Hotărârea nr. 250/2019

HOTARAREnr. 250 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA UNUI TARIF MINIM DE INCHIRIERE A SERVICIILOR DE PUBLICITATE AFERENT MIJLOACELOR DE PUBLICITATE AMPLASATE IN STATIILE DE CALATORI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU

fa2019.eu

t


1------H-e

privind stabilirea unui tarif minim de închiriere a serviciifor-mijloacelor de publicitate amplasate în stațiile de călători

ublicitate aferent


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 939/12.04.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 3597/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 74/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 276/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

^cuantum de 258 lei/lună/față, la care


Art.1 Se aprobă tariful minim dejnchiriere a serviciului de publicitate aferent mijloacelor de publicitate din stațiile ăflătdfli,' se adaugă TVA conform normelor I l^geh


V

UKAS MANACMVrr mtMf

BO M»1 • BO 14001

001


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) respectiv operatorul/prestatorul de servicii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu


București, 23.04.2019

Nr. 250PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECRETAR GENERAL


NOTĂ

pentru îndreptarea erorii materiale

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/23.04.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din cuprinsul art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/23.04.2019 privind stabilirea unui tarif minim de închiriere a serviciilor de publicitate aferent mijloacelor de publicitate amplasate în stațiile de călători, întrucât cuantumul a fost redactat eronat 258 lei/lună/fată, în loc de 285 lei/lună/fată asa cum a fost aprobat și menționat în actele preparatorii (respectiv, proiectul de hotărâre și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 939/17.04.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 3597/17.04.2019), astfel încât art.’l al Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/23.04.2019 se va citi astfel:

„Art.1 Se aprobă tariful minim de închiriere a serviciului de publicitate aferent mijloacelor de publicitate din stațiile de călători, în cuantum de 285 lei/lună/față, la care se adaugă TVA conform normelor legale în vigoare”.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

UKAS

rSOSOOl • KO 14001

001