Hotărârea nr. 253/2019

HOTARAREnr. 253 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A NUMARULUI MAXIM DE POSTURI FINANTATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITATILE DE CULT PENTRU ANII 2019- 2022


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 5>

romania2019.eu

Pur^yJr’-T 5ksr-tV» <5 Ocrtft/ Uniri Ezcc*rw?CONFORM CU ORIGI^

iului București a numărului maxim de posturi


privind aprobarea^eparttzărirfaTdVî

finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult pentr-u-atfii 2019 - 2022

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1665/27.03.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 19/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 279/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Z             - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 precum și stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. c) și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea la nivelul Municipiului București a numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult pentru anii 2019 - 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


București, 23.04.2019

Nr. 253’


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

UKAS

tSOMOI ■ BO MX>1      OOI
Anexa la HCGMB nr.


REPARTIZAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A NUMĂRULUI MAXIM DE POSTURI FINANȚATE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL DIN UNITĂȚILE DE CULT PENTRU ANII 2019-2022Nr. crt.

Conform Recensământului Populației și al Locuințelor - 2011 la nivelul Municipiului București (MB)

Nr. maxim de posturi pentru anii 2019-2020

jtefHrmir^aXuLtulw

CONFORM CU ORIGINALUL

Număr adepți pe ____MB

Procent din populația MB %

1

BISERICA ORTODOXA ROMANA Ji-;

' 1,587,951

96.45

890

2

BISERICA ROMANO-CATOpCĂ^

22,149

1.35

86

3

BISERICA REFORMATĂ l» ROMÂNIA

1,291

0.08

5

4

UNIUNEA PENTICOSTALĂ - BISERICĂ LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMAN IA

5050

0.31

20

5

BISERICA ROMANĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

4,016

0.24

8

6

UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE

BAPTISTE DIN ROMÂNIA

3,345

0.20

0

7

BISERICA CREȘTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA DIN ROMÂNIA

4,051

0.25

3

8

CULTUL MUSULMAN

9,037

0.55

0

9

BISERICA UNITARIANĂ DIN

TRANSILVANIA

103

0.01

0

10

ORGANIZAȚIA RELIGIOASĂ MARTORII LUI IEHOVÂ

1,794

0.11

0

11

BISERICA CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA - UNIUNEA

BISERICILOR CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE DIN ROMÂNIA

1,895

0.12

4

12

BISERICA CREȘTINA RUSĂ DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA

1,067

0.06

1

13

BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA

415

0.03

1

14

EPISCOPIA ORTODOXĂ SÂRBĂ DE TIMIȘOARA

469

0.03

0

15

BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ

1,779

0.11

12

16

BISERICA EVANGHELICĂ C.A. DIN ROMÂNIA

351

0.02

12

17

FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA—

1,459

0.09

20

18

ARHIEPISCOPIA BJ8ERțGII ÂRfĂENE

108

0.01

J5

Total

II        /    1            1 X

1,646,330

100.00/

-

' I*

' întocmit: Troian Constantin PETRESCU - Direct