totala a devizului general;

 • 6.  Sa monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire la delimitarea obiectivelor de investiții si sa analizeze profitabilitatea investițiilor;

 • 7.  Sa compenseze cheltuielile intre capitolele si subcapitolele devizelor generale ;

 • 8. Sa pregătească documentele pentru a le supune aprobării CGMB;

 • 9.  Sa determine valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții;

 • 10. Sa elaboreze strategii care permit dezvoltarea pe termen lung si dezvoltarea ASSMB si a spitalelor aflate in administrare ;

 • 11. Participa in comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor cu finalizare in procese verbale de recepție a documentelor tehnico/economice ;

 • 12. întocmește caiete de sarcini pentru capitolul investiții conform bugetului aprobat;

 • 13. Colaborează cu direcția de achiziții pentru buna desfășurare a investițiilor publice ;

 • 14. Urmărește contractarea si derularea lucrărilor la obiectivele de investiții si reparații in colaborare cu toate compartimentele ASSMB din punct de vedere al valorilor, termenelor, regularitate, legalitate;

 • 15. Asigura pregătirea documentației pentru avizarea si aprobarea indicatorilor tehnico/economici pentru fiecare obiectiv de investiții;

 • 16. Desfasoara activitatea necesara de supraveghere tehnica pentru lucrări de intretinere la obiectivele din administrarea ASSMB.

 • 17. Face propuneri pentru finanțarea lucrărilor de reparații la spitalele din administrarea ASSMB;

 • 18. Pregătește si asigura recepția lucrărilor de investiții, reparații conform normativelor in vigoare;

19. Asigura întocmirea cârtii tehnice a construcției pentru obiectivele de construcții,'modernizării;
 • 20. Propune studii de fezabilitate pe care le supune aprobării autoritarii locale pentru lucrări de investiții la sediul ASSMB si a spitalelor din administrarea ASSMB;

 • 21. Prezintă trimestrial sau ori de cate ori este nevoie rapoarte cu privire la activitatea desfășurată in cadrul structurii;

 • 22. Participa la întocmirea documentațiilor pentru obținerea de fonduri de la instituțiile financiare internaționale;

 • 23. Participa la comisiile de evaluare a procedurilor de licitații conform legii, cu respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidențialității documentelor de licitații si a securității

acestora;

 • 24. Controlează înregistrarea in patrimoiu a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

 • 25. Fundamentează PAAP pentru investiții;

 • 26. Soluționează conform legii corespondenta repartizata;

 • 27. Supraveghează si coordonează efectuarea lucrărilor de intretinere sau reparare a instalațiilor luminoase de semnalizare in sediul ASSMB si a spitalelor aflate in administrarea ASSMB;

 • 28. Rezolva cererile, sesizările si reclamatiile spitalelor cu privire la lucrările de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefoane, gaze pentru toate clădirile aflate in administrarea ASSMB;

 • 29. Răspunde de luarea tuturor masurilor pentur eliminarea efectelor caniculei,

 • 30. Participa in comisiile de inventariere, casare etc.;

 • 31. Orice alte activitati, sarcini, îndatoriri date de cei cu co superiori).


Art. 23.2. SERVICIUL AVIZE, CERTIFICĂRI INVEST

2 z TEHNICĂ L


Serviciul Avize, Certificări Investiții se subordoneazaTJifectorului Direcției Inw^tujT^re orola         iFi i ri zxrx t-vx                                                                                              \\* O.x        -0 • 1.  întocmește, depune și urmărește obținerea documentației necesare obținerii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/demolare ale unităilor sanitare aflate în subordine, de la unitățile administrativ-teritoriale abilitate.

 • 2. Verifică documentațiile D.T.A.C. și D.A.L.I. primite de la proiectanți.

 • 3.  Colaborează și comunică cu reprezentanții firmelor de proiectare și/sau de consultanță în vederea predării/primirii documentațiilor pentru obținerea avizelor, certificatelor, autorizațiilor necesare.

 • 4.  întocmește, depune si urmărește documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor de specialitate solicitate prin certificatele de urbanism pentru construire sau demolare emise de unitățile administrativ-teritoriale abilitate.

 • 5.  Participă și contribuie la întocmirea cărții tehnice a construcției la terminarea lucrărilor.

 • 6.  întocmește, depune și urmărește obținerea documentației în vederea realizării recepțiilor la terminarea lucrărilor.

 • 7.  Verifică corectitudinea plăților taxelor către I.S.C., C.S.C. și O.A.R..

 • 8.  Stabilește data de efectuare a recepțiilor la terminarea lucrărilor, de comun acord cu toate părțile implicate.

 • 9. Participă in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivele A.S.S.M.B., cu finalizare în procese verbale de recepție a documentelor tehnico-economice.

 • 10. întocmește depune și urmărește documentația pentru intabularea construcțiilor noi și/sau a terenurilor.

 • 11. Menține o evidență la zi a tuturor documentelor depuse la instituțiile abilitate și a stadiului lor.

12. Colaborează si comunică permanent cu instituțiile abilitate pentru emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare instituției.
 • 13. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului.

 • 14. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului.

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, atunci când este cazul.

 • 16. Îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

 • 17. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, a ștatului de funcții, a ștatului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru angajații din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții, pe un model unitar la nivelul A.S.S.M.B., pus la_cLi Umane.


 • 19. Șeful de serviciu întocmește fișele de post pentru Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă d Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții, pe baza eoni

pe un model unitar la nivelul A.S.S.M.B., pus Ia dispoziție de Serviciul Resu^£țjm^ne.

 • 21. Șeful de Serviciu întocmește anual propunerile de perfecționare pentru pers din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 22. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții.

 • 23. Șeful de serviciu asigură ș^fă .ide de arhivarea documentelor emise în cadrul Serviciului Avize, Certificări, Re^fjț^lOalîWăl^ vestiții.


  Pagina 41 din 84 • 24. Șeful de serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora.

 • 25. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Avize, Certificări, Recepții, Intabulări, Investiții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia.

 • 26. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.


24. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului General Adjunct și are următoarele atribuții și competențe:


A. Atribuții de urmărire a contractelor de furnizare/ servicii /lucrări:

Ulterior finalizării procedurilor de achiziție publică, Direcția Achiziții va transmite acordurile-cadru/contractele/actelor adiționale către Serviciul Urmărire Contracte, care va asigura circuitul de avizare de către toate structurile organizatorice de specialitate din cadrul ASSMB, inclusiv semnarea de către contractanți.

Acordurile-cadru/contractele/actele adiționale vor fi înregistrate în Registrul unic de contracte. Acordurile-cadru/contractele/actele adiționale, în original, vor fi predate către Direcția Achiziții, iar o copie se va transmite către structura organizatorică din cadrul ASSMB care a ințiat achiziția și Direcția Economică, Serviciul Urmărire Contracte urmând a păstra la dosarul de urmărire și derulare o copie a acestora.

Asigură transmiterea/primirea acordurilor-cadru/contractelor/actelor adiționale, în original, către/de la furnizori/prestatori/executanți.

Urmărește constituirea garanției de bună execuție a contractelor semnate, dacă este cazul. Asigură primirea de la contractant și predarea Scrisorii de garanție de bună execuție în original la Direcția Achiziții. Copia scrisorii va fi păstrată în cadrul dosarului de urmărire și derulare.

6. Urmărește modul de îndeplinire a condițiilor, a clauzelor contractelor și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare și până la finalizarea acestora.

Pe durata de execuție a contractelor cât și în perioada de garanție, informează periodic și transmite în timp util, Directorului General Adjunct, rapoarte cu privire la situația constatată în urmărirea și derularea contractelor și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți.

La sesizarea structurii organizatorice care a inițiat achiziția și/sau derulatorului de contrâOț informează contractantul asupra abaterilor de la conformitate cu contractului și dovedirea de angajament în îndeplinirea obiectivelor, în special în^c contractorul nu face corecturile necesare.

Inițiază procedura de aplicare a penalităților, de reținere a garanțidj de bufaă. exec cazul) sau de reziliere a contractului dacă situația o impune, adreseTeTnotificarile fiin de către structura organizatorică care a inițiat achiziția și derulatorul de contract, punct de vedere juridic, economic, alte structuri, după caz, și aprobate de cătr^^ireetmft General.

 • 10. Urmărește expirarea valabilității garanției de bună execuție, precum și prelun^A^sifeaU; suplimentarea valorii acesteia, în cazul în care pe parcursul executării contră prelungește durata/se suplimentează valoarea contractului, în corelație cu noua durată/valoărea contactului.

 • 11. în baza referatelor de necesitate întocmite de către structurile organizatorice care au inițiat achizițiile și aprobate de către Directorul General al ASSMB, elaborează actele adiționale la


1.


2.


4.


5.


7.


9.

 • 12. Asigură și urmărește corespondența cu contractanții pe parcursul derulării contractelor.

 • 13. în cadrul urmăririi oricărui contract poate solicita, dacă este cazul, puncte de vedere de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul ASSMB.

 • 14. Elaborează situații centralizate cu privire la stadiul Contractelor aflate în derulare, pe baza informărilor primite de la structurile organizatorice care au inițiat achizițiile și/sau de la persoanele desemnate pentru derularea contractelor.

 • 15. Urmărește și verifică, inclusiv pe teren dacă este cazul, modul de îndeplinire a condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de închiriere și a obligațiilor asumate de chiriași, de la data intrării în vigoare a contractelor încheiate cu ASSMB.

 • 16. Inițiază procesul de restituire a scrisorilor de garanție de bună execuție conform dispozițiilor contractuale, legale, ale documentației de atribuire, după caz.

 • 17. Prin decizie a Directorului General, participă, împreună cu structura organizatorică care a inițiat achiziția, la recepția obiectivelor de investiții, a lucrărilor de reparații curente, a serviciilor și produselor, în vederea urmăririi modului de ducere la îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • 18. După finalizarea contractului, pe baza informațiilor primite de la structura organizatorică care a inițiat achiziția și derulatorul de contract, întocmește documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • 19. întocmește și păstrează dosarul corespunzător fiecărui contract încheiat de către ASSMB.

B. Atribuții de derulare a contractelor de furnizare/ servicii/ lucrări:
 • 1. Derularea contractelor în cadrul ASSMB se face în baza deciziilor emise de Directorul General

  al ASSMB, prin desemnarea a cel puțin unei persoane din cadrul compartimentului inițiator al achiziției, o persoană din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, si după caz, dar fără a se limita la, persoane din cadrul altor structuri (juridic, economic, resurse umane etc.).


  Prin Decizia Directorului General, participă și răspunde de efectuarea recepțiilor de produse, de servicii și lucrări și face parte din comisiile de recepție, conform legislației în vigoare. Derulatorul de contract îndeplinește următoarele acțiuni:

  • 3.1 Elaborează o fișă sintetică a contractului, care va conține cel puțin următoarele elemente, dar fără a se limita: părțile contractante, obiectul contractului, valoarea cu și fără TVA, durata contractului, evidența adiționalelor, după caz, valoarea Scrisorii de Garanție Bancară (sau a altui instrument de garantare), termene, evidența facturilor cu valori unitare și totale, după caz, cu valori cu și fără TVA, evidența plăților, evidență încălcări ale obligațiilor contractuale, evidența după datare a proceselor verbale încheiate și semnate, evidență eliberare Scrisoare de Garanție Bancară și alte asemenea, după caz și după natura contractului;

  • 3.2 Transmite comenzile ferme, în conformitate cu prevederile contractuale, pe baza referatelor întocmite de către structurile organizatorice care au inițiat achiziția;

  • 3.3 Verifică îndeplinirea tuturor clauzelor contractelor privind cantitatea, calitatea și termenele;

  • 3.4 Certifică produsele/serviciile/lucrările de care ASSMB a beneficiat prin semnarea proceselor verbale de recepție a produselor livrate/ a serviciilor prestate/ a lucrărilor ex< care stau la baza emiterii facturii fiscale de către contractant:

  • 3.5 Verifică data de facturare în conformitate cu perioadafde perform

  asigura că sunt respectate termenele de plată, iar respe potrivit;                                                        \

  • 3.6 Verifică informațiile din factură astfel încât aceasta să rte"e


  2.


  3.  kit pentru a se


  contractuale și legislația aplicabilă în domeniu;

  • 3.7 Urmărește respectarea termenelor de livrare/prestare/executare prevăzute în contra

  • 3.8 Recepționează, după caz, bunurile/serviciile/lucrările și urmărește respectarea cerinț© Ofe prevăzute în caietul de sarcini/referat de achiziție și în ofertă de către operatorul econom! procese verbale de recepție calitativă și cantitativă;

  K

  A

  MU


 • 3.9 înregistrează facturile în registrul propriu, certifică în privința realității, regularității și legalității și le transmite către persoanele care acordă „Bun de plată” spre verificare, numai după semnarea proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă fără obiecții (dacă este cazul);

 • 3.10   Procesele verbale de recepție calitativă și/sau cantitativă vor fi verificate în corelare cu dispozițiile contractuale și legale, vor fi semnate numai după verificare și după ce se constată îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • 3.11   în cazul în care sunt încheiate procese verbale cu obiecțiuni, se va urmări și verifica remedierea acestora conform termenelor stabilite de comisia de recepție;

 • 3.12   Derulatorul, dacă constată depășirea termenelor prevăzute în contract, va înștiința în scris Șeful de Serviciu în vederea efectuării calculului penalităților conform clauzelor contractuale;

 • 3.13   Facturarea va fi permisă și posibilă numai după semnarea și înregistrarea proceselor verbale de recepție fără obiecțiuni a produselor livrate/ serviciilor prestate/ lucrărilor executate;

 • 3.14   Are în vedere ca bunurile livrate să fie însoțite de certificat de calitate/ certificat de garanție/ instrucțiuni de utilizare\ cărți tehnice și alte documente specificate în contract;

 • 3.15   Efectuează inspecția/recepția finală a lucrărilor, serviciilor, bunurilor, incluzând avizarea/aprobarea rapoartelor, dacă este cazul;

 • 3.16   Colaborează permanent cu reprezentanții desemnați din partea contractanților pe parcursul derulării Contractelor încheiate de A.S.S.M.B. și împreună cu structura organizatorică care a inițiat achiziția urmărește execuția, pe faze de proiectare și respectarea tuturor etapelor graficelor de execuție a lucrărilor;

 • 3.17   în cazul în care sunt constatate neconformități privind specificațiile tehnice ale produselor\serviciilor\lucrărilor nu se va efectua recepția și întocmirea procesului verbal decât după remedierea acestora.

C. Alte atribuții:

3.


4.


5.


6.


7.


9.


întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului; întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri atunci când e cazul;

îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Șeful de Serviciu participa la elaborarea și modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Urmărire Contracte, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesipnate jndividuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Urmărire Contracte, pe im^modeT'unitar, A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru anâajații dirf^ți

Contracte;

Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de

Serviciului Urmărire Contracte, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitXjfe/jTi^dQj A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Direcția RUNOS;

Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;
 • 10. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

 • 11. Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Urmărire Contracte, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;Z’


 • 12. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 13. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Urmăriri Contracte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 14. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 25 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

Direcția Administrativă este condusă de un Director și se află în subordinea Directorului General Adjunct avînd în subordine următoarele servicii: Serviciul Administrativ, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Logistică.

Directorul Direcției Administrative are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Administrativ și Serviciului Patrimoniu;

 • 2.  Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate

  Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si

  răspunde de legalitatea acestora;

  Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului General Adjunct în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aflate în administrare ;

  Organizează activitățile de reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.;

  Întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

  îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General si Directorul General Adjunct al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General; Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

  Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din dorpeniul său de ' competență;

  10. Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare vederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice;


  j.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.


  Art. 25.1. SERVICIUL ADMINISTRATIV


  Se subordonează Directorului Direcției Administrative și are următoarei competențe:


  Ridică Sn

  *   <7^/

  ‘ *sistabilește un tarif unitar fix, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.268/2010

-pentru spatiile cu destinație non-medicala se stabilește un tarif minim de pornire a procedurii de licitație, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.268/2010

 • 3. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Administrativ, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

 • 4.  Colaborează cu Direcția Investiții pe toată durata efectuării lucrărilor de investiții, reparații capitale și curente ale clădirilor și instalațiilor aferente, ale unităților sanitare și unităților saniatare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

 • 5. Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență,

 • 6. întocmește și fundamentează propunerile pentru reparații ale bunurilor mobile și imobile din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează serviciile, produsele și lucrările, pe domeniul său de activitate;

 • 7. Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu;

 • 8. Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

 • 9. Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

 • 10. îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General, Directorul General Adjunct si Directorul Direcției Administrative al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

11. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;
 • 12. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 13. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Administrativ, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 14. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Administrativ, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 15. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Administrativ;

 • 16. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Administrativ, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 17. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Administrativ;
Art. 25.2. SERVICIUL PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu se află în subordinea Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

Răspunde de imobilele unităților sanitare aflate in administrarea ASSMB si actele cadastrale aferente acestora

Face propuneri privind casarea activelor fixe și scoaterea lor din evidență, asigură evidența mișcărilor patrimoniului A.S.S.M.B. și întocmește rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul instituției; propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituției, conform normelor în vigoare și colaborează la întocmirea inventarului; Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Patrimoniu, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

Constituie baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor (terenuri și clădiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Colaborează și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor neclasificate, cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date privind evoluția proprietății, astfel încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată asupra patrimoniului

Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate; Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență. Îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General, Directorul General Adjunct si Directorul Direcției Administrative al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;


1.


2.


3.


4.


5.


6.


9.


 • 10. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 11. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Patrimoniu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 12. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Patrimoniu, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 13. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Patrimoniu;

 • 14. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul

Serviciului Patrimoniu, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivel pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 15. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționarfe pentru Dgrsryi

cadrul Serviciului Patrimoniu;                                ' -«mcDRw'

 • 16. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesat refera organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadr erviciului Patrim

 • 17. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului P gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiiloî^^îiry^ salariații din cadrul Serviciului Patrimoniu, care îndeplinesc condițiile legale pentru prl acestora;

 • 19. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările î^fit^iei și pe domeniul său de competență;pe problemele specifice de activj
20. Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Patrimoniu, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

Art. 25.3. SERVICIUL LOGISTICĂ

Se subordonează Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Logistica gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

 • 2. Răspunde de organizarea arhivei A.S.S.M.B.

 • 3. Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență,

 • 4. Asigură din punct de vedere administrative, funcționarea în bune condiții a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu;

 • 5. Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în patrimoniu;

 • 6. Conducătorii auto vor conduce numai autovehiculele pe care le au in primire pe baza de semnătură si pentru care dețin permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte.

 • 7. Conducătorii auto iau in primire autovehiculele repartizate pe baza de proces-verbal consemnat in carnetul de bord, in care menționează dotarea precum si starea tehnica a autovehiculului.

 • 8.  Responsabilul cu parcul auto asigura, cu cel puțin o luna inainte de expirare, reînnoirea contractului de asigurare obligatorie prin efectul legii (de răspundere civila) si facultative (CASCO), pentru autovehiculele din dotare.

 • 9.  Responsabilul cu parcul auto asigura efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculelor din dotare.

 • 10. Personalul responsabil cu întreținerea sediilor ASSMB executa lucrări de curățenie, atat in clădiri cat si in zonele aferente acestora, executa lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei si evacuării gunoiului menajer din imobilul.

 • 11. Muncitorii calificați si necalificati vor avea atribuții caracteristice pregătirii lor.

 • 12. Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

 • 13. Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

 • 14. îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General, Directorul General Adjunct si Directorul Direcției Administrative al instituției, precum și orice alte prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate.


 • 15. întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadru

  3 •'URIO/CĂ


 • 16. întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la i Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

 • 17. Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea—prc Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de pprsona Intern cu privire la Serviciul Logistica, în vederea supune^iPQra Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 18. Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Logistica, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 19. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Logistica;

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Logistica, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Rq


 • 21. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Logistica;

 • 22. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Logistica;

 • 23. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Logistica, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

 • 24. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

 • 25. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Logistica, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia.


Art. 26 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

Directorul General Adjunct Medical se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. în lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflați în subordinea sa;

Analizează aspectele organizatorice ale asistenței medicale a mamei și copilului, în raport cu dinamica morbidității și mortalității la aceste categorii și propune măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale;

Colaborează cu toate institutile care participa la activitati specifice domeniului;

Participă la implementarea de acțiuni în parteneriat cu organizații internaționale și non-guvernamentale;

Participă ca membru in Consiliile de Administrație din unitatiile aflate in subordinea Ministerului Sanatati sau in alte instituti cu rețea sanitara proprie;

Propune comisiile de examinare și comisiile de soluționarea contestațiilor, la concursurile organizate privind ocuparea posturilor de conducere și de execuție din structurile aflate în subordinea sa;

Propune proiectul de Regulament de organizare a concursului/examen pentru ocuparea posturilor de manager la unitățile subordonate Administrației Spitalelor și SepdeiflorMedicale și propune măsuri pentru monitorizarea aplicării regulamentului;

Participă la negocierea contractului colectiv de muncă la niv                            \

Evalueaza performanța profesională individuală a person                             e din

subordinea sa;

 • 10. Propune inființarea/desființarea unor categorii de posturi din'-ștgiuPde serviciilor și birourilor aflate în subordinea sa, conform structurif aprț Consiliu General al Municipiului București;

 • 11. Nominalizează echipele de proiect pe fiecare sursă de finanțare;

 • 12. Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul

București, pe domenii de asistență medicală;

 • 13. Analizează si avizeaza propunerile înaintate de conducerea unităților sanitare din administrare privind reorganizarea, restructurarea, respectiv structura organizatorică temporara sau definitiva, statul de funcții, statul de personal și regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, precum și cele privind schimbarea sediului și a denumirii acestora, în vederea aprobării, conform legislației in vigoare și prezentului regulament;

 • 14. Desemnează medicul coordonator și asistentul coordonator al cabinetelor medicale de medicină

generală și cabinetelor stomatolog]        nițeilor de învățământ public preșcolar, școlar și

Pagina 49 din 84


1.


2.


 • 3.

 • 4.


5.


6.


7.


8.

9.
universitar, aflate în componența Serviciului Medicină Școlară, organizate pe sectoarele municipiului București și distinct pentru asistența medicală universitară;

 • 15. Coordonează necesarul de servicii de sănătate pentru unitățile sanitare publice cu paturi aflate in administrarea A.S.S.M.B.;

 • 16. Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populației și în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății;

 • 17. Propune măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in rețeaua unităților sanitare publice aflate in administrare;

 • 18. Evaluează și coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlară;

 • 19. Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

 • 20. Coordonează activitatea de statistica medicala si de prelucrare a informațiilor statistice medicale de la unitățile sanitare publice, aflate în administrare si cabinetele medicale școlare;

 • 21. Verifică activitatea de informare a personalului medical din unitățile sanitare publice si din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, aflate în administrare/subordonare, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

 • 22. Colaborează cu factorii decidenti la implementarea strategiei de îmbunătățire a performantei in unitățile aflate in administrare;

23. Implementează strategia mnicipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar, în condițiile legii;
 • 24. Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației medicale specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

 • 25. Analizează sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației în unitățile sanitare publice aflate în administrare si in cabinetele medicale școlare;

 • 26. Coordonează, la nivel local, programe de promovare a sănătății și educației pentru sănătate;

 • 27. Asigură, la nivel local, implementarea, monitorizarea și coordonarea politicilor publice de sănătate naționale și cele promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 28. Propune spre avizare Primarului General întâlnirea Steering group, constituit la nivel local ori de cate ori situația o impune;

 • 29. Propune spre avizare Primarului General organizarea de conferințe naționale și internaționale cu teme ce vizează integrarea Municipiului București în programele promovate de OMS si dezvoltarea unei rețele de Healthy Cities NetWork;


 • 30. Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul mj*m

respectiv de prevenire a efectelor caniculei, si alte acțiuni prekazi^e^g^gtil

 • 31. Propune parteneriate cu organizații neguvernamentale din doițiWîul sănătății ;

 • 32. Participa în calitate de membru in comisiile de examen/conț pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor, din domeniul medic subordinea sa și a unităților sanitare aflate în subordinea A.S.SSM

 • 33. Propune numirea reprezentanților instituției in consiliile de administrație ale uni

administrare conform art 187 alin. 14 din Legea 95/2006                       «»     *    <;

 • 34. Propune si participa la crearea unor proceduri specifice de lupta împotriva fraudan^fetjgrQutfîi de sănătate și împotriva corupției din sistem;

 • 35. Poate propune Primăriei Municipiului București, modificări și completări legislative în domeniul de competență/activitate al A.S.S.M.B., pentru sporirea calității serviciilor medicale publice si stoparea gradului de vulnerabilitate la corupția din sistem;

 • 36. Propune activitati de control în unitățile sanitare aflate in administrare;

 • 37. Propune elaborarea contractului-cadru și metodologia de colaborare, conform prevederilor legale aplicabile, între spitale și instituții de învățământ superior și postliceal;


 • 38. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

ART. 27 BIROUL SECRETARIAT ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

Se subordonează Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Este responsabil pentru organizarea bazelor de date la nivelul unităților subordonate Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale;

 • 2. Colaborează cu celelalte structuri ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale pe probleme legate de statistică;

 • 3. Transmite informări operative, în timp real, persoanelor cu atribuții de decizie;

 • 4. Organizează sistemul de evidență primară și raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale școlare de medicina generala si medicina dentara;

 • 5. Organizează arhivarea informațiilor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor

 • 6. Centralizează, verifică și transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale și anuale,

 • 7.  precum și situația unităților sanitare publice din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București (unități, paturi, personal, activități)

 • 8.  Transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul Național de Sănătate Publică;

 • 9. Tine evidența și raportează mișcarea personalului medical pe unități, specialități medicale:

 • 10. Primește raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivelul unităților din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, le transmite Ministerului Sănătății, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general adjunct (medical) al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

 • 12. Colectează, indicatorii de morbiditate și mortalitate legați de evoluția bolilor netransmisibile/transmisibile

 • 13. Colectează trimestrial și/sau anual indicatorii programelor de sănătate specifice de la unitățile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările europene în domeniu

 • 14. Centralizează lunar indicatorii raportați de către spitalele din subordinea Primăriei Municipiului

București si aflate in administrarea ASSMB conform anexele ’’        '        '' ''


de lege;

15. Asigură servicii de registratură (sortare, înregistrare, datare, distribuire, arhivșr^g|^gflHlrtBii|elor) direcționate de Serviciul Registratură și Secretariat către Directorul ICBHBWtdj unct Medical; j


 • 16. Prezintă Directorului General Adjunct medical, corespondența destinata^^urarp^^^^^Sierea

  ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționai^-^irecțmTĂe persoana nominalizată pentru soluționare, din cadrul direcțiilor^ubOrdonate acestuia^r^qctie


specificul răspunsului;                                                          - pr|r          P c

 • 17. Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat!—Ă                    juriSca'

 • 18. Urmărește reprimirea corespondenței vizate de Directorul General Adjunct Medical,

  pentru fiecare dintre aceasta, în registrul de corespondență - rubrica destinată serviciuluKgdttsai


nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/personae aflate în subordinea Directorului General Adjunct (Medical), conform ordinelor rezolutive;

 • 19. Primește de la direcțiile/serviciile aflată în subordinea Directorului General Adjunct Medical, corespondența destinată expedierii, o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;

 • 20. Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat și cea de. arhivare;Pagina 51 din 84 • 21. Asigură Directorului General Adjunct Medical, precum și directorilor, șefilor de servicii/birouri/compartimente aflate în subordionea acestuia, documentele și datele necesare luării deciziilor/ hotărârilor;

 • 22. Asigură consilierea Directorului General Adjunct Medical, pe problemele specifice domeniului său de competență;

 • 23. Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului General Adjunct Medical și gestionează agenda de lucru a acestuia;

 • 24. Realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General Adjunct Medical.


Art. 28 DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE

Este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:

Coordonează, monitorizează și evaluează activitatea unităților sanitare care acordă asistență medicală și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației;

Propune măsuri pentru creșterea accesibilității la serviciile medicale;

Monitorizează supravegherea și controlul aplicării legislației de către unitățile sanitare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

Monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aflate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești;

Monitorizează și evaluează întreaga activitate a instituțiilor sanitare aflate in subordinea A.S.S.M.B. care acordă asistență medicală și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației pe care le inainteaza Directorului General Adjunct Medical și Directorului General

coordonează si monitorizează activitatea structurilor de sanatate publica din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale

Eaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale care au ocupat această funcție prin concurs sau pentru manageri interimari, conform Legii nr.95/2006 si a Ordinului M.S. nr 1520/2016 precum și a comitetelor directoare interimare;

Elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale privind încadrarea managerilor spitalelor publice numiți cu caracter interimar.

Evalueaza performanța profesionala individuala a personalului cu jj. subordinea sa;

 • 10. îndeplinește alte atribuții care decurg din actele normative în vigoa^gCU

 • 11. îndeplinește price alte activități/ misiuni la cererea ierarhj&rsupef^^egng legale.


1.


2.

3.


-1


5.


6.


7.


8.


9.


Art. 28.1. SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE


exeâutie din


Serviciul Management Spitale se află în subordinea Directorului Direcției Manage Spitale și are următoarele atribuții și competențe:

1. Monitorizează aplicarea legislației specifice domeniului sanitar de către unitățile sanitare publice din administrare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autorjjgțjtețrobljge locale și cu alte instituții abilitate;

Pagina 52 din 84 • 2. Monitorizează implementarea programelor naționale de sănătate, în unitățile sanitare publice administrate;

 • 3.  Participă la simulările/ acțiunile întreprinse de autoritățile publice in urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de competență;

 • 4. Elaborează contractul-cadru și metodologia de colaborare între unitățile sanitare publice administrate și instituții de învățământ superior medical cu respectarea legislației aplicabile în vigoare;

 • 5.  Asigură soluționarea legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competentă;

 • 6.  Asigura soluționarea legala a petițiilor înaintate de către angajatii unităților sanitare publice administrate.

 • 7.  întocmirea si gestionarea unei baze de date actualizate ori de cate ori se impune , inclusiv electronic privind evidenta concediilor managerilor, autorizațiilor de funcționare si planul de conformare al unităților sanitare, concursurilor de sef de sectie/sef laborator, concursuri comitet director, structurile organizatorice ale unităților sanitare;

 • 8. Actualizează și monitorizează Consiliile de administrație și Consiliile de etică a unităților sanitare publice din administrare;

 • 9. Monitorizează respectarea legislației in domeniul sanatatii privind angajarea, transferarea si detașarea medicilor, medicilor stomatologi, farmaciștilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitățile sanitare publice;

 • 10. Aprobă, în conformitate cu metodologia Ministerului Sănătății angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din unitățile sanitare publice din unitățile sanitare publice administrate:

 • 11. Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmaciști, biologi, chimiști, biochimiști și asistenți medicali din unitățile sanitare, conform reglementărilor legale în vigoare, comitet director și șef de secție;

 • 12. Participă la organizarea și desfășurarea examenelor de de ocupare a posturilor privind personalul medical, șefi secție, comitet director din cadrul unităților sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.

 • 13. Monitorizează organizarea concursurilor și examenelor pentru unitățile sanitare din administrare;

 • 14. Participa la concursurile și examenele pentru personalul contractual din unitățile sanitare aflate in administrare;

 • 15. Verifica respectarea legislației privind angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare;

 • 16. Propune/ fundamentează criterii pentru angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare publice administrate;

 • 17. Monitorizează activitatea privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională

 • 18. întocmește și înaintează spre aprobare Primarului General al Municipiului Bucureșți referate de specialitate pentru numirea membrilor Comitetului Director interimar privind reforma în sănătate cu modificările și completările ulțgxi


 • 19. întocmește documentația specifica in vederea avizării ^ructurilorț^gp

sanitare de către Ministerul Sanatatii;                    \

 • 20. întocmește referate de specialitate pentru aprobarea struijt

General al Municipiului București, după obținerea avizuliAj^misteruJui'Sănătâțîp

 • 21. Propune și fundamentează, împreună cu Directorul General Adjunct Medical al înființarea sau desființarea unităților sanitare publice din administrare, reorga


 • 23. Actualizazea baza de date în ceea ce privește statele de funcții ale unităților sanitare publice administrate;

 • 24. Verifică și supune aprobării, de către conducerea A.S.S.M.B., organigrama și statele de funcții pentru unitățile sanitare publice din subordine;

 • 25. Aprobă pentru unitățile sanitare din subordine încadrarea în normativele de personal la cererea motivată a acestor unități, aprobă suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă și categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • 26. Monitorizează normativul de personal ale unităților sanitare publice administrate, care se aprobă de Directorul General al A.S.S.M.B.;

 • 27. Verifică, pentru unitățile sanitare din subordine, stabilirea drepturilor salariale, pentru șefii de secții și pentru alte categorii de personal;

 • 28. Monitorizează necesarul de medici pe specialități din unitățile sanitare publice administrate;

 • 29. Monitorizează anual numărul necesar de medici rezidenți pe specialități pentru rețeaua de sănătate din subordinea A.S.S.M.B;

 • 30. Participa in calitate de membru titular/supleant in consiliu de administrație al unităților sanitare din subordinea A.S.S.M.B., dar si in alte unitati sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii;

 • 31. Elaborează raportul de activitate lunar/trimestrial / semestrial.

Art. 28.2. SERVICIUL RECEPȚII SPITALE

Este condus de un șef de serviciu, se subordonează nemijlocit Directorului Direcției și îndeplinește următoarele atribuții:

1.  Asigură, prin personalul propriu, servicii de tipȚ/'o/rZ-tfesUrecepție în cadrul unităților sanitare

administrate de către ASSMB;

 • 2.  Realizează programări telefonice la diferitele servicii medicale și le înregistrează electronic (dacă unitatea sanitară are serviciul informatizat de secretariat - programări);

 • 3. Realizează programarea consultațiilor interclinice, comenzile pentru transportul cu ambulanța;

 • 4. Asigură corespondența cu secțiile/compartimentele/serviciile din unitatea sanitară, cât și în afara acesteia;

 • 5. Asigură servicii de secretariat la nivelul conducerii unităților sanitare administrate de către ASSMB precum și în cadrul secțiilor clinice și Iaboaratoarelor din cadrul spitalelor;

 • 6. Centralizează și transmite, către ASSMB, rezultatele chestionarelor de satisfacție ale pacienților//ee<7-Ă«cL

 • 7.  Semnalează ierarhic, conducerii ASSMB, dificultățile/disfuncționalitățile întâmpinate și formulează în scris propuneri de îmbunătățire a activității.

 • 8. Identifică, în colaborare cu unitățile sanitare aflate în administrarea ASSMB, nevoile de personal de suport la nivelul acestora și formulează propuneri în vederea ocupării funcțiilor vacante din cadrul A.S.S.M.B.;

 • 9. Identifică nevoile de formare profesională a personalului suport și le comunică, ierarhic, conducerii ASSMB;

 • 10. Pune la dispoziția pacienților și/sau oricărei alte persoane interesate, datele și informațiile interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;


  2.Propune spre aprobare Directorul • 3. Coordonează la nivel local programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

 • 4. Monitorizează elaborarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor ce fac obiectul domeniului de activitate specific;

 • 5. Analizeză împreună cu Șeful Serviciului Implementare Proiecte sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

 • 6. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

 • 7. Analizeză împreună cu Directorul General Adjunct (Medical) prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, asigurând consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de starea de sănătate a cetățenilor;

 • 8. Coordonează și propune spre aprobare Directorului General Adjunct (Medical) bunele practici și proiecte legate de sănătate, așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în vigoare;

 • 9. Propune spre aprobare Directorului General Adjunct (Medical) prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 10. Dezvoltă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătate în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

11 .Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea promovării sănătății și a educației pentru sănătate;

 • 12.Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice;

13.Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizții neguvernamentale, asociații la organizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fii programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge etc.; orice alte teme privind stilul de viață sănătos, ore de educație pentru sănătate orală, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare și altele;

 • 14. Exercită activități de control și supraveghere în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cu privire la desfășurarea activităților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate și derulate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau în calitate de partener/colaborator în cadrul acestora;

 • 15. Monitorizează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

16.Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu insțjtuți+te publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării progț^metaTffoîectelor finanțate din bugetul local;                                                                                   ț /

 • 17. Furnizează informații despre programele/proiectele afl^tgQ'WQBJ'ft^^^^Swou^^^^^ării

activității și actualizării site-ului instituției;                     \

 • 18. Reahzează baza de date a programelor/proiectelor/campaipilorderulatez^lmcw^e^Star^™ cadrul Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal pd^baza fondur/lor localel«^aifgttf6|iei>|)

 • 19. Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, bunele pratffcS^, și*proi^cK'legate de sănătate așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației

 • 20. Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la mreS^al;

 • 21. Asigură colectarea, prelucrarea și interprtarea de date în domeniul sănătății publice la nivel local, pe domeniul său de activitate;

 • 22. Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel local; • 23. Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 24. Coordonează activitățile de consigliere medical vulnerabile din punct de vedere social;

 • 25. Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

 • 26. Exercită și alte atribuții în domeniu conform condițiilor acreditării Municipiului București la rețeaua orașelor sănătoase regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (Medical) și Directorului General;

 • 27. Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Direcția Programe -Proiecte, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

27.întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției;

 • 29. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Direcției;

 • 30. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, atunci când e cazul.

31 .întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Seviciului Implementare Proiecte, Serviciul Managementul Proiectelor, Serviciul Asistență Tehnică Proiecte și Serviciul Promovare a Sănătății și Punctul Focal, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora.

Art. 29.1. SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

1 .Coordonează și răspunde de implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

 • 2.Asigură și răspunde de colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

 • 3. Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 4. Participă la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităților din cadrul programelor naționale de sănătate cu alte inițiative, finanțate din alte surse;

 • 5. Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile adminisțrâțid-4e

problemelor comunitare:                               f”-"

 • 6. Elaborează, editează și solicită multiplicarea de material p^JWrtlrs

7.Identifică problemele privind promovarea sănătății, carp intră figTi bugetul local, fie sub cea a asistenței financiare internațiernâle^șrpot constitui baza finanțare externă în cadrul axelor prioritare și domeniilor majore de intervențir^ih D,g^r&xA Programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;                          p| teShmcâ^ 11.Inițiază, asigură și răspunde de prgătirea condițiilor de aplicare a cererilor de finanțare;


8.Identifică sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget programele/proiectele propuse;

 • 9. întocmește bugetul proiectului, însoțit de note de fundamentare pentru necesitatea și op alocării din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a creditelor bugetare necesare pentru finanțarea programelor/proiectelor ce urmează a fi derulate;

 • 10. Participă în comisiile de selecție a potențialilor parteneri pentru proiectele derulate cu finanțare locală și/sau internațională;
 • 12. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

 • 13. Colaborează intra și inter-instituțional în vederea documentării pentru completarea cererilor de finanțare, precum și pentru întocmirea programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

14.1mplementează (coordonează și monitorizează sub aspectul respectării calendarului și angajamentelor financiare) derularea programelor cu finanțare europeană;

15.Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

 • 16. Furnizează informații despre programele/proiectele în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

 • 17. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 18. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 19. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 20. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 21. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 22. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 29.2. SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

 • 1. Definirea proiectului și strângerea informațiilor pentru identificarea cât mai exactă a nevoilor instituției;

 • 2. Analizarea mediului intern și extern al organizației în vederea identificării punctelor slabe și tari, cât și a oportunitățile și amenințările mediului în care aceasta funcționează (analiza SWOT) pentru luarea celor mai bune decizii;

 • 3. Definirea obiectivelor și stabilirea termenelor proiectului;

 • 4. Generarea de soluții în vederea dezvoltării proiectelor prin metode calitative de grup pentru lO.Evaluează proiectele și semnează contracte de finanțare pentru proiectele selectate;

  identificarea nevoilor beneficiarilor de proiecte;

  • 5. Planificarea acțiunilor și proceselor proiectelor din do adecvate servicii;

  • 6. Realizarea acțiunilor și managemtul timpului;

  • 7. Evaluarea rezultatelor și impactul proiectului asupra instituției

  • 8. Monitorizarea și coordonarea tuturor activităților din cadrul Prog

  Direcția le implementează până la finalizarea lor;

  9.Se asigură că atât contractanții cât și instituțiile beneficiare responsabile pentru diferite își execută sarcinile în mod satisfăcător și cu respectarea termenelor stabilite;  ONFORMCUOR'


11 .Efectuează decontarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din Programe-Proiecte; 12.Asigură calitatea și conformitatea imple


âriQPrj^ră^elor-Proiectelor;


 • 13.Acționează prompt în vederea prevenirii, detectării și remedierii neregulilor din cadrul proiectelor finanțate;

14.Organizează și/sau participă la grupuri de lucru și comisii de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice pentru elaborarea ori dezbaterea documentelor și orientărilor strategice cu impact sau relevanță asupra sectoarelor de sanitate;

 • 15. Asigură coordonarea și implementarea achizițiilor și se asigură că toate lucrările, echipamentele și serviciile finanțate în cadrul programelor și a proiectelor pe care le implementează sunt procurate în deplină concordanță cu cadrul legal din România și că licitațiile sunt organizate și contractele acordate în mod competitiv și transparent;

 • 16. Asigură pregătirea și transmiterea către compartimentele responsabile a cererilor de plăți, astfel încât să nu existe întârzieri de plată în implementarea proiectelor;

17.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea programelor-proiectelor;

18.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu finanțatorii externi, cu specialiștii relevanți și cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea Programelor-Proiectelor sau în alte activități legate de respectarea contractelor de finanțare încheiate;

19.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu toate organismele/ instituțiile/ autoritățile de drept public și privat cu competențe în domeniile în care UMP își desfășoară activitatea;

 • 20. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 21. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 22. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 23. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 24. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 25. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 29.3. SERVICIUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROIECTE Programelor/Proiectelor derulate;

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și are urm; atribuții și competențe:                                          r

1.Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, asigurâr domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când aste_Gazu-l)-eu-exp ,, u„. , internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de stawXe°^WA®^cetățenilor.                                                                            șj

2.Răspunde de pregătirea și transmiterea regulată a Rapoartelor privind Progresu&ȘIm^îSWfen^â ____.....  r-.______ r>_________ _•/____ T»„ • -x ___________ •  - r._______X.«...       ..        ..Wk. .*. .


pentru fiecare Program și/sau Proiect precum și a Rapoartelor Finale, în aco^Ve^ finanțatorilor și cu obligațiile contractuale asumate în acest sens;

 • 3. Realizează baza de date a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de Serviciului Implementare Proiecte pe ba

 • 4. Arhivează documentele elaboratecale și/sau europene;

Sfer^c^lui, inclusive cele generate în cad

Pagina 58șșftp'84
 • 5. Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor alocațiilor bugetare, legate de programe și/sau proiecte;

 • 6. Evidența înregistrărilor financiare și a documentației privind toate cheltuielile din cadrul programului si proiectelor. Toate înregistrările vor fi păstrate și tranzacțiile vor fi înregistrate și raportate în conformitate cu legislația română, și în acord cu standardele contabile internaționale;

S.Colectează datele necesare managementului financiar, raportării, monitorizării, verificărilor, auditurilor și evaluăriilor a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte;

 • 9. întocmirea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziție (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative etc.) precum și a documentației de atribuire;

 • 10. Elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință și a specificațiilor tehnice;

 • 11. Realizarea și menținerea unui sistem de monitorizare și analiză a achizițiilor și a contractărilor conform legislației in vigoare in domeniu;

 • 12. Asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitație în cadrul procesului de evaluare a ofertelor a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte)

 • 13. Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte, în baza Deciziei de numire a Directorului General;

 • 14. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 15. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 16. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

 • 17. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 18. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 19. Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

 • 20. întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în demeniul său de activitate/competență.


 • 21. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost reparti pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domdniul smulgi

Art. 29.4. SERVICIUL STRATEGII ȘI PROGRAME

a*

PMÂNVb


Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe- iecte și are următoâ atribuții și competențe:

 • 1.  Coordonarea elaborării strategiilor si programelor specifice activitatii proprii;

 • 2. Elaborarea, împreună cu instituțiile implicate, a unor prognoze orientative și programe de sănătate publică locale și supunerea acestora spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;


 • 3. întocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind stadiul implementării și prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau de cate ori se solicita;

 • 4. întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul General;

 • 5. Identificarea problemelor de sănătate publică ale municipiului care intră sub incidența asistenței acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanțare nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a Municipiului București;

 • 6.  Elaborare cereri finanțare/fise de proiect;

 • 7. Identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanțare nerambursabilă;

 • 8. Atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;

 • 9.  Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu prioritățile identificate;

 • 10. Urmărește derularea, în bune condiții a contractelor din evidența serviciului, sub aspectul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către ambele părți contractante;

 • 11. Urmărește din punct de vedere juridic și legal derularea proiectelor serviciului;

 • 12. Realizarea unei evidențe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene sau finanțate din bugetul local;

 • 13. Initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanți ai societății civile in scopul dezvoltării si diversificării serviciilor de sănătate primare si specializate;

 • 14. Implementează si instrumentează activitatile de consiliere si formare profesionala in cadrul programelor de formare profesionala pentru care s-a angajat asigurarea sustenabilitatii pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea proiectelor care au făcut obiectul acestora;

 • 15. întocmește documentația necesara autorizării cursurilor de formare profesionala;

 • 16. Ține evidenta registrului absolvenților, completează si eliberează certificatele de absolvire/calificare;

 • 17. întocmește situațiile centralizatoare privind desfasurarea examenelor si solicita eliberarea certificatelor de absolvire/calificare.

Art. 29.5. SERVICIUL MONITORIZARE PROGRAME-PROIECTE

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe atribuții și competențe:

 • 1. Monitorizarea gradului de îndeplinire a programelor Vși proiecte

interesați;                                                                     1

 • 2. Monitorizarea surselor de finanțare nerambursabilă; >

 • 3. Monitorizează, în colaborare cu celelalte servicii/cpartimesfre din ca


■J OIRECTia


Weetiel

Tehnica și


programele/proiectele aflate in implementare, indiferent desu inantare;

 • 4. Elaborează rapoarte privind stadiul implementării strategiilor si programelor/proie

 • 5. Participă, după caz, alături de echipa de management și echipa de imple implementarea programelor/proiectelor finanțate;

 • 6. Informează conducerea despre stadiul implementării programelor/proiectelor și măsurile necesare pentru evitarea și remedierea eventualelor întârzieri, în baza rapoartelor echipei de management/implementare;

 • 7. Participă la monitorizarea proiectelor/programelor încheiate;


(rapoarte, analize periodice)post-implementare a


Pagina 60 din 84

\                                 <$V

lla? DiRECȚiA <

K %      ///< MANAGEMENTUL


 • 8.  Monitorizează prin instrumente specifice definite la nivel intern, activitatea de implementare/post implementare a programelor/proiectelor finanțate;

 • 9. Coordonează realizarea si implementarea instrumentelor de lucru necesare monitorizării programelor/proiectelor;

 • 10. Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare și implementare eficientă, eficace și transparentă a programelor/proiectelor finanțate din fonduri interne sau externe;

 • 11. Participă la realizarea managementului proiectelor cu finanțare externă: programare, identificare, formulare, evaluare ex-ante și depunerea de cereri de finanțare externă, în vederea accesării fondurilor;


 • 12. Monitorizează desfășurarea contractelor de furnizare sau prestări servicii din cadrul proiectelor/programelor;

 • 13. Formulează propuneri privind bunele practici identificate urmare a implementării proiectelor/programelor;

 • 14. Elaborare cereri finanțare/fise de proiect;

 • 15. Participa la atragerea de finanțări nerambursabile și managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal;

 • 16. Monitorizarea și întocmirea rapoartelor intermediare și finale narative și financiare vizând derularea programelor ue sau a altor programe, împreună cu factorii interesați/compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită;

 • 17. Analizează contractele existente între instituție și prestatori privind derularea programelor și le adaptează conform legislației în vigoare și intereselor autorității publice reprezentate;

 • 18. Acordarea de asistență potențialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituțiilor de interes local înființate de Consiliul General sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea și implementarea unor proiecte finanțate (co-finanțate) din fonduri UE;

 • 19. Realizarea unei evidențe a proiectelor cu sprijin financiar provenit din fonduri europene/buget local;

 • 20. Urmărește din punct de vedere juridic și legal derularea proiectelor serviciului;

 • 21. Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanțare interne si externe și păstrarea evidențelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor ue sau a altor programe;Art. 29.6. SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE PROGRAME-PRO

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe-—Prtri atribuții și competențe:

 • 1.  Urmărește derularea contractelor de achiziție publică jprtvi

serviciilor/lucrărilor privind implementarea proiectelor/programelor/campaniiloD^^tuU^^cf®.^ către Direcția Programe-Proiecte, în conformitate cu clauzele din contractul de aci BMWăF și graficul de realizare a contractelor încheiate;                                      -

 • 2.  Urmărește derularea contractelor de sprijin financiar acordat de către A.S.S.M.B. proiectelor/programelor;

Monitorizează și urmărește modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente privind furnizarea/        prestarea        serviciilor/lucrărilor,        privind        implementarea

proiectelor/programelor/campaniilor derulate de către Direcția Programe-Proiecte , in conformitate cu clauzele acordurilor

Participa la elaborarea propunerilor de programe si proiecte; întocmirea de referate și fișe cu sumele datorate de debitori;

Participă la seminarii de pregătire/ instruire pentru contractarea/ implementarea/monitorizarea/urmărirea contractelor de sprijin financiar din cadrul proiectelor;

7. înaintarea referatelor și fișelor în vederea acționării lor în instanță, pentru recuperarea sumele datorate de debitori.


3.


 • 4.

 • 5.

 • 6.Pagina 61 din 84
 • 8. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul Programelor/Proiectelor derulate;

 • 9.  Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor alocațiilor bugetare, legate de programe și/sau proiecte și/sau campanii;

 • 10. Evidența înregistrărilor financiare și a documentației privind toate cheltuielile din cadrul programelor si proiectelor. Toate înregistrările vor fi păstrate și tranzacțiile vor fi înregistrate și raportate în conformitate cu legislația română, și în acord cu standardele contabile internaționale;

 • 11. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

 • 12. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

 • 13. Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

 • 14. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

 • 15. Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Promovarea Sănătății și Punctul Focal în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

 • 16. Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Promovarea Sănătății și Punctul Focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 17. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

  Art. 30 SERVICIUL PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI PUNC


  Wical


  Serviciul se află în subordinea Directorului General Adj atribuții și competențe:

  1. Dezvoltă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educați funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene; Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației localefl sănătății și a educației pentru sănătate;

  Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare specific Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizații ne^^nrfnegță asociații la organizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de e* ~ sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de~Țxf raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge etc.; orice alte teme privind stilul de viață sănătos, ore de educație pentru sănătate orală, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare și altele;

  • 5. Exercită activități de control și supraveghere în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cu privire la desfășurarea activităților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București partener/colaborator în cadrul acestora;

  • 6. Monitorizează programele de sănătate pu Administrației Spitalelor și Serviciilor Me/ica


  2.


  • 3.

  • 4.


  și   derulate   de

  sau în  calitate   de  ităților sanitare din subordinea • 7. Propune Directorului General Adjunct Medical spre analizare constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor comice în teritoriu;

 • 8.  Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

 • 9. Furnizează informații despre programele/proiectele aflate în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

 • 10. Realizează baza de date a programelor/proiectelor/campaniilor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal pe baza fondurilor locale și/sau europene;

 • 11. Propune Directorului General Adjunct Medical spre analizare, bunele practice și proiecte legate de sănătate așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în vigoare;

 • 12. Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

 • 13. Propune Directorului General Adjunct Medical, spre analizare, prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivel local și coordonează politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

 • 14. Asigură colectarea, prelucrarea și interprtarea de date în domeniul sănătății publice la nivel local, pe domeniul său de activitate;

 • 15. Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel local;

 • 16. Propune Directorului General Adjunct Medical, spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

 • 17. Coordonează activitățile de consiliere medical vulnerabile din punct de vedere social;

 • 18. Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

 • 19. Exercită și alte atribuțiuni în domeniu, conform condițiilor acreditării Municipiului București la Rețeaua Orașelor Sănătoase - regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (Medical) și Directorului General;

 • 20. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cr

 • 21. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implement^ffȚJfitemului de^

Control Intern Managerial în cadrul serviciului;                   L_——

 • 22. Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusjv---cCle^gergra programelor/proiectelor derulate;

 • 23. Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționar funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire Promovarea Sănătății și Punctul Focal în vederea supunerii atenției Directoruh Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv pro] dezbaterea CGMB;


 • 24. Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Promovarea Sănătății și Punctul Focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 25. Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 31 DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Direcția Medicină Școlară este <   '                               aflat în subordinea

Directorului General Adjunct (Medical) și a                               mțe:1.


2.


J.


4.


5.


6.


Conduce, îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Direcției Medicina Școlara, respectiv Serviciul Medicina Școlară, inclusiv cabinetele de medicină generală și stomatologie organizate în 7 unități funcționale,

Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pentru cabinetele de asistenta medicala si stomatologie din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar din municipiul București;

Directorul Direcției Medicina Școlara participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la cabinetele medicale, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Coordonează, analizează și evaluează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

Coordonează activitatea de educație sanitară și preventivă în unitățile de invatamant preuniversitar si universitar de stat de pe raza municipiului București, împreuna cu alte organisme autorizate;

Coordonează activitatea de normare a personalului medico-sanitar din cabinetele de medicina generala si stomatologie aflate in unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar raport cu numărul de


din municipiul București, activitate ce se realizează în copii/școlari/studenti aflați în procesul de învățământ.

Propune spre aprobare Directorului General Adjunct Medical, eficienței și calității actului medical, in cabinetele de asistenta invatamant public preșcolar, școlar si universitar, in urma unei analize făcute împreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlară și cu medicii coordonatori;

Evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlara si universitara;

Coordonează activitatea de informare a personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

 • 10. Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației medicale specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

 • 11. Analizează și repartizează soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la asigurarea asistenței medicale in cabinetele medicale școlare;

 • 12. Evaluează, coordonează și monitorizează activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice: acțiuni de prevenire a efectelor caniculei, asigurarea asistentei medicale in cabinetele medicale aflate in administrare si alte acțiuni prevăzute de legislație;

 • 13. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, di și din Dispoziții ale Primarului General.


7.


9.


Art. 31.1. SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

măsuri pentru asigurarea medicală din unitățile defflăjarLaleXXxMB


- 5 Bunică '

3 JUR|O(C,


Serviciul Medicină Școlară este subordonat directorului Direcției Medicină Școă următoarele atribuții și competențe:

 • 1.  Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la cabinetele medicale, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor^^^^ledicale București;

 • 2. Coordonează si anali         ‘   '

de învățământ public^ireș


țe<$ ap^ajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile ^universitar din municipiul București;'[ș DIRECȚIA

MANAGEMENTUL^

E resurselor nr 15


UMAJ

I ♦

IE


«i3.


Participa la desfășurarea activitatilor de educație sanitară și preventivă în unitățile de invatamant de pe raza municipiului București, împreuna cu alte organisme autorizate;

Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale in cabinetele medicale din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

Asigură informarea personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul Direcției Medicina Școlara și conducerea instituției în domeniul său de activitate.

Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Medicina Școlara, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 10. Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

 • 11. Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Medicina Școlara, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus Ia dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

 • 12. Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

 • 13. Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Medicina Școlara;

 • 14. Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului de Medicină Școlară;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului de Medicină Școlară, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

 • 16. Centralizează referatele de necesitate de medicamente, aparatura medicala, instrumentar medical, materiale sanitare, dezinfectând, etc. întocmite de medicii coordonatori;

 • 17. Solicita medicilor coordonatori si centralizează dările de seamă statistice periodice din cabinetele medicale din teritoriul arondat si respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 18. Solicita medicilor coordonatori si centralizează fisele de raportare lunare a activitatii realizate in cabinetele medicale din teritoriul arondat si respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 19. Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de compqtenffi. _


4.


5.


6.

7.


9.


31.1.1. CABINETE MEDICALE DE MEDICINĂ GENERALĂ SȚ SECTOR 1 - SECTOR 6 sunt în subordinea Serviciului MedietffiFTScîffaHf


CONFORMClTURlG’NALUg^


Z A

«Si W

Ss4»" si rft pttWî®


A. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE !
 • 1. Cabinetele de asistență medicală și medicină stomatologică diiiJUMtățile-tte'lîTvâpr^

preșcolar, școlar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Școlara, în subordinea Direcției Medicină Școlară.                                          __

 • 2. Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământKj j^eșepjar, școlar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și < ei    giefiîe^ stomatologice, preventivă și curativă, preșcolarilor siDIRECȚIA

< MANAGEMENȚiUlB Ș RESURSELOR If 5. UMANE X 12elevilor din unitățile de învățământ (grădinițe, școli) din municipiul București.

3.


4.


Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, stabilit de Directorul Direcției Medicină Școlară, avizat de Directorul General Adjunct Medical și aprobat de Directorul General al ASSMB, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale. Cabinetele medicale și de medicină stomatologică își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală. Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă numai în spațiile, din cadrul unităților de învățământ, cu destinația de cabinete medicale autorizate de Direcția de Sănătate Pulică a Municipiului București.

5.


Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor si școlarilor prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

6.


Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă preșcolarilor si elevilor pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

7.


Activitatea privind asistenta medicala este organizată în 6 unități funcționale aferente celor 6 sectoare ale Municipiului București. Fiecare unitate funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină stomatologică.

Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB, la propunerea Directorului General Adjunct Medical.

9.


Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a elevilor din unitățile școlare în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină stomatologică din alte unități școlare, autorizate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

 • 10. (l)Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale școlare se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici stomatologi cu drept de liberă practică și asistenți medicali.

(2)Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • A. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinițele și unitățile școlare din municipiul București, se realizează în raport cu numărul de copii/școlari aflați în procesul de învățământ, astfel:

 • I. Grădinițe:

 • a) grădinițe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preșcolari (5 grupe): 1/2 normă post asistent medical; 1/4 normă post medic;

 • b) grădinițe cu program prelungit:

 • - grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe): un post asistent medical; 1/4 normă post medic;

 • - grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari: două posturi asistent medical (asigurare două ture); 1/4 normă post medic;

 • c) grădinițele cu program săptămânal:

 • - grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari: 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a III-a); 1/4 normă post medic;

 • - grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari: 4 norme post pTstenFlnedTcaI^doua~ăsîsltente

medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asisteii^pd^J^Îp^eii^^^) 1/4 normă post medic.                                             j


 • II. Școli:                                      L——

 • a) școlile cu mai puțin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical;

 • b) școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;

 • c) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post 'âsisterrt-medical (un ast&en4,0 ,a.w.medical/tură);

 • d) școlile cu mai puțin de,^0fidde.elevi - 1/4 normă post medic;

O M


 • e) școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;

 • f) școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic;

 • g) școli cu 1.000-1.500 de elevi:

 • - o normă post medic stomatolog;

 • - o normă post asistentă medicală de medicină stomatologică.

 • B. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

B.I. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ

 • (1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

 • 1.  Controlează prin sondaj și semnalează directorului scolii și instituțiilor publice cu atribuții de control inculcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în scoli).

 • 2.  Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor directorului unității de învățământ

 • 3. Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate (inclusiv de igienă școlară).

 • 4.  Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infecto-contagioase la subiecți și contacți.

 • 5. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

 • 6.  Controlează, prin sondaj, igienă individuală a preșcolarilor și școlarilor.

7.  Evaluează circuitele funcționale și propune măsuri pentru conformarea la standardele și

normele de igienă.

 • 8.  Prezintă măsurile necesare directorului unității de învățământ.

 • 9.  Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.

 • 10. Verifică implementarea măsurilor propuse.

 • 11. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

 • 12. Informează in scris directorul scolii si/sau reprezentanții direcției de sănătate publică a municipiului București, în legătură cu aceste abateri.

 • 13. Supervizează corectarea abaterilor.

 • 14. Raportează la Direcția de sanatate publica a municipiului București, in conformitate cu legislația in vigoare, toate cazurilesi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologica in colectivitate sub indrumarea direcției de sanatate publica a municipiului București si implementează masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.

 • 15. Vizeaza întocmirea meniurilor din grădinițe si cantine școlare.

 • 16. Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sanatoase.

 • 17. Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădinițe si cantine școlare, in vederea prevenirii producerii toxiinfectiilor alimentare

 • 18. Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea eventualelor nereguXi-eoftstatater"-"~~~~~~1

aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății.

 • 3.  Verifica antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate și pe întreg parcursul procesului de invatamant, informează si indruma parintii/apartinatorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute in Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

 • 4.  Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu vaccinările efectuate pana la data de 1 mai 2015 in unitatea de invatamant, in vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea copiilor.

 • 5. Organizează activitatea de vaccinare in situații epidemiologice speciale, respectând condițiile de igiena si de siguranța.

 • 6. Colaborează cu direcția de sanatate publica a municipiului București in vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare in situații epidemiologice speciale.

 • 7.  Se îngrijește de întocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activitatilor de imunizare realizate in situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

 • 8.  Eliberează părinților sau tutorilor legali instituiti ai copiilor adeverințe de vaccinare in cazul efectuării vaccinării in situații epidemiologice speciale, in vederea transmiterii către medicul de familie.

 • 9.  Initiaza supravegherea epidemiologica a preșcolarilor din grădinițe si a elevilor.

 • 10. Depistează, izolează și declara orice boala infectocontagioasa, în funcție de grupa.

 • 11. Participa la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti

din focarele de boli transmisibile, sub indruinarea metodologica a medicilor epidemiologi.
 • 12. Aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicația medicilor epidemiologi.

 • 13. Inițiază acțiuni de dezinfectie-dezinsectie și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoza, infecții streptococice, boli diareice acute etc.), din grădinițe si scoli conform normelor Ministerului Sănătății.

 • 14. Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

 • 15. Efectuează triajul epidemiologie după vacanțele școlare și îl inițiază ori de câte ori este nevoie.

 • 16. Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

  (3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

  Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate.

  Asigura asistenta medicala pe perioada desfășurării examenelor naționale.

  Prezintă in consiliile profesorale ale unităților de invatamant arondate o analiza anuala a stării de sanatate a copiilor.

  Examinează elevii care vor fi supusi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicații, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).


  1.

  2. n

  3.


  4.


  5.


  6.


  7.  8.

  9.


  Examinează toti preșcolarii din grădinițe si elevii- examenul medical de bilanț, sănătate din clasele a I, a IV-a, a Vlll-a, a XH-a /a XllI-a si ultimul pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și p unor eventuale afecțiuni.

  Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu proble

  lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial șl TîceaT7

  Examinează preșcolarii si elevii care vor participa la celor sportive) și în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie. Examinarea pentru participarea elevilor la evenimente sportive le efectuează în limita competențelor.

  Vizează documentele î fcȘTeȚpetAru obținerea de burse medicale școlare.

  , cu probleme de sănătate, aflati în evidenta speciala, în

  Pagina 68 din 84


  Dispensarizează ele/fT_d)n
scop recuperator.

 • 10. Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli.

 • 11. Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

 • 12. Eliberează bilete de trimitere simple.

 • 13. Eliberează, pentru elevii cu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

 • 14. Eliberează scutiri medicale de prezenta la cursurile școlare pentru elevii bolnavi.

 • 15. Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 16. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare.

 • 17. Acorda, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate medicilor, în limitele competentelor și apeleaza, la nevoie, structurile sistemului național de asistenta medicală de urgență și de prim ajutor calificat, acordând școlarului asistenta continua de urgență pana la sosirea echipajului solicitat.

 • 18. Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii si elevii, inclusiv pe cei izolați, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

(4) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
 • 1. Medicul, împreuna cu directorul unității de învățământ și cu reprezentanți ai ASSMB, inițiază, desfasoara și colaborează la organizarea diverselor activitati de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:

  2.

  n

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.

  • 10.


nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;

activitate fizică;

prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substanțe etnobotanice); viață de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuala (BTS);

prevenirea accidentelor rutiere;

pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre; instruirea grupelor "Sanitarii priceputi"; orice alte teme privind stilul de viață sănătos. Initiaza și participa, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.


 • 11.  Participa la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor

 • 12.  Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.

 • 13.  Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în prob copiilor.

 • 14.  Consiliază cadrele didactice în legătura cu principiile promov^riUSanăt| pentru sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor.

 • 15.  Participă la programe de educație medicală continua, conform reg

B.II ATRIBUȚIILE CADRELOR MEDICALE MEDII DIN CABIN±reEETTE7ĂSISTENȚA MEDICALĂ (1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi

 • 1.  Semnalează medicului unității/directorului școlii după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli)

 • 2. Semnalează medicului unității/directorului unității de învățământ și ASSMB, nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.

 • 3.  Supraveghează modul în care se respectă orele de odihna pasiva (somn) și activă (jocuri) a organismului copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.

 • 4.  îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

 • 5.  Supraveghează modul în care se respectă igiena individuala a copiilor din grădinițe în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei.

 • 6.  Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

 • 7.  Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal.

 • 8.  Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice fața de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.

 • 9.  Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie și ridica buletinele de analiza în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

 • 10. întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari si elevi evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate sâ fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.

 • 11. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-câlcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport, de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese) - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

 • 12. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza și scabie).

 • 13. Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea medicului și propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

 • 14. Constată abaterile de la normele de igiena și antiepidemice.

 • 15. Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul școlii și /sau repniZ£ntai4țH--d+feețreiTfe~“ sănătate publică a municipiului București asupra acestor abateri.

 • 16. Supervizează corectărea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabi ifWtffflKflc?'” ORîblw


 • 17. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periocică a anchete alimentația preșcolarilor și elevilor.

 • 18. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pe blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igienă individ alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activitățnn bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.

  gatelo/fpgomke, • 19. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptio^^^oeț

semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor                             OiRecri

 • 20. Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magaz®^i        d| c

funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.                        VlV        ^-8

 • 21. Verifică periodic starea de sănătate a personalului blocului alimentar din gr^ft^ cantinele școlare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.

 • (2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuală și colectivă

 • A. Servicii curente

 • 1. Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor corectă.


 • 2.  Insoteste, după caz, copiii din gradnita in situația deplasării acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.

 • 3. Asigura asistenta medicala in taberele de odihna pentru preșcolari, scop in care poate fi detașat in aceste unitati.

 • 4. Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

 • 5.  Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

 • 6.  Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.

 • 7.  Supraveghează starea de sănătate și de igiena individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunța, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor și elevilor.

 • B. Imunizări

 • 1.  Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări in situații epidemiologice speciale.

 • 2. Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările in situații epidemiologice speciale.

 • 3.  înregistrează, în fișa de consultație și în registrul de vaccinări, imunizările efectuate in situații epidemiologice speciale.

 • 4.  îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare in situații epidemiologice speciale.

 • C. Triaj epidemiologie

 • 1.  Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe

 • 2.  Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.

 • 3.  Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

 • 4.  Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologicâ a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

 • 5. Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului.

 • 6.  Executa acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății.

 • 7. Execută acțiunile de supraveghere epidemiologicâ a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
 • 1.  Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.

 • 2.  Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a elevilor.

  3.


  Efectuează somatometria în cadrul examenului medical de bilanț, înscriind datele rezultate în fișele medicale.


  4.


  Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculara 7r~~———-


  5.


  6.


  manuală, capacitate vitala pulmonară) și altele, cu consemnarea rezulratdurrrr Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanȚa de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de educație fizică școlara ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica șg^jS Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee d școli profesionale.  Participă sau prezi  consiliile profesorale ale școlilor o analiză an


sănătate a elevilor.

 • 8.  Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale.

 • 9. Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI)

 • 10. înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale.

 • 11. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I clasa pregătitoare.

 • 12. Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalențâ etc.).

 • 13. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalențâ, incidență și structură a morbidității

 • 14. Completează adeverințele medicale ale elevilor care termina clasa IX-a, a XH-a și ultimul an al școlilor profesionale.

(4) Servicii de asigurare a stării de sănătate a elevilor
 • 1.  Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 si supraveghează transportul preșcolarilor la unitățile sanitare.

 • 2. Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.

3.  Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora

de către medic.

 • 4. Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.

(5) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
 • 1. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuală la preșcolari.

 • 2.  Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.

 • 3. Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru sănătate a elevilor, pe clase și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.

 • 4.  Participă la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate

 • 5.  Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.

 • 6.  Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

 • 7.  Participa la instruiri profesionale.

 • 3. Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

 • 4. Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesare.

 • 5. Urmărește implementarea măsurilor propuse.

 • 6. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

 • 7. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

 • 8.  Se asigură, conform legislației în vigoare, de aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical, etc.

 • 9.  Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ arondate.

 • 10. Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

 • 11. Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor și elevilor și trimite la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic școlar.

 • 12. Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

 • 13. Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

 • 14. Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

 • 15. Depistează activ afecțiunile orodentare.

 • 16. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor.

 • 17. Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.

 • 18. împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii

dentomaxilarc și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.
 • 19. Raportează anual direcției de sănătate publică a municipiului București, starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.

 • 20. Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

 • 21. Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

 • 22. Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

 • 23. Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

 • 24. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

 • 25. Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.

 • 26. Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare

B.IV. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL STOMATOLOGIC
 • 1. Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

 • 2. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru urgența, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical.

 • 3. Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementări _____     „ ___________

instrumentarul, materialele sanitare și medicamenterle-^tcîT^mZZăbtaetul d^^li4ydnir stomatologică;

Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.


 • 4.

 • 5.


6.

7.vvilivuz-u i          viv jiviinz-uicci niouuniviuaiuiuj.                                  yyp»

Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemioIog-ieă-a~elevtI(5Fsuspecțî'”^dbg^1ag.țio din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la s acestora.

Participă Ia acțiunile de tâșțj        ilogic, la solicitarea medicului unității de învățământ.Desfășoară activitate cjg^iBichiă-ffiey și sub îndrumarea acestui


ivă împreună cu medical stomatolog


exanțehe fn^dicale, activitațe de educație pentru sănătate, controlul /. -«\\ W K. . /                      Pagina 73 din 84'


MAI

Ș Rl

Vp-/


DIRfCȚIÂț oA

VAGEMENțuCȘj' ASUrtSEuM fel WameJ’ S) <7/

*aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

 • 8. Completează, sub supravegherea medicului stomatolog, rapoartele statistice curente.

 • 9. Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia.

 • 10. Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor și elevilor.

 • 11. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico- chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

 • 12. Desfășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodentare.

 • 13. Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătatea elevilor.

 • 14. Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.

31.1.2. CABINETELE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚILOR, sunt in subordinea Serviciului Medicină Școlară

C. I. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE 1.

Cabinetele de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public universitar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara, în subordinea Direcției Medicina Școlara.

Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină stomatologică din unitățile de învățământ public universitar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, studenților din unitățile de învățământ superior din municipiul București.

Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

Cabinetele medicale și de medicină stomatologică își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală.

Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

Asistența medicală și de medicină stomatologică se acordă studenților pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

Activitatea privind asistenta medicala este organizată într-o unitate funcționala aferenta asistenței medicală studențești. Unitatea funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină stomatologică.

Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB la propunerea Directorului General Adjunct.

Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a studenților din unitățile de învățământ superior în care nu există posibilitatea înființării în condiții legale a unui cabinet medical (de medicină generală sau stomatologic) se asigură prin arondare la cabinete medicale sau de medicină stoma alte unități de invatamant superior.

 • 10.    (1) Asistența medicală și stomatologică din cabinetele rriedicale se^sj categorii profesionale: medici și medici stomatologi cu drl^PffiRmeră medicali.

(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadr muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.                                        0"^cnA''

 • 11.  Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele meaîcaîFĂfinunitățile def^va^^&t superior se realizează în raport cu numărul de studenți aflați în procesul de învățământ, W^l:0*0'^ '

Unități de învățământ superior:

a) unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic; m^ri^W^l.500 de studenți - o normă post asistentă medicală;

Pagina 74 din 84


2.


3.


4.


5.


6.


7.


9.


b) unități de învățământ
c) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post medic dentist stomatolog;

d) unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală de medicină stomatologică.

C.II. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

 • 1. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

 • a). Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

 • 1. Examinează toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

 • 2.  Dispensarizează studenții din toți anii universitari cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator.

 • 3. Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

 • 4. Examinează, eliberând avize în acest scop, studenții care urmează să participe la competiții sportive.

 • 5. Examinează studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără.

 • 6.  Examinează studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balneare.

 • 7. Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).

8.  Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.
 • 9.  Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale studenților care au indicație pentru acestea.

 • 10. Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

 • 11. Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare teoretice și practice pentru studenții bolnavi.

 • 12. Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății.

 • 13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile universitare.

 • 14. Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății.

 • 15. Efectuează triajul epidemiologie după vacanța studențească sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

  • 16. Controlează prin sondaj igienă individuală a studenților.

  • 17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studențești. în vederea

  prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.                    F


CONFORM CU ORIGINALUL

 • b). Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților

 • 1. Inițiază supravegherea epidemiologică a studenților, scop în cărFTnxîepnng atribuții:

 • a)

 • b)


  depistează, izolează și declară orice boală infe

  sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă 1a e™șSar^®^M acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspecți sau c focarele de boli transmisibile;

  aplică tratam epidemiologie*^


  o)  • d) inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoza, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din unitățile de învățământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.);

  • e) inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.


 • 2. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate.

 • 3. Vizează întocmirea meniurilor din cantinelei studențești și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale.

 • 4.  Inițiază, desfășoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și administrativ).

 • 5.  Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și stil de viață.

 • 6.  Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

 • 7. Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății, de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate.

 • 8.  Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în unitățile de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).

 • 9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ superior arondate.

 • 10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în unități de învățământ superior.

 • 11. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri arondate.

 • 12. Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a studenților.

 • 13. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică a municipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

c). Atribuțiile în asistența medicală curativă
 • 1. Acordă la nevoie primul ajutor studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi.

 • 2.  Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnavi.

 • 3. Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din unitățile de învățământ arondate, trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

 • 4. Prescrie medicamente studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital în condițiile legii.

 • 5. La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente pentru studenții care

Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naționale, cu consemnarea rezultatelor în fișe.

 • 1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie).

 • 1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).

 • 2. Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul cabinetului medical studențesc la studenții din anul II de studii.

 • 3. Participă la dispensarizarea studenților-problemă aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor studenților dispensarizați, sub supravegherea medicului unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

 • 4.  Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale studenților, precum și adeverințele medicale pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de învățământ superior.

 • 5.  Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de învățământ superior.

 • 6. Acordă consultații privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate.

  • 6.1. Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unități de învățământ superior, întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia).

  • 6.2. Efectuează catagrafierea tuturor studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

 • 7. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților de învățământ superior.

 • 8. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale în cantinele studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

  9. Țin evidența examenelor medicale periodice pe care personal arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu regie10. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pemtfu sanătatetfpândul studefaâfes-și al cadrelor didactice.                                         L———

10.1 Instruiesc grupele sanitare și însoțesc la concursuri, îm-toate^fezele su^riqa^jeoto»


 • 10.2. Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate studenților, pe ani unweișitarj Și, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstrații practice.         8*’ din unitatea de învățământ arondată.10.5. Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.

 • b) . Activități medicale privind asistența medicală curativă

 • 1. Asigură studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

 • 2. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

 • 3. Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului.

 • 4. Supraveghează studenții izolați în infirmerie și le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.

 • 5. Asigură asistența medicală de urgență în taberele pentru studenți, scop în care pot fi detașate în aceste unități.

 • c) . Activități de perfecționare a pregătirii profesionale

 • 1. Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

 • 2. Participă în perioada vacanțelor studențești la cursuri sau instruiri profesionale.

 • d) . Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești

 • 1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale.

 • 2. Participă la comisiile medicale de înscriere în unități de învățământ superior

3. Participa la acțiunile de medicina comunitara sub coordonarea ASSMB.
C.IV ATRIBUȚIILE MEDICULUI STOMATOLOG DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC
 • 1. Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

 • 2.  Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic.

 • 3.  Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare.

 • 4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

 • 5.  Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

 • 6. Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

 • 7. Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

  • 8.  Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

  • 9.  Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).


  • 10. împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

  • 11. Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate.                           ...........

  • 12. Efectuează educația studenților în vederea realizării profilaxiei cariei pentăre’șTTanomaliilor dento-maxilare.

  • 13. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

  • 14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medica

  • 15. Colaborează cu medicul cabinetului de medicina generală stu esc și ciâ medicul de sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifes^^ii^ecrM

  afecțiuni cronice.                                                                      l|g          £

  16. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la\

  cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.


  17. Eliberează scutiri medical


  ahșențe de la cursuri din motive stomatologice, în condi

  Pagina 78 din 84stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

 • 18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare etc. și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului.

 • 19. Raportează anual direcției de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a tinerilor din colectivitățile arondate.

 • 20. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți tinerii în ciclul următor.

C.V. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC
 • 1. Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

 • 2. Asigură primul ajutor în caz de urgență studenților și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

 • 3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

 • 4. Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.

 • 5. Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

 • 6.  Desfășoară și alte activități conexe:

 • a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;

b) gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, a

instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

D. Medicul coordonator de medicină generală pe sector, și medicul coordonator de medicină generală din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:
 • 1.  Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 2.  Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar,

constatate;

 • 3. Controlează, prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 4.  întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 5. întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în

scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile deînyățămân^ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de înv” ” '                 l

: pare ii

medical etc. in funcție de istoricul consumului din anul anterior, comuni

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;                                      z

 • 7. Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, fijnzate etc. p||^u


  6. Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale, împfeună cu me coordonează si centralizează necesarul de materiale san’ țte^aw îca


  cabinetele medicale din unitățile, de invatamant arondate, pe bazăMocTTmentelor de priVSi^, fiftpâ-5, C3Z,                                                         W’ a**

  8. Verifică modul de corry^âfe>-dărj,l£>r âpNseamă statistice periodice înainte de a fi defejSMay fi /         '^6    !


  Pagina 79 din 84


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat;

Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;

Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ, în funcție de fluctuația numărului de studenți, elevi și preșcolari, la începutul fiecărui an școlar;

întocmesc si actualizeaza fisele de post pentru personalul medico-sanitar din subordine; Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector, respectiv asistentul medical coordonator din asistența medicală universitară, care participă la coordonarea activității medicale din teritoriul arondat;

Comunică personalului medical școlar aflat sub coordonarea sa, cerințele profesionale și administrative ale ASSMB și Direcției de Sănătate Publică, controlează ducerea la îndeplinire a acestora - asigurând centralizat, pe aria de responsabilitate, și corespondența cu cele două foruri menționate;

Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus, programul săptămânal al medicului coordonator de medicină generală pe sector respectiv din asistența medicală universitară este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână pentru control a prezenței la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularea procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesiei de medic, respectiv asistent medical;

Participă în comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate de către Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă la solicitarea Adminitrație Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de conducerea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului în curs pentru anul anterior Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, precum si delegarea personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice modificare funcționala pe care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine; Desemnează personalul care participă la invent Convoacă, cel puțin o dată pe trimestru, la șed acestuia la cunoștință modificările legislative Serviciilor Medicale București și Primăriei M

Serviciilor Medicale București și Primăriei M verbal de ședință;

întocmește proceduri operaționale în confc implementarea acestora in cadrul cabinetelor me îndeplinește atribuții priv’

Respecta confidențialitate condițiile precizate in Reg

 • 30. Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției.

 • 31. îndeplinește orice alte atribuții care intră în aria de competență, care sunt date de șefii ierarhici superiori.

E. Medicul stomatolog coordonator pe sector, și medicul stomatolog coordonator din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:
 • 1. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 2. Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, constatate;

 • 3.  Controlează prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 4.  întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 5. întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

 • 6.  Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale de stomatologie, împreună cu medicii stomatologi pe care îi coordonează si centralizează necesarul de materiale sanitare, medicamente, instrumentar medical etc. in funcție de istoricul consumului din anul anterior etc., comunicându-le Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 7. Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz.

  8.


  Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de stomatologie generalg^di unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din urjj învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;

  • 10. Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ, în funcție de fluctuația ni elevi și studenți, la începutul fiecărui an școlar;

  • 11. întocmesc si actualizeaza fisele de post pentru personalul medico-sanitar din su

  • 12. Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor: medicali din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățămj teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  • 13. Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de îriiă teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  • 14. Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medidța medical coordonator pe sector care participă la coordonarea activității medicale din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

  • 15. Pentru realizarea atribuțiilor d# stomatolog pe sector respecți


  9.  1, asistentul


  ^grogramul săptămânal al medicului coordonator ițajîle^âe Jhyățământ universitar este de: 4 zile în cabinetele

  Pagina 81 din 84

  /

  /
medicale arondate și 1 zi pe săptămână (in fiecare saptamana zile diferite) pentru control a prezentei la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

 • 16. întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularea procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

 • 17. întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

 • 18. Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesiei de medic, respectiv asistent medical;

 • 19. Participă în comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate de către Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 20. Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă la solicitarea Adminitrație Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

 • 21. întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de conducerea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucurestiș

 • 22. întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului în curs pentru anul anterior

 • 23. Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, precum si delegarea personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice modificare funcționala pe care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine

 • 24. Desemnează pesonalul care participa la inventarierile anuale conform prevederilor legale

 • 25. Convoacă, cel puțin o data pe trimestru, la ședințe de lucru personalul din subordine si aduce acestuia la cunoștința modificările legislative aparute, cerințele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București si Primăriei Municipiului București si întocmește procesul -verbal de ședința.

 • 26. întocmește proceduri operaționale in conformitate cu Ordinul nr.600/2018 si asigura implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează.

 • 27. îndeplinește atribuții privind securitatea si sanatatea personalului din subordine.

 • 28. Respecta confidențialitatea informațiilor legate de instituție si de conducerea instituției, condițiile precizate in Regulamentul Intern;

 • 29. Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției.

 • 30. îndeplinește orice alte atribuții care intra in aria de competenta, care sunt date de șefii ierarhici superiori.

F. Atribuțiile asistenților medicali coordonatori pe sector si respectiv din unitățile de învățământ universitar
 • 1. Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențeasca pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale de medicină generală, respectiv a activității medicale de stomatologie;

 • 2. Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențească pentru întocmirea dărilor de seamă statistică periodice.

 • 3.  Respecta confidențialitatea informațiilor legate de instituție si de conducerea instituției, condițiile precizate in Regulamentul Intern;

 • 4.  Adopta permanent un comportament in măsură sa promoveze imaginea si interesele instituției.

G. Alte atribuții ale personalului medical din cabinetele medicale și de medicină stomatologică din unitățile de învățământ public din municipiul București

 • 1.  Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni de prevenire a efectelor caniculei si alte acțiuni prevăzute de legislație;

 • 2.  Participă la alte activități dispuse de director

Municipiului București.

Pagina 82 din 84


MAISiAGEMdNTl|Lc

•a PSOHr.__I l 3

Art. 32. DISPOZIȚII FINALE
 • 1) Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în îndeplinirea obiectului său de activitate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București, precum și din sumele încasate în urma operațiunilor de închiriere, asociere, concesionare, casare a mijloacelor fixe, cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 2) Finanțarea cabinetelor de asistență medicală generală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara se realizează conform prevederilor din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile Administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale H.G nr. 56/29.01.2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162 / 2008, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetul local prin bugetul Ministerului Sănătății. Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.820/2009 cu modificările si completările ulterioare, finanțarea asistenței medicale și de medicină dentară acordată prin unitățile de învățământ se efectuează astfel: din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Municipiului București, din bugetele locale ale unității administrativ-teritoriale de care aparțin și din alte surse legale.

 • 3) Angajarea și efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul General al Municiului București se efectuează de către ASSMB numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv, conform legii

 • 4) Cheltuielile Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt formate din :

 • 1.  cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli de capital;

 • 2.  subvenții acordate unităților sanitare aflate în subordine, pentru cheltuieli curente și de investiții;

 • 3.  subvenții de la bugetul local sau de la Ministerul Sănătății;

 • 4. cheltuieli pentru asigurarea altor servicii medicale (puncte de prim-ajutor, alte cabinete medicale aflate în administrare);

 • 5.  subvenții acordate spitalelor din surse propri ale bugetului Municipiului București pentru cheltuieli curente și cheltuieli pentru investiții;

 • 6.  subvenții ce se acordă spitalelor pentru cheltuieli de investiții din transferuri de la bugetul Ministerului Sănătății la bugetul local.

 • 5) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale, în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • 6) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate organiza sesiuni de recrutare a voluntarilor, pentru desfășurarea de programe de voluntariat, pe tot parcursul anului calendaristic, conform unei proceduri (metodologii), elaborate sub forma unui Regulament privind desfășurarea activității de voluntariat, întocmit de structura juridică și structura medicală, conform normelor legale în vigoare, aprobat prin Decizie, de către Directorul General.

 • 7) Activitatea de voluntariat se desfășoară, cu respectarea prevederilor Constituției României, ale Codului Civil, ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare și ale altor prevederi legale incidente, în vigoare 1

  voluntariat.                                                           1

  8) Litigiile de orice fel în care Administrația Spitalelor și Servic] sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii. |    _____ • 9) Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi modificat ori de câte op^itfrmpăr^^i^TicW^^

  în cadrul normativ, care reglementează activitatea A.S.S.M.B. sau îm acesteia sau la recomandarea unor autorități cu atribuții de controkce atribuțiilor A.S.S.M.B.                       ’           ’


 • 10) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează, de drept, cu reg^ legale în vigoare; se m                   '           '                     odificări în stîWwa


organizatorică a Adminii                                                   robată prin Hotărârea CGMB, sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia • 11) Prezentul Regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștința salariaților A.S.S.M.B., de către Serviciul Resurse Umane, prin distribuirea către aceștia, a documentului, sub semnătură.

întocmit,