Hotărârea nr. 249/2019

HOTARAREnr. 249 din 2019-04-23 PRIVIND ACTUALIZAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE PAZA SI MENTINEREA ORDINII PUBLICE SI A TARIFULUI PENTRU TRANSPORT VALORI PRESTATE DE CATRE DIRECRTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ONFORM CU 6


romania2019.eu

F'gg.K; ST-r'ty.c» iaCor^ăj Ur«^r* t


privind actualizarea tarifului pentru serviciile de pază și menținerea ordinirpubfice și a tarifului pentru transport valori prestate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 793/15.04.2019 și al Direcției Generale de Poliție Locală și Controf al Municipiului București nr. 15188/16.04.2019;                                                _ j

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 73/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 275/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;                                                              ___I

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 7 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă tariful de 9000 lei/lună/angajat pentru servicii de pază și menținerea ordinii publice prestate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

(2) Se aprobă tariful de 150 lei/oră pentru transportul de valori efectuat de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/28.03.201 S^își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

V

UKAS

BO   . BO wxn      OOI