Hotărârea nr. 244/2019

HOTARAREnr. 244 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCEPAND CU ANUL 2020

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUO19.eu


HOTĂRÂRE    (T-

privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri nr. 2189/07.02.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 69/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 270/22.04/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -   art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2), art. 486 alin. (1) și alin. (2), art. 489 alin. (1) și alin. (2), art. 490, art. 491 alin. (1) și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;

Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu anul 2020, se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale și sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu anul 2020, se aprobă nivelurile taxelor locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 începând cu anul 2020, bonificația pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport datorate de persoanele fizice pentru întregul an este de 10%.

Art.5 Pentru plata cu întârziere a impozij£f5r ȘiRaxș hotărâre se percep majorări de întârzierile creanțele bugetare.


1

sfD 1

51 Fy f

db, V

UKAS •“«asT7

ISO >001 • BO 14001

001


Art.6 Sumele încasate de către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale de sector pentru bugetul Municipiului București vor fi virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare pentru veniturile încasate în luna anterioară.

Art.7 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale municipiului București.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și organismele prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 23.04.2019.Anexa nr. 1

la H.C.G.M.B. nr.JM/^- Oj± 2019


Nivelurile impozitelor și taxelor Ioo. ° a « °

Nr. Crt.

Denumire

Nivelurile prevăzute începând cu anul 2020

1.

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri

1.1

Tipul clădirii

Valoare impozabilă

- Iei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.060

636

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

318

212

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

212

185

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

133

80

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate c^? locuință, în oricare dintre tipurile de clă^r^-prevăzute la lit. A-Dr  z           / Z

^75%din suma care s-ar Q ;țapîtea clădirii

zoAja

75% din suma care s-ar aplica clădirii1.2


1.3

------x--------------------------------------------------------------------- F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D__

Cota de impozit pe clădiri pentru

 • -  clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • - clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea

persoanelor fizice_____________________________

Cota de impozit/taxă pe clădiri pentru

 • - clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice

 • - clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea

sau deținute de persoanele juridice___________

Impozitul pe teren și taxa pe teren

Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții_________________________

Zona în cadrul localității

A

B_______________________________

C______________________________

D___________________________

Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții___________

Categoria de folosință


50% din suma care s-ar aplica clădirii


0.1%


0,2%2.3


50% din suma care s-ar aplica clădirii1

2

2

 • 4

 • 5


Teren arabil__________________________

Pășune____________________________

Fâneață____________________________

Vie_______________________________

Livadă____________________________

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră____________

Teren cu ape_______

Drumuri și căi ferate

Teren neproductiv


2

2

9

Teren amplasat în extravilan


Categoria de folosințăTeren cu construcții_______________

Teren arabil_______________________

Pășune_________________________

Fâneață_________________________

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 5.1___________________________

Vie până la intrarea pe rod Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 6.1________

Livadă până la intrarea


- lei/ha-


- lei/ha -

Zona


7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la 7.1

13

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

4

8.1

Teren cu amenajări piscicole

31

9

Drumuri și căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

3.

Impozitul pe mijloacele de transport

3.1

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

—1

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri c{F capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3    | (

lONFORMCUORIGINALâLț

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică într^ 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

153

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică d£. peste 3.001 cm3

308

7

Autobuze, autocare, microbuze

25 ’

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

31

9

Tractoare înmatriculate

19

II. Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

< 4.800 cm3

3

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cm3

5

3

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

106 lei/an

3.2

Mijloace de transport hibride

95% reducere

3.3

Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015

Masa totală maximă autorizată

- lei -

1

Până la 1 tonă, inclusiv

9

2

Peste

1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

3

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55

4

Peste 5 tope                       Q

X          68

-------—---------3.4

Mijloacelor de transport pe apă

- lei/an -

1

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22

2

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

3

Bărci cu motor

223

4

Nave de sport și agrement

lei/an

2,5 m - 12 m, inclusiv

510

peste 12 m

1.022

5

Scutere de apă

223

6

Remorchere și împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

592

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

963

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1.481

d) peste 4000 CP

2.370

7

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta                       ,

92   ____

8

1

Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

nniriklAI III

//<

a) cu capacitatea de incărcare până la 150Ș(fc?e^ tone, inclusiv                             L-........

UKWi UU UKIUINALUL

-----

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

519

4.

Taxe pentru eliberarea certificatelor de^urbanfem, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații

4.1

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

- lei -

- până la 150 m2, inclusiv

5

-între 151 m2 si 250 m2, inclusiv

6

- între 251 m2 si 500 m2, inclusiv

8

- între 501 m2 si 750 m2, inclusiv

10

- între 751 m2 si 1000 m2, inclusiv

13

- peste 1000 m2

15 +0,01 lei/m2 pt. fiecare m2 care depășește 1000 m2

4.2

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate

14 lei

4.3

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor^prtvfefd-ridicările topografice, sondele de>g^e,petrol și alte excavări                 ff

7 lei pentru fiecare m2

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice______________________________________

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu________________________

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă______________

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare______________________________

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol_______________________________

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității înregistrate în grupele CAEN 561 Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Al te activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAE

 • - pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;

 • - pentru o suprafață mai mare de 500 m2.

  7 lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție


  12 lei pentru fiecare racord


  8 lei


  18 lei
  ,fi£criATaxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:______________________________________

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate
internațională

-

6.2

în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la pct. 6.1

5 %

7.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

530 lei

8.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

29 lei/m2 sau fracțiune de m2

9.

Sancțiuni

Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă

de la 74 lei la 296 lei

Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă

de la 296 lei la 737 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,    vânzarea,    evidența    și

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

de la 344 lei la 1.673 lei

Anexa nr. 2

la H.C.G.M.B. nr.^%/^5. Ofy 2019

Nivelurile taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice și a altor taxe în municipiul București

Denumirea impozitului/taxei

Nivelurile prevăzute începând cu anul 2020

1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare

- lei/zi/locație -

a) filmare statică pentru centrul istoric:

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

2.337

- video clipuri și spoturi cu caracter publicitar

2.892

b) filmare statică pentru celelalte zone:

- filme scurt sau lung metraj, filme și seriale de televiziune și altele asemenea

1.557

- video clipuri și spoturi cu caracter publicitar

2.003

c) filmări dinamice (în mișcare) - ind iferent de lungimea traseului și zonă

lei/zi

- cu întreruperea circulației

-------~ 37073

- tară întreruperea circulației

ALirno'nfl Pil ClRIG!NÂLâLZ

2. Taxa pentru utilizarea locurilor public pentru spectacole în aer liber, festivaluri manifestări promoționale

r*

UNrUixiVl v/U

N1

a) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri, manifestări promoționale, târguri de locuri de muncă și alte asemenea.

 • - 2.OCp^lei/zi 1 pentru suprafețe de^ pană la 1.000 mVinclusiv;

 • - 3.894 lei/zi pentru suprafețe cuprinse între 1.001 m2 și 5.000 m2, inclusiv;

 • - 7.789 lei/zi pentru suprafețe mai mari de 5000 m2.

a.l) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea unor evenimente: spectacole în aer liber, concerte, festivaluri, manifestări promoționale, târguri de locuri de muncă și alte asemenea pentru:

 • - Piața Constituției

 • - Piața Victoriei

 • - Piața Enescu, Piața Universității, Piața Alba-Iulia

 • (1) Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă

între minim 3 - 5 zile necesare pentru: montare sceno-tehnică, eveniment propriu-zis (concert, festival, târg, etc.) și aducerea kj^tarea-jnițială a locației.                        0 M

 • (2) Dacă numărul de zile ji^U^^kr^st&sțiai/m^re

 • - 143.302 lei/eveniment;

 • - 95.186 lei/ eveniment;

 • - 71.128 lei/ eveniment.

decât perioada prevăzută la alin. (1), se va achita o taxă suplimentară de:

- 24.058 lei/zi.a.2) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în cazul evenimentelor sportive pentru:

 • - Piața Constituției

 • - Piața Victoriei

 • - Piața Enescu, Piața Universității, Piața Alba-Iulia

 • (1) Prin eveniment se înțelege perioada cuprinsă între 1 - 3 zile necesare pentru pregătirea evenimentului, desfășurarea evenimentului sportiv propriu-zis și aducerea la starea inițială a locației.

 • (2) Dacă numărul de zile solicitate este mai mare

decât perioada prevăzută la alin. (1), se va achita o taxă suplimentară de:__

b) curse auto-moto, manifestări sportive cu caracter promoțional și alte asemenea


-71.651 lei/eveniment;

 • - 47.593 lei/ eveniment;

 • - 35.564 lei/ eveniment.


 • - 12.029 lei/zi.____________________________________

 • - 3.894 lei/zi pe o lungime a traseului de până la 5.000 m

 • - 7.789 lei/zi pe o lungime a traseului mai mare de 5.000 m


c) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfășurarea evenimentelor constând în:

-distribuirea de materiale promoționale (flyere, stikere, cataloage, pliante, publicații, produse promoționale etc.);

 • -  expoziții de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziții ale micilor meseriași și altele asemenea;

 • -  divertisment: statui vii, artiști ambulanți, reprezentații de dans, minispectacole de magie de teatru, echitație, picturi pe față și altele asemenea;


CONFORM CU ORIGINALUL3 Alte taxe locale

3.1 Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

a) taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor:

Muzeul Național al Literaturii Române lei/zi/vizitator

Muzeul Municipiului București lei/zi/vizitator

- pentru adulți

5

6

- pentru pensionari, militari, elevi, studenți, grupuri organizate

2

3

- copii/persoane cu handicap

0

0

b) taxa zilnică pentru vizitarea caselor memoriale

Muzeul Național al

Literaturii Române lei/zi/vizitator

Muzeul Municipiului București lei/zi/vizitator

- pentru adulți

4

5

- pentru pensionari, militari, elevi, studenți, grupuri organizate

xC o

yf *

2

A

- copii/persoane cu handicap |

' A)/ /x'

_______JȘ—_Z_L___/ă.

\A oc) taxa zilnică pentru vizitarea siturilor arheologice

3 lei/zi/vizitator

d) taxă filmare/fotografiere profesionistă în interiorul    muzeului/casei    memoriale/sitului

arheologic (taxă de filmare pentru TV, filme documentare realizate de specialiști)

43 lei/m2/oră

e) taxă filmare/fotografiere de către turiști în interiorul    muzeului/casei    memoriale/sitului

arheologic

16 lei/zi/vizitator

f) taxă ghidaj

6 lei/zi/vizitator

g) taxă de parcare Centrul Cultural Palatele Brâncovenești

2 lei/zi/vehicul

3.2 Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venit

14 lei/zi

3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București

a) pentru accesul și circulația în zona A :

 • - între 5 - 7.5 tone inclusiv

-între 7,5 - 12,5 tone inclusiv -între 12,5-16 tone inclusiv

 • - între 16-22 tone inclusiv

 • - între 22 - 40 tone inclusiv

 • - mai mare de 40 de tone        —----"

- lei/zi -

245

479

957

1.436

_J.913

—    Î.381

- lei/lună -

2.119

4.238

8.477

12.715

16.954

21.192

b) pentru accesul și circulația în zOna B :      . nc

 • - între 5 - 7,5 tone inclusiv \

-între 7,5 - 12,5 tone inclusiv!

-între 12,5 - 16 tone inclusiv          2 -V

 • - între 16-22 tone inclusiv

 • - între 22 - 40 tone inclusiv

 • - mai mare de 40 de tone

- -

•""TT'     jf~ j t^>ca

301^g^jng

368

VA 530

a        1.060

L59°

2.119

2.650

3.179

3.4 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

 • -  tractoare, mașini și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, troleibuzele și tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București

 • - mopede ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București

318 lei/vehicul

43 lei/vehicul

- Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare

25 lei/certificat

- Taxa pentru eliberarea plăcuței cu numărul de înregistrare

31 lei/plăcuță

3.5 Taxa pentru organizarea si desfășurarea jocurilor de aj^fficnj^

318 lei/minut

3.6 Taxe^i^eriiiiaj^^\ organizarea și funcționayca^i^vicîtlar^x s#lttț)ifizare,zprecumși a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

 • - autorizație de lucru

 • - acordul de transport deșeuri

 • -  autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești

 • -  autorizare operatori care prestează servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

1.060 lei

530 Iei

1.060 lei

742 lei

3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate :

- Aviz Urbanism, Plan reglementări

10 lei/foaie

3.8 Taxa eliberare copii documente:

 • - fișă tehnică imobiliară

 • - reconstituire plan

 • -  documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și în baza altoireaficftanf’’’’

17 lei/fișă

22 lei/plan

0,53 lei/pagină A4 ___-—n 1,00 leu/pagină AX====^.

3.9 Taxa aviz traseu

3.10 Taxa aviz comisie precoordonare/ coordonare rețele                 1—--------------

>))

X       lei/m2/z^f>X\

zorța A ! zona B

zona'^4?

3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor pubHce pentru desfășurarea    unor    activități de

comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

0,95

0,74

0,59

0,43

3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare și nealimentare

0,85

0,66

0,53

0,38

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

1,06

0,83

0,66

0,48

3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

0,61

0,47

0,37

0,26

3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

1,59

1,28

1,00

0,73

3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

0,49

0,38

0,29

0,21

3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte

0,64

0,50

0,39

0,28

3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

1,28

0,98

0,77

0,56

3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

0,05

0,04

0,03

0,02

3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

0,53

0,43

0,31

0,21

3.21 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

0,38

0,29

0,23

0,17

lei/zi/vehicul

3.22 Taxa pentru utilizarea lacurilor publice cu parcări de reședință        (       £

<—

0,14

0,104. Alte taxe locale ce se încasează la bugetul municipiului bucurești

4.1. Taxe pentru concesionarea locurilor de înhumare (până la 7 ani) :

 • -   cimitire categoria I

 • -   cimitire categoria II

 • -   cimitire categoria III

 • -  cimitire categoria IV

21

14

12

8

4.2. Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat:

 • -   cimitire categoria I cimitire categoria II

 • -   cimitire categoria III

 • -  cimitire categoria IV

297

212

85

43

4.3. Taxa pentru concesionarea unei nișe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman

21

4.4. Taxe pentru transformarea concesiuarrr unui loc de 25 de ani în concesiune pe ternien nelimitat:

 • -   cimitire categoria I                       1

cimitire categoria II

 • -   cimitire categoria III

 • -  cimitire categoria IV

nform cu originalul

21

IC /

''S-r/i              ftx? Z- tu

1 ® 5              p c||

4.5. Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 de ani în concesiune pe term^^ nelimitat:

 • -   cimitire categoria I

 • -   cimitire categoria II

 • -   cimitire categoria III cimitire categoria IV

267

190

76

38

Anexa nr. 2a


la H.C.G.M.B. nrj244/J3.^ 2019

NORME METODOLOGICE

de aplicare a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice și a altor taxe în municipiul București


1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor |

1.1 Reguli generale


 • (1) Această taxă se percepe pentru utilizarea tqmporară a jomeniu-lui^public pentru desfășurarea activității de filmare profesionistă (filme scurt-sati lung metraj, filme și seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare și altele asemenea), în scopul obținerii de venituri.

 • (2) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare vor fi adresate, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Termenul de 5 zile începe să curgă din momentul în care este depusă documentația completă însoțită de acordurile de principiu necesare din partea următoarelor instituții, după caz: Poliția Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de filmare în zona Centrului Istoric București), Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (pentru solicitările de filmare pe spațiile verzi administrate de aceasta), Administrațiile Domeniului Public aparținând primăriilor sectoarelor municipiului București (pentru solicitările de filmare pe spațiile verzi administrate de aceasta), Administrația Străzilor (pentru solicitările de filmare pe spațiile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitările de filmare care afectează traficul rutier, este necesară obținerea, în prealabil, a avizului Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Elaborarea documentației aferente solicitărilor pentru realizarea filmărilor pe raza teritorială a Municipiului București se va face de către Direcția Cultură, învățământ, Turism. Emiterea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile D.P.G. nr. 1764/12.12.2016, precum și a prezentelor norme metodologice.

 • (3) La aceasta se percepe o cotă de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

 • (4) în situația în care solicitarea de renunțare la desfășurarea filmării nu se depune cel târziu înainte de data începerii activității !

locurilor publice pentru filmare nu vi se aplică pe zi indiferent de numărul de ore de filmare efectuate/solicitate. Taxa se va calcula începând cu data amenajării și până la data dezafectării locației, inclusiv.


1.2 Calculul taxei


 • (2) în înțelesul prezentei hotărâri prin locație se înțelege suprafața/perimetrul ocupat(ă), reprezentând domeniul public, necesar(ă) desfășurării activității de filmare, dar nu mai mult de 1.500 m2. Pentru suprafețele solicitate suplimentar taxarea se face la multiplu de 1.500 m2. Pentru alegerea locației pe domeniul public se va avea în vedere faptul că, în cazul în care suprafața solicitată este mai mică decât suprafața reală a locației, se va achita taxa aferentă suprafeței reale a locației respective și nu taxa ce ar reveni pentru suprafața solicitată.

 • (3) Pentru filmările dinamice (în mișcare) taxa se calculează conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. c) în lei/zi indiferent de lungimea traseului și zonă, funcție de întreruperea sau neîntreruperea circulației.

 • (4) Delimitarea Centrului istoric București, așa cum este prevăzută în Anexa la O.G nr. 77/2001, este următoarea:

- la Nord: bd. Regina Elisabeta (de la intersecția cu Calea Victoriei), bd. Carol I (oână la utilizarea temporară a locurilor publice cu generatoare electrice, lumini, cabluri etc., se va^fM^ taxă de 2 lei/m2/zi. Pentrul ocuparea domeniului public cu cabluri necesare desfășurării activității de filmare, etc., se va lua în calcul o suprafață de 1 m lățime și o lungime estimată egală cu cea a cablurilor. Pentru alte echipamente utilizate se va lua în considerare suprafața estimativ ocupată la care se va adăuga câte un metru în jurul suprafeței necesară utilizării acestor echipamente.


 • (6) Pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfășurării activității de filmare profesionistă, în condițiile în care acestea vor fi parcate în afara locației în care se desfășoară activitatea de filmare, se plătește taxa, după cum urmează:

 • - pentru autovehicule cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv: 6 lei/zi/vehicul;

 • - pentru autovehicule cu masa totală autorizată cuprinsă între 3,5 t și 7,5 t inclusiv: 10 lei/zi/vehicul;

 • - pentru autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 t: 14 lei/zi/vehicul.

 • (7) La această taxă se aplică TVA conform prevederilor legale.

 • (8) Modelul de declarație de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare este prevăzută în Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

 • (9) în situația în care se constată faptul că suprafața declarată este mai mare decât suprafața efectiv ocupată și/sau numărul de zile efectuate pentru desfășurarea activității este mai mare decât perioada avizată, direcția de specialitate este îndreptățită să solicite achitarea diferenței de taxă conform informațiilor consemnate în documentele întocmite de personalul împutenicit în efectuarea controalelor, precum și perceperea de majorări până la data efectuării plății, conform prevederilor legale privind creanțele bugetare.

 • (10) încasarea taxei se face conform avizului/acordului menționat la pct. 1.1 alin. (2) și a declarației de impunere prevăzută în Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.


1.4 CONTRAVENȚII

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere;

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre.

 • (2) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin.(l) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 159 lei la 265 lei, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 318 lei la 954 lei;

 • - alin.(l) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.298 lei.

 • (3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către persoanele juridice se sancționează conform legislației în vigoare privind combaterea evaziunii fiscale.


desfășurării următoarelor evenimente:

 • - spectacole în aer liber, concerte, festivaluri sau alte manifestări promoționale (curse auto-moto, târguri de locuri de muncă, manifestări sportive și alte asemenea);

 • - desfășurarea evenimentelor constând în distribuirea de materiale promoționale (flyere, stikere, cataloage, pliante, publicații, produse promoționale și alte asemenea);

 • - expoziții de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziții ale micilor meseriași și altele asemenea;

 • - divertisment: statui vii, artiști ambulanți, reprezentații de dans, minispectacole de magie și de teatru, echitație, picturi pe față și altele asemenea;

 • - fotografiere profesionistă;

 • - și alte activități asemenea.

 • (2) Solicitările se adresează, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Emitererea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice și a dispozițiilor legale în vigoare. în condițiile în care se impune, activitatea desfășurată pe domeniul public va fi analizată și avizată și în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere vor fi adresate, în scris, Primăriei Municipiului București, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Termenul de 5 zile începe să curgă din momentul în care este depusă documentația completă însoțită de acordurile de principiu necesare din partea următoarelor instituții, după caz: Poliția Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de fotografiere în zona Centrului Istoric București), Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (pentru solicitările de fotografiere pe spațiile verzi administrate de aceasta), Administrațiile Domeniului Public aparținând primăriilor sectoarelor municipiului București (pentru solicitările de fotografiere pe spațiile verzi administrate de aceasta), Administrația Străzilor (pentru solicitările de fotografiere pe spațiile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitările de fotografiere care afectează traficul rutier, Turism. Emiterea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile D.P.G. nr. 1764/12.12.2016, precum și a prezentelor norme metodologice.


 • (4) In situația în care solicitarea de renunțare la desfășurarea evenimentului nu se depune cel târziu înainte de data începerii activității, sumele achitate cu titlu de taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale nu vor fi restituite.

2.2 Calculul taxei

 • (1) Taxa se calculează în lei/m1 2/zi sau lei/zi funcție de suprafața solicitată sau lungimea traseului și se plătește anterior sau la data eliberării acordului/avizului Primarului General. Taxa se va calcula începând cu data amenajării și până la data dezafectării, inclusiv.

 • (2) In cazul în care pentru desfășurarea evenimentului implică și amplasarea de corturi, pavilioane, standuri, vitrine, echipamente etc. sau se folosesc grupuri de dansatori, fanfară etc. taxa prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. c) se dublează. Suprafața utilizată pentru ac depăși 30 m2, inclusiv. în cazul în care suprafața este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit a).


 • (3) Pentru evenimentele constând în expoziții de piț

expoziții ale micilor meseriași, divertisment, fotografiere pr< calculează ca produs al suprafeței folosite, în m2, indiferent de zonă, aplicând în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. c) la prezenta hotărâre. Suprafața utilizată depăși 30 m2, inclusiv. în cazul în care suprafața este mai prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. a).                                                           ____

 • (4) în cazul în care manifestările sportive cu caracter promoțional se desfășoară într-un anumit perimetru taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se va calcula conform Anexei nr. 2 pct. 2 lit a).

 • (5) Pentru alegerea locației pe domeniul public se va avea în vedere faptul că, în cazul în care suprafața solicitată este mai mică decât suprafața reală a locației, se va achita taxa aferentă suprafeței reale a locației respective și nu taxa ce ar reveni pentru suprafața solicitată.

 • (6) în situația în care taxa calculată pentru utilizarea temporară a locurilor publice este mai mică decât pragul de 15 lei, pentru perioada aprobată corespunzător fiecărei autorizații/aprobări emise, se va percepe suma de 15 lei.

 • (7) Modelul declarației de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale este prevăzut în Anexa nr. 2.2 la prezentele norme.

 • (8) încasarea taxei se face conform avizului/acordului menționat la pct. 2.1 alin. (2) și (3), precum și a declarației de impunere prevăzută în Anexa nr. 2.2.

 • (9) în situația în care se constată faptul că suprafața declarată este mai mare decât suprafața efectiv ocupată și/sau numărul de zile efectuate pentru desfășurarea activității este mai mare decât perioada avizată, direcția de specialitate este îndreptățită să solicite achitarea diferenței de taxă conform informațiilor consemnate în documentele țntocmite de personalul împutenicit în efectuarea controalelor, precum și perceperea de majorări pâfiă la legale privind creanțele bugetare.

  fectuăru plății  2.3 Scutiri


 • (1) Sunt exceptate de la plata taxei evenimentele cu caracter umanitar și evenimentele finanțate de la bugetul local.


  2.4 CONTRAVENȚII
 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre.

 • (2) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin. (1) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 159 lei la 265 lei, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 318 lei la 954 lei;

 • - alin. (1) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.298 lei.

  (3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către persoanele juridice se sancționează conform legislației în vigoarejșiivj combaterea evaziunii fiscale.  >m


  3. ALTE TAXE LOCALE


  3.1 Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoțriaje^ de arhitectură și arheologie  (1) La stabilirea taxei se ține seama de următoarei

  a) obiectivele să aparțină domeniului public sau privat al unității a respective și acestea să fie administrate direct de către autoritățile administra^ Pentru sectoarele municipiului București obiectivele trebuie să fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii. Nu intră sub incidența prezentului punct obiectivele care aparțin domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale și care sunt concesionate, potrivit legii;


  oriale e locale.


  b) taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele în cauză, regula de bază constituind-o stabilirea taxei/zi/vizitator, ca unică modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de autoritate și contribuabil-vizitator.

  • (2) Cuantumul taxei/zi/vizitator este prevăzut în Anexa nr. 2 pct. 3.1a prezentei hotărâri.

  • (3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe bază de bilet de intrare.
3.2 Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venit

 • (1) Echipamentele care sunt destinate să funcționeze în scopul obținerii de venit sunt cele care nu fac parte din inventarul activității economice pe care persoana fizică respectivă o desfășoară în mod independent sau într-o asociație familială, potrivit O.U.G. nr. 44/2008.

 • (2) Valoare taxei este prevăzută în Anexa nr. 2. pct. 3.2.

 • (3) La stabilirea valorii acestei taxe zilnice, se au în vedere următoarele criterii cumulative:

 • a) echipamente destinate în scopul obținerii de venit să reprezinte acea unealtă, mașină, instalație, aparat, vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice servește pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activități de prestări de servicii;

 • b) funcționarea echipamentelor respective să determine obținerea de venituri de către

  persoana fizică ce îl deține în proprietate sau în folosință;

  c) echipamentul care îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a) și b) să nu facă parte din sfera activității economice pe care persoana fizică respectivă o desfășoară în mod independent sau într-o asociație familială, potrivit O.U.G. nr. 44/2008.

  (4) Autorizația se eliberează la data efectuării plății taxei locale datorate.


 • (5) Exemple de echipamente destinate în scopul obținerii de venit: instalație pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale oria alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau mașina prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc dtffc^l dlhț-i sau electrică - motofierăstrău, circular/s^^gater-r-i cerealelor - moară sau urluitoare; autovehicul; y^eh'fou' cu mâna; altele asemenea.                l.

  dî&țxascuțiți pusă în mișcare pe cale mecanică ipstalaji^ special amenajată pentru măcinarea


  tracțiune animală; vehicul tras sau împins


 • (6) Pentru deținerea de către persoane fizice de echipamente destinate în scopul obținerii de venit, taxa se achită la data depunerii declarației fiscale, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată și data la care contribuabilul declară că acest echipament servește scopului vizat. In cazul în care pentru echipamentul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, aceasta se achită, lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare.

 • 3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municijnuIJBucurești (lei/zi sau lei/lună)
  • (1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse în tabelul Anexe_____r________r_.

  • (2) Pentru asigurarea fluenței și siguranței traficuldi_jjxtiei;--pr€€Hm:---șf mediului înconjurător, locuitorilor și a sistemului rutier, se restricționează ac< autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor, după cum urmeaz

  a) în zona «A» a municipiului București se restricționează accesțjEșfcircjil totală maximă autorizată mai mare de 5 tone;


 • b) în zona «B» a municipiului București se restricționează accesul și circulația^^F°cu totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.                                                v

 • (3) Restricțiile menționate vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu acesto^nm^ațn șj

prin indicatoare de orientare.                                                        V

 • (4) Accesul la zona «B» și la zonele de interes aflate în interiorul zonelor resNMMj^t^se2

face pe traseele specificate mai jos.                                                          ---

 • (5) Se interzice autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone tranzitarea municipiului București dacă nu au ca destinație finală municipiul București.

 • (6) Pe arterele ce delimitează una din zone se respectă regimul de circulație din afara acesteia.

 • (7) Restricționarea circulației autovehiculelor în zonele nominalizate se face astfel:

A) în perioada 01 iulie - 31 august:

 • - în intervalul orar 20.00 - 07.00, accesul și circulația acestora sunt permise numai pe bază de autorizație;

 • - în intervalul orar 07.00 - 20.00, accesul și circulația acestora sunt interzise.

B) în perioada 01 septembrie - 30 iunie:

 • - în intervalul orar 19.00 - 08.00, accesul și circulația acestora sunt permise numai pe baza de autorizație;

 • - în intervalul orar 08.00 - 19.00, accesul și circulația acestora sunt interzise.

 • (8) Pot circula fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului București, în baza unor autorizații diferite, următoarele categorii de autovehicule:

A) în perioada 15 iunie - 15 septembrie:

 • a) cele destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor și la rețelele de utilități publice (apa - canal, gaze, electrice, telefoane).

 • b)  cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar;

 • c) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de conducere categoriile C, CE si C1E;


d) cele aparținând CompameW4ațiQgale Poșta Română S.A, precum și ale economici care fac servicii de exp£diț£)șiMrjeiratk


idiț^și^rj^î

 • e) cele aparținând soci^țidopd^sâTirbdz

 • f) cele aparținând insti/uțiilolr ppbli^'ah


le'dccât cele specificate la alin. (10);


agenților


 • g) cele destinate transportului pâinii și produselor de panificație, produsele necesare fabricării pâinii, precum și cele specializate (cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;

 • h) autolaboratoarele pentru măsurarea calității mediului;

 • i) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii;

 • j) cele care acced în zonele de interes specificate la punctul 19 zona B numai pe traseele fixate.


B) în perioada 16 septembrie - 14 iunie:

- cele prevăzute la paragraful A și cele destinate lucrărilor în construcții, caz în care solicitarea de obținere a autorizației de acces va fi însoțită de autorizația de construire a beneficiarului și de contractul prestator-beneficiar.

(9) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei autovehiculului plus remorcă.


 • (10) Pot circula tot anul fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului București următoarele categorii de autovehicule:

 • a) cele aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. 2 lit

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, completările ulterioare, aflate în misiune;                        t

 • b) autospecialele utilizate la intervențiile la căile de com’pnicație^șj, în care deplasarea va fi anunțată la dispeceratul Primăriei Municiț5îuTui B

 • c) autospecialele destinate remorcării mijloacelor de transport cazuri în care deplasarea va fi anunțată la dispeceratul Primăriei

 • d) cele utilizate la realizarea de manifestări culturale a^ându^-orgănizatorK^^țiq^t^nî participanți Primăria Municipiului București, primăriile sectoarelor 1 - 6 sau instituții Consiliului General al Municipiului Buccurești sau consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6, cazuri în care deplasarea va fi avizată de Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, la propunerea compartimentelor competente din instituțiile mai sus menționate.

Autovehiculele mai sus menționate utilizate în alte activități decât cele specificate la lit. a - d se supun prevederilor alin. 1 și alin. 7.

 • (11)  Autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului București prin compartimentul de specialitate. Acestea sub formă de ecuson din hârtie - carton, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă la control însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Autorizația nu este transmisibilă.

 • (12) Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. a-f, pe spatele ecusonului, va fi specificată zona de acces. Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. g-i si B, pe spatele ecusonului va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs.

Autorizațiile valabile în zona A sunt valabile și în zona B.

 • (13) Anual, până la data de 01.12, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul următor.

 • (14) în cazul în care agenții constatatori observă posibilitatea depășirii masei totale maxime autorizate a unui autovehicul, aceștia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operațiuni de cântărire.

 • (15) Conducătorul auto este obligat să însoțească agentul constatator la punctul de cântărire și să supună autovehiculul acestei operațiuni.

 • (16) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.179 la 5.298 lei următoarele fapte:

 • a) conducerea unui autovehicul în zonele de restricție stabilite prin prezenta hotărâre fără a poseda autorizație de circulație, sau cu autorizație nevalabilă pentru perioada de timp, intervalul orar, tonajul, zona, traseu

 • b) conducerea mî'ukai autorizată;

 • c) refuzul coi/duc^co de agenții constatatorii s
ărui masă totală cântărită depășește masa totală maximă


supune autovehiculul operațiunilor de cântărire solicitate
 • (17) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenții de poliție rutieră, precum și de către personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii.

 • (18) în situația în care contravenientul a fost sancționat de 3 ori în interval de un an, se aplică complementar deținătorului autovehiculului sau a utilajului sancțiunea pierderii dreptului de a circula cu acesta în zonele restricționate.

 • (19) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancțiunii, plata și încasarea amenzii, precum și la căile de atac, se aplică deopotrivă și contravențiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Zona A a municipiului București în care se restricționează accesul și circulația celor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t este delimitată de următoarele artere:

B-dul Dacia - Str. Traian - Str. Nerva Traian - B-dul Octavian Goga - Pasaj Mărășești - B-dul Mărășești - Str. Mitropolit Nifon - B-dul Libertății - Calea 13 Septembrie - Șos. Pandurilor -Șos. Grozăvești - Șos. Orhideelor - B-dul Dinicu Golescu - Piața Gării de Nord - Calea Griviței -Șos. Nicolae Titulescu - B-dul Banu Manta - B-dul Ion Mihalache - B-dul MareșaLAveresetr^^B-dul Constantin Prezan - B-dul Aviatorilor - B-dul Mircea Eliade - B-dulVăcărescu - Str.Tunari - B-dul Dacia.

CONF

Zona B a municipiului București în care se restricționează hccesuLși masa totală autorizată mai mare de 7,5 t este delimitată de următoarele artere;

B-ul. Aerogării - Str. Cpt. Alex. Șerbănescu - Str. Barbu VăcăresotLr

- Șos. Petricani - Str. Doamna Ghica - Șos. Colentina - Șos. Fundeni - Str. Mora

Basarabia - B-dul 1 Decembrie 1918 - B-dul Th. Palady - B-dul Camil Ressu - Str. Fizic'fen^r* B-ul. Energeticienilor - Calea Vitan - Șos. Vitan Bârzești - Str. Ion Iriceanu - Str. Tumu '

Str. Luică - Șos. Giugiului - Str. Alexandru Anghel - Str. Prelungirea Ferentari - Calea FerentarîlUF^ Str. M. Sebastian - Calea 13 Septembrie - B-dul Ghencea - Str. Brașov - Șos. Virtuții - Calea Crângași - Pasaj Grant - Calea Griviței - B-dul Bucureștii Noi - Str. Jiului - B-dul Poligrafiei - Pasaj Jiului - Str. Baiculești - Șos. Străulești - B-dul Ion lonescu de la Brad.

Accesele la zona B sunt:

 • - dinspre autostrada București - Pitești, prin B-dul Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Valea Oltului, Str. Prelungirea Ghencea;

 • - dinspre D.N. 6, prin Șos. Alexandriei, Șos. Antiaeriană.

Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restricționate, sunt:

 • - la vama de pe B-dul Timișoara, pe B-dul Timișoara dinspre Str. Valea Cascadelor sau Str. Valea Oltului, până la Str. Romancierilor și retur;

 • - la zona industrială cuprinsă între B-dul Timișoara, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Vasile Milea, Str. Lujerului, prin B-dul Timișoara, B-dul Vasile Milea, B-dul Iuliu Maniu și retur;

 • - la zona industrială cuprinsă între Drumul Sării, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei și Str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Str. Răzoare, Str. Progresului, Șos. Panduri și retur prin Calea 13 Septembrie;

 • - la zona industrială cuprinsă între Calea Rahovei, B-dul G. Coșbuc, Str. C-tin Istrati, Str. Progresului, prin Calea Rahovei, B-dul G. Coșbuc, Str. C-tin Istrati, Str. Progresului;

 • - la zona industrială de pe platforma “Rocar”, prin Str. Toporași;

 • - la zona industrială cuprinsă între Str. Ziduri Moși, B-dul Ferdinand, B-dul Gării Obor, Str. Baicului, Str. Pahamicu Turturea, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, prin Str. Doamna Ghica, Str. Heliade între Vii, _Str. Pahamicu Turturea, Str. Baicului, B-dul Gării Obor, B-dul Ferdinand, Str. Ziduri Moși-și returj; \

 • - la vama din B-durJ/xpQzîțief . prin B-dul Bucureștii Noi, B-dul Ion Mihalache Clăbucet, B-dul Expozmți^i,- la zona industrială de pe Splaiul Unirii, dintre Șos. Vitan Bârzești și Șos. Mihai Bravu, pe Splaiul Unirii, până la Șos. Mihai Bravu și retur.

3.4 Taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

 • (1) Tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, troleibuzele și tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București se înregistrează la Primăria Municipiului București.

 • (2) Mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în municipiul București se înregistrează la consiliile locale ale sectoarelor pe a căror rază teritorială își au domiciliul stabil, reședința sau sediul.

 • (3) înregistrarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) se face de către Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației.

 • (4) înregistrarea mopedelor se face de către consiliile locale ale sectoarelor, prin compartimente aflate în cadrul aparatului propriu sau a serviciilor publice din subordine.

 • (5) La data înregistrării vehiculelor prevăzute la alin. (1) și (2), acestora li se atribuie un număr de înregistrare, iar proprietarilor acestora li eliberează un certificat de înregistrare și unul sau, după caz. două plăcuțe cu numărul de înregistrare.

 • (6) Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea plăcuțele cu numărul de înregistrare.

 • (7) Caracteristicile numerelor de înregistrare, precum și ale plăcuțelor cu numărul de înregistrare și ale certificatelor de înregistrare sunt prevăzute în Anexa la H.C.G.M.B. nr. 199/2007.

 • (8) înregistrarea vehiculelor prevăzute alin. (1) se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de

  înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în ofigmal și în copie;

  • c) actul de proprietate al vehiculului, în original și în copi^Q^pQp^ Qțj ORIGINALUL

  • d) dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii;

  • e) dovada plății taxei de înregistrare;

  • f) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;

  • g) dovada plății contravalorii plăcuței, sau, după caz, a plă

  • h) dovada locului de parcare ; • (9) înregistrarea mopedelor se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) actul de proprietate al mopedului, în original și în copie;

 • d) cartea de identitate a mopedului, în original și în copie;

 • e) dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii;

 • f) dovada plății taxei de înregistrare;

 • g) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;

 • h) dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare.

 • (10) Plăcuțele cu numărul de înregistrare și certificatul de înregistrare se eliberează personal proprietarului sau delegatului acestuia.

 • (11) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare se efectuează în baza

  următoarelor documente:


 • a) cererea soliei


 • b) actul dez^feriStaM alf sMjcitantului, în cazul persoanelor fizice, sau

înmatriculare al                   âztil persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) certific


  certificatul de
 • d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare.

 • (12) In cazul mopedelor se va solicita și cartea de identitate.

 • (13) Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie;

 • c) vechiul certificat de înregistrare;

 • d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare.

 • (14) In cazul mopedelor se va solicita și cartea de identitate, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”.

 • (15) Proprietarii de vehicule înregistrate pot solicita radierea din circulație a acestora, dacă fac dovada depozitării acestora într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii.

 • (16) Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație a acestora în termen de 30 de zile de la data:


 • a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate, în vederea dezmembrării;

 • b) scoaterii definitive din România a vehiculului;


 • c) declarării furtului vehiculului;

 • d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.

 • (17) Vehiculul declarat, prin dispoziție a autorității administrației pphfic ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primir^arclispozfției respective.

 • (18) Vehiculul pentru care poliția rutieră a dispus radierea din circulație, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.


  • (19) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înregistrare și a plăcuțelor cu numărul de înregistrare, a cărții de identitate a vehiculului, după caz, precum și a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre sițuatiile prevăzute la alin. (15) - (18).

  • (20) Vehiculele aparținând Primăriei Municipiului București, primăriilor sectoarelor 1 - 6, precum și instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor sectoarelor 1 - 6 sunt scutite de la plata taxei de înregistrare.


  3.5 Taxa pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii  (1) Pe teritoriul municipiului București, organizarea și desfășurarea jocurilo^^ arth^jî7 cg obiecte pirotehnice din clasa III și IV, precum și TI și T2 sunt permise numai cu ac sectorului de pe raza căreia se desfășoară acestea și în condițiile obținerii avizelor legislația în vigoare.


  • (2) Prin acordul Primăriei de sector se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora și perioada de desfășurare, precum și măsurile de ordine publică.

  • (3) Se pot utiliza, în condițiile legii, materialele prevăzute la alin. (1) în noaptea de Revelion (31 decembrie - 01 ianuarie) fără acordul Primăriei de sector.

  • (4) Solicitările spentru organizarea jocurilor de artificii se adresează Primăriei de sector în baza condițiilor și termenelor stabilite de autoritățile publice de sector.

  • (5) Valoarea taxei este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 3.5 la prezenta hotărâre și se achită de către solicitant la casieria Primăriei de sector sau prin virament.

  • (6) Sunt exceptate de la plata taxei stabilite la alin. (5), evenimentele de interes local, național sau internațional, precum și manifestațiile cultural-sportive desfășurate de Primăria de


  (7)( încălcarea/ prevederi^ contravenții./ /
  (^desfășurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului București, cu

  entei hotărâri constituie contravenție și se sancționează conform ulterioare, Capitolul 4 infracțiuni^r7-?-^

  K .                              /X < ' 7 ' cj? < \


  cu modificările și completări • (8) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit al* Primăriei de sector și/sau de personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București Primarul General al Municipiului București.

 • (9) Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

3.6 Taxe referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor de salubrizare, precum și a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

 • (1) Aceste taxe sunt reglementate prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București.

 • (2) Cuantumul acestora este prevăzut în Anexa nr. 2 pct. 3.6 a prezentei hotărâri.

3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate

Z1_               ...       .       .     . TT1 . CONFORM CU ORIGINALUL

 • (1) Se percep pentru eliberarea duplicatelor Aviz Urbanism și Plan reglementări.

 • (2) Valorile acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 3.7

3.8 Taxa pentru eliberare copii documente


 • (1) Taxa se percepe pentru eliberarea următoarelor copir

 • - fișa tehnică imobiliară;

 • - reconstituire plan;

 • - documente solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la in interes public, precum și în baza altor solicitări

 • (2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabilește în lei/fișă, lei/plan sau lei/pagină.

 • (3) Taxa pentru eliberarea de copii ale fișei tehnice imobiliare și ale reconstituirii planului se achită integral, anticipat eliberării acestora și se face venit la bugetul local administrat de către autoritatea sau instituția publică care deține planurile respective.

 • (4) In categoria documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 se regăsesc și documentele existente la dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte documente emise și care sunt în legătură strânsă cu aceste dosare.

 • (5) în cazul altor solicitări se înțelege eliberarea de copii de pe documentele/înscrisurile aflate în arhiva sau deținute de autoritățile sau instituțiile publice

 • (6) Valorile taxei sunt prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 3.8. a prezentei hotărâri.

 • (7) Taxa nu se datorează de către autoritățile sau instituțiile publice.

3.9 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) • (3) Plata se face în baza acordului/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obținerea/prelungirea autorizației.

3.10 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produselor alimentare si nealimentare

 • (1) Taxa se percepe pentru activitățile de comercializare a produselor alimentare, inclusiv a produselor de panificație și patiserie și nealimentare, respectiv comercializarea de flori.

3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

 • (1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități:

 • - alimentație publică;

 • - terase de vară (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fără băuturi alcoolice;

 • - comercializare produse panificație și patiserie;

 • - alte activități asemenea.

 • (2) Intervalul menționat la alin. (1) este estimativ, putându-se efectua solicitări și în afara acestuia, urmând ca acestea să fie analizate și a se emite acordul, după caz.

 • (3) Pentru terasele sezoniere amplasate în zonele protejate și în Centrul istoric București avizele se eliberează de către Primăria Municipiului București.

 • (4) Centrul istoric București este delimitat conform prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Secțiunea a-III-a - Zone Protejate, și a Ordonanței Guvernului României nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea perimetrului Centrul istoric București, aprobată prin Legea nr. 140/2002. Zonele protejate sunt delimitate conform P.U.Z. (zone construite protejate) aprobat prin


3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice

pentru prestări s


 • (1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de

  activități:


 • - vulcanizare, spălătorie auto;

 • - mici meseriași;

 • - cabine telefonice;

 • - service auto;

 • - alte activități asemenea.

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

 • (1) Taxa se percepe pentru:

 • - loto, pariuri sportive și alte asemenea;

 • - case de schimb valutar, bancomate și alte asemenea.

 • 3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții inclusiv ocuparea locurilor publice pentru mobilier aferent teraselor (pentru perioada 01.10 - 30.04).

 • 3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte hotărâre, aferentă ultimei zonări teritoriale a municipiului București, aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.  (1) Taxele p/^yâr pentru activitatea /iesfa/ura£ș,x-î  ct^l^3.10 - 3.15 se calculează ca produs al suprafeței folosi *■ ^Și\valoarea prevăzută în Anexa nr. 2. pct. 3 la prezenta


 • (2) Emiterea acordului/avizului/autorizației de ocupare a domeniului public se face de către organele de specialitate.

 • (3) Plata se face în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (4) Pentru taxa de la pct. 3.11, în cazul în care perioada pentru care s-a eliberat acordul/avizul/autorizația de ocupare a domeniului public este după data de 31 martie, prima rată de plată este ultima zi a primei luni din intervalul aprobat, iar a doua rată este 30 septembrie, inclusiv.

3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare șantier

 • (1) Prin organizare de șantier se înțelege amplasamentul investiției și toate amenajările, construcțiile provizorii și amplasamentul utilajelor și depozitelor de materiale necesare realizării acesteia. Astfel, zona organizării de șantier va fi calculată cuprinzând toate suprafețe ocupate. Pentru organizarea de șantier, așa cum a fost definită mai sus, se percepe taxa prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 3.20 la prezenta hotărâre.

 • (2) De asemenea, se percepe această taxă și pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu utilaje și construcții utilizate pentru desfășurarea activității aflate în afara organizării de șantier pe perioada în care acestea ocupă locurile publice.

 • (3) Plata se face în baza acordului/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizată. în termen de două zile lucrătoare de la obținerea/prelungirea autorizației, în cazul autorizațiilor eliberate pentru mai puțin de 90 de zile.

 • (4) în situația ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se calculează semestrial și se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (5) Taxa se achită la Administrația Străzilor pentru acordurile/autorizațiile emise de organele de specialitate pentru străzile aflate în administrarea acesteia, conform hotărârii Consiliului General al Municipiului București sau la direcțiile de specialitate ale primăriilor de sector pentru străzile aflate în administrarea acestora.

 • (6) Sunt exceptate de la plata taxei lucrările de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurii aparținând domeniului public al statului și al administrației publice locale, precum și alte lucrări de interes public local, iar finanțarea acestora se realizează din bugetul general consolidat al statului și/sau al administrației publice locale.

 • (7) Sunt exceptate de la plata taxei 11 icră r i 1 e fde co nso 1 idare fi nan ța te din bugetul general consolidat al statului și/sau al administrației publice lccale.

CONFORM CU O

3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje


perioada solie itată/auț autorizației/prelungireăâ|tor

(2) în situația ?>c calculează semestrial și


 • I. Suprafața pentru care se datorează taxa de ocupare a terenurilor cu panouri publicitare, afișaje sau structuri de afișaj, se calculează astfel:

 • a) prin adăugarea a câte unui metru la proiecția, în plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale fiecărei laturi a panoului publicitar - în cazul în care structura de susținere nu depășește limitele exterioare ale panoului - exemplul a) din Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu informativ);

 • b) prin adăugarea a câte unui metru la proiecția, în plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale structurii de susținere a panoului - în cazul în care structura de susținere depășește limitele exterioare ale panoului - exemplul b) din Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu informativ).

 • II. în cazul panourilor/afișajelor mobile (inclusiv baloane publicitare) calculul taxei se face pe baza proiecției în plan vertical la sol.

 • (3) Nu se datorează taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare în cazul în care domeniul public aflat în proprietatea sau în administrarea unității administrativ-teritoriale destinate montării mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitație publică organizată în condițiile legii.

3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

 • (1) Prin cale suplimentară de acces se va înțelege acel spațiu public utilizat (tranzitat) în scopul desfășurării unei activități economice atât pentru intrare în imobile cât și/sau pentru ieșire din imobile, pietonal sau cu mijloace de transport, prin intermediul căreia se asigură accesul la o locație unde se desfășoară o activitate economică.

 • (2) Prin spațiu public utilizat se va înțelege suprafața de teren din domeniul public care a fost amenajată ca și cale de acces prin desființarea spațiilor verzi și/sau a trotuarelor special amenajate și rezervate circulației pietonilor.

 • (3) De asemenea și calea de acces principală, a cărei deschidere depășește trei metri, va fi considerată suplimentară pentru diferența dintre deschiderea admisă de trei metri și deschiderea totală constituită.

 • (4) Prin cale de acces principală se înțelege acea cale de acces, absolut obligatorie prin actele normative în vigoare, care a existat inițial la darea în folosință a imobilului.

 • (5) Taxa se calculează în lei/m3 4 5/zi și se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • (6) Declarația se depune de către contribuabil, la data obținerii autorizației acordului emis de compartimentele de specialitate sau de la data realizării acesteia, după caz.

3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru


(1) Taxa se calculează în lei/zi/vehicul și se plătește în douăjfc 30 septembrie, inclusiv.

artie și


3.21 Dispoziții generale
doi ani, pe raza municipiului București. e^Nțe specialitate ale primăriilor de sector vor transmite pentru jnțp-iftiului București, lista persoanelor fizice sau juridice căro


 • (4) Controlul și aplicarea sancțiunilor se va efectua de către compartimentele de specialitate împuternicite în acest sens.

 • (5) Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligația depunerii declarațiilor pentru fiecare taxă prevăzută în prezenta anexă.

 • (6) Declarațiile prevăzute în Anexele nr. 2.4 și 2.5 la prezentele norme se depun de către fiecare contribuabil, persoană fizică sau juridică, anual, până la 31 ianuarie al fiecărui an. Depunerea anuală a declarațiilor nu este obligatorie dacă există un document de alocare a locului de parcare (aviz/acord/contract).

 • (7) De asemenea, declarațiile de impunere menționate la alin. (6) se depun în termen de 30 de zile de la începerea /modificarea/încetarea activității.

 • (8) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute în prezentele norme;

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezentele norme.

 • (9) Contravențiile prevăzute la:

 • - alin. (8) lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de la 74 lei la 296 lei;

 • - alin. (8) lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendăv de la 296 lei la 737 lei.

 • (10) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (9) se majorează cu 300%.

4. Referitor la aplicarea taxelor prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 4

Categoriile cimitirelor municipiului București sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane”.

(1) Cimitirele municipalității se împart în patru categorii:

Categoria a-I-a:

 • - Cimitirul Bellu.

Categoria a-II-a:


 • - Cimitirul Ghencea;

 • - Cimitirul Sf. Vineri;

 • - Cimitirul Reânvierea;

 • - Cimitirul Tudor Vladimirescu;

 • - Cimitirul Izvorul Nou;

 • - Cimitirul Iancu Nou;

 • - Cimitirul Progresu.

Categoria a-III-a:

 • - Cimitirul Bucureștii Noi;

 • - Cimitirul Dămăroaia;

 • - Cimitirul Metalurgiei.

Categoria a-IV-a:

 • - Cimitirul Domnești(Ghencea II);

 • - Cimitirul Berceni II;

 • - Cimitirul Pantelimon II;

 • - Cimitirul Străulești II;

 • - Cimitirul Vest.

4.1 Taxa pentru concesionarea locurikyuie înhumare (până Ia 7 ani)

zf O

(1) Locurile de înhumare pe

'     ’ tersoan


Crematoriilor Umane numai la decesulAinei


de către Administrația Cimitirelor s^t V 1

 • (2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

 • (3) Atribuirea unui loc de înhumare pe 7 ani unui concesionar care, deși deține un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiția ca, la expirarea termenului de 7 ani, să-și dezhumeze decedatul din locul nou concesionat și să-l înhumeze la locul pe care-1 deține.

 • (4) în limita disponibilităților, la propunerea unor instituții publice, directorul instituției poate aproba concesionarea sau înhumarea pe 7 ani pentru personalități marcante ale României.

4.2 Taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat.


 • (1) Locurile de înmormântare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci). Se va asigura constituirea și menținerea unei rezerve de 12.000 locuri de înhumare pentru calamități și cazuri de forță majoră.

 • (2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

 • (3) Unei persoane i se va putea concesiona, pe termen nelimitat, numai un singur loc de înmormântare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.

 • (4) Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin moștenire sau prin donație. în aceste locuri vor putea fi înmormântați titularii concesiunii, soții sau soțiile acestora, precum și ascendenții și descendenții lor. Pot fi înmormântate orice alte persoane, cu consimțământul titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular. La punerea în posesie a locului donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei nr. 2 pct. 4 a prezentei hotărâri.

 • (5) Concesionarea către un titular de concesiune al unui alt loc de înhumare pe termen nelimitat este nulă de drept și atrage încetarea dreptului de folosință asupra acestui loc.

 • (6) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluționează de compartimentul de resort al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

CONFORM CU ORIGINALUL

4.3 Taxa pentru concesionarea unei nișe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman


 • (1) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă ti folosință.

 • (2) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluționează d resort al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

4.4 Taxele pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de an termen nelimitat sunt diferențiate pe categorii de cimitire.

 • (1) Valorile acestora reprezintă 25% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat.

 • (2) Locurile de înmormântare concesionate pentru 25 de ani se pot transforma la cerere, în locuri de veci, cu plata taxelor corespunzătoare menționate în Anexei nr. 2 pct. 4.

 • (3)  Transformările locurilor de înhumare pentru 25 ani vor face de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

 • (4) în locurile concesionate pentru 25 de ani și netransformate în locuri de veci, înmormântările care nu asigură minim 7 ani până la expirarea termenului de concesionare (25 ani) se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru înhumare pe 7 ani.4.5 Taxele pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat sunt diferențiate pe categorii de cimitire.

 • (1) Valorile acestora reprezintă 90% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc de' înhumare pe termen nelimitat.

 • (2) Locurile de înmormântare concesionate pentru 7 ani se pot transforma, Ia cerere, în locuri de veci, cu plata taxelor corespunzătoare prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 4.

 • (3) Transformările locurilor de înhumare pe 7 ani se vor face de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Reguli generale:

 • (1)  Dobândirea locurilor de veci prin succesiune este scutită de plata taxelor de concesionare.

 • (2) Ceilalți dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări.

 • (3) Concesionarea și dreptul de folosință încetează :

 • a) Ia expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani);

 • b) când locul concesionat este lăsat în părăsire. Se consideră părăsire menținerea în stare de neîngrijire a construcțiilor funerare, împrejmuirilor și mormintelor unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard, candela, etc.) și dacă timp de 6 luni de la anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane pentru clarificarea situației juridice a concesiunii;

 • c) prin renunțarea concesionarului, în scris, în favoarea Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, fără a avea pretenția la despăgubiri;

 • d) în cazul neachitării tarifului de întreținere în timp de 3 ani consecutivi și dacă, timp de 30 de zile de la somația scrisă sau anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane pentru achitarea tarifelor de întreținere prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea _și. funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane.

  i—

  CONFORM CU ORIGINALUL


 • e) atunci când concesiunea este nulă de drept;

 • f) locurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei nr. 1336/15.02). 1950 și care au intrat în patrimoniul Administrația Cimitirelor și CremaToriilor Umane

  io altă formalitate.


 • (4) în cazul în care, se pierde dreptul de folosință al concesiunii, L refolosit.

  Ie mm<


11

 • (5) Construcțiile executate de către concesionar suntpmprfotateăiacestui;

încetarea dreptului de folosința, acesta sa elibereze tereruil ___f              llîg Xt4» »

 • (6) în lipsa titularului sau a eventualilor moștenitori legali sau testamentari, ^Sfeesiwnea trece în proprietatea Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, conform Codurefc^ii °

  &

  Fteefute, respectiv 6 luni în cazul părăsirii și 30 de zile în cazul neachitării tarifului de întreținere, expiră și pot fi reconcesionate părților indivize interesate care solicită acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionări.


 • (7) Părțile indivize de concesiune care nu răspund anunțului în presă în condițiile^?

Scutiri:

 • - Veteranii de război vor beneficia de locuri de înhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii nr. 44/1994;

 • - Beneficiarii prevăzuți de legile speciale și anume Legea nr. 341/2004, Decret-Lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, etc. vor beneficia de scutiri în condițiile legii;

 • - Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din patrimoniul național și

monumentele declarate de către Consiliul^3^nqr^l$l "^tipicipiului București de interes istoric și artistic.                            Zr x___

a-              A

fUcărui vifhitir al Administrației Cimitirelor și


Taxele se plătesc anual la casieri. Crematoriilor Umane. /        ff .\ .L

Dispoziții finale


 • (1) Prezentele norme se completează cu celelalte prevederi legale în vigoare și ulterioare.

 • (2) Anexele nr. 2.1 - 2.5 fac parte integrantă din prezentele norme.
DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare profesionistă pe raza municipiului București

......................................................................W) cu domiciliul/sediul în localitatea ......................................... strada............................................... nr............ bloc   .............. sc................ sector/județ.................................

tel/fax...................................... Număr de înregistrare la Registrul Comerțului ............................

C.I.F.6)............................................., Banca ......................................................................... Sucursala

.................................... cont     IBAN .................................................. reprezentată           prin ............................................................ în calitate de acționar unic/asociat/ administrator/împutemicit ............................................,  identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ......... nr................................... , C.I.F.7’)...............................................

Declar pe propria răspundere că în data de................................................

desfășor activitatea de filmare:

Nr. Crt.

Locația

Perioada

(nr. zile)

Suprafața ocupată

Acord/aviz filmare

Valoare taxă

(lei/zi/locație)

Valoare taxă (lei)

0

1

2

3

4

5

6

c


i CONFORM CU ORIGINALUL I

•I.


Alte informații:

 • • Titlul filmului........................

 • • Numele și prenumele directorului.

 • • Compania producătoare............

 • • Tipul producției (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film^TV,etc)

  ■ -JvnitficA


 • • Tipul de asigurare pe timpul filmărilor......................

 • • Descrierea sumară a scenelor care urmează să fie filmate.DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere profesionistă, spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale, etc.

......................................................................9 cu domiciliul/sediul în localitatea ......................................... strada............................................... nr............ bloc   .............. sc................ sector/județ.................................

tel/fax...................................... Număr de înregistrare la Registrul Comerțului ............................

C.I.F/9............................................., Banca ......................................................................... Sucursala

.................................... cont     IBAN .................................................. reprezentată            prin ............................................................ în calitate de acționar unic/asociat/ administrator/împutemicit ............................................ identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ......... nr................................... , C.I.F.**)...............................................

Declar pe propria răspundere că în data de

desfășor activitatea de


Nr. Crt.

Locația

Perioada (nr. zile)

Suprafața ocupată

Valoare taxă (lei/zi sau lei/mp/zi)

Valoare taxă (lei)

0

1

2

3

4

_

"VA

lONFORM CU OF

IGINÂLUL

tr w

So —

ce

\ £ Va

Z°'<V t*---

* $>//Mă oblig ca la terminarea activității să aduc/predau domeniul pubjjedn stare^îni|fală!

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data.....................................

(semnătură autografa)

GA>la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.


2019


Exemplul a)...... 1 ...............

1^1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

........... ...............

1 fl 1 II I 1 1 1 1 1 1 II 1 1 III 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I

■ ®

......i

1

' i11 ’ i ’ i21

LmvmJ

1

li

iiiiiiiiii

•ii WiB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1

« «i
Exemplul b)


r

I CONFORM CU ORJGI
Legendă:

pilon de susținere;y'ajetetructurii de susținere


DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

..........................................................................................................................................................................................*) B.I./C.I./C.I.P./PAȘAPORT seria.......nr..................CNP/NIF/CIF...................................................................

LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR....................

BL.....................SC...................ET................AP.....................SECTOR..........................................................................

CODUL POȘTAL...........................................TELEFON/FAX.....................................................................................

Nr. Crt.

Locul amplasării

Perioada (nr. luni)

Suprafața de teren ocupată (mp)

Destinație utilizare loc public*

Valoare taxă (lei/mp/zi sau lei/zi/vehicul)

Total taxă (lei/an)

0

1

2

3

4

5

6

* se va menționa una din cele 12 destinații prezentate mai jos

DESTINAȚIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOtCBWBWKU ORIGINALUL

I

i


 • 1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter se

 • 2. Taxa pentru

  utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produselor alimentare și nealiment utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii


 • 3. Taxa pentru

 • 4. Taxa pentru

 • 5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

 • 6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

 • 7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă


 • 8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

 • 9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință

 • 10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

 • 11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

 • 12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării

J 20


(semnătura autografa)


la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____I___2019

DECLARAȚIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

SUBSCRISA.........................................................................................................................................................................................

CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE................................................................................................................................................

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI...........................................................„..................................

LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR...................BL...............

SC...................ET................AP.....................SECTOR.........................................................CODUL POȘTAL...............................

TELEFON/FAX.................................................................BANCA......................................................................................................

SUCURRSALA....................................................................CONTUL................................................................................................

Nr. Crt.

Locul amplasării

Perioada (nr. luni)

Suprafața de teren ocupată (mp)

Destinație utilizare loc public*

Valoare taxă (lei/mp/zi sau lei/zi vehicul)

Total taxă (lei/an)

0

l

2

3

4

5

6

_

* se va menționa una din cele 12 destinații prezentate mai jos

CONFORM CU ORIGINALUL DESTINAȚIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PU^LIP1 .Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu

 • 2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produs

 • 3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unități de alimentație publică și terase de vară

 • 4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

 • 5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar

 • 6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

 • 7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte

 • 8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

 • 9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință                                                                    □

 • 10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje                                                                             □

 • 11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

 • 12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării

./ 20
1

Constituie contravenții următoarele fapt

2

 • a) depunerea peste termen a declarațiilor de 'rnfpurțere;

3

în cazul în care taxa pentru utilizarea temporară a locurilor public mică decât pragul de 15 lei, pentru perioada aprobată corespunzător fiecărei au emise, se va percepe suma de 15 lei.

4

în situația în care ocuparea domeniului public se prelungește peste perioada autorizată sau suprafața ocupată este mai mare decât cea aprobată, pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, se vor aplica sancțiuni jmpuse de actele normative în vigoare și se va refuza eliberarea altei autorizații de acelașUi

5

în ac publicare pe sitș^uf Ppi se va refuza e

6

 • • Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată mai mare de 7.5 t..................................................

Mă oblig că la terminarea filmărilor să aduc/predau domeniul public în starea inițială.

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.

7

Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv.......................................

 • • Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată cuprinsă între 3.5 t - 7.5 t, inclusiv.......................