Hotărârea nr. 245/2019

HOTARAREnr. 245 din 2019-04-23 PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5T, PE SANTIERELE ORGANIZATE DE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.eu


!E2NfORMCU QRiG|NÂLUL


-HO T Ă-R-Â-R-E—7^’'

H O T Ă R Â R-E--r estinate transportului o<


privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t, pe șantierele organizate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 6909/15.04.2019 si al Direcției Generale Investiții;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 48/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 271/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t, pe șantierele organizate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, conform anexei care face parte prezenta hotărâre, va fi permis fără aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 (1) Deplasarea și caracteristicHe^a^dyphiculelor destinate transportului spinarea Clădirilor cu Risc

'


de mărfuri și a utilajelor cu masa totală/^&pzată^^nare de 5 t, pe șantierele organizate de Administrația Municipa ’


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucu Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.roti), V

UKAS

BO «OOl . BO M0O1      001


Seismic va fi nominalizată exact și periodic (lunar) și transmisă Direcției Generale Investiții, care va supune avizării Direcției Transporturi.

(2) Modul de cooperare între Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Direcția Generale Investiții va fi stabilit printr-un memorandum încheiat între cele două structuri, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.’Lucrări de punere in siguranță


Consolidare imobile16

Calea Moților, nr.27, Sector 3,

17

■ ■■

Calea Moților, nr. 92, Sector 3,

18

Str, Șelari, nr. 22, Sector 3,

19

Str. Lipscani, nr 61, Sector 3,

20

Bd. Pache Protopopescu, nr. 54, Sector 2,

21

Str. Smărdăn, nr. 19, Sector 3.

22

Str. Gabroveni, nr-18, Sector 3

23

Str. Franceză, nr. 5, Sector 3

24

Str. Lipscani, nr. 70, Sector 3

25

Str. Lipscani, nr. 33, Sector

26

Str. Academiei, nr. 3-5, Sector 3

27

Str. Brezoianui nr. 14/ Bd. Regina Elisabota, nr. 41, Sector 5

28

Str. St. Vineri, nr. 7, Sector 3

-----1                  z. - .. .                       .   ... .v,-..-..                                           .

29

Str. Matei Voievod, nr. 31, Sector 2

30

Str. Popa Tatu, nr. 85, Sector 1

31

Lucrări de reparații ți igienizare a locuințelor de necesitate libere Contract Subsecvent 5


Alte imobile aflate în autorizare în vederea punerii in ; siguranță

i


CONFORM CU ORIGINALUL


32

Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blinari, Nr. 2, Sector 3, Bucurețti

33

Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blănari, Nr. 10, Sector 3, Bucurețti

34

Consolidare Imobil Locuințe, Str. Blănari, Nr. 8, Sector 3, Bucurețti,

35

Consolidarea imobilului de locuințe din Str. Franceză, nr.30, sector 3, Bucurețti

36

Consolidarea imobilului de locuințe din str. Spătarului, nr. 36, Sector 2, Bucurețti

37

Consolidarea imobilului din str. Biserica

Enei, nr. 14, Sector 1,

38

Consolidarea imobilului de locuințe din str. Știrbei Vodă, nr. 20, Sector 1, Bucurețti

39

Consolidarea imobilului de locuințe din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 30 (Corp A+B), Sector 5, Bucurețti

40

Consolidarea imobilului de locuințe din str. Vânători, nr. 17, Sector 5, Bucurețti

41

Restaurare ți consolidare Palatul Voievodal Curtea Veche din str.

Franceză nr 19 23


Alte imobile aflate în expertizare, proiectare ți autorizare în vederea consolidării