Hotărârea nr. 243/2019

HOTARAREnr. 243 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CORALILOR NR. 75-77 SI NR. 81-89, SECTOR 1, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

CONFORM CU ORIGINALUHOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 45/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 269/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Hotărârea C.G.M.B. nr. 24l/|p

C.G.M.B. nr. 224/15.12.201" ’


Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1743/192/C/31477/09.10.2017; Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 24/06.05.2015;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 18/23.11.2015;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: certificatul de descărcare de sarcină arheologică nr. 5/18.11.2016;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1407/S/08.10.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 89/30.08.2016;

Administrația Națională „Apele Române”: avizul de gospodărire a apelor nr. 210-B/21.12.2018 si nr. 67-B/04.07.2016;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 26073/1473/01.11.2018; Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1373583/13.11.2015;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1367187/21755/26.11.2015; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabil#           iță prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,

ăfârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea ?G.M.B. nr. 877/12.12.2018;ASISTENTĂ r TEHNICĂ Ș| *


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 prMn administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Coralilor nr. 75 - 77 și nr. 81 - 89 Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 83/21.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 23.04.2019.


ședința ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu //

\ /■ /


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, georgiana Zamfir
București, 23.04.2019

Nr. 243

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanisni^LArnenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism


•..v-y

<\  -V.

• ••••••  • e •;


SERVICIUL URBANISM


CONFORM CU ORIGINALUL^


> ♦ • ?

I

ROMÂNIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


••••


Ca urmare a cererii adresate de METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS / urb.Adri»Kăduia«tft^ RUR / D,E, în calitate de elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, Strada Nerva Traian nr.3, etaj 10, reprezentant al inițiatorului - Domnul Cornel Roșu, depusă cu nr.1681690 / 16.11.2018 și nr.13818 / 19.11.2018 -DGUAT/PMB, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teri ralui și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


TEHNICĂ Șl


PUZ - STRADA CORALILOR NR.75-77 SI NR.81-89 / SECTOR 1

9

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, Strada Coralilor nr.75-77 și nr.81-89 /Sector 1, în suprafață de 18.500,OOmp, proprietate privată persoană fizică - Domnul Cornel Roșu, conform regimului juridic consemnat în Certificatul de Urbanism nr. 1743/192 IC /31477 din 09.10.2017, emis de Primăria Sectorului 1 / București, cu termen de valabilitate 24 de luni (precedat de CU nr.402 /40 /C /3874 din 12.03.2015 emis de Primăria Sectorului 1/ București- pentru amplasamentul Strada Coralilor nr.75-77 și CU nr.379 /1306548 din 24.03.2015 emis de PMB -pentru amplasamentul Strada Coralilor nr.81-89).

INIȚIATOR:


Domnul Cornel ROȘU

ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI: METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urbJMMiM^ba / RUR - D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform PUG-MB și RLU aferent, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și prelungit prin HCGMB nr.877/12.12.2018), amplasamentul este cuprins în următoarele zone funcționale:


L1a - locuire individuală /colectivă maxim P+2, situată în afara perimetrelor de protecție

 • • CUT max = 1,3 mp

 • • RH max = P+2


POT max = 45%


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștâl 050ț£f Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.rofii? București, România


<2

(JKAS

HO 9001 ■ ISO 14001        001V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă

 • •  POT = 15 % (cu construcții, platforme și circulații carosabile /pietpfla

 • • CUT = 0,2 mpADC/mp teren

Condiții de amplasare, echipare și conformare a clădirilor / PUG-MB - L1a:

 • • Regim de construiriSH* continuu / discontinuu / izolat - cuplat, conform specificului local.

 • • Funcțiuni predominante: locuire individuală / colectivă și funcțiuni complementare.

 • • înălțime maximă admisibilă a clădirilor: P+2 / 10,00m

 • • Amplasarea clădirilor față de aliniament: amplasare la alinimant sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii.

 • • Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: retragere față de limitele laterale -1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00m / retragere față de limita posterioară - 1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.

 • • Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte.

Condiții de amenajare / configurare a ariei V4:

 • Funcțiuni predominante: specifice programului de parc / drum de halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement joc și sport, alimentație publică.

 • Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor: conform studiilor de specialitate.

 • Circulații / accese: drumul de halaj este obligatoriu și va beneficia de acces din drumurile publice.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

în acord cu tendințele de dezvoltare ale zonei, încadrarea prin PUG-MB în L1a evoluează spre configurația specifică M3 / mixt, maxim P+4 (conform Avizului Preliminar nr,18 / 23.11.2015, emis de SU/PMB).

FUNCȚIUNE: MIXT / BIROURI, SERVICII, LOCUIRE COLECTIVĂ SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

INDICATORI URBANISTICI:

Pentru aria edificabilă - între Strada Coralilor si zona de protecție la lacul Grivita / conform

 • • POT max = 50 %

 • • CUT max = 2,5 mp ADC /mp teren

 • • RH max = S+Ds+P+4 / 5E

 • • H max =  20,00m / 23,00m


Pentru zona verde de protecție la lacul Grivița / lățime 50,00m I conform V4:

 • •  POT max = 15 % / cu platforme, construcții, circulații carosabile/pietonale

 • • CUT max = 0,2 mpADC/mp teren

mixt / birouri servicii spre strada Coralilor, locuire colectivă spre lac ădirilor: S+Ds+P+5E la strada Coralilor, mai redus spre lac -


V UKAS MANÂCMNr

150 9001 • BO 14001

001


CONFORM CU ORIGINALUL

Retragerile minime fată de aliniament si față de limitele laterale și posterioare vor respecta

. specificațiile planului de reglementări și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare

 • • Retragere față de aliniament: 5,00m față de aliniamentul moderni^at^aLstrăzH^^^SSîStJ^OO față de limita actuală a terenului.

 • • Retragere față de limitele laterale: minim 5,00 - 6,00m                X asiste^

 • • Retragerea edificabilului față de malul lacului Grivița: 50,00njX/£/^ ’SSScâ* jO

CIRCULAȚII / ACCESE:' Parcarea și gararea autovețTÎcjjletâr / profilul

circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim           de

parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Se avizează favorabil PUZ - Strada Coralilor nr.75-77 și nr.81-89 / sector 1, cu respectarea (          condițiilor din acordurile /avizele specifice ale organismelor centarel /teritoriale pentru etpele de

avizare/ aprobare a PUZ.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de

Urbanism nr. 1743/ 192 IC /31477 din 09.10.2017, emis de Primăria Sectorului 1 / București, cu termen de valabilitate 24 de luni.METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS


str Vasile To S e c" t o r Telefon: e - ma i I:VOLUMUL II
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000. De asemenea, R.L.U.-ul este elaborat în conformitate cu actele legislative din domeniile conexe urbanismului, și anume:

 • •  Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 "privind autorizarea executării lucrărilor de construcții", cu modificările si completările ulterioare (actualizată pana la data de 2 mai 2013);

 • •  Legea nr. 33 din 27 mai 1994 "privind exproprierea pentru cauza de utilitatea publica (republicata si actualizata;

 • •  Legea nr. 7 din 13 martie 1996 "privind cadastrului imobiliar a publicității imobiliare" (republicată si actualizată pana la data de 20 mai 2013);

 • •  Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 "privind reforma in domeniile proprietății si justiției, precum si unele masuri adiacente" (republicată si actualizată pana la data de 20 mai 2013);

 • •  Legea nr, 137 din 29 decembrie 1995 "privind protecția mediului", abrogata si inlocuita de Ordonanța de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 (republicată si actualizată pana la data de 21 iulie 2013);

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • •  Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 "privind proprietatea publică regimul juridic al acesteia" (republicată si actualizată si aplicabila începând cu data de 1 octombrie 2011);

 • •  H.G.R. nr. 490 din 9 iunie 2011 privind modificările la Hotărârea de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (republicată si actualizată aplicabila începând cu data de 24 mai 2011);


 • •  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 536 din 23 iunie 1997 "privind aprobarea normelor de igiena ,sl a recomandărilor privind mediul de viață al populației" (republicată si actualizată);

 • •  Codul Civil (republicat si actualizat);

 • •  Ordonanța 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor (republicată si actualizată aplicabila începând cu data de 1 aprilie 2013);

 • •  Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 "privind aprobarea Metodologiei de informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism" in baza caruia a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 136 din 30 august 2012 "Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra in competena de aprobare a Consililului General al Municipiului București"

 • •  H.C.M.B. nr. 66 din 06 aprilie 2006 "privind aprobarea normelor, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și

amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare uneL^g^Ț^^ corecte funcționări a arterelor de circulație"

1.3 DOMENIU DE APLICARE


y dirf.cț'a Cy ■«5 TEHNIC* =<J \\U JUR'O'CA

Prevederile cuprinse în prezentul R.L.U. se aplică pentru terenttf/%ai0 delimitași reglementat în P.U.Z. R.L.U.-ul devine act de autoritate administrației publice locale in momentul in care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor ob tinute si a acordurilor prevăzute de lege.

(          CAPITOLUL II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Amenajarea unui ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII se va realiza în baza autorizației de construire, ce se va obține conform prevederilor din prezentul P.U.Z.

2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI $1 PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL $1 CONSTRUIT

Utilizarea funcțională a terenului este reprezentată grafic în P.U.Z. prin Planșa Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Autorizarea executării amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, materiale utilizate, etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă (art. 3 din R.L.U.).

Deșeurile rezultate, atât din activități de construire cât și ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate în containere închise și vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.

2.2 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Operațiunile de construire și amenajare a viitorului obiectiv sunt supuse reglementărilor românești, privitoare ia calitatea construcției și la siguranța în exploatare.

Atât în realizarea ANSAMBLUIUI DE LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII, cât și în exploatarea acestuia, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje și tehnologii omologate conform legii.

Asigurarea echipării tehnico-edilitare în zonă se va face conform proiectelor de implementare sau extindere a acestora, aprobate anterior, precum conform prevederilor din prezentul P.U.Z. (conform aviz precoordonare rețele).
Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei, prevăzute în documentațiile urbanistice, conform R.L.U., Codul Civil (servitutea de vedere) și normele de protecție contra incendiilor.

Accesele carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban, etc. Prescripțiile specifice cu privire la retragerile minime obligatorii sunt detaliate în prezentul R.L.U în Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.2 si 4.3.3.

2.4 REGULI DE PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilitatea de acces la drumurile publice, conform destinației construcției si cu permiterea accesării mijloacelor de stingere a incendiilor - vezi R.L.U. Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor de orice fel se va face numai daca se asigura accese pietonale corespunzătoare importantei si destinației construcției conform R.L.U

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică P.U.Z. respectând H.C.G.M. 66/2006.

Prescripțiile specifice cu privire la modul în care se va realiza accesul pe parcelă sunt detaliate în prezentul RLU în Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.5 - Circulație si accese.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Dacă viitoarea investiție presupune devierea rețelelor rețelelor existente, acest lucru se va realiza conform studiilor de specialitate si a avizelor obținute. Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform R.L.U. Prescripțiile specifice cu privire la condițiile de echipare edilitară sunt detaliate în prezentul R.L.U. în Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.9 - Condiții de echipare edilitară.

 • 2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime conform avizelor obținute - Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.7

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR


înălțime, d^țaUi aspectului <coMpo^fiți

tradiționale sau noi-moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcțională între clădiri sau între clădiri și amenajările exterioare cu caracter public.

Prescripțiile specifice cu privire la profilul longiturinalz transversal, sistemul rutier, insulele de separare a fluxurilor de circulași insula centrală sunt detaliate în prezentul RLU în Cap. IV, Subcap. 4.3, Art. 4.3.1 - Caracteristici ale parcelelor.

 • 2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI $1 ÎMPREJMUIRI

PARCAJE


Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara circulațiilor domeniului public. Parcajele vor fi configurate spațial în conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localități urbane - P132/1993 (și proiect nr. 6970/N/1992 - URBANPROIECT) și cu respectarea prevederilor din R.L.U.

Se va respectarea H.C.M.B. 66/06.04/2006 "privind aprobarea normelor, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesa re unei corecte funcționări a arterelor de circulație." Parcajele necesare ansamblului se vor asigura atât la sol (a se vedea Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, cai de comunicație si restricții tehnice ) cat si prin parcările subterane amenajate la subsol.

SPATII VERZI SI PLANTATE

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spatii verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției conform R.L.U.

ÎMPREJMUIRI

împrejmuirile pot fi transparente sau opace. Prescripțiile specifice cu privire la spațiile verzi si împrejmuiri sunt detaliate în prezentul RLU în Cap. IV, Subcap. 4.3.5, Art. 4.3.10 si 4.3.11.

CAPITOLUL III

' — .-A              ■... «5?

ZONIFICARE FUNCȚIONALA - UNITĂȚI FUNCȚIONALE

Funcțiunea terenului reglementat prin P.U.Z. este de LOCUIRE COLECTIVA SI SERVICII. Prescripțiile specifice pentru această zonă sunt prevăzute în continuare. Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la zonă și unitatea teritorială de referință (U.T.R.):

• Subzona Lla - Locuințe individuale si colective mici cu max. P+2 nivele;


P.O.T. maxim:

45%

C.U.T. max:

1.3

RHmaxim:

P+2

CONFORM CU ORIGINALULurmătoarele: drum de halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc și sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentație publică specifice programului de parc.

V4 - POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15 % cu excepția spațiilor plantate protejate (Vlc) care se mențin conform proiectului inițial;

V4 - CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepția spațiilor plantate protejate (Vlc) care se mențin conform proiectului inițial.


CAPITOLUL IV

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚII FUNCȚIONALE — PRESCRIPȚII SPECIFICE

4.1 GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona studiata in vederea reglementarii terenului care a generat PUZ este situata in partea de nord a Bucurestiului in cadrul unei zone mixte. Zona cuprinde V4 ce reprezintă ” spații verzi pentru protecția cursurilor de apă

CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Terenul analizat a fost reglementat anterior prin PUG Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/17.11.2010 si este încadrat in UTR Lla : Locuințe individuale si colective mici cu max. P+2 nivele,P.O.T. maxim:45% ,C.U.T. max:1.3, RHmaxim: P+2 si subzona V4 zona de protecție a oglinzilor de apa (Lacul Grivita).

 • - PUZ "str. Coralilor - str. Izbiceni - str Susuita, sector 1, București", prin care este încadrat in UTR Lla.

 • - PUZ "Sos. Straulesti nr. 67-71 - Petrom City - sector 1, București", Documentațiile sunt in prezent expirate dar si-au produs efectele prin realizarea unor imobile/sedii de birouri si de locuințe învecinate lotului studiat.

Prezentul studiu de Plan Urbanistic Zonal s-a axat pe :

 • •      Integrarea funcționala si arhitecturala a noii propuneri in cadrul unei zone mixte

 • •      Asigurarea coerentei si calitatii imaginii urbane

 • •      Asigurarea cerințelor funcționale, a celor de gestionare a calitatii aerului prin vegetația propusa, precum si a acceselor carosabile si pietonale

 • 4.2 UTIUZARE FUNCȚIONALĂ


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHIȚECTS


S__       ____~    __

sTjT c-t o r "''^5 .     București

Telefon:                   Fax: 021 420 7335

e - ma i I:

locuințe individuale

locuințe colective

CONFORM CU ORIGINAL


comerț

serviciii - birouri

parcare

piscine si alte amenajari destinate agrementului si de lo^sir (p^nton/debarcader) si sportului (terenuri de sport si anexe pe profil)

• spatii plantate amenajate

circulații carosabile si pietonale


Pentru UTR V4 - piscine si alte amenajari destinate agrementului si de loasir (ponton/debarcader) si sportului (terenuri de sport si anexe pe profil)

4.2.2 Utilizări admise cu condiționări

Pentru UTR 1 se admite condiționat - locuința individuala cu RMH de S+P+2M (maxim 13 metri la comisa) cu condiția dezmembrării unei suprafețe minime de 2500 mp. In același timp se poate asigura accesul la acesta si totodată confortul urban in relație cu intregul ansamblu reglementat prin PUZ. Cap. IV, Subcap. 4.3.3.

4.2.3 Utilizări interzise

 • •      activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • •      construcții provizorii de orice natură;

 • •      depozitare en-gros;

 • •      stații de întreținere auto cu capacitate de peste 3 mașini;

 • •      depozitări de materiale refolosibile;

 • •      platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •      creșterea animalelor pentru subzistență;depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •      activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • •      stații de betoane;

 • •      lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •      orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.
4.3.2 Amplasarea clădirilor fată de aliniament

• conform planșei de reglementări vizată spre neschimbare.

 • 4.3.3 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

UTR1 - STR. CORALILOR, NR. 81-89, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • •     clădirile orientate către strada Coralilor vor respecta o retragere minimă de 5.00 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice - vizată spre neschimbare.

 • •      retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de 50 metri (zona de protecție a locului Grivita) - conform PUG BUCUREȘTI


 • •      retragerea fata de limita laterala N-E este de 6.00 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice - vizată spre neschimbare.

 • •     retragerea locuinței individuale este de 3.30 metri fata de limita S-E, fata de limita laterala N-E este de 3.90 metri iar fata de limita S-V retragerea este de minim 12.00 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice -vizată spre neschimbare.

 • •     se admit rezolvări ale fațadelor cu consolele (maxim 2.00 metri lățime) si balcoane (minim 0.40 metri lățime)

UTR2 - STR. CORALILOR, NR. 75-77, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • •     clădirile orientate către strada Coralilor vor respecta o retragere minimă de 5.00 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice - vizată spre neschimbare.

 • •      retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de 5.00 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice - vizată spre neschimbare.

 • •      retragerea fata de limita laterala S-V este de 5.00 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice - vizată spre neschimbare.

 • •      retragerea fata de limita laterala N-E este de 3.50 metri, conform planșei de Reglementări Urbanistice - vizată spre neschimbare.

4.3.4 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

- clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 10,00 metri - conform planșei de reglementări vizată spre neschimbare.

4.3.5 Circulații și accese

 • •      Accesul auto si cel pietonal se vor face din str. Coralilor

 • •     se va asigura un acces carosabil în incintă dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor

 • •      se vor dispune circulațiile de incinta astfel incat sa se poata realiza accesul in si din

  I            | 10

  I                                       1
  CONFORM CU


4.3.6 Staționarea autovehiculelor

 • - staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • - este obligatorie asigurarea în interiorul parcelei a locurilor de parcare pentru întregul necesar conform R.L.U., și corelat cu H.C.G.M.B. nr.66/2006; acestea vor fi repartizate atât la nivelul solului, cât și în subsolurile propuse;

• înălțimea maximă admisă a clădirilor

UTR1 - STR. CORALILOR, NR. 81-89, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Imobile propuse orientate către strada Coralilor:

RHmax - 2S+D+P+5E / H max - 22.70 m

RHmax - 2S+D+P+5E / H max - 22.70 m

RHmax - 2S+D+P+4E+5R / H max-22.70m

RHmax - 2S+D+P+2E / H max -13 m

Imobile propuse orientate către lacul Grivita:

RHmax - S+P+4E+5R / H max - 21 m

RHmax - S+P+3E+4R / H max -16 m

Locuința individuala propusa in imediata apropriere a UTR V4:

RHmax - S+P+2E+M / H max -13 m

 • - se poate depăși inaltimea maxima admisa doar cu etaje tehnice destinate adapostirii casei liftului/scarii

UTR2 - STR. CORALILOR, NR. 75-77, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Imobilul propus orientat către strada Coralilor:

RHmax - S+P+4E+5R / H max - 22.70 m

Imobilul propus orientat către lacul Grivita:

RHmax - S+P+4E+5R / H max - 22.70 m

- se poate depăși inaltimea maxima admisa doar cu etaje tehnice destinate adapostirii casei liftului/scarii

UTR V4 - construcțiile nu vor depăși H max - 4 metri

4.3.8 Aspectul exterior al clădirilor

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
4.3.9 Condiții de echipare edilitare

 • •      toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • •      în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

 • •      se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • •      dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • •      se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

 • •      se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

 • •      cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

 • 4.3.10 Spații libere și spații plantate

UTR 1 _ STRADA CORALILOR NR 81-89, SECTOR 1, BUCUREȘTI

SPAȚIU VERDE                  25%

UTR2 _ STRADA CORALILOR NR 75-77, SECTOR 1, BUCUREȘTI

SPAȚIU VERDE                  33%

UTR V4

Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă (Lacul Grivita)

SPAȚIU VERDE                  85%

4.3.11 împrejmuiri

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor prin garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu.

gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea inaltimea de minim 2.20 m.

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZARE A TERENULUI

UTR2 _ STRADA CORALILOR NR 75-77, SECTOR 1, BUCUREȘTI

RHMAX:                S+P+4E+5R

POT:                    50 %

CUT:

UTR V4_Zona de protecție a oglinzilor de apa (Lacul Grivita)

RHMAX:                   P (Hmax - 4 metri)


POT:

CUT:


15% (x)

0.2(x)

P.U.G.

EXISTENT

PROPUS

LOCUINȚE INDIVIDUALE

?ONA DE PROTECȚIE A OGLINZILOR DE APA (LACUL jBMEAEjiLM- wnLPUGME

TEREN NECONSTRUIT

LOCUINȚE INDIVIDUALE/ LOCUINȚE COLECTIVE/SERVICIf

LOCUINȚE

ZONA DE PROTEC OGLINZILOR DE APA GRIVTTA1- Sfi M- rrrr

TE A (LACUL PUG MR

SUPRAFAȚA TEREN:

S CONSTRUITA

15647 MP

2806 MP

18453 MP

0

12730.0 MP

5600.0MP

100%

44%

2917.0MP

1458.5MP

100%

50%

2806 MP

•* co-Mz-niu;» ca p-wsec*'* ;♦

100%

S DESFASURATA

-

-

0

31825.0 MP

-

7292.5MP

POT max

45%

15%

-

50%

-

50%

-

15%

-

CUT max mp ADC/mp teren

1.3

0.2

-

2.5

2.5

0.2

HMAX (nivel si m)

P+2E

P+2E

-

2S+D+P+5E

22.70 m

S+P+4E+SEretras

22.70 m

P+2E

-

SPAȚIU VERDE:

-

-

3182.5 MP

25%

962.5MP

33%

2385MP

85%

ACCESE

ALEI

PAR CARI

-

-

Suprafața extindere str. Coralilor conform PUZ= 1339.91 mo

3947.5 MP

31%

496.0MP

17%

421MP ‘

15%