Hotărârea nr. 251/2019

HOTARAREnr. 251 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 56/2019 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN A NUL 2019.

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu

- - -■* • j         •*- ta         j Ir r. r ' f X ■CONFORM CU ORIGÎ


b..

-


HOTĂRÎ

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al

aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitarde Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 3485/29.03.2019;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 1/473/25.03.2019 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 374/25.03.2019 și la Direcția Servicii Integrate cu nr. 3325/26.03.2019 privind solicitarea modificării Programului Unitar de Acțiune pentru anul 2019, conform prevederilor legislative în vigoare;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 75/22.04.2019, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 2/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 277/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -   art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

art. 4 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

  • -   art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   art. 103 alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizarea localităților, modificat și completat de Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare nr. 520/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Programului Unitar de Acțiune pentru anul 2019 prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 56/2019 privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului B ști a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 201


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Româi\&jY

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

& V

UKAS

BO JOO1 • BO MOOI       001Art.ll Programul Unitar de Acțiune pentru anul 2019 este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

București, 23.04.2019

Nr. 251 ’Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                              Pag. 2

VECTOR: ȘOBOLAN

Nr.crt

Obiectiv           CU

Număr Tratamente

1

2 *---/ ~ '

A

spațiile deschise din domeniul public și privat al MunicipiulupBucur^i               :

-CJ, •> \

'.rtECȚIA >1STS:jTA

A1

spațiile deschise din domeniul public și privat al PMB ( parcuri, spații verzi, inclusiv Gradina Zootpgica, etc...);

A2

Locuri de agrement, terenuri de sport, etc...

2^1 .• < / ■

3

A3

Cimitire

6

A4

Terenuri ale instituțiilor publice locale, inclusiv depouri, parcări publice etc

3

A5

Teren aferent imobilelor cu spatii destinate locuințelor colective- asociații de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale, parcări de reședință etc

4

A6

Piețe și târguri agroalimentare

4

A7

Alte spații care se încadrează în capitolul A.

3

8

spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

B1

Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB, subsol si spatiile tehnice, de producție, supraterane

2

B2

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autoritatilor locale, altele decât PMB - subsol

2

B3

Imobilele cu spatii destinate locuințelor de tip condominiu - asociații de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale etc subsol

2

C

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

C1

Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

2

C2

Puncte termice aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

2

C3

Sistemul de monitorizare a traficului in București - camerete, dulapuri, echipamente, cămine

2

C4

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale

2

C5

Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape potabile

2
VECTOR: ȚÂNȚAR ADULTObiectiv


_________________________________________________2_______________________________________________ spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-terttoriale (terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, tărguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea,etc...); spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, In cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate


spapile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării subsol și alte asemenea);

Clădiri apartinand instituțiilor publice ale autorităților locale, altele decât PMB - subsol


Clădiri apartinand instituțiilor publice si entităților subordonate PMB - subsol sl spatiile tehnice, de producție, supraterane


căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.


Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat


Rețele tehnico - edilitare de apa/canal - guri de vizitare, cămin canalizare si ape pluviale□ IREC i iA iSISTENT EHt-UCĂ Sl JURIDICA


IEȘISE            Nt.-L2_L----

Ziu* Ă2- luni----— Anulat

VECTOR: LARVĂ ȚÂNȚAR

Nr.crt

Obiectiv

Număr

Tratamente

1

2

3

1

Lacuri - luciul de apa, aflate în administrarea autorităților locale ale municipiului București *

6

2

căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-ediîitare - Guri de vizitare, cămine si canale aferente sistemului de transport si distribuție agent termic in sistem centralizat

! ..........—.....

jCONFORM CU

ORIGINALUL

’Vo'X n.RF.CTIA

A :          ~         r■|

J

*il       ° II

A      Q * /7

-     4«. /r

zone din imediata vecinătate a malurilor de lac sau din zone^-

3

cu vegetație dezvoltată în interiorul lacului din imediata^^ vecinătate a malului de lac în zona de mică adâncim£-a-apeȚ~ aflate în administrarea autorităților locale ale municipiului București*

1 r      ns

/ *

6 1'0

\\-i \\ț> o

* numai conform recomandărilor INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE MEDICO -MILITARĂ „CANTACUZINO"

*^IAT|A DE DEZVOLTARE intercomunttarâ pentru DERATIZARE DEZINSECȚIE DEZWFECT1E intrare            .7ZY3


PROPUNERE PUA 2019 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINSECȚIE


VECTOR: CĂPUȘĂ


Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

5

1

Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, locuri de agremet, cimitire, spatii verzi, terenuri aferente imobilelor de tip condominiu - asociații de locatari/proprietari, cămine de elevi, locuințe sociale etc;

5

_

—'--r>.

■7-

,=> ^/g -a'--


asociația de dezvoltare interconunitară PENTRU DERATIZARE DEZ1NSECȚ1E OEZWFECT1E INTRARE BUCURE?TI ' //£/J


Ziua
PROPUNERE PUA 2019 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -DEZINSECȚIE

VECTOR: VIESPE

Nr.crt

Obiectiv

Număr Tratamente

1

2

3

1

Doar la sesizarea si confirmarea focarelor**