Hotărârea nr. 242/2019

HOTARAREnr. 242 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 294, NC 231873, NC 231874, SECTOR 6, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.eui CONFORM CU ORIGINALUL)

i

1


H OTĂRÂR privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Splaiul In 231874, Sector 6, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 11/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 267/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:


Primăria Sectorului 6 2033/531/08.12.2017;

Primăria Municipiului

29/06.03.2018;

Primăria Municipiului

78/03.07.2018;


- Certificatul de urbanism nr. 2108/551/19.12.2019 și


București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate


București - Direcția


Urbanism: avizul preliminar


decizia etapei de încadrare


nr.


nr.


nr.


nr.


Agenția pentru Protecția Mediului București: 72/04.09.2018;

Ministerul Afacerilor Interne

421.642/19.09.2018;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 21112/1161/13.08.2018; Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.5290/24.07.2018; Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.977/26.07.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913333/22.08.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1644306/27.07.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1642770/12759/09.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al IVLuRtetpiuIui București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu val ateyA ită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010 Hotărârea C.G.M.B. nr. /W

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2


Direcția


Generală Logistică: avizul


nr.TH^tărâ^ea C.G.MtB. nr. 232/2012, Hotărârea ' .M.B. nr. 877/12.12.2018;CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874, Sector 6, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 66/14.11.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Anca Daniela Raiciu


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 242

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

5


••

• * •


• •••


••••


ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cereri adresate de S.C. AQUAPROIECT S.A., în calitate de beneficiar, prin reprezentant S.C. KXL S.R.L. - .urb^OflB^IIMIIIIȘMfllțB^- RUR - DzO, E - în calitate de proiectant, înregistrată la nr. 1664719/ 11550/ 28.09.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului


și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următaruL...


AVIZ ARHITECT SfeF

NR.                 .2018

PENTRUPUZ - SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 294, NC231873, NC231874 - SECTOR 6


GENERAT DE IMOBILUL: SPLAIUL INDEPENDENȚEI, Nr. 294, NC231873, NC231874, SECTOR 6, BUCUREȘTI, teren în suprafață de 6.660,OOmp, conform Certificatelor de urbanism Nr.2108/551 din 19.12.2017 și Nr.2033/531 din 08.12.2017, eliberate de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București. Imobilele sunt proprietate privată persoană juridică.


INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

S.C. AQUAPROIECT S.A.


S.C. KXL S.R.L.AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 6.


PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

»• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr.232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, având următorii indicatori urbanistici admiși: POTmax=50%; CUTmax=2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; RHmax=înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

• Conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat prin HCGMB Nr.278/31.10.2013, Nr.293/28.11.2013, Nr.2/26.01.2016 și 357/30.08.2017, terenul este încadrat în unitatea teritorială de referință CB1- subzona serviciilor- publice dispersate în afara zonelor protejate, având următorii indicatori urbanistici admiși: POTmax= 50%; CUTmax= 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; RHmax=P+14E, înălțimea maximă nu va depăși distanța dintre aliniamente; se admit 2
r--------

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:                       ’ CONFORM CU ORIGINALUL

FUNCȚIUNI: ANSAMBLU REZIDENȚIAL DE LOCUINȚE COLECTIVEi;__

INDICATORI URBANISTICI:

Indicatorii urbanistici se vor încadra în limitele prevăzute de art. 32 din Legea nr. 3Ș teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și anume UTR L4_1 - Ansamblu rezidențial locuințe colective:ind amenajarea


POT = 60%;

CUT= 2,88 mp ADC/mp teren;

Rh max = S+P+10E;

Hmax = 36,Om;

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și postdft specificațiile planșei de reglementări anexă prezentului aviz;

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și se vor stabili prin avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

k Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă ests.caz?'* ) Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de utilități tehnico-edilitare existente în zonă.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. N) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi utilizat numai în scopul aprobării P.U.Z., și este valabil împreună cu planșa anexă.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată perioada de valabilitate a Certificatelor de urbanism Nr.2108/59 MHR USMîCtW 9^Ml%033/531 din 08.12.2017, eliberate de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București.

Acorduri/ avize specifice ale organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapa de aprobare PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București Nr.72/04.09.2018, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB Nr.1644306/27.07.2018, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr.12759/09.08.2018, adresă Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” București - i.'fșv--' Nr.913333/22.08.2018, avizul Ministerului Afacerilor Interne-Direcția Generală Log'OeP — Nr.421.642/19.09.2018, avizul Ministerului Apărării Naționale Nr.DT 5290/24.07.2018, avizul Serviciului^ Român de Informații Nr.53.977/26.07.2018, Avizul Autorității Aeronautice Române Nr.21112/1161/13.08.2018.


P.U.Z. - ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE

Amplasament: SPLĂIULJNDEPENDENȚEI NR7294rNC. 231873, NC. 231874, SECTOR 6, BUCUREȘTI Beneficiar: S.C. AQUAPROIECT SA.

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.___________________

București, Str. Av. Nicolae Capsa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82____

J40/6965/2001 - RO 14102779

Planșa U.04. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională


,. Șef proiect

Proiectat

Proiectat

Proiectat

Proiectat


L                     ______________

i urbanistpeisagișt

I urbanist Maria C


Faza:____

Data:_________

Număr proiect:


PAJ.Z.__________

Septembrie 2018-----?-     rj-----1—

V

'      // vOH&f-A M .3

2'z2/4^jf.

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CONFORM CU ORIGINALUL

PLAN URBANISTIC ZONAL       ---

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874

Sectorul 6, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 1 din 13

CUPRINS


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM.

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

1 .1. Rolul RLU

 • 1.2. Baza legală a documentației.........

 • 1.3. Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

 • 1.4. Domeniu de aplicare.........................................


CAPITOLUL 2 - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR

 • 2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului

natural si construit

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.... 5

 • 2.2.2. Zone de protecție și de siguranță

 • 2.2.3. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • 2.2.4. Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului

 • 2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

 • 2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

 • 2.3.4. Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei

 • 2.3.5. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

 • 2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

 • 2.4.1. Accesuri carosabile

 • 2.4.2. Accesuri pietonale...................................................................................

  • 2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară.................................................

  • 2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

  • 2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi, împrejmuiri și parcaje

   • 2.7.1. Spații verzi

i

 • 2.7.2. împrejmuiri...............................-.

 • 2.7.3. Parcaje ..........

CAPITOLUL 3 - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ...........

CAPITOLUL 4  - PREVE M UNITĂȚILOR

SUBUNITĂȚILOR

j


FUNCȚIONALE

 • 4.1. Generalități: Caracter^ z

"T'

egulament Local de Urbanism

PUZ - Splaiul Intendenței nr. 294, NC 231873, NC 231874

XSectorul 6, București

 • 4.2. Utilizare funcțională

 • 4.2.1. Utilizări admise

 • 4.2.3. Utilizări interzise

 • 4.3. Condiții de amplasare, echipare și conformare a parcelei

 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • 4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor.... 11

 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • 4.3.5. Circulații și accesuri

 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

4.3.9. Condiții de echipare edilitară

4.3.11. împrejmuiri

 • 4.4. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

 • 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

 • 4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului
S.C. KXL S.R.L.

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE


1.1. Rolul RLU

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilelor amplasate în Sectorul 6, Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874, București, precum și de amplasare a viitorului ansamblu de locuințe colective și amenajările aferente acestuia.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.


1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996, completat ulterior prin HGR 490/2011 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPA T nr. 176/N/16 august 2000. ’

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din:

 • - Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului;

 • - Legea nr. 50/1991 (completată, modificată și republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

 • - Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

 • - O.G. nr. 43/1997 aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic;

 • - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

 • - Ordinul nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

 • - Anexa nr. 1 - HCGMB nr. 66/06.04.2006 - Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație;

 • - Anexa nr. 1 - HCGMB nr. 113/2016 - Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului ile ulterioare;

- Regulament lociaT def^plicâre7â publicului în urbani și de amenajare^a ^teritoriului.     întră; ’ In

i le^sl co m p I etă r ițe u I te doare;?.... £4. //f ,s        l

în Mun. Bucureșt, cu modificările șj

 • - Anexa nr. 1 - HCG elaborarea sau revizuirea competența de aprobare a C$MB/ ci/.mbdif,i

 • - Codul Civil;
>7kxl


1.3. Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:
 • - PUZ - Modificare PUZ Coodonator Sector 6 aprobat prin HCGMB 278 din 31.10.2013 aprobat cu HCGMB nr. 2/ 26.01.2016;

 • - PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr 224/2015

1.4. Domeniu de aplicare

Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplică la proiectarea și realizarea viitoarelor construcții ce vor fi amplasate pe terenurile delimitate și reglementate în PUZ, din Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874, Sectorul 6, Municipiul București. Pentru acestea sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL 2 - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Viitoarele construcții se vor realiza în intravilanul aprobat al Municipiului București, mai exact al sectorului 6, direct în baza autorizației de construire ce se va elibera, conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Terenurile reglementate nu fac parte din zone construite protejate, nu sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 și nu fac parte din situri naturale protejate.

De asemenea, în zona de studiu nu sunt prezente monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Funcțiunea propusă nu generează conflicte cu cele învecinate, nici cu cele existente, nici cu cele reglementate din imediată vecinătate.

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului.


PUZ - SplaiuTîrftteperrderiței nr. 294, NC 231873, NC 231874

Sectorul 6, București

kxl


 • 2.2.1, Expunerea la riscuri tehnologice

Riscurile tehnologice sunt cele determinate de proc prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de tereh de poluare a aerului, apei sau solului.

 • 2.2.2. Zone de protecție si de siguranță

Zonele de siguranță și protecție și alte servituti impuse vecinătăților sunt stabilite prin reglementări legale (legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru sau ale agențiilor de reglementare).

în vecinătatea obiectivelor care impun zone de protecție și siguranță este obligatorie obținerea avizelor autorităților publice desemnate sau al administratorilor rețelelor, după caz, potrivit prevederilor legale.

Zonele de protecție sanitară se stabilesc potrivit Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate cu OMS 119/2014.

 • 2.2.3. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Prin prezentul PUZ se reglementează condițiile de construire ale unui ansamblu de locuințe colective. Zonă funcțională propusă, denumită în continuare L4_1 - ansamblu de locuințe colective cu S+P+6 - S+P+10 niveluri.

Funcțiunile propuse nu generează conflicte cu cele învecinate, prin urmare, compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei este, asigurată.

 • 2.2.4. Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare a terenului

Procentul de ocupare a terenului1 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului2 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

1 Conform Legii 350/2001 privind ai^ei&jyea/teriț©fi


2 Idem 1.i șiunȘanismul, modificată; și completată prin:Legea.nr;.86/2017,
kxl

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, (

CONFORM CU ORIGINALUL

od 012091, tel./ fax.: 021/224 52 82, o

ficeOfo,        So2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii
 • 2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

, Amplasarea executării viitoarelor construcții se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi;

 • - asigurarea iluminatului natural1;

 • - asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic2); Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a

construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

 • - pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

 • - se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

 • 2.3.2. Amplasarea față de aliniament:

Prin prezentul PUZ se preiau aliniamentele reglementate în PUZ Coordonator Sector 6. Terenul are acces din strada propusă spre modernizare prin PUZ Coordonator Sector 6, reglementată la un profil de 9,00m.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.

 • 2.3.4. Distante minime obligatorii fată de limitele laterale si limita posterioară a parcelei

Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

 • - distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

 • - distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile sunt în conformitate cu:

RGU

Codul Civil

Condițiile de însorire

Reglementările de protecție la incendiu

Circulația carosabilă și parcarea în interiorul incintei


i.


J ■

i i.


i’?

T
 • 4 Confortul psihologic se realizează prin viz jlbilifa  obturare a vizibilității pot fi determinate prii/ calcule jțeome

  ___________________________________X T Lr..r,t .—r     __'•_____________________1_________________ \ . /.                                                                 \

  Regiii^rhent LoCarâe Uirâawsm          A.

  Cod: KXL-F 04 12

  S.C. KXL S.R.L.

  PUZ - Splaiul Independenței nr. 294,^^31873, NC 231874

  Sectorul*6, București

  Ediția 1 / Revizia 0

  Pagina 7 din 13kxl


Necesitatea separațiilor funcționale

Reglementări de protecție sanitară și alte reglementQrTde prție a mediului Necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice


 • 2.3.5. Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelă, poziția lor este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public, de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil) și de modul de însorire. Retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii
 • 2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice3, direct sau prin servitute, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilir urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică PUZ.

 • 2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale4. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizul organelor administrației publice competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform RGU.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

Branșarea viitoarelor clădiri la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de construire.

publlt și pot fi: trotuare, străzr'pietonale, roprietate privată (conform RGU, Art. 26).

//


>7kxl


Parcela va dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinat cd


T deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

în zona locuințelor colective se recomandă organizarea unor platforme de depozitare selectivă a deșeurilor menajere, accesibile din circulațiile publice și protejate de regulă prin garduri vii.

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Terenurile reglementate sunt identificate în momentul elaborării PUZ-ului astfel:

Nr. cadastral

Suprafață

1

231874

5881 mp

2

231873

779 mp

Suprafață totală 6660 mp

Terenurile sunt despărțite de un drum aflat în cotă indiviză, atât în proprietatea beneficiarului prezentei documentați cât și în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - București, care accestează mai multe terenuri din fosta platformă de cercetare din care au făcut parte, având numărul cadastral 224472.

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi, împrejmuiri și parcaje
 • 2.7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face ținând seama de mărimea și funcțiunea terenului, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

2.7.2. împrejmuiri

Pentru terenurile reglementate se vor putea realiza împrejmuiri amplasate terenului, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de împrejmuirilor în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și vecinătate, sunt reglementate în prezentul regulament de urbanism.


pe limitele realizare a relațiile de


2.7.3. Parcaje

Autorizarea construcțiilor s necesar conform HCGMB 66/06.04asigurarea numărului de locuri - de parcarp


CAPITOLUL 3 - ZONIFICARE FU^JJC

Prin prezentul PUZ se re^terrțșnteâza.ct locuințe colective. Zonă funcțională colective cu S+P+6 - S+P+10 niveluri.


I AViZNR..../ î VIZAT SPF

construire alARE ---j


de

va deveni L4_1 - subzona locuințelor


S.C. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism

PUZ - Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874

Sectorul 6, BucureștiCAPITOLUL 4 - PREVEDERI ALE UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

» > « »

4.1. Generalități: Caracterul zonei

Este propus un ansamblu de locuințe S+P+10.E...... ......................

4.2. Utilizare funcțională
 • 4.2.1. Utilizări admise

 • - locuințe colective;


colective cu regim maxirr^ dejnâlțip3e^e^^+P+6E -
 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate și subterane, spații plantate, foișoare, locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport și recreere (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea tehnică, împrejmuiri, cabine de pază;

 • - echipamente publice specifice zonei de locuințe;

 • - parcaje la sol și multietajate;

 • - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • - spații plantate - scuaruri;

 • - circulații carosabile de incintă.

 • 4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

 • - spații pentru servicii și comerț la nivelul parterului și etajului 1 cu condiția asigurării unui acces separat.

 • - se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

 • - se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul / etajul 1 al imobilelor de locuit pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar, etc. cu condiția asigurării unui acces din windvang sau holul comun;

 • - se va ține cont de condițiile geotehnice și de zonare seismică.

 • 4.2.3. Utilizări interzise

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură, cu excepția celor necesare organizării de șantier;

 • - dispunerea pe fațade a cablurilor CATV vizibile;

 • - cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozioH'C«P/(

.....‘

A

c\\

» ol

Pc

L-‘Wwww.kxl.ro


°"?ec r As'SrĂ


Jo<4/

b\‘       * v .

București, sector 1, str. Av. Nicolae Qapșa nr. 6, cod 012091, tel./ fax.: 021

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane, cu excepția incintelor de colectare a deșeurilor menajere, care deservesc funcțiunile imobilului;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

4.3. Condiții de amplasare, echipare și conformare a parcelei
 • 4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

în momentul întocmirii prezentului RLU sunt reglementate două terenuri care însumează suprafața de 6660 mp. Perimetrul este neregulat iar terenurile sunt despărțite de un drum aflat în cotă indiviză, atât în proprietatea beneficiarului prezentei documentați cât și în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - București. Acesta accestează mai multe terenuri din fosta platformă de cercetare din care au făcut parte, având numărul cadastral 224472.

 • 4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Terenurile reglementate prezintă:

 • - aliniament existent pe latura de nord-vest (păstrat conform PUZ sector 6 și preluat prin prezenta documentație) reprezentat de limita nordică de proprietate a numărului cadastral NC 231873.

 • -  aliniament propus pe latura de vest rezultat din propunerea de supralărgire a drumului de acces cu numărul cadastral 224472.

Retragerea minimă față de aliniamentul existent va fi între 26,00 m și 26,50 m de la est la vest.

Retragerea minimă față de aliniamentul propus în zona de vest a sitului va fi de 10,50 m. în fâșia dintre aliniament și linia de retragere a clădirilor sunt permise scări de acces deschise și acoperite, copertine, jardiniere, platforme amenajate, etc.

 • 4,3.3. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Zona maximă edificabilă este determinată de retragerile minime față de laturile lotului cu numărul cadatral NC 231874.

în zona în care nu este trasat edificabil (NC 231873) se ipotconstruidoar anexe-ale AViZNR.......ZZ/Zt.A ?0.ț^

locuințelor colective (cabină de pază, foișor, etc). Viitoarele clădiri se vor retrage:


 • - față de limita nord-vestică a lotului cu numărul cadastraF23TB74 - mTriTrn'4,’50Rif^

 • - față de limita nord-estică a lotului cu numărul cadastral 231874 - minim 5,0t)m; pentru corpuri cu mai mult de S+P (S+P+6E - S+P+10E) și minim 3,50m pentru corpuri cu regim maxim de înălțime S+P;

 • - față de limita sud-vestică a lotij^^u'^ijmăru [cada strai 231874 - minim 6,50m;

 • - față de limita sud-estică a Ic^î^^ijmărbțzC^astral 231874 - minim 5,00m. '


fl/ A


Regulament Local daUrbar..—.. PUZ - Splaiul Independenței nr. 29^^C-23^873,^0

Sectorul 6, Bu<K I                      {CONFORM CU ORIGIN

Ix/X. I București, sector 1, str. Av. Nidolae Capșa nr. 6. cod 01209<£

 • 4.3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificatului propus, astfel încât să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

Corpurile cu regim de înălțime S+P+6E - S+P+10E se vor retrage unele față de altele la nivelul etajelor minim 10,00m, putând fi unite prin subsol/subsoluri și parter comun în sistem de dală urbană.      -                     .......

 • 4.3.5. Circulații și accesuri

Ansamblul va avea acces carosabil și pietonal din zona limitei de nord-vest a lotului cu numărul cadastral 231874 pentru autoturisme, și din zona limitei sud-vestice, pentru autospeciale.

Drumul de incintă propus, paralel cu limita sud-vestică de proprietate, trasat pentru autospeciale, va avea o lățime de min. 5,00 m, cu zone amenajate pentru calare.

în prezenta documentație au fost propuse orientativ noi trasee ale circulațiilor din incinta fostei platforme de cercetare pentru crearea unei strategii de viitor pe partea de circulații. 1               Documentația nu reglementează decât terenurile cu numerele cadastrale 231874, 231874

și propune supralărgirea la un profil de 10,00m a drumului cu nr. cadastral NC 224472 aflat atât în proprietatea beneficiarului cât și în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Protecția Mediului.

Scopul trasării pe planșa de reglementări a străzilor orentative este acela de a crea un plan director de circulații pentru o eventuală reconversie funcțională a întregii platforme analizate.

 • 4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se vor asigura atât la nivelul solului cât și la nivelul parterului și în subsolurile amenajate. Numărul minim al acestora. va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/06.04.2006 - Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație.

(

 • 4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+10E, iar înălțimea maximă de 36,00 m.

Se pot realiza mai multe subsoluri dacă este necesar.

 • 4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice funcțiunii propuse ținând seama de rolul străzilor, de particularitatea sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate, cu caresaeflă în relație de co-vizibilitate.                                      ______

Aspectul viitoarelor clădiri va exprima caracterul și reprezentativitatea Afuncțiuhn 3și va

răspunde exigențelor actuale.


4.3.9. Condiții de echipare edilitară


M             ,____________________

M..Viiin^ret^^ayistnîr.ții vor fi racord^e'teJteatesițilitațn'Q, respectiv la rețelele de aliment apă potabilă, canalizare, electrice, gaza^teTefon/e.^^\ vr            kJv

..... r

,___________-

Regulament L'qcal de Urbanism

PUZ - Splaiul Independenței nr.' 294, NC 23187?f NC 231874 SectdcțjlîL București ''Cod: KXL-F04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 12 din 13


’—


j CONFORM CU O

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091.


Se vor prevedea: separator de hidrocarburi, bazin de retenție, stație pompare ape pluviale, gospodărie de apă menajeră și incendiu, calculate conform normativelor în vigoare;

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare funcționarii corespunzătoare a acestora, va fi suportat în totalitate de către beneficiar.

Debitul mediu total de apă necesar estimat - conform breviarului de calcul este de 150,10 mc/zi ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publica de apă.

La faza de obținere a Autorizației de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare aviz de amplasament și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50 / 1991 actualizată și modoficată și se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și ansamblul rezidențial de locuințe colective, la strctura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.

Se vor respecta prevederile "Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București" aprobat cu HCGMB nr. 82 din 28.04.2015, stipulate în Cap. III.3.C. Activitatea de salubrizare menajeră și Cap. III.3.D. Managementul Integrat al Deșeurilor, în conformitate cu activitățile desfășurate.

4.3.10. Spatii libere $i spații plantate

Se va respecta HCGMB nr. 113/2016 - Anexa 1 - Programul integrat de gestionare a calității aerului.

Aprobarea pentru realizarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1000 mp va fi condiționată de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol natural, iar restul va avea o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a excesului de umiditate.

4.3.11. împrejmuiri

Se pot realiza gardurile spre stradă care vor fi transparente și vor avea înălțimea de maximum 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m, dublate de un gard viu.

împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 metri și vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de-vecinătăți. —      ---—

7 2o7xVerificat,


ment Loca|^rț/rbanism

- Splaiul IndepertefefTței rinNC 231873, NC\231874

Sectorul 6, București


1

Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ceoipvinede la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau

2

amplasarea clădirii față de punctele cardinale), ^ci^ș șMe i^diMț^e solare directe (RGU, Art. 17).

3

Accesul la drumurile publice reprezint^accisbl^cl: (conform RGU, Art. 25)

4

Accesurile pietonale reprezintă căilejjde piețe pietonale, precum și orice altă cale