Hotărârea nr. 248/2019

HOTARAREnr. 248 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR REZIDENTIALE SI CENTRELELOR DE ZI AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CAT SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE SI A METODOLOGIEI DE CALCUL PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE

CONSIUUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI--

CONFORM CU ORIG

ia2019.euHOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiari        or rezidențiale și Centrelor de zi

aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și a contribuției lunare de întreținere și a metodologiei de calcul pentru beneficiarii Centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele dependente

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 750/12.02.2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 72/22.04.2019, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 11/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 274/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- art. 31 - art. 33, art. 41 alin. (3), art. 52 alin. (5), art. 116 alin. (2), lit. c), art. 119 alin. (1) și alin. (2), art. 134, art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1) și alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

art. 6 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

art. 1 lit. a) din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție al copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se probă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele dependente asistate în cadrul Centrelor rezidențiale publice aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la un cuantum de 5401 lei/lună/beneficiar.

Art.2 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului de Asistență pentru Agresori ”0 nouă Șansă” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 2781 lei/lună/beneficiar.

Art.3 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului de Sprijin pentru Familii Defavorizate aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 1757 lei/lună/beneficiar.

Art.4 Se aprobă costul mediu lunar pent Complexului Integrat de Servicii Sociale pent Generale de Asistență Socială a Municipiului București,

dșpostului de noapte din cadrul ^hJXaflat în subordinea Direcției 31'®1 lei/lună/beneficiar.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Art.5 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrelor de îngrijire și educație timpurie pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 - 3 ani și Centrelor de zi destinate copiilor, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 5526/lei/lună/beneficiar.

Art.6 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Centrului de zi pentru Integrarea/Reintegrarea Socială din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți ”Sf. loan” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 600 lei/lună/beneficiar.

Art.7 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București ”Acad. Nicolae Cajal” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 7924 lei/lună/beneficiar.

Art.8 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Unității de îngrijiri la Domiciliu din cadrul Centrului Rezidențial ”Sf. Teodora aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 22 lei/oră/beneficiar pentru serviciile de îngrijire personală la domiciliu, cu respectarea limitelor orare prevăzute de legislație.

Art.9 Se aprobă costul mediu lunar pentru beneficiarii Cantinelor Sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la valoarea de 1042 lei/lună/beneficiar.

Art.10 Se aprobă contribuția lunară de întreținere pentru persoanele dependente asistate în cadrul Centrelor rezidențiale publice aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, la un cuantum de 1080 lei/lună/beneficiar.

Art.11 Se aprobă Metodologia de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorată de adulții asistați în cadrul Centrelor rezidențiale publice aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București sau de susținători acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Cphsiliulur General al Municipiului D'RfCȚlA 0\\

București din data de 23.04.2019.ASISTENTA r Al rt'HWCĂȘ| JURIDICA

* ^^7

'IQ 9'^" * //

Anca Daniela Raiciu


București, 23.04.2019

Nr. 248


r

: CONFORM CU ORIGINAL

i.
M       OGIA //*

de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorată de a nn    n»» rmî rlnnf in IA mil-klînn nnnfvn nnxonnnn rl nrAAnrl             îA .

•                                                                                                          Q Vi

Generale de Asistență Socială a Municipiului BucureștrS^tde^


ții asistați în cadrul Centrelor rezidențiale publice pentru persoane dependenie^affate îricstibordinea Direcției ținătorii acestora


Art. 1. — (1) Sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere, stabilită la art. 10 din prezenta H.C.G.M.B., persoanele dependente asistate în centrele rezidențiale publice pentru persoanele dependente, denumite în continuare centre rezidențiale publice, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent.

 • (2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

 • a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 alocației de stat pentru copii;

 • g) indemnizația de creștere a copilului;

 • h) pensia alimentară/obligația de întreținere a minorului, stabilită în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

Art. 2. — (1) în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către: soțul sau soția, rudele în linie dreaptă, frați și surori, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Codul Civil.

 • (2) în cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (1), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuției lunare de întreținere celui asistat, diferența de plată trece în obligația celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (1), până la completarea integrală a cua această completare nu este posibilă din lips contribuția lunară de întreținere datorată se s la persoanele respective.

 • (3) în cazul în care obligația de plată a c persoane, ea poate fi plătită și numai de unâ cu respectarea limitei maxime de îndatorare prevăzută de legislație și cu prezentarea unor declarații notariale de la celelalte persoane obligate la plată.

  ^contribuției lunare de întreținere; când anciare ale celor obligați la plată, 21uJ\umelor ce pot fi efectiv încasate de • (4) Pentru persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent.

Art. 3. — (1) La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

 • a) din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;

 • b) din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale;

 • c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

 • (2) La stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată care realizează venituri salariale. la suma rezultată la alin.(l) lit.c), numai după ce s-a lăsat la dispoziția acestora cel puțin suma de 300 lei, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. în tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate.

 • (3) Cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 8 din H.C.G.M.B.

Art. 4. — (1) în situația în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției, la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina su^^se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete medii lunare ale susUtnătOfilor legal; întreținere, aflate în executare;              CONFORM C^OF

  LUL


  r pe o persoană,

  •                                            •                                             11 o            •J t »-A            r" /*** I I

  • b) suma rămasă se împarte la numărul menbrilor de familie pe care; susflf|ăfdțifJegAfl/7fi au efectiv

  în întreținere;                                                               -swo’y

  • c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu rreflundr pe o persoană, se stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei

   asistate, folosindu-se următoarele interva

   e de venituri:

   Venitul mediu net lunar/o persoană (lei)

   Contribuția lunară (% din contribuția lunară calculată)

   Sub 2080

   0%

   2081 -2180

   10%

   2181 -2280

   20%

   2281 - 2380

   ,/Cp^X.   30%

   2381 - 2480

   / /7\\A  40%

   2481 - 2580

   2581 - 2680

   > j j /o%    > â

   ——A   fe- Wf
 • (2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin HCGMB.

 • (3) Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor dependente au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este cel prevăzut la art. 4, alin. (1) lit. c).

 • (4) La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în condițiile alin. (1), se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată menționată la art. 2 alin.(l) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

 • (5) Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul local al m u n i c i p i u 1 ti i București.

 • (6) Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane dependente pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.

 • (7) Orice modificare a cuantumului contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se procesează la momentul la care sunt aduse la cunoștința centrului rezidențial/Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București, în baza hotărârii Comisiei de admitere.

 • (8) Modificarea cuantumului intră în vigoare de la data admiterii solicitării în Comisie, tară a opera retroactiv.

Art. 5. — (1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public a persoanei dependente, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează un angajament de plată.

 • (2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin.(l) din prezenta metodologie nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuției lunare de întreținere potrivit prevederilor prezentei metodologii.

 • (3) După stabilirea persoanelor obligate la plată și a cuantumului sumelor ce le revine de plătit se întocmește un angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menționarea sumelor respective.

 • (4) în cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil.

  Art. 6. — (1) Angajamentul de plată se întocmește în trei exemplare, dintre care: un exemplar se atașează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se transmite persoanei/persoanelor obligate la egd ălfe exemplar se remite organului care teqlfi^Munare de întreținere.

  eMajAate de persoanele o

  .ZiLA________nx -.Z


  plata contribuției lunare de întreținere, iar c urmează să facă reținerile sau care urmărește


  (2) Sumele reprezentând contribuțiile lunar^ de  se rețin de centrul rezidențial public pentru dl^sdapfe'^)endfn$eiîn care șe află asisra loiTW/           fa
(3) Centrele rezidențiale publice pentru persoane dependente au obligația să informeze persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere ori de câte ori intervin modificări ale cuantumului contribuțiilor sau încetarea plății acestora.

Art. 7. — (1) Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de persoana asistată sau de susținătorii legali ai acesteia se comunică de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • (2) Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de centrul rezidențial public sau de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, după caz.

 • (3) în vederea stabilirii cuantumului contribuției lunare de întreținere, dosarul persoanei asistate va cuprinde și actele privind starea civilă, componența familiei și situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:

 • a) declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • b) copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul;

 • c) copii de pe hotărâri judecătorești, după caz. prin care cei care datorează plata contribuției lunare de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane:

 • (4) Sumele încasate cu titlu de contribuție lunară de întreținere se varsă în termen de 3 zile la bugetul local al municipiului București.