Hotărârea nr. 247/2019

HOTARAREnr. 247 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOV


romania2019.eu


H O

privind aprobarea cotizației anuale a MuiiicipJ i București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. 462/17.04.2019 si al Direcției Generale Economice nr. 3574/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 71/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 273/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov nr. 289/12.04.2019, prin care se transmite Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București Ilfov;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 51 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv -

cadru si a statutului - cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară

1                                                                                                                                       5

cu obiect de activitate a serviciilor de utilități publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

J

Termoenergetică București - Ilfov nr. 05/10.04.2019;

art. 6 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 1 al Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

art. 7 lit. a) din anexa nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, anexe ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului-București nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de DezybltăijâLd^            Termoenergetică

București - Ilfov.


V

UKAS *“«ssr

ISO MO1 ■ bo 1«XH      001


în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.

14 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPII HOTĂRĂȘTE:

ntarea


Art.1 (1) Se aprobă cotizația anuală a Municipiului cheltuielilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București -Ilfov în sumă de 3.430.403 lei din bugetul planificat al Municipiului București.

(2) Plata cotizației anuale se va face integral sau în tranșe.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL

>ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 247’


J.