Hotărârea nr. 25/2019

HOTARAREnr. 25 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE LOCUINTE SI A PARTILOR SI DEPENDINTELOR COMUNE AFERENTE, CE VOR FI UTILIZATE CA LOCUINTE DE NECESITATE, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


£ J DIRECȚIA 5^ ASISTENȚĂ

5 w TEHNICĂ Șl ICÂ

4-0


-p o\\ l’î

.J.v

HOTARARE        " C; ȚJ'

privind transmiterea de la Administrația Fondului Imobiliar căfre-AdrTiîhistrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de locuințe și a părților și dependințelor comune aferente, ce vor fi utilizate ca locuințe de necesitate, în vederea efectuării lucrărilor de reparații și igienizare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 235/22.01.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 956/22.01.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 430/22.01.2019 si al Administrației Fondului Imobiliar nr. 4063/22.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 4/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 27/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 354/18.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 114/1996, a locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se transmit către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic un număr de 14 locuințe de necesitate, libere, situate în sectoarele 1,2, 3, 4, 5 și 6 de la Administrația Fondului Imobiliar, în vederea efectuării lucrărilor de reparații și igienizare, locuințe care vor fi folosite pentru relocarea proprietarilor/locatarilor din imobilele supuse lucrărilor de intervenție - consolidare, conform dispozițiilor legale din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Locuințele de necesitate menționate la art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Locuințele identificate conform anexei, se predau Adn^niști^eLMufîibipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe bază de proces - verbal. urmând x:a la


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 terminarea lucrărilor aceste imobile să fie predate către Administrația Fondului Imobiliar, tot pe bază de proces - verbal.

Art.4 Pe perioada derulării lucrărilor, Administrația Fondului Imobiliar își menține celelalte prerogative cu privire la administrarea imobilelor.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 31.01.2019


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 31.01.2019

Nr. 25 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roANEXA H.C.G.M.B. NR


  • 1. Calea Dorobanți nr. 91, bl. 12B, sc.C, et.2, ap.68, sector 1;

  • 2. Str. I.G.Duca nr. 13, ap.10, sector 1;

3.Str. Dr. lacob Felix nr. 41, bl. C2, sc.4, et.2, ap.109, sector 1;


  • 4. Str. Grigore Moisil nr.5, bl.7 bis, sc.C, et.6, ap.169, sector 2;

  • 5. Str. Doamna Ghica nr. 32B, bl. T3, et.7, ap.705, sector 2;

  • 6. Intrarea Patinoarului nr. 23, bl. PM 55, et.7, ap.118, sector 3;

  • 7. Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, et.3, ap.44, sector 3;

8.Str. Străduinței nr.9, bl. D3, sc.4, et.4, ap.59, sector 4;

9.Bd. Tineretului nr. 27, bl. 18, sc.l, et.8, ap.35, sector 4;

10.Str. Gen. Rominceanu nr. 18, et.l, ap.2, sector 5;

11.Str. Râul Dorna nr. 6, bl. Z46, et.7, ap.47, sector 5;

12. Str. Dreptății nr. 6, bl. D4, sc.l, et.4, ap.30, sector 6;

13.Str. Dr. Taberei nr. 71, bl. TD42, sc.l, et.2, ap.15, sector 6;

14.Str. Valea Prahovei nr.3, bl. 8 S14, sc.l, et.l, ap.22, sector 6.ia «r?-Ll0ARw gi \'&V>adMor J//

RISC SEISMIC <?//

/ o 1

■"1