Hotărârea nr. 252/2019

HOTARAREnr. 252 din 2019-04-23 PRIVIND AVIZAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – ACTIVITATILE DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE, ANEXA NR. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE IN AREALUL DESERVIT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE BUCURESTI AVIZAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 609/2018


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

romania2019.eu

F*«***3r Vj aor-vy« o Corsaj Uftur-i E-zroa-v?


HOTĂRÂRE


T» -W? W / z j \(A *% £șj privind avizarea Regulamentului serviciului de salubrizară- Activitățile dezinsecție și dezinfecție, anexa nr. 1 la Contractul de^felegăre a Serviciu^Mt^^ae Salubrizare - Activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 609/2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. 434/09.04.2019 și al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 14191/10.04.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 3/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 278/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 1/416/18.03.2019 privind înaintarea spre avizare a Regulamentului serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

în conformitate cu prevederile:

art. 2 alin. (3) lit. k) și art. 24 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

art. 4 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • -   art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 129 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizarea localităților, modificat și completat de Ordinul Autorității Naționale de

(                Reglementare pentru Serviciile Comunitare nr. 520/2018;

 • -   art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 464/2018 privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și pct. 14 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează Regulamentul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, care se constituie                1 la Contractul de Delegare a

Serviciului Public de Salubrizare - Activitatea ^fe Je


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, R

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

9

UKAS

BOMOI-BOMOOI     OO1deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 609/2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se aprobă sancțiunile și contravențiile la Regulamentul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sanfiWrHlSP împuternicite de Primarul General al Municipiului~BueureștV-câi4jși împuternicite de Primarii Sectoarelor 1 - 6.

Art.3 Se aprobă procedura de autorizare a operatorilor econoMi^cafe p de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinf ție obiecti regăsesc în Programul Unitar de Acțiune, conform anexei nr. 3"Care face parte prezenta hotărâre.

Art.4 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:


 • a) art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul București.

 • b) art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare în municipiul București.

(2) Anexa nr. 1 la Contractul de Delegare a Serviciului Public de Salubrizare - Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 609/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Prezentei hotărâri i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție București, Primăriile Sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoștință publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 252’
Hn? 1

(yiADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITĂȚILE DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE Șl DEZINFECȚIE PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI, COMUNA CHIAJNA SI COMUNA SNAGOV

fty i

VnADIDDDB


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție BucureștiSECȚIUNEA 1

Domeniul de aplic^rieArt. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică

activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a localităților, înfîînțăFși organizat la nivelul municipiului București, comunei Chiajna și al comunei Snagov, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, denumită în continuare Ă.D.I.D.D.D.B., pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ-teritoriale.


 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea acestuia, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție -indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.


(4) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Ă.D.I.D.D.D.B. poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.


Art. 3. - Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:


 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea si cantitatea-serviciului prestat; rEG^re S$!l


f) securitatea serviciului;


g) dezvoltarea durabilă./conformcooR(G(am

ADIDDDB

Art. 4. - Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. bon de lucru - documentul de lucru întocmit de operatorul regional odată cu efectuarea tratamentului, pentru fiecare activitate, la fiecare obiectiv din Programul Unitar de Acțiune și care constituie document justificativ pentru aprobarea plății. Acesta se întocmește în conformitate cu prevederile contractului de delegare;


 • 4.3. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.4. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.5. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.6. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.7. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 • 4.8. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.9. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.10. Programul Unitar de Acțiune (P.U.A.) - Programul elaborat, aprobat și finanțat de către unitatea administrativ-teritorială, la începutul fiecărui an,, la propunerea A.D.I.D.D.D.B. și a operatorului regional. Acesta conține obiectivele de combatere a vectorilor, tipul de vector tratat și numărul de tratamente, pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

 • 4.11. Operatorul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție -în această categorie intră atât operatorul regional cât și operatorul economic;

  4.12. Operatorul regional - operatorul căruia i s-a delegat gestiunea directă a serviciului de salubrizare - activită


  4.13. Operat deratizare, Acțiune, în b^za^u  ratizare, dezinsecție și dezinfecție;


  p^rățorul care poate presta serviciul de salubri ie la obiectivele care nu sunt incluse în Wgtiei publice loc

  ~ OfREcT/A ,JERVICintegrate  SțWefntsejjde autoritatea^ADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București


 • 4.14. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.15. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.16. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Art. 5. - Operatorul regional al serviciului de salubrizare • activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, avizați de consiliile locale ale comunelor Chiajna si Snagov si de Consiliul General al Municipiului București, si aprobați de A.D.I.D.D.D.B.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Art. 6. - (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție -este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare.                  '                    '            \

V n . VX

SECȚIUNEA a 3-a

9

Documentația tehnică

fâs DrXECTlA

^intEGRate c»II

♦zZ

raforii


\ W ■

Art. 7. - (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toțfâ^ care asigură serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.
(3) Activitățile de [d£2jhs£ct^< A.D.I.D.D.D.B. '   ’     ——


 • (2) Regulamentul stabiljș^d^ufțjefft^le necesare exploatării, precum și modul d actualizare, păstrare ș’ cfn       a^cestor documente.                         x ție și deratizare sunt realizate c și funcțional carexcupriipde: ech#a


  ^ADIDDDB


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București


utilaje adecvate fiecărui tip de activitate, spații de garare a autoutilitarelor utilizate și spații de depozitare a substanțelor biocide și a deșeurilor de ambalaje rezultate din activitatea de aplicare a tratamentelor respective.

Art. 8. - Operatorul regional va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității prestate, respectiv deratizare, dezinsecție sau dezinfecție, următoarele documente:

 • a) contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • c) documentele de recepție, preluare și terminare a prestațiilor;

 • d) schemele de funcționare a instalațiilor/echipamentelor, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb, după caz;

 • e) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • f) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • g) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • h) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri și laboratoare proprii, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • i) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • j) registre de control, de sesizări și reclamații.

Art. 9. - (1) Operatorul regional care a primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare -activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - are obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 8, organizată astfel încât să Doată fi pășit orice document cu ușurință


^ADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București


romania2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit a unui echipament, a unei instalații sau a unui ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 11. - (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție -trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.


vqADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București


CAPITOLUL II

Asigurarea serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție -și condiții de funcționare

Art. 12. - Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorul regional, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 15 și 16.

Art. 13. - (1) în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul regional împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale și A.D.I.D.D.D.B. întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) numărul de tratamente;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu A.D.I.D.D.D.B., în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

  (5) Plata operațiunilor pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în b


ui de monitorizare întocmit de A.D.I.D.D.D.B. și a celor două :mite de operatorul regionalei care conțin bomrtesle lucru

\                            DrR/CȚIA             

iitni spatiile deschis^indomemlfl jpublid^î am^^^nsătii

J              7/


CU ORIGINA,Oz^ V'^

F$ »l?'s£Cr<4

Bg

______________*■ ">/


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București


Wfc

'/ia£<7 ;c

rzeu


romania20

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


 • b) reprezentanții A.D.I.D.D.D.B., în baza fișelor GPS, pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora;

 • d) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora;

 • e) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare pentru căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare; operatorul regional are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • (6) Confirmarea bonurilor de lucru reprezintă atestarea efectuării prestației de către operator pentru suprafața înscrisă pe bon și cantitatea de substanță folosită.

 • (7) Pe lângă confirmarea prevăzută la alin. (5) și (6), bonurile de lucru sunt verificate de reprezentanții Ă.D.I.D.D.D.B. prin corelarea suprafeței tratate de operator cu suprafața propusă a fi tratată anterior efectuării tratamentului, precum și cantitatea de substanță utilizată de operator cu rețeta asumată de către acesta. Totodată, reprezentanții Ă.D.I.D.D.D.B. verifică prezența semnăturilor prestatorului și a persoanelor care confirmă bonul de lucru.

 • (8) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5).

 • (9) Contravaloarea tratamentelor care nu se regăsesc în P.U.Ă., executate în alte spații închise sau deschise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune, se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

Art. 14. - (1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;


 • d) spațiile deschi instituțiilor pubpce


  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București  romania20

  Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale acestora, inclusiv ale asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • g) metrou: spații tehnologice și spații destinate publicului;

 • h) clădiri ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • i) subsoluri umede sau inundate;

 • j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale persoanelor fizice și juridice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

  c) sunt identificate fo^are-de jnfestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile în j^ericft^sănătatea


  interioare sau exterif$r£)alk? oamenilor și a anirnafe


  Art. 15. - (1) Dih^yțicți execută:        V  oanelor fizice ori juridice, care pun 'zonele demolate jâ/saujielocuite.

  CONFORM CU ORIGIi  ADIDDDB


  wX °»ecr *'’c\ |i       >1

  ,tț      șS

  MS wȘ?


  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

  Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București


  romania2019.eu

  Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


 • a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate și metrou.

(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale agenților economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale agenților economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

(3) Numărul de tratamente prevăzute la alin. (1) se stabilesc anual prin programul unitar de acțiune. înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, Ă.D.I.D.D.D.B. solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. în cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale împreună cu Ă.D.I.D.D.D.B. stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului regional, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

 • (4) în situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune.

Art. 16. - Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru persoanele juridice, instituțiile publice și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru agenții economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului;


^ADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București


Art. 18. Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art. 19. - (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul regional licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă de către A.D.I.D.D.D.B., în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului serviciului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

 • (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.

 • (5) Operațiunile periodice de dezinsecție și deratizare prevăzute la alin. (1) se efectuează odată cu operațiunile desfășurate de operatorul regional. în acest sens, operatorul regional are obligația să aducă la cunoștința persoanelor fizice/juridice și/sau entităților vizate realizarea operațiunilor de dezinsecție sau deratizare precum și obligațiile ce le revin acestora, cu cel puțin 15 zile înainte de efectuarea operațiunilor, printr-un mijloc care să asigure efectuarea dovezii de comunicare/anunțare.

Art. 20. - în cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul regional are obligația să anunțe A.D.I.D.D.D.B. și autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art. 21. - (1) în cazul în care în urma unui tratament efectuat de către operatorul regional aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres către A.D.I.D.D.D.B. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele Surit de^ natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2) Operatorul serviciuldi^u/esțe exonerat -de răspunderea privind prejudiciile c oamenilor și viețuitoarele^"Altele decât cele pentru care se^Sca^u^tamentul^

SERVicji -2^ integrate V0

Va.     *zzsubstanțe periculoase par^țr sau tratamentul este ine x(că nute-auJjjai

/


se înQadidddb

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București
I

I

CAPITOLUL in 0NF0RM cu ORIGI

Drepturi și obligații—


°'*CCr,


Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrj^ar:


dezinsecție și dezinfecț


- activități


Ărt. 22. - Operatorul regional al serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție are următoarele drepturi:

 • a) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru obiectivele din programul unitar de acțiune pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • b) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice locale, membre Â.D.I.D.D.D.B, orice informații necesare desfășurării în bune condiții a serviciului prestat;

 • c) să aibă acces la toate obiectivele cuprinse în P.U.A.

Ârt. 23. - Operatorul regional care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție din programul unitar de acțiune are următoarele obligații:

 • a) să dețină autorizație pentru prestări servicii emisă de către fiecare unitate administrativ teritorială membră a Â.D.I.D.D.D.B., conform reglementărilor prevăzute la art. 19 alin (4);

 • b) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, Â.D.I.D.D.D.B. și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

  c) să informeze persoanele fizice sau juridice, cu privire la data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, jzare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să e^xT&itate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie


  comunice acestora gr>


  luate;


  d) înainte deînc utilizatorilor, să-ii  FațHJniiki^dieratizare, dezinf^ț^^uMștoțzare în sp
  ADIDDDB  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București


  luate și să stabilească, de comun acord cu aceștia r-dat-a—sUntervalul or tratamentelor;


  CONFORM CU ORI

  e) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratament document de lucru.f) să țină gestiunea separată pentru fiecare activi? putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;


  f) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și  enlor

  mativelor tehnice în vigoare;


 • g) să plătească despăgubiri utilizatorilor pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • h) să furnizeze Â.D.I.D.D.D.B., respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • i) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare • activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, prevăzute de legislația în vigoare;

 • j) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • k) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • l) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale;

 • m) să factureze serviciile prestate, la tarifele aprobate de A.D.I.D.D.D.B.;

 • n) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • o) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.


*"X

Art. 24. Operatorul econ^foj^a


ctfildtale salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție

 • a) să presteze serviciu! obiectivele care nu suntfndtH  CONFORM CU ORIGINAL


  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București


a serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, încheiat cu beneficiarul;

 • b) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice locale, orice informații necesare desfășurării în bune condiții a serviciului prestat.

Art. 25. Operatorul economic al serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție are următoarele obligații:

 • a) să dețină autorizație pentru prestări servicii emisă de către fiecare unitate administrativ teritorială, membră a Â.D.I.D.D.D.B., conform reglementărilor prevăzute la art. 19 alin (4);

 • b) să presteze serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție conform prevederilor art. 19. alin. (5);

 • c) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru în dublu exemplar, din care unul rămâne la beneficiar, iar altul la operator;

 • e) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • f) să plătească despăgubiri utilizatorilor pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 26. - (1) Au calitatea d


ai serviciului de salubriz


LJjzatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ^ti^tățy^de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.(2) Dreptul, fără disc^min/re/^e și la informațiile pu


Art. 27. - UtilizatoriiXâ


s4a serviciul de salubrizar tuturor

^afel^drepturi:

-A j

ADIDDDB


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București


romania201 u

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către unitățile administrativ-teritoriale, Ă.D.I.D.D.D.B., Ă.N.R.S.C. sau operatorul regional, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului regional, autorităților administrației publice locale sau Ă.D.I.D.D.D.B.;

 • k) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciul de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - și de utilizare a acestuia.

Art. 28. - Utilizatorii au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile p de salubrizare - activități


Uțui î^gulament și clauzele contractului de prestare a serviciului za^fe^ dezinsecție si dezinfecție;

bilîte.dblTgatiile de plată, în cor^rhi salubrizare 4 activități le de e\apro!aată/de autoritatea ^^ioistcațiĂjai car^ benef\dazăț jeb) să achite în termenele s de prestare a serviciul să achite taxa de salu _ „ _ T,1____

dezvoltare intercomuniWr0rt căzut


[fețe cu prevedeij» l^^fef'dMezțnsectie si

tarea SKtivitatn fi

V //

/ I


iblice lo<


li^ADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București


 • c) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • d) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • e) să încheie contracte pentru efectuarea operațiunilor periodice de deratizare și dezinsecție, în cazul obiectivelor care nu sunt prevăzute în P.U.Ă., conform art. 19 alin. (5), pentru întreaga suprafață a imobilului care face obiectul contractului, cu respectarea frecventelor stabilite la art. 15 și 16;


 • f) să permită accesul operatorului regional la obiectivele supuse tratamentelor stabilite prin Programul Unitar de Acțiune;

 • g) să prezinte organelor de control abilitate documentul de lucru eliberat de operatorul serviciului care atestă îndeplinirea obligației prevăzute la art. 19 alin. (1) și (5).


fân


vnADIDDDB

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București

CAPITOLUL IV Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 29. - (1) în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori, după caz:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora-;----------

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;          CU OR!GJNai_UL I

 • c) societăți comerciale sau persoane juridice fără scop lucrativ;                      —

 • d) instituții/entități publice.

Art. 30. - Pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantității prestaților se face în funcție de doza și de rețeta utilizată pe unițate^-desuprafață sau de volum.


Madidddb


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București

CAPITOLUL V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

Art. 31. - (1) A.D.I.D.D.D.B. stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare • activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru activitățile menționate în programul unitar de acțiune, după dezbaterea publică a acestora - și penalitățile aplicate operatorului regional în caz de nerealizare.

(2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - se precizează în caietul de sarcini, precum și în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

 • (3) Reprezentantul A.D.I.D.D.D.B. va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operatorul regional, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

  (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, A.D.I.D.D.D.B. stabilește administrativ teritoriale aplicarea penalităților menționate în contracțul


  încheiat cu operatorul regional, acestea reprezentând unități pr totală a contractului.


  CONFORM CU ORIGI


  |r*\Âr\«rvr\r\r>           ■    •           r   i L

  penalităților contractuale operatorului regional al serviciului deratizare, dezinsecție și dezinfecție - în cazul în care acesta de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indic  i^propune unității


  din


  (5) A.D.I.D.D.D.B. stabilește și propune fundamentat’Tnitt^^Art. 32. - (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorul regional pentru asigurarea serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a localităților cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciului;

 • b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de exclusivitate la obiectivele din P.U.A.;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;


 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;                            -- --f) implementarea unor sistemă de prestarea serviciului.

Art. 33. - Indicatorii de perfoi\f cu privire la următoarele activftȘ$£


^ADIDDDB


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București

 • a) prestarea serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru obiectivele din programul unitar de acțiune, pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • b) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de salubrizare -activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

 • c) menținerea unor relații echitabile între operatorul regional și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d) soluționarea neconformităților constatate de personalul Ă.D.I.D.D.D.B.


Art. 34. - în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul regional de salubrizare- activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - trebuie să asigure:


a) gestiunea serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și conform prevederilor contractuale;

b) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor,- factura serviciilor efectuate;

 • d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora;

 • e) evidența modalității si termenelor de soluționare a neconformităților constatate de personalul Ă.D.I.D.D.D.B.


Art. 35. - în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Ă.D.I.D.D.D.B., autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorul regional referitoare la îndeplinirea programului unitar de acțiune;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestjuîjiț;'

 • d) modului de administrâ modernizare a sistemelor/ pudice-d de delegare a gestiu^iif;onservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul


p

direcția

SERVICII INTEGRAȚE

f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiilâl^nice și țjn#


e) modului de forma

deratizare, dezinsecție '^ez^țecțle^


Madidddb


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție

București

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36. - (1) Autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri pentru stabilirea contravențiilor în domeniul serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție - pentru utilizatori, precum și pentru operatori, cu specificarea acestora și a cuantumului amenzilor aplicabile.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei Municipiului București, Primăriei Comunei Chiajna și Primăriei Comunei Snagov.

(3) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale poate aproba/institui tarife/taxe de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

Art. 37. - Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B.

Sancțiunile și contravențiile la Regulamentul serviciului de salubrizare -activitățile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

1                                                        ’                                  >         >                                    9

Art. 1.

 • (1) Nerespectarea prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfectie de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează: a) de la 500 lei la 2.000 lei


 • (2) Nerespectarea prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de către persoanele juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează: a) de la 2.000 lei la 4.000 lei

 • (3) Nerespectarea prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de către operatorii economici, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează;

a) de la 3.000 lei la 5.000 lei

 • (4) Nerespectarea prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare - activitățile de__ deratizare, dezinsecție și dezinfecție de către operatorul regional conș^^‘sțjj^ contravenție și se sancționează cu amendă contravenționăTă; duțrăxum^dfmeai^;


  direcția


a) de la 4.000 lei la 5.000 lei

Art. 2. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zj procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acesttJia, jumj amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Art. 3. împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției se poate face plângere la instanța competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție.
Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.Procedura de autorizare a operatorilor economici care prestează servicii de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie la obiectivele care nu sunt incluse în Programul Unitar de Acțiune

Art. 1 în vederea autorizării, operatorii economici care prestează servicii de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza municipiului București vor

întocmi un dosar cuprinzând următoarele acte:


 • a)

 • b)

 • c)


cerere tip;

memoriul tehnic;

avize sanitare valabile pentru toate substanțele folpsi tehnic;

 • d) acordul producătorului/distribuitorului pentru utilizarea tuturor substanțelor folosite,

menționate în memoriul tehnic;

 • e) copie certificat de înmatriculare și certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru cu codul CAEN corespunzător activității desfășurate pentru care se solicită Autorizația;

 • f)  aviz sanitar pentru punctul de lucru - Notificare de la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - Biroul Avizare/Autorizare Sanitară;

 • g) certificat de cazier fiscal;

 • h) adresă către ITM prin care societatea informează numele substanțelor folosite;

 • i)  dovada achitării taxei de 700 lei în contul Primăriei Municipiului București nr.

R070TREZ70021360250XXXXX ; C.F. P.M.B. - 4267117;

 • j) certificate pentru sistemul de management al calității SR EN ISO 9001-2008 și sistemul de management al mediului SR EN ISO 14001- 2005.Art. 2 Memoriul tehnic prevăzut la art. 1 lit. b) trebuie să cuprindă următoarele informații :

 • a) specificul activității (descriere succintă a proceselor);

 • b) structura personalului: numărul de angajați, organigramă, respectarea reglementărilor cu privire la angajare - contracte de muncă, salariul minim etc.;

 • c) certificate abilitare personal care efectuează prestațiile DDD;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție individuală utilizate;

 • e) utilajele și autovehiculele utilizate;

 • f)  substanțele utilizate pentru efectuarea operațiilor de deratizare, dezinsecție,

dezinfecție;                                           —--------

rezultate în urma activității desfășurate, în vederea neutralizării sau acordul distribuitorului de substanțe în sensul că acceptă returnarea ambalajelor în vederea neutralizării);

j)  descrierea utilităților pentru personal, ex..vestiare, grupuri sanitare, dușuri etc.;

 • k) modul de efectuare a mentenanței echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor;

 • l)  modul de tratare și monitorizare a reclamațiilor primite de la beneficiari.

Art. 3. Autorizația emisă de către Primarul General al Municipiului București este valabilă un an de la data emiterii acesteia, cu posibilitatea de reautorizare în aceleași condiții prevăzute la art. 1 din prezenta anexă.