Hotărârea nr. 246/2019

HOTARAREnr. 246 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ■- -                                                            5


HOTĂRÂRE


privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 6835/12.04.2019 si al Direcției Generale Economice nr. 3671/22.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 70/22.04.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 49/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 272/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (A.D.T.P.B.I) nr. 7302/10.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 51 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv -cadru si a statutului - cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară

»                                                                                                                                      J

cu obiect de activitate a serviciilor de utilități publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

  • -  art. 7 alin. (3) lit. a) din anexa nr. 1 la Actul constitutiv al ADITPBI și art. 8 alin. (2) și art. 9 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Statutul ADITPBI, anexe la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 140/2017 privind


    UKAS

    no KOI ■ bo i«m      001


în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.


14 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publici cală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNI

HOTĂRĂȘ

Art.1 (1) Se aprobă contribuția anuală a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în sumă de 17.000.000 lei din bugetul al Municipiului București.

(2) Contribuția anuală prevăzută la alin. (1) poate fi plătită integral sau în

tranșe, în baza documentelor justificative.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, . _         SECRETAR GENERAL

al municipiului bucurești,


Anca Daniels Raiciu


Georgiana Zamfir

București, 23.04.2019

Nr. 246’